Problematika brownfields v regionech

Zaměření předmětu

Předmět se zaměří na vysoce aktuální téma v oblasti regionálního rozvoje a jeho managementu, a to na problematiku rekonverze a regenerace brownfields z hlediska ekonomického, ekologického, legislativního, urbanistického, architektonického.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Získání znalostí o aktuální problematice znovuvyužití devastovaných území a objektů ve vztahu k omezení záboru volných ploch (zemědělské půdy).

Hlavní témata – obsah předmětu

  1. Úvod do problematiky brownfields
  2. Typologie brownfields
  3. Příčiny vzniku brownfields
  4. Důsledky pro sídlo (region)
  5. Partneři v procesu revitalizace brownfields
  6. Legislativní nástroje, teoretické nástroje a politiky
  7. Ekonomické nástroje. Možnosti financování.
  8. Revitalizace brownfields
  9. Příklady revitalizovaných brownfields v ČR a v zahraničí