Základy podnikového účetnictví

Cíle předmětu a výstupy z učení: 

Cílem předmětu je vysvětlit základy fungování podnikatelského subjektu s akcentem na právní, účetní a daňové aspekty podnikání, přičemž bude kladen důraz zejména na správné a praktické porozumění významu účetnictví pro řízení firmy a aplikaci účetních a daňových předpisů. Smyslem je předat studentům praktické zkušenosti a pohled na základy fungování a vedení účetnictví, jakož i využití účetních výstupů, nikoliv pouze teoretické definování základních pojmů a zásad. 

Ve výkladu je kladen důraz na praktické hledisko vysvětlení a porozumění, správnou orientaci v účetních právních předpisech a možnosti využití znalostí v reálném podnikatelském životě. 

Student po absolvování předmětu porozumí teoreticky a především prakticky základní problematice provázanosti účetnictví, právních a daňových předpisů v jednotlivých oblastech – od založení podnikatelského subjektu, přes existenci firmy až po ukončení podnikání.

Odborné znalosti – student:

Student bude znát v základním pojetí problematiku vymezení účetní jednotky a podnikatelských subjektů bez povinnosti vedení účetnictví.

Student bude znát základní rozdíly v přístupu ke stanovení základu daně z příjmů u podnikatelských účetních a neúčetních jednotek, jakož i nepodnikatelských jednotek s a bez účetnictví.

Student bude schopen v základní úrovni orientace mezi účetními a daňovými předpisy – ve vazbě na obecné právní předpisy.

 

Odborné dovednosti - student:

Student bude umět na základní úrovni řešit základní právní, účetní a daňové aspekty při zakládání podnikatelských subjektů v České republice.

Student bude umět nalézt příslušné informace v aktuálních právních předpisech.

Student bude umět uvažovat ve vybraných oblastech podnikatelské praxe z právního, účetního a daňového hlediska dle jednotlivých daní českého daňového systému.

 

Obecné způsobilosti (klíčové, přenositelné kompetence) – student:

Je schopen argumentovat.

Je schopen analyzovat.

 

Osnova:

 
 1. Aktivní a pasivní příjmy fyzické osoby z podnikatelské a nepodnikatelské činnosti ve vazbě na české právní, účetní a daňové předpisy. Fyzická osoba – účetní jednotka s příjmy dle § 7 až § 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů). Vzájemné vazby obecných právních, účetních a daňových předpisů (v členění dopadu do jednotlivých oblastí českého daňového systému).
 2. Příjmy právnické osoby ve vazbě na české právní, účetní a daňové předpisy. Aspekty podnikání právnických osob na území České republiky a v zahraničí. Vymezení pojmu závod, stálá provozovna dle zákona o daních z příjmů, provozovna dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) a vzájemné vazby mezi obecnými právními, účetními a daňovými předpisy (v členění dopadu do jednotlivých oblastí českého daňového systému).
 3. Účetnictví a jednoduché účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o účetnictví). Daňová evidence, uplatňování výdajů procentem z příjmů, daň stanovená paušální částkou dle zákona o daních z příjmů. Vzájemné souvislosti zákona o účetnictví, Vyhlášky č. 500/2002 Sb. a Českých účetních standardů. Vzájemné souvislosti zákona o daních z příjmů a Pokynu GFŘ D-22.
 4. Problematika ukončení a přerušení podnikání. Úmrtí podnikatele fyzické osoby. Přechod z vedení účetnictví na daňovou evidenci a naopak. Změna uplatňování výdajů procentem z příjmů na výdaje (náklady) skutečně dosažené a naopak. Účetní a daňové souvislosti. Změna účetního období u účetních jednotek. Vzájemné souvislosti účetního období, zdaňovacího období u daně z příjmů, daně z přidané hodnoty a ostatních daní českého daňového systému
 5. Využití hmotného a nehmotného majetku v podnikání a základní právní, účetní a daňové souvislosti (nakládání s majetkem, jeho evidence, smysl a podstata používání a opotřebení, vyřazení).
 6. Základní operace se zásobami z účetního a daňového hlediska u podnikatele – fyzické osoby (účetní a neúčetní jednotky) a u právnické osoby.
 7. Pohledávky z právního, daňového a účetního hlediska.
 8. Základy českého daňového systému ve vazbě na účetnictví – přímé daně.
 9. Základy českého daňového systému ve vazbě na účetnictví – nepřímé daně.
 10. Základy účetní uzávěrky a účetní závěrky z praktického hlediska.
 11. Elementární sestavení přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob.
 12. Základy vyššího účetnictví (akvizice, fúze).