Úvod do teorie daní

Předmět navazuje na základní kurz Veřejných financí a rozšiřuje okruh problémů o další poznatky z oblasti daní. Klíčové otázky, na které se soustředí pozornost v rámci tohoto předmětu, jsou: důvody a příčiny vzniku daní, povaha daní, daňová soustava, poplatník a plátce daně, správce daně, daňový základ atd. Studenti budou v souvislosti s uvedenými otázkami obeznámeni se současnou situací v České republice

Výstupy předmětu - výstupy učení

Po absolvování předmětu se budou studující schopni orientovat v daňové problematice, porozumí důvodům jejich existence, získají přehled o platné daňové soustavě. Získají schopnost definovat důvody a principy zdanění a pochopí základní pojmy daňové terminologie, budou se orientovat v oblasti daňové teorie a praxe a v daňovém systému ČR.

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

  1. Důvody a příčiny vzniku daní
  2. Základy daňové teorie
  3. Vývoj daňových soustav
  4. Vývoj daní, daňové soustavy v českých zemích
  5. Platná daňová soustava ČR
  6. Přímé daně (především daně z příjmu), majetkové daně (např. z vlastnictví nemovité věci) v ČR, předmět daně, plátce daně, daňový základ, způsob výpočtu daně, sazba daně
  7. Nepřímé daně (DPH, spotřební) v ČR, předmět daně, plátce daně, daňový základ, způsob výpočtu daně, sazba daně
  8. Cla
  9. Místní poplatky
  10. Výnosy daní jako příjmy veřejných rozpočtů