Úvod do mezinárodního a evropského práva

Cílem předmětu je charakterizovat mezinárodní právo veřejné a evropské právo (právo Evropské unie) a vymezit jejich vztah k právu vnitrostátnímu. Postupně budou studenti seznamováni s pojmem a zvláštnostmi mezinárodního práva veřejného, jeho subjekty a prameny. Pozornost bude věnována problematice mezinárodních smluv a vztahu mezinárodního práva veřejného k právu vnitrostátnímu a k právu EU. Cílem je rovněž zaměřit se na problematiku odpovědnosti za mezinárodně protiprávní jednání a na ni navazující donucovací mechanismy. Pro posluchače je důležitá také problematika ekonomické dimenze mezinárodního práva, včetně tematiky mezinárodní justice a arbitráže, řešení mezinárodních investičních sporů. Pozornost je věnována rovněž povaze práva a pramenům práva Evropské unie, pravomocem a orgánům EU, jakož i základům právní úpravy vnitřního trhu EU. V rámci práva EU je předmět zaměřen na evropské mezinárodní právo soukromé.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Student získá následující odborné znalosti: bude znát základy mezinárodního práva veřejného, které upravuje zejména vztahy mezi svrchovanými státy, ale i vztahy k jiným subjektům; seznámí se s otázkami vztahu mezinárodního práva k právu vnitrostátnímu a k právu Evropské unie; bude mít základní přehled o pramenech mezinárodního práva, zejména o mezinárodních smlouvách, které sehrávají stále důležitější úlohu i v oblasti vnitrostátní; seznámí se s pravidly týkajícími se odpovědnosti států, řešení sporů, donucení; seznámí se se základy práva Evropské unie; seznámí se se základy evropského mezinárodního práva soukromého.

Student získá následující obecné způsobilosti: bude schopen posoudit vztah mezinárodního a vnitrostátního práva, jakož i vztah práva Evropské unie k právu vnitrostátnímu; bude schopen posoudit, jak postupovat při dovolávání se práv osob v oblasti lidských práv a v oblasti investičního práva; bude schopen posoudit, jaké normy použít na řešení vztahů v oblasti evropského mezinárodního práva soukromého.

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

1. Pojem a zvláštnosti mezinárodního práva (odlišnosti od vnitrostátního práva, zejména od mezinárodního práva soukromého a od práva Evropské unie)

2. Subjekty mezinárodního práva veřejného obecně (státy, mezinárodní organizace, jednotlivec, zvláštní politické jednotky), vznik nových států, význam uznání států, suverenita států, třídění států, zánik států a sukcese

3. Mezinárodní organizace vládní povahy, univerzální, regionální

4. Jednotlivec jako subjekt mezinárodního práva veřejného, mezinárodní ochrana lidských práv, otázky mezinárodní ochrany investic, význam mezinárodních trestních tribunálů

5. Prameny a normy mezinárodního práva veřejného (mezinárodní smlouvy, mezinárodní obyčejová pravidla, jejich vztah, pomocné a doplňující prameny mezinárodního práva), kodifikace mezinárodního práva

6. Druhy pravidel mezinárodního práva (obecná, partikulární, kogentní, dispozitivní, soft law, hard law, zásady a normy). Řešení vztahu mezinárodního práva veřejného k právu vnitrostátnímu (zejména v právu ČR)

7. Aplikace norem mezinárodního práva veřejného (řešení sporů - případy řešené mezinárodními soudními orgány, donucení v mezinárodním právu)

8. Vznik a vývoj Evropských společenství, vznik Evropské unie, orgány EU

9. Prameny práva EU, vztah práva EU k vnitrostátnímu právu, vnitřní trh EU, občanství

10. Základy mezinárodního práva soukromého a obchodního

11. Pojem a vývoj evropského mezinárodního práva soukromého

12. Vybrané oblasti právní úpravy