Úvod do pozemního stavitelství

Cíle předmětu a výstupy z učení: 

Předmět je povinně volitelný pro studenty bez předchozího technického vzdělání. Cílem je studentům poskytnout základní informace o stavebních dílech a prvcích a orientaci ve stavebně technické dokumentaci.

a) Odborné znalosti – student:

- bude znát základní principy zakreslování stavebních konstrukcí

- se bude orientovat v odborné terminologii v oblasti pozemního stavitelství

- bude schopen definovat základní stavební prvky a díly

- bude schopen orientace v projektové dokumentaci

 

b) Odborné dovednosti – student:

- bude umět číst stavební výkresy

- bude schopen definovat a zhodnotit konstrukční a materiálové řešení stavby

- bude schopen vytvořit jednoduchou projektovou dokumentaci stavby

 

Osnova:

 1. Úvod, stavební legislativa, projektová dokumentace. Specifikace zadání, výběr stavby pro zpracování semestrální práce. Úvod do zakreslování staveb.
 2. Stavebně technické výkresy. Zásady zakreslování.
 3. Úvod do stanovení zastavěné plochy a obestavěného prostoru budov. Stavební díly. Zobrazování stavebních prvků a konstrukcí. 
 4. Svislé konstrukce. Výpočty základních výměr stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor.
 5. Vodorovné konstrukce.
 6. Konstrukční systémy a prvky pozemních staveb - výkresy stropních konstrukcí.
 7. Základy a spodní stavba - výkresy základů.
 8. Schodiště a šikmé rampy - výkresy schodišť.
 9. Předsazené konstrukce - výkresy předsazených konstrukcí.
 10. Zastřešení budov - výkresy střech.
 11. Kompletační prvky a konstrukce - výkresy kompletačních prvků.
 12. Kompletační prvky a konstrukce.