Řízení lidských zdrojů

Cílem předmětu je seznámit studenty s moderními zásadami a postupy řízení lidských zdrojů, objasnit klíčovou roli řízení lidských zdrojů při dosahování strategických cílů organizace a představit základní činnosti řízení lidských zdrojů, které ovlivňují úspěšnost organizací. Studenti si osvojí znalosti z oblasti vytváření a analýzy pracovních míst, plánování lidských zdrojů, získávání, výběru, přijímání a adaptace zaměstnanců, hodnocení, odměňování, vzdělávání a motivace zaměstnanců i péče o zaměstnance.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Úvod do řízení lidských zdrojů
 2. Koncepce řízení lidských zdrojů (pojetí, význam a organizace řízení lidských zdrojů)
 3. Vytváření a analýza pracovních míst (pojetí pracovního místa; přístupy k vytváření pracovních míst; metody a výstupy analýzy pracovních míst)
 4. Plánování lidských zdrojů (oblasti a postup plánování lidských zdrojů; řešení nedostatku nebo nadbytku zaměstnanců)
 5. Získávání a výběr zaměstnanců (pojetí, zdroje, kritéria a metody získávání a výběru zaměstnanců)
 6. Přijímání a adaptace zaměstnanců (pojetí, možnosti a formy přijímání a adaptace zaměstnanců)
 7. Řízení a hodnocení pracovního výkonu (pojetí, principy a proces řízení pracovního výkonu; formy, kritéria a metody hodnocení zaměstnanců)
 8. Odměňování zaměstnanců (pojetí a formy odměňování zaměstnanců; mzdový systém; zaměstnanecké výhody)
 9. Vzdělávání zaměstnanců (pojetí, oblasti a metody vzdělávání zaměstnanců)
 10. Motivace zaměstnanců (pojetí a teorie motivace zaměstnanců)
 11. Péče o zaměstnance (pojetí a oblasti péče o zaměstnance; pracovní doba; pracovní prostředí; bezpečnost a ochrana zdraví při práci)
 12. Nové trendy v řízení lidských zdrojů (současné přístupy k zaměstnávání a řízení lidí)