Úvod do pozemního stavitelství

Cíle předmětu a výstupy z učení: 

Předmět je povinně volitelný pro studenty bez předchozího technického vzdělání. Cílem je studentům poskytnout základní informace o stavebních dílech a prvcích a orientaci ve stavebně technické dokumentaci

a) Odborné znalosti – student:

- Student bude znát základní principy zakreslování stavebních konstrukcí

- Student se bude orientovat v odborné terminologii v oblasti pozemního stavitelství

- Student bude schopen definovat základní stavební prvky a díly

- Student bude schopen orientace v projektové dokumentaci

 

b) Odborné dovednosti – student:

- Student bude umět číst stavební výkresy

- Student bude schopen definovat a zhodnotit konstrukční a materiálové řešení stavby

- Student bude schopen vytvořit jednoduchou projektovou dokumentaci stavby

 

Osnova:

Úvod, stavební legislativa, projektová dokumentace. - specifikace zadání, výběr stavby pro zpracování semestrální práce. Úvod do zakreslování staveb.

Stavebně technické výkresy. - zásady zakreslování.

Úvod do stanovení zastavěné plochy a obestavěného prostoru budov. Stavební díly. - Zobrazování stavebních prvků a konstrukcí. 

Svislé konstrukce. - Výpočty základních výměr stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor.

Vodorovné konstrukce.

Konstrukční systémy a prvky pozemních staveb - výkresy stropních konstrukcí.

Základy a spodní stavba. - Výkresy základů.

Schodiště a šikmé rampy. - Výkresy schodišť

Předsazené konstrukce. - Výkresy předsazených konstrukcí.

Zastřešení budov. - Výkresy střech.

Kompletační prvky a konstrukce. - Výkresy kompletačních prvků.

Kompletační prvky a konstrukce.