Úvod do sociální komunikace

Cíle předmětu a výstupy z učení:

Předmět přináší studentům praktickou formou výuky ucelený přehled o základních charakteristikách, typech a účincích sociální komunikace. Studenti získají širší povědomí o jednotlivých sociálně-psychologických procesech v rámci interpersonální, skupinové a interkulturní komunikace. Cílem je prostřednictvím praktických příkladů seznámit studenty s principy fungování jednotlivých sociálně-komunikačních teorií a poukázat na jejich specifika v daných kontextech včetně aplikací v rámci jiných oborů. Na konkrétních příkladech má předmět poukázat na pravidla fungování komunikace mezi klienty a institucemi ve společnosti a na komunikační kompetence a bariéry interkulturní komunikace. Studenti jsou po ukončení předmětu schopni orientovat se v základních pojmech sociální komunikace a jsou obeznámeni s možnostmi využití daných teorií pro komunikaci s klienty, firemní marketing, nebo pro komunikační strategie během mezikulturní interakce.

Osnova:

 1. Úvod do předmětu sociální komunikace.
 2. Sociální komunikace a sociální psychologie.
 3. Sociální interakce, sociální skupiny a sociální konflikty.
 4. Verbální a neverbální komunikace.
 5. Sociální percepce a sociální kognice.
 6. Komunikační modely a transakční analýza.
 7. Sociální komunikace v rámci jiných oborů.
 8. Případová studie: komunikace s klientem v sociálních službách.
 9. Interkulturní komunikace a mezikulturní adaptace.
 10. Případová studie: interkulturní komunikace v Japonsku.
 11. Bariéry sociální komunikace.
 12. Shrnutí, rozbor příkladů a ukázek praxe.