Územní plánování

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se systémem územního plánování v České republice. Jeho obsahem jsou širší souvislosti, legislativní rámec, cíle, úkoly a nástroje územního plánování. Významná pozornost se věnuje také aktérům územního plánování a jejich rolím a postupu tvorby územně plánovacích dokumentů (Politika územního rozvoje, Zásady územního rozvoje, územní plán, strategický plán). Předmět je prakticky koncipován, aby studentům poskytl ucelený přehled o rozhodovacích procesech v oblasti územního plánování.

Výstupy z učení

Studenti se budou orientovat v systému územního plánování v České republice a dokáží využívat územně plánovací legislativu a územně plánovací nástroje při podpoře regionálního a územního rozvoje.

Hlavní témata – hlavní problémové okruhy

 1. Územní plánování jako jedna z forem plánování obcí, měst a regionů
 2. Cíle a úkoly územního plánování
 3. Historie územního plánování
 4. Legislativní rámec územního plánování v České republice a jeho vývoj
 5. Současná legislativní úprava územního plánování v České republice
 6. Aktéři územního plánování a působnost ve věcech územního plánování
 7. Nástroje územního plánování - územně plánovací podklady a způsob jejich pořízení, územně analytické podklady (ÚAP), územní studie
 8. Nástroje územního plánování - Politika územního rozvoje, Zásady územního rozvoje, územní plán, regulační plán
 9. Územně plánovací proces - návrh na pořízení územního plánu, přípravné práce, průzkumy a rozbory, zadání územního plánu, návrh územního plánu, vydání územního plánu, nabytí účinnosti územního plánu, činnosti po schválení územního plánu, vyhodnocení územního plánu a jeho změn
 10. Regulativy - regulativy funkční, resp. regulativy ploch s rozdílným způsobem využití, regulativy prostorové, regulativy architektonické
 11. Územní plánování v ČR a v zemích EU
 12. Problémy územního plánování a jeho budoucnost