Základy mezinárodního účetního výkaznictví

Cíle předmětu a výstupy z učení: 

Cílem předmětu je seznámit studenty s významem harmonizací účetního výkaznictví ve světě. Předmět je zaměřen především na základní principy a pojmy vztahující se ke kvalitním systémům účetního výkaznictví (IFRS a US GAAP). Hlavní důraz je kladen na IFRS, dle kterých sestavují povinně od roku 2005 účetní závěrku určité typy podnikatelských subjektů v EU.

Studenti po absolvování předmětu budou schopni porozumět informacím poskytovaným individuální účetní závěrkou účetní jednotky sestavenou v souladu s IFRS a budou schopni využít tyto informace pro zhodnocení výkonnosti a finanční situace účetní jednotky. Studenti rovněž budou chápat rozdíly mezi systémem účetního výkaznictví podle české účetní legislativy a podle IFRS. 

 

Osnova:

1.    Význam a postup harmonizace účetnictví (směrnice EU, IFRS, US GAAP)

2.    Rozdíly mezi jednotlivými systémy účetního výkaznictví 

3.    Koncepční rámec pro sestavování a předkládání účetní závěrky – význam, základní principy, uživatelé účetních informací, základní prvky účetního výkaznictví

4.    Koncepční rámec IFRS – oceňovací báze, pojetí kapitálu 

5.    Účetní závěrka sestavená podle IFRS (náležitosti, součásti, požadavky pro rozpoznání jednotlivých prvků účetní závěrky)

6.    Pojetí zásob v systému IFRS

7.    Dlouhodobý majetek v systému IFRS, jeho členění a význam 

8.    Dlouhodobý majetek, rozpoznání, klasifikace, oceňování při pořízení, možnosti oceňování k rozvahovému dni

9.    Opotřebení majetku a jeho vyřazení

10.    Vznik a vykazování výnosů v systému IFRS

11.    Zásada opatrnosti a její vyjádření v systému IFRS

12.    Problematika zachycování a vykazování transakcí v cizích měnách