Řízení firemních financí

Seznámení posluchačů s důležitými oblastmi komplexu finančního řízení a financování firem s důrazem na klíčový význam finanční stability jako určujícího faktoru konkurenceschopnosti. Ujasnit podstatu popisovaných skutečností a poukázat na základní principy a charakteristické znaky. Objasnit studentům problematiku rizika spojeného s podnikáním a klíčový význam řízení rizika v plánu i provozu podniku.

Výstupy z učení

 • porozumět podstatě finančního managementu
 • pochopit podstatu rizika a nejistoty
 • popsat okruhy řízení zásob, peněžních prostředků a pohledávek
 • zvládat techniku investičního rozhodování
 • řešit problémy optimální finanční struktury a popsat hlavní součásti finanční struktury
 • analyzovat hlavní problémy finančního plánování
 • vybrat postup pro řízení ve finanční tísni

Obsah předmětu:

 1. Podnik v tržním prostředí, organizace a řízení
 2. Strategie a cíle, etapy plánování, zpětná vazba
 3. Informace pro finanční řízení, manažerské účetnictví
 4. Struktura a nákladovost finančních zdrojů v podniku
 5. Cizí a alternativní zdroje financování podniku
 6. Dlouhodobý a krátkodobý finanční plán a jejich výstupy
 7. Význam poznání a řízení rizik
 8. Finanční a nefinanční rizika
 9. Organizace a nástroje řízení rizika
 10. Posloupnost řízení rizika v organizační struktuře podniku
 11. Strategie portfolia investic (rizik)
 12. Ekonomické vyhodnocení investičního projektu