Řízení a vypořádání rizik

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je naučit studenty, jak zajistit bezpečnost regionů zacílenou na bezpečí a rozvoj lidí. Bezpečnost (angl. Safety) je komplexní, tj. zahrnuje všechny dosud rozlišované druhy bezpečnosti, tj. vnitřní, vnější, jadernou, ekologickou, pracovní atd. Řízení bezpečnosti (Safety Management) v regionu je cílené řízení rizik zvažující všechny možné pohromy v daném regionu a stanovená chráněná aktiva. Jedná se o strategické, systémové a proaktivní řízení, které komplexním pojetím rizik od všech relevantních živelních a jiných pohrom pro dané území a zahrnutím principu předběžné opatrnosti je vyšším typem řízení než řízení rizik, na kterém je založena většina dosavadních norem a standardů používaných v praxi.

Vypořádání rizik ve sledovaném pojetí znamená realizaci opatření a činností na snížení rizik a udržení přijatelné úrovně bezpečnosti. Při řízení se rozlišuje zabezpečený systém a bezpečný systém. Velký důraz je kladen na monitoring a na schopnost zvládat rizika v dynamicky proměnném světě.

Proto se studenti učí v obou oblastech vybrané metody, techniky a postupy a ověřují je zpracováním praktických úloh.

Výstupy předmětu (výstupy učení)

Modely řízení rizik zacílené na bezpečí a rozvoj lidí a regionů. Modely vypořádání rizik zacílené na bezpečí a rozvoj lidí a regionů. Základní normy, standardy a legislativa

Hlavní témata - obsah předmětu

  1. Model práce s riziky.
  2. Způsoby realizace zpětných vazeb.
  3. Modely řízení rizik.
  4. Modely řízení bezpečnosti.
  5. Bezpečnostní plán.
  6. Modely vypořádání rizik.
  7. Modely pro zajištění bezpečnosti v regionu a v čase a vybrané metodiky.