Úvod do účetnictví a daní

Cíle předmětu:

Cílem předmětu je vysvětlit základy fungování podnikatelského subjektu s akcentem na právní, účetní a daňové aspekty podnikání, přičemž bude kladen důraz zejména na správné a praktické porozumění významu účetnictví pro řízení firmy, aplikaci účetních a daňových předpisů, jakož i registračních povinností podnikatelských subjektů podle příslušných právních předpisů. Smyslem je předat studentům praktické zkušenosti a pohled na základy fungování podnikatelského subjektu – osoby samostatně výdělečně činné i právnické osoby pro správné porozumění vedení účetnictví, plnění účetních povinností i využití účetních výstupů, nikoliv pouze teoretické definování základních pojmů a zásad. Kurz si klade za smysl zprostředkovat studentům základní a praktické pochopení provázanosti účetnictví, případně příslušné evidence podnikatelské činnosti s českým daňovým systémem. Ve výkladu je kladen důraz na praktické hledisko vysvětlení a porozumění, správnou orientaci v účetních právních předpisech a možnosti využití znalostí v reálném podnikatelském životě. Výklad bude průběžně doplňován i praktickou částí, spočívající ve využití konkrétních formulářů, oznámení a hlášení dle platné legislativy.

Osnova:

 1. Aktivní a pasivní příjmy fyzické osoby z podnikatelské a nepodnikatelské činnosti ve vazbě na české právní, účetní a daňové předpisy. Fyzická osoba – účetní jednotka s příjmy dle § 7 až § 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů). Vzájemné vazby obecných právních, účetních a daňových předpisů (v členění dopadu do jednotlivých oblastí českého daňového systému).
 2. Příjmy právnické osoby ve vazbě na české právní, účetní a daňové předpisy. Aspekty podnikání právnických osob na území České republiky a v zahraničí. Vymezení pojmu závod, stálá provozovna dle zákona o daních z příjmů, provozovna dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) a vzájemné vazby mezi obecnými právními, účetními a daňovými předpisy (v členění dopadu do jednotlivých oblastí českého daňového systému).
 3. Účetnictví a jednoduché účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o účetnictví). Daňová evidence, uplatňování výdajů procentem z příjmů, daň stanovená paušální částkou dle zákona o daních z příjmů. Vzájemné souvislosti zákona o účetnictví, Vyhlášky č. 500/2002 Sb. a Českých účetních standardů. Vzájemné souvislosti zákona o daních z příjmů a Pokynu GFŘ D-22.
 4. Problematika ukončení a přerušení podnikání. Úmrtí podnikatele fyzické osoby. Přechod z vedení účetnictví na daňovou evidenci a naopak. Změna uplatňování výdajů procentem z příjmů na výdaje (náklady) skutečně dosažené a naopak. Účetní a daňové souvislosti. Změna účetního období u účetních jednotek. Vzájemné souvislosti účetního období, zdaňovacího období u daně z příjmů, daně z přidané hodnoty a ostatních daní českého daňového systému.
 5. Využití hmotného a nehmotného majetku v podnikání a základní právní, účetní a daňové souvislosti (nakládání s majetkem, jeho evidence, smysl a podstata používání a opotřebení, vyřazení).
 6. Základní operace se zásobami z účetního a daňového hlediska u podnikatele – fyzické osoby (účetní a neúčetní jednotky) a u právnické osoby.
 7. Pohledávky z právního, daňového a účetního hlediska.
 8. Základy českého daňového systému ve vazbě na účetnictví – přímé daně.
 9. Základy českého daňového systému ve vazbě na účetnictví – nepřímé daně.
 10. Základy účetní uzávěrky a účetní závěrky z praktického hlediska.
 11. Elementární sestavení přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob.
 12. Základy vyššího účetnictví (akvizice, fúze).