Územní plánování

Cíle předmětu:

Předmět se soustředí na seznámení studenta s podstatou územního plánování. Studijní předmět vymezuje územní plánování jako součást regionalistiky a řízení regionálního rozvoje. Popisuje souvislosti v rámci realizace regionální politiky a naplňování principů udržitelného rozvoje území. Předmět se věnuje problematice územního plánování od jeho širších souvislostí, přes legislativní rámec až po jeho nástroje, aktéry a podstatu územně plánovacího procesu v současné praxi. Text je zaměřen tak, aby poskytl základní vodítko budoucím pracovníkům veřejné správy, pořizovatelům územně plánovacích dokumentů i těm, kdo se budou zabývat rozvojem v jakékoli jeho podobě.

Osnova:

 1. Definice územního plánování, územní plánování jako jeden z druhů plánování, prvky územního plánování
 2. Historie územního plánování, vliv urbanistických chart na územní plánování
 3. Legislativní rámec územního plánování v ČR, vývoj legislativy územního plánování na našem území, současná legislativní úprava územního plánování
 4. Cíle územního plánování, úkoly územního plánování
 5. Aktéři územního plánování, působnost ve věcech územního plánování
 6. Nástroje územního plánování, územně plánovací podklady a způsob jejich pořízení, územně analytické podklady (ÚAP)
 7. Územní studie, politika územního rozvoje
 8. Nástroje územního plánování, územně plánovací dokumentace, zásady územního rozvoje
 9. Územní plán, regulační plán, další druhy územně plánovacích nástrojů
 10. Územně plánovací proces, návrh na pořízení územního plánu, přípravné práce, průzkumy a rozbory, zadání územního plánu
 11. Územně plánovací proces, návrh územního plánu, vydání územního plánu, nabytí účinnosti územního plánu, činnosti po schválení územního plánu, vyhodnocení územního plánu a jeho změn
 12. Regulativy, regulativy funkční, resp. regulativy ploch s rozdílným způsobem využití, regulativy prostorové, regulativy architektonické