Úvod do podnikání

Cíle předmětu a výstupy z učení: 

 

Předmět seznamuje studenty se základními pojmy a principy podnikání v současnosti a s náhledem do blízké budoucnosti. Tyto poznatky umožňují pochopit, co je podnikání i jeho širší kontext, kdo je podnikatel a jaké základní individuální a týmové nástroje i mentální modely má k dispozici. Předmět je navržen s důrazem na okamžitou aplikaci v praxi. Cílem výuky je zvládnutí základních osvojení si podnikatelského myšlení, pochopení širšího systémového kontextu podnikání s důrazem na české podnikatelské prostředí, umožnit chápání a orientaci v základních podnikatelských příležitostech i hrozbách a poskytnutí základny pro hlubší studium podnikání i start-upů, osvojit si práci se základními podnikatelskými nástroji, vlastními silnými stránkami a umět odprezentovat svůj podnikatelský nápad vhodnému typu investora s důrazem na osobní značku podnikatele.

Výstupy z učení

Odborné znalosti – student:

Má osvojené znalosti základních pojmů, typologie a forem podnikání v ČR

Umí přetvořit podnikatelský nápad na týmově sdílenou vizi

Ví, jak identifikovat podnikatelskou příležitost i hrozbu v širším vnitřním a vnějším kontextu

Je schopen použít základy podnikatelského myšlení v různých kontextech

Má povědomí o základních podnikatelských nástrojích a vybraných procesech

Umí zdůvodnit a přibližně zhodnotit podnikatelské příležitosti

 

Osnova:

1. Úvod do podnikání – definice, vymezení, historie, současnost, budoucnost, typologie a formy

2. Podnikání jako vize, nápad a příležitost i hrozba – kde, kdy, co, jak, pro koho, a hlavně proč

3. Podnikatelské myšlení a dovednosti, schopnosti i talent – co, kdo a jak. Základní podnikatelské nejen technologické nástroje a procesy

4. Podnikatelské zdroje a hodnota – kolik, od koho, jak + Podnikatelský tým a komunita i širší kontext

Účast je pro studenty dobrovolná, ale velmi silně doporučená.