Vatikán v mezinárodních vztazích

Cílem předmětu je v přehledné, koncizní a komplexní podobě seznámit studenty/tky s pozicí Městského státu Vatikán a Svatého stolce v mezinárodním právu a v případě druhé entity také v mezinárodních politických vztazích. Představen bude účel a smysl konkordátních smluv, které Svatý stolec uzavírá se státy světa i role apoštolských nunciů. Obeznámí se rovněž se základními principy diplomacie, zahraniční politiky a mediační rolí Svatého stolce se zvláštním zřetelem na současnost a nejnovější dějiny. Tyto skutečnosti budou analyzovány na jeho vztahu k OSN a některým vybraným státním a nestátním aktérům, včetně České republiky. Základní výukovou metodou je přednáška ke každému z témat, která zasazuje povinnou literaturu do širšího kontextu a podrobně se věnuje vybraným problémům a tématům. 

 1. Svatý stolec, Městský stát Vatikán, katolická církev (a její kanonické právo): faktografie, rozdíly, specifika 
 2. Struktura Městského státu Vatikán a jeho politický a právní systém 
 3. Papež – centrální aktér diplomacie Svatého stolce: jeho kreace, pozice v katolické církvi a Vatikánu 
 4. Papežské apoštolské cesty jakožto diplomatický nástroj 
 5. Struktura a základní principy diplomacie Svatého stolce, vztahy se státními a nestátními aktéry
 6. Konkordátní smlouvy Svatého stolce: jejich smysl a účel v minulosti a dnes 
 7. Církevní akademie, apoštolský nuncius a jeho role jakožto velvyslance papeže, papežský legát 
 8. Mediační role Svatého stolce v moderních dějinách 
 9. Svatý stolec a OSN: status stálého pozorovatele, diplomatické aktivity a principy 
 10. Svatý stolec a USA jakožto hegemon mezinárodní politiky: geneze vývoje vzájemných vztahů 
 11. Svatý stolec a USA: zlomové momenty vzájemných vztahů, nominace diplomatů, americký episkopát a jeho role v domácí politice 
 12. Svatý stolec a Česká republika: česká společnost a (katolické) náboženství, papežské návštěvy u nás, kontroverze, katolicismus a česká politika