Příprava a řízení evropských projektů

Předmět „Příprava a řízení evropských projektů“ tematicky doplňuje a rozvíjí předmět „Projektové řízení“ (Project management). V rámci kurzu budou představeny evropské strukturální a investiční fondy (dále jen „ESIF“) jako nástroje vedoucí k naplňování cílů hospodářské a sociální soudržnosti EU; resp. jako nástroje podporující celkový harmonický rozvoj regionů v EU s cílem snížit rozdíly mezi úrovní rozvoje jednotlivých regionů při zachování jejich kulturních a historických hodnot. Pozornost bude upřena na existenci a význam ESIF (princip solidarity) s vysvětlením aktuální implementační struktury v ČR a dotačních možností v programovém období 2014 – 2020. Vedle celkového přehledu získá absolvent také představu o požadavcích na tvorbu projektového záměru, životním cyklu a fázích projektu. V průběhu kurzu si studenti osvojí základní terminologii, získají přehled o datačních možnostech, o logice vzniku jednotlivých Operačních programů, institucích v ČR, které hrají roli v implementaci, naučí se tvořit reálné projektové záměry.

Výstupy učení:

Zajímá Vás problematika evropských dotací? Přemýšlíte, že byste chtěli v budoucnu zažádat o dotaci na konkrétní projektový záměr? Nebo Vás láká Vás práce v implementační struktuře? Právě pro Vás je připraven tento kurz.

Absolvent kurzu získá informace o významu ESIF. Bude mu vysvětleno, nakolik souvisí s myšlenou Evropské unie a jak je třeba při tvorbě projektového záměru tuto znalost promítnout do textu žádosti. Absolvent kurzu pochopí, že strukturální hospodářská politika formuluje či reguluje strukturu národního hospodářství, tzn. především její odvětvovou skladbu. Získá znalosti o cílech v programovém období 2014 – 2020, o klíčových strategických programových dokumentech politiky soudržnosti, o řízení ESI fondů v ČR (implementační struktuře). Bude schopen se zorientovat v dotačních možnostech současného programového období, bude připraven na tvorbu projektového záměru. Bude seznámen portálem IS KP14+, který je jako součást MS2014+ určen pro žadatele/příjemce pro zadávání žádostí o podporu a správu projektů po celou dobu jejich životního cyklu a dále pro nositele strategií integrovaných nástrojů a externí hodnotitele.

Výstupy učení

  • Získá znalosti o cílech programového období 2014-2020
  • Orientuje se v dotačních možnostech
  • Zná portál IS KP 14+