Programování a projektování regionálního rozvoje cestovního ruchu

Zaměření předmětu:

Předmět zahrnuje teoretickou a praktickou průpravu programovacími a projektovými mechanismy v cestovním ruchu. V rámci přednášek budou studenti seznámeni se strategickými dokumenty a nástroji rozvoje cestovního ruchu na úrovni České republiky, Evropské unie a jednotlivých regionů. V seminářích si posluchači osvojí praktické aspekty přípravy a řízení rozvojových projektů v cestovním ruchu. Posluchači se na základě případových studií naučí pracovat s formuláři projektových žádostí a studií proveditelnosti.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni popsat hlavní strategické dokumenty a podpůrné nástroje v cestovním ruchu, vysvětlit souvislosti mezi strategickými dokumenty a rozvojem cestovního ruchu v ČR, formulovat rozvojové záměry v cestovním ruchu, posuzovat dotační příležitost ze zdrojů ČR a EU, ovládat základní principy zpracování formulářů projektových žádostí. Chápat koncept projektového řízení, monitoringu a hodnocení a navrhnout jednoduchý projekt v rámci rozvoje cestovního ruchu a regionálního rozvoje.

Obsah předmětu:

 1. Základní předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu v ČR. Význam cestovního ruchu v ČR.
 2. Vývoj cestovního ruchu v ČR po r. 1990 - legislativa, instituce, programové dokumenty.
 3. Základní prvky politiky cestovního ruchu (nástroje, nositelé, cíle). Koncepce státní politiky cestovního ruchu ČR.
 4. Politika cestovního ruchu v Evropské unii, nástroje a nositelé politiky cestovního ruchu v EU.
 5. Základní programové dokumenty kohezní politiky EU v ČR a jejich vazba na cestovní ruch.
 6. Realizace kohezní politiky EU v oblasti cestovního ruchu v ČR.
 7. Obce, města, regiony a kraje ve vztahu k rozvoji cestovního ruchu a lázeňství - kompetence, programy a strategie.
 8. Programy a projekty regionálního rozvoje cestovního ruchu.
 9. Řízení, monitorování, hodnocení a kontrola programů a projektů
 10. Případové studie vybraných regionů -- řešení disparit rozvojem cestovního ruchu.
 11. Případové studie formulářů projektových žádostí, studií proveditelnosti a projektových záměrů v rámci operačních programů.
 12. Případové studie národních a krajských grantových programů.
 13. Projektování v rámci rozvoje cestovního ruchu.