Úvod do public relations

Cíle předmětu:

Studenti jsou po ukončení předmětu schopni orientovat se v prostředí PR, chápou nastavení základního komunikačního mixu v rámci PR kampaní, budou znát specifika jednotlivých rolí z hlediska fungování PR. Znají jednotlivé formáty nástrojů PR, včetně jejich principů a zaměření pro účely podpory marketingu a firemní komunikace. Umí přenést získané poznatky do návrhu vhodné základní PR kampaně a jejího napojení na marketingovou strategii firmy. 

Cílem předmětu je zároveň blíže představit nejrůznější role a pracovní pozice v PR, jejich specifika, přiblížit rozdělení jednotlivých nástrojů PR a komunikace, demonstrovat na příkladech moderní trendy v PR.

Osnova:

 1. Úvod do problematiky, cíle a specifika PR, potřebné základní dovednosti a znalosti pro práci v PR, základní principy práce PR expertů a PR managerů a pracovníků v PR
 2. Nástroje PR, příležitosti a hrozby, včetně PR na sociálních médiích
 3. Komunikační kanály PR - představení jednotlivých nástrojů PR a jejich specifik, role PR agentury, specifika, principy spolupráce, příležitosti a hrozby, specifika pracovních pozic v oblasti realizace PR v agenturním a mediálním prostředí
 4. PR z pohledu firmy - role PR v budování image firmy a v marketingu, význam pro rozvoj firmy, PR a média, hodnocení úspěšnosti PR kampaní, nástroje pro evaluaci
 5. PR z pohledu příjemce komunikace - psychologické aspekty vnímání PR komunikace, globalizace a vývoj vnímání adresátů PR kampaní, případové studie a výzkumy v oblasti vnímání PR a image značky
 6. PR komunikace uvnitř firmy - příklady PR komunikace vizí a misí, hodnot firmy – interní PR, PR a jeho využití během krizové komunikace, v období restrukturalizace, produktových změn, fúzí, rozsáhlejších personálních opatření, význam one voice policy
 7. Případová studie 1 – příklad nastavení a význam PR kampaně u firem různých velikostí
 8. Nové trendy v PR - korporátní PR, Public Affairs, globální PR, význam propojení PR a CSR, napojení principů a základních pilířů CSR do všech procesů fungování firmy, rozvoj v oblasti PR kampaní
 9. Specifika PR ve veřejném sektoru, principy a specifika PR ve státní správě oproti soukromém sektoru, role a pozice ve fungování a zajištění PR
 10. Setkání s odborníkem z praxe, PR a firemní komunikace, diskuze a sdílení zkušeností z aktuální praxe
 11. Prezentace studentů – návrh PR kampaně k produktu nebo analýza stávající PR kampaně, představení strategie PR kampaně, cílů, vhodných nástrojů, doporučení