Strategické řízení a rozhodování v cestovním ruchu

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty s podstatou strategického řízení a rozhodování v podnicích a destinacích cestovního ruchu. Na příkladech vybraných podniků a destinací cestovního ruchu procvičit uplatňování segmentace hostů, metod marketingového výzkumu a marketingových nástrojů s cílem optimalizovat hospodářské výsledky, zlepšit kvalitu poskytovaných služeb a uplatnit se na zahraničních trzích cestovního ruchu.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni vysvětlit podstatu a jednotlivé fáze strategického řízení a rozhodování v cestovním ruchu, vyjmenovat a charakterizovat metody marketingového výzkumu využívané v cestovním ruchu, popsat jednotlivé marketingové nástroje a vysvětlit jejich využití s ohledem na tržní situaci, definovat pojem spotřebního chování v cestovním ruchu, charakterizovat hlavní světové a evropské trhy cestovního ruchu a analyzovat a zhodnotit stávající situaci podniku cestovního ruchu na domácím i zahraničním trhu cestovního ruchu, vytvořit marketingový plán podniku a navrhnout marketingové strategie s ohledem na vybraný tržní segment a trh cestovního ruchu.

Obsah předmětu:

  1. Ekonomické přínosy cestovního ruchu. Plánování v cestovním ruchu.
  2. Úvod do marketingu podniků cestovního ruchu.
  3. Marketingový výzkum a analýza tržních příležitostí. Spotřební chování účastníka cestovního ruchu.
  4. Marketingová strategie, marketingový mix, umísťování a cíle marketingu.
  5. Marketingový plán a jeho sestavení. Specifika a nástroje marketingového mixu podniků cestovního ruchu.
  6. Marketing destinací a jeho uplatňování v podmínkách České republiky.
  7. Statistické sledování cestovního ruchu, využití informací pro aktivní marketing a strategické plánování rozvoje cestovního ruchu. Satelitní účet cestovního ruchu.
  8. Dosavadní vývoj a současný stav mezinárodního cestovního ruchu, postavení České republiky v evropském a světovém cestovním ruchu.
  9. Hlavní světové trhy cestovního ruchu, jejich analýza a perspektivy dalšího rozvoje.
  10. Strategie a taktika pronikání České republiky na zahraniční trhy cestovního ruchu.