Úvod do sportovního managementu

Cíle předmětu a výstupy z učení: 

Cílem předmětu je poskytnout a vysvětlit studentům principy a manažerské vztahy a zdůraznit specifičnost aplikací teorie managementu ve sportovním prostředí. Také přeměnit základy obecného managementu na sportovní management. Obsahem kurzu je problematika prostředí pro řízení sportu na národní úrovni, na úrovni EU, strategického plánování a managementu (perspektivní podnikatelé, pohled, environmentální analýza sportovní organizace, analýza organizačních zdrojů), základní aspekty strategické rozhodování, vedení a řízení lidských zdrojů s důrazem na jejich využití a specifičnost prostředí sportovních organizací. Důraz je kladen na vedení sportovních klubů a organizací v ČR, jejich historický vývoj a hlavní aspekty výkonu sportovního manažera v současnosti. V rámci těchto obecných cílů je obsah kurzu orientován tak, aby umožnil studentům posoudit klíčové aspekty měnícího se prostředí, které ovlivňují sportovní organizace.

Studenti budou po úspěšném absolvování předmětu schopni:

- identifikovat pozici, význam a úlohu sportu ve společnosti a v ekonomice zvlášť;

- odborně diskutovat o specifikách odvětví sportu;

- identifikovat problémy, jimž čelí organizace sportu při své činnosti;

- definovat úlohu a význam lobbyingu ve sportu;

- charakterizovat funkce, role a činnosti sportovního manažera;

- zdůvodnit proč je sport je dnes důležitým odvětvím národního hospodářství;

- na základě klasifikace aktérů v odvětví sportu definovat zejména význam amatérského sportu a postavení profesionálního sportu ve společnosti, v ekonomice;

- vysvětlit principy a funkce managementu sportu;

- identifikovat problémy a příležitosti, jimž čelí sportovní organizace při implementaci jejich zvolené strategie;

- charakterizovat principy, funkce, role a činnosti manažera sportovní organizace;

- analyzovat vnější a vnitřní prostředí sportovní organizace; - na základě analýzy formulovat základy strategie sportovní organizace;

- diskutovat o odvětví sportu a jeho specifikách;

- orientovat se a diskutovat v oblasti řízení výkonnosti organizací ves portu

- rozumět zásadám financování sportu, ekonomice sportovního klubu v ČR;

- rozumět principům financování neziskových organizací a sportovních organizací zvlášť;

- rozumět organizační struktuře ve sportu;

- rozumět rozdílu mezi vůdcovstvím a managementem lidských zdrojů ve sportu;

- hodnotit význam a úlohu marketingu a médií ve sportu.

 

Osnova:

Prostředí pro řízení sportu - vznik a vývoj sportu, základní koncepce, pojmy - definice sportu, definice řízení sportu - post sportu v ekonomice a v ekonomice ČR, třísektorový model sportu, jedinečné rysy sportu, makroekonomie a mikroekonomie sportu, externality sportu, státní role a funkce ve vývoji sportu, Evropská unie a sport

Amatérský vs. profesionální sport - neziskový sektor a společnost, sport a neziskový sektor, sportovní dobrovolnictví, profesionální sportovní průmysl, struktura profesionálního sportovní průmysl, profesionální a amatérské sporty a jejich vzájemné vztahy, neziskové organizace - jejich definice, specifikace, úkol, jejich formování a řízení, neziskové sportovní prostředí, neziskové sportovní klubové prostředí

Principy a funkce sportovního managementu - management, základní pojmy organizace, řízení, historické fáze vývoje managementu, strategické řízení, zásady strategického řízení, strategické, proces řízení: strategická analýza, formulace strategie, provádění strategie, hodnocení strategie, strategické řízení a sport, manažerské funkce

Organizační struktura ve sportu - organizace, organizační struktura ve sportu, organizační kultura ve sportu, zúčastněné strany ve sportu z pohledu řízení sportu, lobbování ve sportu Vedení ve sportu - vedení: definice, teorie vedení, vedení ve sportu a ve sportovních organizacích

Lidské zdroje ve sportu - HR ve sportu, jejich řízení, zvláštnost, postavení, úkol a řízení dobrovolníků ve sportu, sportovci, vedení sportovců

Řízení výkonu - hodnocení sportovního výkonu, performance model z pohledu zúčastněných stran, vícerozměrný model výkonu ve sportu Řízení sportu - správa sportu, modely řízení ve sportu, ovladače změny ve správě sportu

Ekonomika sportovního klubu - sportovní klub, jeho ekonomika a řízení, finanční řízení Marketing a média ve sportu - vztah: sport - média, strategický marketingový plán ve sportu: příprava, realizace, řízení, marketingový mix ve sportu, sponzorství ve sportu