Případové studie z cestovního ruchu

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je prezentovat příklady úspěšné aplikace managementu a marketingu cestovního ruchu v praxi. Studenti si rozšíří už získané vědomosti a zručnosti při řešení praktických úloh souvisejících s prezentovanou problematikou

Obsah předmětu

  1. Analýza SWOT/TOWS vybraného cílového místa cestovního ruchu
  2. Marketingový plán na vybraném příkladu
  3. Značka v cestovním ruchu – příklady z praxe
  4. Image vybraného cílového místa
  5. Nákupní chování vybraných cílových skupin návštěvníků ČR