Základy cestovního ruchu

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je seznámit se s odbornou terminologií používanou v cestovním ruchu, s funkcemi cestovního ruchu a poukázat na možnosti rozvoje podnikání v této oblasti, objasnit význam cestovního ruchu pro rozvoj národní a regionální ekonomiky, seznámit se s organizací cestovního ruchu, aktuální politikou cestovního ruchu a nástroji podpory rozvoje cestovního ruchu v ČR. Předmět využívá případové studie a dobré příklady z praxe (best practices).

 

Výstupy předmětu - výstupy učení

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni orientovat se v problematice cestovního ruchu jako společensko-ekonomického fenoménu, posoudit faktory rozvoje cestovního ruchu a rozlišovat jeho základní druhy a formy, hodnotit cestovní ruch jako systém, porozumět struktuře a vnějšímu okolí, aplikovat poznatky získané studiem v praxi cestovního ruchu, vytvořit racionální obsah seminární práce o vybraném problému cestovního ruchu.

 

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

1. Cestovní ruch jako interdisciplinární jev. Objasnění požadavků k úspěšnému zakončení předmětu. Seznámení se studijní literaturou. Vývoj poznání a podstata cestovního ruchu. Cestovní ruch jako předmět zkoumání různých vědních disciplín (geografie CR, sociologie CR, kulturní antropologie, psychologie CR, pedagogika CR, ekonomie CR). Teorie cestovního ruchu. 

2. Cestovní ruch jako sociálně-ekonomický systém, jeho struktura a okolí. Cestovní ruch jako systém a jeho struktura – subjekt a objekt cestovního ruchu. Okolí systému cestovního ruchu (politické, ekonomické, sociální, kulturní, technologické a ekologické prostředí).

3. Klasifikace cestovního ruchu. Klasifikace cestovního ruchu podle druhů a forem. Obsah a podmínky základních druhů a forem cestovního ruchu.

4. Vývoj cestování a cestovního ruchu. Náčrt historie cestování a cestovního ruchu. Základní motivy cestování ve starověku a středověku. Cestovní motivy v novověku. Novodobý cestovní ruch v Evropě. Osobitosti vývoje cestovního ruchu v Čechách. 

5. Trh cestovního ruchu. Podstata trhu cestovního ruchu, jeho charakteristika a osobitosti. 

6. Poptávka po cestovním ruchu a činitelé, které ji ovlivňují. Poptávka po cestovním ruchu. Motivace, potřeby. Činitele ovlivňující poptávku po cestovním ruchu – ekonomické, demografické, sociální, psychologické, ekologické, technologické, politické a administrativní. Subjekt cestovního ruchu jako představitel poptávky a jeho typologie. 

7. Nabídka cestovního ruchu a činitelé, kteří ji ovlivňují. Nabídka cestovního ruchu – primární, sekundární. Činitelé ovlivňující nabídku v cestovním ruchu. Produkt cestovního ruchu – osobitosti, tvorba, distribuce. 

8. Podniky a instituce cestovního ruchu. Podniky cestovního ruchu a jejich osobitosti. Typologie podniků. Organizace destinačního managementu. Asociace cestovního ruchu. Orgány koordinace cestovního ruchu. 

9. Služby v cestovním ruchu a jejich klasifikace. Podstata služeb a jejich osobitosti v cestovním ruchu – proces poskytování služeb, znaky služeb, klasifikace služeb. Kvalita služeb cestovního ruchu. 

10. Hospodářské a sociální účinky cestovního ruchu. Hospodářské funkce (a efekty) cestovního ruchu – příjmy a multiplikační efekt, tvorba hodnoty a vliv na HDP, faktor zaměstnanosti, faktor regionálního rozvoje, faktor platební bilance. Sociální a kulturní funkce cestovního ruchu. 

11. Politika CR. Podstata politiky cestovního ruchu. Státní politika cestovního ruchu v ČR, MMR, legislativní úprava, finanční, metodická a marketingová podpora cestovního ruchu, agentura Czechtourism. Mezinárodní organizace cestovního ruchu. Význam členstva ČR v mezinárodních organizacích cestovního ruchu. Případová studie – přednáška odborníka z praxe. 

12. Rozvoj cestovního ruchu ve světě a v ČR. Mezinárodní cestovní ruch. Cestovní ruch v ČR. Vliv globalizace a integrace na cestovní ruch.