Úvod do oceňování majetku

Cíle předmětu a výstupy z učení: 

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy z oblasti hmotného majetku, jeho specifikace na nemovitý a movitý, a rovněž představit frekventantům kurzu přístupy a praktické metody oceňování obou výše uvedených kategorií (nemovitosti a movitosti). Obsah předmětu se zaměřuje jednak na oceňování nemovitého majetku [metody nákladové, výnosové (příjmové) a porovnávací (komparativní)], jednak na oceňování movitého majetku [strojně technologické zařízení, umělecké artefakty, dopravní prostředky, výpočetní technika, movité vybavení staveb a ostatní movitý majetek]. Součástí předmětu bude i úvod do oceňování technologických celků, jako nezbytné součásti problematiky oceňování podniků.

Osnova:

1. Úloha oceňování movitého majetku v ekonomickém systému.

2. Nemovitý majetek, jeho definování a význam dle NOZ, přístupy k jeho oceňování, tržní a administrativní přístupy.

3. Nákladová metoda oceňování, podstata metody, reprodukční cena, agregované a vysoce agregované ceny.

4. Výnosové metody, metoda diskontování budoucích příjmů, určení diskontního faktoru, údržba nemovitostí.

5. Porovnávací metoda, přímé a nepřímé porovnávání, koeficienty odlišnosti a jejich stanovení.

6. Movitý majetek, jeho členění a přístupy k oceňování, znalci vs. odhadci, organizace pro oceňování v ČR a EU.

7. Oceňování strojně technologických zařízení – základní pojmy a definice.

8. Technologické celky, jejich členění, specifika a oceňovací přístupy.

9. Prohlídka stroje a strojního zařízení, stanovení opotřebení a koeficientu prodejnosti, údržba strojů a zařízení.

10. Oceňování dopravních prostředků, využití databází a software. Znalecký standard jako nástroj oceňování.

11. Oceňování uměleckých artefaktů – jejich typy a členění, základní přístupy k ocenění, pravost, úplnost, prodejnost.

12. Oceňování ostatního movitého majetku.