Strategické řízení obchodu

Zaměření předmětu:

Student porozumí a osvojí si znalosti a dovednosti spojené s řízením zejména obchodních organizací v globální ekonomice. Pochopí strategii řízení a roli jeho klíčových subsystémů včetně základních analytických a syntetických přístupů. Na příkladech vybraných podniků získá praktickou zkušenost při uplatňování segmentace klientů, metod marketingového výzkumu a marketingových nástrojů s cílem optimalizovat hospodářské výsledky, zlepšit kvalitu poskytovaných služeb a uplatnit se na domácích i zahraničních trzích

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

 • vysvětlit podstatu a jednotlivé fáze strategického řízení a rozhodování ve zvoleném obchodním odvětví
 • definovat pojem spotřebního chování a charakterizovat jeho hlavní trendy
 • vyjmenovat a charakterizovat metody marketingového výzkumu využívané pro strategické řízení a rozhodování
 • popsat jednotlivé marketingové nástroje a vysvětlit jejich využití s ohledem na tržní situaci a konkurenci pro vybraný cílový tržní segment
 • charakterizovat strategii obchodování na domácím, evropském i mimoevropském trhu zboží či služeb

Hlavní témata:

 • Systémy strategického řízení moderního podniku, role a architektura, vybrané modely (7S, model Excellence EFQM).
 • Principy strategického myšlení a strategické rozhodování při hodnocení vlivu globálních a lokálních rizik.
 • Strategická východiska, proces strategického řízení a konkurenční výhoda podniku.
 • Vybrané analytické metody pro analýzu vnějšího prostředí podniku (analýza a prognóza vývoje makrookolí a mikrookolí podniku, scénáře vývoje prostředí).
 • Tvorba variant strategie, jejich vyhodnocení a výběr ( SWOT matice, typy strategií, evaluace a výběr strategických alternativ / strategické operace, rozhodovací analýza).
 • Struktura strategického plánu podniku a postup jeho tvorby. Manažerský informační systém, systém controllingu, jeho role a struktura (strategický controlling, personální controlling a finanční controlling).
 • Systém integrovaného managementu kvality