Studijní plány

Bezpečnostní management Bc. nové

Název předmětu

1. semestr

Zaměření předmětu:

Předmět slouží jako právní propedeutika pro vytváření právního rámce k předmětům, které se problematiky práva dotýkají a které student tohoto programu absolvuje v dalších fázích studia.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

V rámci výuky je cílem, aby student získal znalosti o právním systému v oblasti teorie práv, ústavního systému a veřejné správy, zvláště se zaměřením na bezpečnost včetně legislativy v oblasti krizového řízení.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Právo, právní norma, právní řád
 2. Prameny práva
 3. Ústava
 4. Listina základních práv a svobod
 5. Ústavní zákon o bezpečnosti ČR
 6. Územní členění státu
 7. Výkonná moc
 8. Zákonodárná moc
 9. Soudní moc
 10. Samospráva
 11. Správa ozbrojených sil a ozbrojených sborů
 12. Správní řízení
povinný

Zaměření předmětu:

Studenti budou po absolvování předmětu znát základní pojmy používané v oblasti analýzy rizik, základní metodologické principy z oblasti analýzy rizika a budou umět vysvětlit principy identifikace a kvantifikace rizika, hodnocení rizika a uplatnění vhodných nástrojů pro hodnocení rizika (například SWOT analýza, UMRA, aj.), predikci rizika, rozhodovací procesy a využití multikriteriální analýzy v procesu rizikové analýzy.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Studenti umí obsáhleji popsat, analyzovat a na základní úrovni umí vysvětlit rizika, která mají závažný celospolečenský dopad (ekologické, průmyslové havárie, negativní dopady z antropogenní činnosti, teroristické útoky, denudační území, industriální území).

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Definice rizika, pojmy rizikové analýzy
 2. Identifikace a kvantifikace rizika
 3. Hodnocení a hodnotící nástroje rizikové analýzy
 4. Predikce rizika
 5. Rozhodování a rozhodovací procesy
 6. Vícekriteriální rozhodování, multikriteriální analýza
 7. Rizika ekologická
 8. Rizika z antropogenní činnosti
 9. Rizika teroristická
 10. Rizika denudačního území
 11. Rizika industriálního území
 12. Průmyslové havárie
povinný

Zaměření předmětu:

Studenti budou znát teoretické základy kriminalistiky a vybrané metody kriminalistické techniky a kriminalistické taktiky.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Studenti budou umět vyhledávat a zpracovávat výsledky kriminalistického zkoumání v dokazování a kriminalistické identifikaci objektu. Studenti budou umět identifikovat a analyzovat kriminalistická data a informace v následujících oblastech dle osnovy:

 1. Historie vzniku a dějiny kriminalistiky
 2. Kriminalistické stopy a systém kriminalistiky
 3. Kriminalistické zkoumání a kriminalistická identifikace
 4. Ohledání místa činu
 5. Kriminalistická prohlídka
 6. Výslech, konfrontace, prověrka výpovědi na místě
 7. Kriminalistický experiment
 8. Rekognice
 9. Rekonstrukce
 10. Kriminalistické verze
 11. Krim. technické metody identifikace osoby
 12. Krim. technické metody identifikace objektu

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je vysvětlit studentům přístupy, zájmy a institucionální nástroje České republiky při zajišťování vnitřní bezpečnosti státu.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Student bude znát hierarchickou strukturu státních orgánů a orgánů územní samosprávy zajišťujících bezpečnost České republiky. Bude umět vysvětlit jejich vzájemné vazby, funkce a kompetence v bezpečnostním systému České republiky.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Účel tvorby a naplňování koncepce bezpečnostního systému České republiky
 2. Bezpečnostní strategie České republiky – bezpečnostní zájmy, bezpečnostní prostředí
 3. Formy zajišťující plnění záměrů bezpečnostní strategie České republiky
 4. Ústřední orgány státu v bezpečnostním systému České republiky
 5. Ozbrojené síly České republiky
 6. Ozbrojené bezpečnostní sbory
 7. Záchranné sbory a záchranné a havarijní služby
 8. Systém ochrany obyvatelstva v České republice
 9. Instituce a orgány s územní působností – krajská, obecní a místní úroveň
 10. Ostatní prvky bezpečnostního systému – obecní policie, soukromé bezpečnostní služby
 11. Subjekty kritické infrastruktury, právnické osoby, podnikající fyzické osoby ve vztahu k bezpečnostnímu systému státu orgánům krizového řízení
 12. Příprava bezpečnostního systému na možné nadcházející hrozby

Zaměření předmětu:

Studijní předmět Základy psychologie integruje na úrovni propedeutiky nejdůležitější poznatky tří nejvýznamnějších psychologických věd: obecné psychologie, vývojové psychologie a psychologie osobnosti. Kromě teoretických poznatků si studenti osvojí také poznatky psychologické metodologie s cílem jejich efektivní implementace do praktické odborné činnosti. Výsledky psychologické přípravy se promítnou v profilu absolventa a následně v efektivním průběhu profesní činnosti.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Po úspěšném absolvování studijního předmětu budou absolventi schopni:

 • porozumět základním pojmům a kategoriím výše uvedených psychologických věd,
 • analyzovat osobní i profesní problémy, objasňovat jejich psychologickou podstatu a navrhovat optimální řešení,
 • ovládat vhodné psychologické metody a využívat je při řešení rutinních i výzkumných úkolů,
 • zasvěceně konzultovat s experty.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Předmět, úkoly, struktura a význam psychologických věd.
 2. Historický vývoj a hlavní směry moderní světové psychologie.
 3. Fylogenetický vývoj psychiky.
 4. Metodologie psychologie.
 5. Kognitivní, konativní a motivační procesy.
 6. Základní poznatky vývojové psychologie.
 7. Vývojové determinanty.
 8. Pojetí osobnosti, vlastnosti osobnosti.

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je naučit studenty základním pravidlům tvorby odborného textu. Předmět se zaměřuje na osvojení si zásad odborné práce při zpracování vybraného odborného tématu na základě vyhledání, selekce a utřídění zdrojů a využití získaných znalostí z dosavadního studia včetně dovednosti jejich samostatné aplikace při řešení konkrétního problému. Studentům budou předány zásady tvorby odborné práce, práce s literaturou a dalšími prameny a informačními zdroji. Předmět rozvíjí schopnosti studentů při výběru tématu, určení cílů, metod a postupů odborné práce. Prakticky si vyzkouší metody efektivního učení a práci s odborným textem.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Úvod do metodologie odborné práce;
 2. Typologie a struktura odborných textů, charakteristika odborného textu;
 3. Citační styly, forma citací a způsob citování;
 4. Autorský zákon a publikační etika, plagiátorství;
 5. Tvorba a zásady psaní odborných textů;
 6. Stylistické, formální, gramatické a typografické zásady psaní odborných textů;
 7. Práce s tématem a způsoby vyhledávání informací;
 8. Elektronické informační zdroje – druhy, vyhledávání, rešeršní strategie;
 9. Hodnocení zdrojů, informací a vědecké práce;
 10. Kritická práce s textem, metody kritického myšlení;
 11. Metodologie výzkumu – základy;
 12. Kvalitativní a kvantitativní výzkum – základy.

2. semestr

Zaměření předmětu:

Studenti budou po absolvování předmětu znát teoretické a praktické základy činností v rozhodovacím procesu a procesu řízení rizik v různých hospodářských oblastech ovlivněných činností lidí a v přírodních podmínkách s vlivy antropogenní činnosti. Budou také umět vysvětlit a prakticky využít principy identifikací a kvantifikací rizika, hodnocení rizika a budou schopni na profesionální bázi uplatnit vhodné nástroje pro hodnocení rizika, přičemž základem budou metody RIPRAN, SWOT a UMRA z oblasti metod analyticky vyhodnotitelných a dále pak další prostředky pro hodnocení rizika (HAZOP, FMEA a další).

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Student zná, umí definovat a vysvětlit váhování rizika, lineární a nelineární metody hodnocení, rizikové inženýrství, rozhodovací metody – rozhodovací stromy, histogramy - a umí s nimi pracovat při uplatnění základních pojmů rizik a rizikové analýzy a přístupu k riziku, přičemž porozuměl identifikaci a kvantifikaci rizika.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Úvod do předmětu, informace k zadání seminární práce, pravidla práce a termíny, výběr témat seminární práce a způsob jejího zpracování, šablona pro práci, kontaktní informace.
 2. Základní pojmy, názvosloví (opakování z prerekvizity) a základní orientace v problematice hodnocení situací pomocí metod analýzy rizika, technická a ekonomická rizika, váhování rizika, lineární a nelineární metody hodnocení, SWOT analýza jako metoda pro vypracování seminární práce.
 3. SWOT analýza jako metoda pro vypracování seminární práce (zásady) – pokračování, metoda UMRA jako metoda pro vypracování seminární práce (zásady), metoda RIPRAN.
 4. Portfolio rizik. Příčiny vzniku a působení rizik. Čas a prostor. Identifikace nebezpečí, kvalifikace nebezpečí, kvantifikace rizika.
 5. Definice vstupních údajů potřebných pro hodnocení metodami analýzy rizika, vyhodnocení dat, jev a událost; nebezpečí a scénář nebezpečí, újma a škoda, historie, metody, váhování a kritéria metod analýzy rizika.
 6. Definice a modelování rizik podle specifického prostředí a odlišností hospodářského odvětví nebo přírodních podmínek. Druhy rizik a analýza rizika. Bezpečnostní rizika, sociální a demografická rizika.
 7. Cíle rizikového inženýrství a dobrá inženýrská praxe - projekt, objekt, proces; segmenty projektu, zdroje nebezpečí. Závislost mezi jevy a událostmi.
 8. Metody ovládání rizik podniku, ochrana proti zvyšování přírodního rizika z pohledu státní správy, metody, nástroje a techniky pro rizikové inženýrství.
 9. Další expertní metody, rozhodovací metody, rozhodovací stromy, histogramy.
 10. Aplikace proaktivního, strategického a systémového přístupu ve prospěch bezpečí a rozvoje. Aplikace v analýze a managementu rizika. Plánování územní, nouzové a krizové. Rozhodování v technickoekonomické praxi, praktické užití. Využití expertů, expertní a znalecká činnost.
 11. Vady, škody a vyjádření časově nezávislé velikosti škody (praktické ukázky). Alokace rizika projektů, systému výstavby, rizika těchto procesů. Záruční doba objektů a činností ve vazbě na riziko, hodnocení technického stavu na principech rizikové analýzy.
 12. Určení pravděpodobnosti (nebo četnosti) výskytu jmenovaných rizik u jednotlivých procesů a kvantifikace následků, pojistitelná a nepojistitelná rizika.

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je umět vymezit a popsat systém subjektů podílejících se na zajištění bezpečnosti obcí a regionů, včetně právních institutů jejich součinnosti a spolupráce. Dále umět definovat a podrobně popsat právní základy, postavení, působnost, organizaci, řízení a teritoriální působnost Policie ČR a obecní policie.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Student dokáže vyjmenovat, vyložit, komparovat a aplikovat základní oprávnění a povinnosti policisty a strážníka obecní policie s predikcí možných výkladových a aplikačních komplikací. Následně na základě odborných znalostí bude student schopen se samostatně a odpovědně rozhodovat při řešení strukturovaných a nestrukturovaných problémů bezpečnostní praxe a získá způsobilost analyzovat, zdůvodnit, zhodnotit (právně, eticky a takticky) postup strážníků a policistů při úkonu zasahujícího do lidských práv a svobod.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Úvod do předmětu BOR
 2. Subjekty zajišťující bezpečnost obcí a regionů
 3. Postavení, zřízení a věcná působnost PČR a OP v oblasti bezpečnosti
 4. Teritoriální působnost PČR a OP
 5. Řízení a organizace PČR a OP
 6. Personální substrát PČR a OP
 7. Spolupráce a součinnost PČR, OP a ostatních subjektů v oblasti bezpečnosti
 8. Základní povinnosti policisty a strážníka (zdvořilost, poučování a mlčenlivost)
 9. Základní povinnosti policisty a strážníka (iniciativa, přiměřenost, prokazování příslušnosti a poskytnutí pomoci)
 10. Oprávnění policisty a strážníka k použití donucovacích prostředků (DP)
 11. Oprávnění policisty a strážníka k použití zbraně

Zaměření předmětu:

Předmět je zaměřen na vývoj informačních systémů veřejné správy včetně systému eGovernment. Předmět rozvíjí vstupní znalosti a dovednosti studentů v oblasti práce s daty a informacemi při využívání IS zaměřených na aplikace ve VS včetně otázek kybernetické bezpečnosti.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Studenti získají znalosti a dovednosti s cílem definovat informační potřeby a poskytovat uživatelské podněty při zavádění a realizaci IS VS včetně aspektů týkajících se kybernetické bezpečnosti. Studenti budou motivování k dalšímu učení. Získají:

 • schopnost orientace ve vývoji informačních systémů;
 • přehled o systémech eGovernment a jejich využití v praxi;
 • informace o kybernetické bezpečnosti, a to jak z pohledu legislativy, tak praxe;
 • dovednost uplatnit osvojené poznatky nejen ve veřejné správě, ale také v soukromém sektoru;

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Úvod do eGovernmentu – vymezení pojmu, základní nástroje
 2. Informační systém datových schránek
 3. Základní registry
 4. Czech POINT, Portál veřejné správy a další projekty eGovernmentu v ČR
 5. Elektronická identifikace a elektronický podpis
 6. Informační systémy z pohledu územní samosprávy
 7. Úvod do kybernetické bezpečnosti – informační systémy jako součást kritické infrastruktury
 8. Základy informační bezpečnosti a její pravidla, ochrana soukromí na internetu
 9. Zákon o kybernetické bezpečnosti
 10. Typy útoků proti IS a možná ochrana proti nim, bezpečnostní týmy CSIRT/CERT
 11. Doménová jména a bezpečnost systému doménových jmen
 12. Digitální agenda pro Evropu a otázky informační společnosti a eGovernmentu
 13. Evropská unie a informační bezpečnost: strategické dokumenty, agentura ENISA

Zaměření předmětu:

Absolventi na základě osvojení klíčových pojmů sociální vědy, teorií mezinárodních vztahů a obecné bezpečnostní problematiky budou znát patřičnou šíři disciplíny bezpečnostních studií a na jednotlivých analytických hladinách mezinárodního systému budou umět identifikovat fenomény/procesy, které jsou rozhodující pro zajištění bezpečnosti aktéra mezinárodních vztahů.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Dále absolventi budou umět vysvětlit: 1) jak si státy v rámci mezinárodního systému zajišťují vlastní bezpečnost a 2) jak mezinárodní společenství skrze mezinárodní instituce dokáže konzervovat povahu mezinárodního řádu a předcházet a řešit vnitrostátní i mezinárodní konflikty.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Objektivita v sociální vědě, vědecká vs laická logika, interpretace sociální reality, dilemata sociální vědy;
 2. Teorie mezinárodních vztahů, funkce teorie v mezinárodních vztazích, hlavní směry vývoje teoretické reflexe mezinárodních vztahů;
 3. Realismus/neorealismus, idealismus/neoliberalismus, konstruktivismus/kritická teorie, klíčové debaty v mezinárodních vztazích;
 4. Bezpečnostní studia – základní pojmy oboru, hierarchie bezpečnosti, bezpečnostní sektory;
 5. Předmět zájmu bezpečnostních studií disciplíny – vývoj a rozšiřování/prohlubování bezpečnostního pole, klasifikace nejdůležitějších směrů soudobých bezpečnostních studií;
 6. Způsoby zajištění bezpečnosti státu v anarchickém prostředí mezinárodního systému;
 7. Konflikt v mezinárodní politice – klasifikace, složky a průběh;
 8. Druhy násilí, pozitivní a negativní mír;
 9. Řešení konfliktů – eskalační a deeskalační model;
 10. Mezinárodní společenství a násilí, mezinárodní instituce a stabilita mezinárodního řádu;
 11. OSN a kolektivní management konfliktů, role NATO a EU v prevenci a řešení konfliktů;
 12. Závěrečné shrnutí mezinárodní bezpečnostní problematiky, diskuse.

Zaměření předmětu:

Cíl předmětu je zaměřen na prokázání znalostí: 1) umět na příkladech vysvětlit a kriticky analyzovat vybrané praktické otázky veřejné správy v ČR (zejména základní pojmy, legislativu, struktury, organizaci, cíle, řízení, rozhodování, hospodaření ve veřejné správě), a to i ve vazbě na EU, 2) porozumět procesům a činnostem veřejné správy ve vazbě na odpovědnost zaměstnanců za vykonávané činnosti, za hospodaření, za vnitřní kontrolní systém (včetně příkladů hodnocení efektivnosti), 3) naučit se implementovat a zdůvodnit vybrané postupy, nástroje a techniky využitelné v praxi.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Studenti na základě odborných znalostí budou schopni navrhovat a zdůvodňovat použití vybraných nástrojů včetně jejich praktického použití, jako je jednoduchý projekt (včetně cílů, termínů a rozpočtu), nástroje k definování cílů, vhodné analýzy (SWOT, analýza cílových skupin, analýza rizik), vše v rámci kontextu profesně zaměřeného studia Bezpečnostního managementu.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Pojem a charakteristika veřejné správy, subjekty veřejné správy
 2. Správní věda, veřejné politiky, relevantní legislativa
 3. Reformy a modernizace veřejné správy v ČR a EU
 4. Organizace veřejné správy - státní správa, samospráva (obce, kraje), přenesený výkon státní správy, řízení veřejné správy
 5. Zaměstnanci ve veřejné správě (jejich role, vedoucí zaměstnanci), problematika korupce a etiky
 6. Úkoly a cíle veřejné správy (management veřejné správy) - pojetí, obsah a systematika úkolů veřejné správy, transformace úkolů veřejné správy do organizačních struktur, plánování úkolů veřejné správy, problémy plynoucí z nárůstu úkolů
 7. Rozhodování a analýza (SWOT, rizik, cílových skupin atd.) ve veřejné správě (obecně, případové studie)
 8. Hospodaření ve veřejné správě, správa majetku, dotační management, zásady zdravého finančního řízení samospráv
 9. Veřejné služby, veřejné projekty (projektové řízení) a veřejné zakázky
 10. Kontrola a hodnocení veřejné správy - obecně, jednotlivá kritéria (efektivnost, hospodárnost, účelnost)
 11. Efektivnost a dostupnost veřejné správy – praktické problémy měření efektivnosti
 12. Problematika EU, mezinárodní a nadnárodní organizace a veřejná správa
povinně volitelný

3. semestr

Zaměření předmětu:

Záměrem předmětu je poskytnout vědomosti a další jiné kompetence pro oborové specializované nižší a střední manažerské pozice v oblasti krizového řízení.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Absolvent po získání teoretických znalostí zná a vysvětluje právní normy z oblasti krizového řízení (krizové zákony), umí definovat odbornou terminologii, obecné zásady, principy a činnosti orgánů krizového řízení. Umí popsat činnost integrovaného záchranného systému, jeho subjekty a jejich role. Zná a umí vysvětlit potřebné prvky pro materiální, technické a personální řešení mimořádných událostí a krizových situací, pro zabezpečení ochrany obyvatelstva a majetku.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Odborná terminologie krizového řízení.
 2. Aktuální právní normy, předpisy, standardy a zkušenostní zdroje upravující činnosti krizového řízení, hospodářských opatření, civilní nouzové připravenosti.
 3. Metody a systém krizového řízení.
 4. Typy hrozeb.
 5. Principy a činnosti orgánů krizového řízení.
 6. Integrovaný záchranný systém, jeho subjekty, jejich role.
 7. Hospodářská opatření pro krizové stavy.
 8. Role veřejné správy, neziskových a nestátních organizací, právnických a fyzických osob.
 9. Forma, obsah a tvorba krizových a havarijních plánů; organizační, řídící a plánovací nástroje.
 10. Krizová připravenost a její revize (audit).
 11. Zvládnutí krizové situace a strategie obnovy systému nebo subjektu (plány obnovy). Krizové řízení – specifika a srovnání Evropské unie a Severoatlantické aliance.

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je připravit studenty na aplikaci základních poznatků managementu v orgánech a institucích zajišťujících vnitřní bezpečnost ČR.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Po absolvování předmětu budou studenti znát základní principy a zásady managementu, porozumí významu manažerských funkcí a rolí, budou znát základní metody pro řešení manažerských problémů (metody a nástroje strategického managementu, rozhodování, projektového řízení, managementu kvality).

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Úvod do managementu, základní pojmy.
 2. Vývoj a hlavní rozvojové směry managementu.
 3. Management organizace. Manažerské funkce. Manažerské role.
 4. Strategický management. Metody a nástroje. Přednáška garanta společně s odborníkem z praxe.
 5. Organizování. Procesní řízení.
 6. Rozhodování. Vybrané metody řešení problémů.
 7. Řízení lidí.
 8. Personální politika organizace.
 9. Projektový management.
 10. Metody a techniky managementu kvality. Přednáška garanta společně s odborníkem z praxe.
 11. Time management. Manažerská komunikace.
 12. Etika a kultura práce manažera. Společenská odpovědnost organizace.

Zaměření předmětu:

Absolventi kurzu umí: 1) kriticky analyzovat otázky bezpečnostní problematiky v kontextu současného mezinárodně-politického dění, a to jak na úrovni mezinárodního systému, tak i na úrovni státu; 2) rozeznávat a odlišovat jednotlivé typy hrozeb, chápat procesy, v nichž tyto hrozby vznikají; 3) vyhodnocovat a rozlišovat důležitost bezpečnostních hrozeb s ohledem na bezpečnostní prostředí České republiky.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Absolventi tak na základě nabytých odborných znalostí budou schopni navrhovat a zdůvodňovat celou škálu bezpečnostních opatření a jejich funkčních variant k zvládání bezpečnostních hrozeb v rámci mezinárodního systému i teritoriálního státu.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Základní bezpečnostní pojmy – hrozba vs riziko, referenční objekt, chráněný zájem, negativní vs pozitivní bezpečnost;
 2. Hierarchie bezpečnostních zájmů, teorie sekuritizace, bezpečnostní sektory;
 3. Přírodně sociální problematika bezpečnostních hrozeb – energeticko-surovinová a environmentální bezpečnost;
 4. Antroposociální problematika bezpečnostních hrozeb – populační problém, migrační problém;
 5. Intersociální problematika bezpečnostních hrozeb - státní a nestátní původci hrozeb, mezinárodně-bezpečnostní prostředí po konci studené války do současnosti, velmocenská politika a mezinárodní řád;
 6. Zbraně hromadného ničení a jejich proliferace, teorie jaderného odstrašení;
 7. Kybernetická bezpečnost a síťová (hybridní) válka;
 8. Problematika selhávajících a zhroucených států;
 9. Násilní nestátní aktéři, privatizace bezpečnosti;
 10. Ideologie jako bezpečnostní hrozba – od nacionalismu 19. století až k radikálnímu saláfismu 21. století; terorismus vs státní teror;
 11. Teroristé z al-Káidy vs state makeři z Daeše;
 12. Závěrečné shrnutí problematiky globálních bezpečnostních hrozeb.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Studenti budou po absolvování předmětu znát základní termíny, které slouží pro analýzu stavu, rozsahu, struktury a vývoje kriminality, a dokáží vyjmenovat a charakterizovat nejvýznamnější kriminologické teorie zabývající se příčinami kriminálního chování. Budou schopni samostatně vyhledat a využít různé typy dat o kriminalitě, přičemž k příslušným zdrojům informací zaujmou náležitě kritický postoj a posoudí jejich specifika i vzájemné rozdíly (zejména s ohledem na mediální zpravodajství o kriminalitě, kriminální statistiky a kriminologické výzkumy). V souvislosti s probíranými kriminologickými teoriemi budou schopni uvažovat o jejich silných i slabých stránkách, a to v přímé vazbě na praktické využití těchto konceptů v rámci moderní kriminální politiky.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Pojem, předmět a charakteristika kriminologie jako oboru
 2. Kriminalita registrovaná a kriminalita latentní
 3. Rozsah, intenzita, struktura a vývoj kriminality
 4. Kriminální statistiky
 5. Viktimologické a self-reportové studie jako zdroj informací o kriminalitě
 6. Média a kriminální zpravodajství
 7. Příčiny kriminality a základní přístupy k jejich zkoumání
 8. Klasická a neoklasická kriminologická škola
 9. Biologicky orientovaná pozitivistická kriminologie
 10. Psychologicky orientovaná pozitivistická kriminologie
 11. Sociologicky orientovaná pozitivistická kriminologie
 12. Multifaktorové teorie a nové přístupy v kriminologii
povinně volitelný
povinně volitelný

4. semestr

Zaměření předmětu:

Cílem je získat znalosti o problematice ochrany osob a majetku technickými a organizačními prostředky, a to v pracovním procesu i volném čase, a především při výskytu závažných nouzových situací.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Pochopení problematiky ochrany osob a majetku; poznání předpisové základny, bezpečnostní dokumentace; ochrany před látkami CBRNE a při pohromách, které mohou nabývat kritických rozměrů a jsou možné v ČR.

Poznání zásad pro ochranu osob, majetku, organizací, státu a EU.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Základní pojmy. Soubor poznatků pro ochranu osob a majetku.
 2. Komplexní systém řízení bezpečnosti a jeho propojení s ochranou osob a majetku.
 3. BOZP.
 4. Vybrané objekty a zařízení a principy jejich ochrany.
 5. Technologie pro fyzickou bezpečnost, zabezpečovací systémy a hodnocení úrovně zabezpečení objektů.
 6. Vybrané aspekty ochrany nehmotného majetku.
 7. Přehledy právních norem řešících ochranu obyvatelstva při vzniku mimořádných událostí.
 8. Koncepce ochrany obyvatelstva, varování a vyrozumění, ukrytí, evakuace, nouzové přežití obyvatelstva.
 9. Způsob a rozsah individuální ochrany v ČR, improvizovaná a typizovaná ochrana.
 10. Integrovaný záchranný systém. Právní postavení, povinnosti a oprávnění.
 11. Evakuace obyvatelstva, předcházení vzniku paniky.
 12. Ochrana proti terorismu.
 13. Ochrana obyvatelstva před technologickými haváriemi. Ochrana proti úniku nebezpečných jedovatých a radioaktivních látek.
 14. Systémy komunikace a výstrahy. Humanitární pomoc.

Zaměření předmětu:

Zaměření předmětu je rozšířením znalostí základů managementu a jejich aplikace v organizaci s cílem hlubšího pochopení složitosti, struktur, vazeb a procesů probíhajících v prostředí těchto organizací. Hlavním přínosem bude systémový pohled na strategii řízení lidského kapitálu, důraz bude kladen na osvojení si základních dovedností v procesech vedení lidí (tzv. soft skills).

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Absolvováním předmětu si studenti osvojí dovednost manažerského myšlení potřebného pro praktickou aplikaci poznatků v oblasti ovlivňování lidí, motivování a komunikace. Po absolvování předmětu by studenti měli znát základní nástroje a techniky úspěšného vedení lidí a řízení lidských zdrojů. Cílem je vybavit studenty relevantními technikami vedení lidí (soft skills) tak, aby je dokázali aplikovat v praxi a byli schopni dalšího sebevzdělávání a byli připraveni na další rozvoj manažerských dovedností. Semináře jsou postaveny na procvičování modelových situací, práci v týmech.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Strategie řízení lidského kapitálu v organizaci.
 2. Personální řízení a jeho úloha v organizaci. Personální administrativa.
 3. Systemizace a popis pracovních míst.
 4. Péče o pracovníky, pracovní podmínky. Vzdělávání pracovníků a rozvoj kvalifikace.
 5. Získávání, výběr a přijímání pracovníků. Adaptace pracovníků. Případová studie (počítačová učebna).
 6. Motivování pracovníků. Metody a nástroje pracovní motivace.
 7. Řízení výkonu. Metody hodnocení pracovníků.
 8. Základní techniky aplikované v řízení a vedení lidí.
 9. Vedení a komunikování.
 10. Systém komunikace v organizaci. Pracovní porady. Přednáška garanta předmětu společně s představitelem managementu z MHMP.
 11. Mentorování. Případová studie. Přednáška garanta předmětu společně s představitelem managementu z MHMP.
 12. Koučování. Případová studie. Přednáška garanta předmětu společně s představitelem managementu z MHMP.
 13. Personální informační systémy a personální dokumentace. Personální audit.

Zaměření předmětu:

Cílem přednášek je seznámit studenty s principy a zásadami prevence kriminality, která je dnes všeobecně chápána jako jeden ze základních pilířů moderní kriminální politiky. Představeny budou jednotlivé typy preventivních opatření, a to s důrazem na informace o jejich reálné účinnosti vyplývající z evaluačních kriminologických studií. Pozornost bude věnována systému prevence v České republice i v zahraničí, stejně jako jednotlivým státním i nestátním subjektům, které se do tohoto systému zapojují. Na konkrétních příkladech budou popsány zásady přípravy i realizace preventivních projektů na místní, krajské, celostátní i mezinárodní úrovni.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Student rozumí zásadám a principům preventivního přístupu ke kontrole kriminality a dokáže je adekvátně uplatnit při přípravě konkrétního preventivního projektu na místní či krajské úrovni.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Prevence jako součást systému kontroly kriminality
 2. Preventivní aspekty trestní politiky
 3. Klasifikace prevence podle obsahu preventivních aktivit a podle jejích adresátů
 4. Zásady sociální a vývojové prevence kriminality, typy programů sociální prevence
 5. Situační prevence a její uplatnění
 6. Viktimologická prevence
 7. Primární prevence kriminality a její evaluace
 8. Sekundární a terciární prevence kriminality
 9. Systémy prevence kriminality v ČR a v zahraničí
 10. Příprava a realizace preventivních projektů

Zaměření předmětu:

Studenti si osvojí pokročilé zásady a metody odborné práce, práci s tématem a zejména se zaměří na výběr metod výzkumné části své kvalifikační práce. Studenti zvládnou koncipovat a samostatně napsat odborný text ve formě zadání bakalářské práce, dále budou umět relevantně využívat odborné zdroje s ohledem na téma práce a pracovat s adekvátními výzkumnými metodami a nástroji řešícími odborný problém tématu budoucí bakalářské práce. Budou schopni rozlišit výhody kvalitativního a kvantitativního způsobu výzkumu, budou znát základní nástroje těchto výzkumů a budou schopni je vhodně použít. Studenti se naučí kriticky pohlížet na svůj odborný text, budou konzultovat postup vzniku zadání bakalářské práce a získají tak kompetenci vést dialog na specifické odborné téma. Zpracováním zadání bakalářské práce se studenti dobře připraví na vlastní psaní bakalářské práce a na obhajobu své bakalářské práce před odbornou komisí.

Student bude po absolvování předmětu schopen: - definovat a konkretizovat téma práce; - vyhledat a zhodnotit relevantní zdroje k tématu; - zvolit a umět použít vhodnou metodologii zpracování empirické části práce; - koncipovat zadání bakalářské práce podle zadané šablony.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Úvod do odborného obsahu práce I.
 2. Úvod do odborného obsahu práce II.
 3. Vybrané výzkumné metody a techniky vhodné pro zpracování bakalářské práce. Etika výzkumu.
 4. Typy výzkumů - kvalitativní a kvantitativní přístup, metody získávání dat a údajů: výhody a nevýhody jednotlivých postupů.
 5. Stanovení výzkumného problému, výzkumných otázek, hypotéz a designu výzkumu.
 6. Sběr dat, volba výzkumného nástroje, určení výzkumného vzorku.
 7. Proměnné, operacionalizace, hypotézy.
 8. Logika kvantitativního výzkumu, nároky kladené na výzkumné nástroje, tvorba dotazníku.
 9. Kvalitativní výzkum – specifika rozhovorů, zaznamenávání dat, kódování.
 10. Interpretace a zpracování výsledných dat.
 11. Obsahová strukturalizace a hierarchizace textu a hlavních částí bakalářské práce, formální a obsahová podoba bakalářské práce, charakteristika jednotlivých základních částí bakalářské práce.
 12. Time management, efektivní časový plán postupu prací při zpracovávání bakalářské práce, prezentace bakalářské práce, příprava na diskusi a rozpravu v rámci obhajoby bakalářské práce.
povinný

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu Odborná praxe I – III je umožnit studentům uplatnit a aplikovat získané teoretické znalosti ze studia k rozšíření praktických dovedností v konkrétních výběrových oblastech, tj. dle profesního zaměření sjednané organizace či firmy, které jsou potřebné k řízení a zajišťování bezpečnosti prostředí, hodnocení rizik, ochrany osob a majetku, zpracování a vedení bezpečnostní dokumentace a plánů. Předmět Odborná praxe probíhá ve 4., 5. a 6. semestru studia, čtyři týdny v každém semestru, délka praxe za celé studium je tedy 12 týdnů.

Student může praxi splnit třemi způsoby:

 • 1. Navrhne si sám organizaci, se kterou se domluví a praxi u ní absolvuje.
 • 2. Student pracuje v organizaci, která svou činností přímo souvisí se studijním programem a je v souladu s profilem absolventa. Pak si praxi může nechat částečně uznat.
 • 3. Student má možnost využít smluvně zajištěné organizace, které se školou spolupracují.
 • Student na konci každého semestru vypracuje Zprávu o realizaci odborné praxe, jejíž součástí bude vlastní zhodnocení působení v organizaci a také přehled projektů a úkolů, na kterých student spolupracoval.

  povinně volitelný
  povinně volitelný

  5. semestr

  Zaměření předmětu:

  Cílem výuky je objasnit problematiku implementace legislativních norem a dalších standardů hospodářských opatření pro krizové stavy a civilního nouzového plánování v rámci ČR tak, aby studenti uměli vysvětlit působnost orgánů veřejné správy, právnických a podnikajících fyzických osob v rámci právního systému ČR, vyhledávat a zpracovávat relevantní data a informace pro řešení hospodářských opatření pro krizové stavy.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Studenti budou znát a umět vysvětlit strukturu potřebných prvků pro materiální, technické a personální řešení mimořádných událostí a pro zabezpečení ochrany obyvatelstva a majetku. Dílčím cílem je seznámit studenty s úlohou a významem hospodářských opatření při zabezpečování nezbytných a mobilizačních dodávek formou výrobků, prací a služeb, bez nichž nelze zajistit překonání krizových stavů. Studenti umí samostatně analyzovat problémy, identifikovat dostupné alternativy řešení bezpečnosti prostředí a realizovat plány zvolených variant při dodržení stávajícího právního rámce. Studenti získají základní vědomosti v následujících oblastech:

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Úvod do problematiky HOPKS, legislativní základy, HOPKS jako nedílná součást bezpečnostního systému České republiky (pojmy, místo a úloha HOPKS).
  2. Poslání, struktura, tvorba a využití státních hmotných rezerv.
  3. Systém nouzového hospodářství.
  4. Systém hospodářské mobilizace a regulačních opatření.
  5. Použití státních hmotných rezerv.
  6. Systém plánování a vyžadování věcných zdrojů pro řešení krizové situace a jejich informační podpora.
  7. Výstavba a údržba nezbytné infrastruktury.
  8. Fungování a nástroje realizace systému HOPKS na úrovni samosprávy - kraj.
  9. Fungování a nástroje realizace systému HOPKS na úrovni samosprávy - ORP.
  10. Základní charakteristika věcných zdrojů k řešení krizových situací.
  11. Systém plánování potřebných zdrojů pro řešení krizové situace.
  12. Systém vyžadování věcných zdrojů za krizové situace.

  Zaměření předmětu:

  Cílem výuky předmětu je, aby student znal základní fyzikální principy technologií specializovaných pro preventivní ochranu objektů kritické infrastruktury před úmyslnými antropogenními činy. To znamená technické systémy pro bezpečnostní prohlídku osob, zavazadel a zásilek zaměřených na detekci výbušnin, střelných i chladných zbraní a též nebezpečných chemických, biologických a radioaktivních látek.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Student dovede navrhnout a zdůvodnit vhodné kombinace detekční techniky pro různé typy bezpečnostních prohlídek a pro různé druhy a stupně ohrožení. Bude umět identifikovat a řešit slabá místa prohlídek s ohledem na kapacitní, ekonomické, právní a etické otázky. Díky znalostem většiny detekčních a analyzačních metod bude i způsobilý chápat většinu problémů vnitřní bezpečnosti z hlediska technologické ochrany před úmyslnými antropogenními činy.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Úvod do problematiky, elmg spektrum, stopové částice.
  2. Detekce kovů.
  3. Rentgenové metody, dvojí energie, zpětný rozptyl, počítačová tomografie, difrakce.
  4. Rentgenové metody - praktické zaměstnání v Laboratoři bezpečnostních technologií.
  5. Neutronové metody.
  6. Magnetická a kvadrupólová rezonance.
  7. Milimetrové a terahertzové vlny.
  8. Detekce stopových částic.
  9. Bezpečnostní prohlídky osob, zavazadel, zásilek. Kombinace detekčních metod.
  10. Výcvik operátorů rentgenových systémů. Profilace osob. Zajištění nebezpečných položek.
  11. Exkurze (pracoviště bezpečnostních prohlídek; výrobce).
  12. Optické metody detekce. Detekce z odstupu.

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je získání znalostí pro aplikaci základního kategoriálního aparátu a stěžejních právních institutů trestního práva a správního trestání. V rámci výuky student získá znalosti o právním systému v oblasti trestního práva a správního trestání. Student bude dále s tvůrčím využitím odborných znalostí umět aplikovat právní rámec při řešení konkrétních činností - zpracování dokumentů a podání návrhů státním orgánům činným v trestním nebo přestupkovém řízení.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Výsledky učení umožní získání požadovaných kompetencí pro výkonné bezpečnostně právní, nižší a střední manažerské pozice v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Pojem trestního práva, trestný čin
  2. Zavinění, nutná obrana, krajní nouze
  3. Zánik trestnosti
  4. Tresty
  5. Přípravné řízení trestní
  6. Řízení před soudem, mimořádné opravné prostředky
  7. Milost, amnestie
  8. Trestní odpovědnost právnických osob a mládeže
  9. Správní trestání, vztah trestního práva a správního trestání
  10. Vybrané přestupky, sankce
  11. Řízení o přestupcích
  12. Škoda a její náhrada v trestním řízení a správním trestání

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu Odborná praxe I – III je umožnit studentům uplatnit a aplikovat získané teoretické znalosti ze studia k rozšíření praktických dovedností v konkrétních výběrových oblastech, tj. dle profesního zaměření sjednané organizace či firmy, které jsou potřebné k řízení a zajišťování bezpečnosti prostředí, hodnocení rizik, ochrany osob a majetku, zpracování a vedení bezpečnostní dokumentace a plánů. Předmět Odborná praxe probíhá ve 4., 5. a 6. semestru studia, čtyři týdny v každém semestru, délka praxe za celé studium je tedy 12 týdnů.

  Student může praxi splnit třemi způsoby:

 • 1. Navrhne si sám organizaci, se kterou se domluví a praxi u ní absolvuje.
 • 2. Student pracuje v organizaci, která svou činností přímo souvisí se studijním programem a je v souladu s profilem absolventa. Pak si praxi může nechat částečně uznat.
 • 3. Student má možnost využít smluvně zajištěné organizace, které se školou spolupracují.
 • Student na konci každého semestru vypracuje Zprávu o realizaci odborné praxe, jejíž součástí bude vlastní zhodnocení působení v organizaci a také přehled projektů a úkolů, na kterých student spolupracoval.

  povinně volitelný
  povinně volitelný

  6. semestr

  Zaměření předmětu:

  Předmět se zaměřuje na získání teoretických znalostí a praktických dovedností z činnosti státní správy v případě nevojenských i vojenských ohrožení vnitřní bezpečnosti státu.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Po absolvování předmětu student bude znát zásady, právní úpravu a organizaci veřejného pořádku a roli státu při zajištění vnitřní bezpečnosti. Student zná zásady a cíle činnosti aktuálního organizačního a funkčního pojetí veřejné správy v České republice v oblasti vnitřního pořádku; důraz je položen zejména na roli ozbrojených složek státu na ústřední a regionální úrovni. Dále student získá aplikační dovednosti v oblasti specifik organizace a činností státní správy za mimořádných situací (za mimořádných událostí, za krizových situací).

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Ústavní základy veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti
  2. Systém a cíle vnitřní bezpečnosti státu
  3. Správní právo jako nástroj k zajištění činnosti veřejné správy
  4. Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek ve státní správě a samosprávě
  5. Role ozbrojených sborů při naplnění veřejného pořádku
  6. Veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost
  7. Role samosprávy při zajištění místních záležitostí veřejného pořádku
  8. Organizovaný zločin, radikalismus, extrémismus, terorismus
  9. Role prevence kriminality při zajištění vnitřního pořádku
  10. Azylová a migrační politika státu při zajištění vnitřní bezpečnosti
  11. Bezpečnost osob a majetku při krizových situacích
  12. Ochrana „měkkých cílů“ a míst velké koncentrace osob

  Zaměření předmětu:

  Cílem výuky předmětu je znát principy činnosti a možnosti použití technických prostředků ochrany objektů, především mechanických zábranných systémů, elektrických zabezpečovacích systémů, elektrické požární signalizace, kamerových systémů, integrované ochrany zboží a ochrany automobilů. Cílem je, aby student uměl analyzovat rizika pro daný objekt a uměl pro něj navrhnout mechanický zabezpečovací systém a elektrický zabezpečovací systém a zpracovat pro něj dokumentaci.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Student bude umět řešit bezpečnostní problémy spjaté s využíváním technických prostředků ochrany objektů v soukromém a veřejném sektoru.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Teorie ochrany objektů, základní druhy ochrany.
  2. Mechanické zábranné systémy obvodové a plášťové ochrany. Prvky vstupních otvorových výplní.
  3. Cylindrické vložky, doplňkové prvky, mechanická předmětová ochrana a přeprava cenností.
  4. Prvky elektrické zabezpečovací signalizace prostorové ochrany.
  5. Prvky elektrické zabezpečovací signalizace obvodové ochrany.
  6. Prvky elektrické zabezpečovací signalizace plášťové a předmětové ochrany. Ústředny.
  7. Elektrická požární signalizace.
  8. Kamerové systémy.
  9. Systémy kontroly vstupů.
  10. Integrovaná ochrana zboží.
  11. Ochrana automobilů.

  Předmět navazuje na kurz Metodologie odborné práce. Cílem je individuálně vést studenty, seznámit je se závaznou metodikou pro psaní kvalifikačních prací, obsahovými a formálními požadavky kladenými na zpracování konkrétní práce a poskytnout jim informace usnadňující zpracování bakalářské práce na požadované odborné úrovni a připravit je na její úspěšnou obhajobu.

  Zaměření předmětu:

  Náplní předmětu je příprava bakalářské práce pod vedením vedoucího práce.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Studující má za povinnost během přípravy práce konzultovat se školitelem práce pomocí osobních konzultací anebo e-mailem minimálně v těchto etapách (splnění konzultací je podmínkou udělení zápočtu v příslušných předmětech, jejichž náplní je příprava BP):

 • Teze pro zpracování BP (v přiměřeném rozsahu cca 7-10 stran, obsahující zejména cíl práce, metody a návrh postupu zpracování);
 • Koncept BP (rozpracovaná teoretická i praktická část);
 • Vždy, když chce studující významně změnit postup zpracování.
 • Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu Odborná praxe I – III je umožnit studentům uplatnit a aplikovat získané teoretické znalosti ze studia k rozšíření praktických dovedností v konkrétních výběrových oblastech, tj. dle profesního zaměření sjednané organizace či firmy, které jsou potřebné k řízení a zajišťování bezpečnosti prostředí, hodnocení rizik, ochrany osob a majetku, zpracování a vedení bezpečnostní dokumentace a plánů. Předmět Odborná praxe probíhá ve 4., 5. a 6. semestru studia, čtyři týdny v každém semestru, délka praxe za celé studium je tedy 12 týdnů.

  Student může praxi splnit třemi způsoby:

 • 1. Navrhne si sám organizaci, se kterou se domluví a praxi u ní absolvuje.
 • 2. Student pracuje v organizaci, která svou činností přímo souvisí se studijním programem a je v souladu s profilem absolventa. Pak si praxi může nechat částečně uznat.
 • 3. Student má možnost využít smluvně zajištěné organizace, které se školou spolupracují.
 • Student na konci každého semestru vypracuje Zprávu o realizaci odborné praxe, jejíž součástí bude vlastní zhodnocení působení v organizaci a také přehled projektů a úkolů, na kterých student spolupracoval.

  povinně volitelný

  Povinně volitelné předměty

  povinně volitelný

  Zaměření předmětu:

  Rozšíření a sjednocení znalostí pro použití komponent kancelářských programů (MS Office, Open Office) s cílem dosáhnout efektivního a kvalitního užívání těchto programových balíků v oblasti bezpečnostního managementu. Získané znalosti a dovednosti budou využity jak v průběhu studia, tak i v praxi.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Úvod do programu Word, spuštění, nápověda, nastavení programu, automatické opravy. Formátování textu. Rozložení stránky, písmo, odstavce, úpravy textu, použití stylů, šablony, záhlaví a zápatí, číslování stránek.
  2. Použití automatických funkcí. Vytváření obsahu, seznamů literatury, tabulek, obrázků, rejstříku, poznámkový aparát. Práce s tabulkou. Zarážky, tabulátory, převod textu na tabulku a opačně, vytvoření tabulky, formátování tabulky, výpočty.
  3. Vizuální efekty. Standardní kliparty, vlastní obrázky (velikost, stín, 3D objekt), obtékání textu, editor rovnic, Wordart a Smartart.
  4. Hromadná korespondence. Vytváření a použití seznamu příjemců, vytvoření štítků, obálek a dopisů. Spolupráce uživatelů. Komentáře, sledované změny, porovnávání dokumentů, uzamykání dokumentů.
  5. Prezentace. Tvorba prezentace, úprava a formátování snímků, zásady a doporučení. Tvorba animací a přechodů. Poznámky k prezentaci, spuštění prezentace, průběh prezentace.
  6. Ovládání tabulkového procesoru – buňky, formát buněk, adresování relativní a absolutní, stavový řádek. Automatické funkce – vkládání funkcí, vyhledání vhodných funkcí ze seznamu, kopírování buněk.
  7. Použití složitějších funkcí – matematické funkce, statistické funkce, funkce když, countif, sumif, vyhledávací funkce. Funkce pro práci s textem a datem – funkce najít, zleva, zprava, čas, datum, rok, měsíc, den,…. Práce s maticemi - použití maticového zápisu a výpočtu základních maticových operací jako výpočet determinantu, součtu a součinu matic, inverzní matice, transponované matice.
  8. Grafické zpracování numerických dat - tvorba grafů, úpravy grafu.
  9. Vyhledávání a filtrování. Kontingenční tabulky – vytváření, modifikace, použití, vícerozměrné tabulky, filtrování.
  10. Rozšířené nástroje – hledání řešení, tabulka dat, scénáře, řešitel, analytické nástroje.
  11. Použití textového editoru Open Office. Formátování textu a odstavců, práce s grafikou a tabulkami, vytváření obsahu, číslování stránek, záhlaví a zápatí. Open Office Calc - základní přehled, formátování buněk, použití funkcí, pokročilé nástroje.
  12. Použití textového editoru Google Docs. Vytváření, přesouvání a mazání dokumentů, formátování textu a odstavců, práce s grafikou a tabulkami, vytváření obsahu, číslování stránek, záhlaví a zápatí. Aplikace tabulkového kalkulátoru Google Docs - základní přehled, formátování buněk, použití funkcí, pokročilé nástroje.

  Zaměření předmětu:

  Cíl předmětu je zaměřen na pochopení problematiky korupce a možností protikorupčního boje. Absolvent bude znát a umět vysvětlit základní mechanismy korupčního jednání, principy, nástroje a techniky boje s korupcí. Bude umět vysvětlit možnosti prevence korupce a zdůvodní vhodné protikorupční strategie. S využitím odborných znalostí bude umět navrhnout vhodnou protikorupční strategii, zhodnotit korupční rizika v organizacích a navrhovat varianty praktického boje proti korupci. Důraz je kladen na problematiku právní úpravy ochrany oznamovatelů korupce a diskriminace. Student bude schopen týmové spolupráce na tvorbě protikorupčních strategií. Celkově bude obecně způsobilý uplatňovat prokazatelné odborné znalosti a dovednosti k řízení a zajišťování bezpečnosti a ochrany veřejného pořádku v kontextu problematiky korupce a s určitou mírou samostatnosti a odpovědnosti, a to i v míře přenositelné mimo studijní program. Teoretické přednášky budou doplněny případovými studiemi korupčních případů.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Podstata a povaha korupce, vymezení základních pojmů
  2. Historické kořeny korupce a její ekonomické a sociální důsledky
  3. Korupce a legislativa
  4. Korupce ve veřejné správě a její příčiny
  5. Systémová korupce
  6. Společenská odpovědnost firem v boji s korupcí
  7. Měření míry korupce a korupce v globálním měřítku, výzkumy korupce
  8. Vliv korupce na přímé zahraniční investice v globálním měřítku a v České republice
  9. Korupce v mezinárodních obchodních operacích
  10. Protikorupční strategie
  11. Vliv managementu veřejné správy a soukromého sektoru na úspěšnost protikorupčních strategií
  12. Prevence korupce

  Zaměření předmětu:

  Zprostředkovat studentům odborné znalosti o předpokladech, kontextech a důsledcích aktivit násilných nestátních aktérů v široké perspektivě mezinárodní politiky.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Násilní nestátní aktéři (VNSA) jako aktéři mezinárodních vztahů, typologie násilných nestátních aktérů
  2. VNSA a teorie mezinárodních vztahů, předpoklady a důvody vzniku VNSA
  3. VNSA a bezpečnost, kritéria vyhodnocování hrozeb VNSA
  4. Funkce teritoria, mocenský význam kontroly teritoria; typy využití teritoria
  5. Teritoriální vládnutí VNSA, základní teoretické přístupy v literatuře
  6. Ideologie – intelektuální zdroje islámského radikalismu, rozdíly v sunnitském a šíitském pojetí islámské radikality, islám jako náboženství míru vs. náboženství násilí
  7. Terorismus – čtyři vlny terorismu, povstalectví – vznik, charakteristiky, aktivity
  8. Vliv VNSA na mezinárodní systém, škála přístupů/funkčních variant k regulaci VNSA v mezinárodním systému
  9. Empirie I.: Al-Káida Central/Core
  10. Empirie II.: Al-Káida islámského Maghrebu, aš-Šabáb
  11. Empirie III.: Daeš, Hizballáh
  12. Závěrečné shrnutí bezpečnostní problematiky VNSA, diskuse
  povinně volitelný

  Zaměření předmětu:

  Posluchači se seznámí s teoretickými a praktickými aspekty veřejné správy, správního práva, s jeho prameny, subjekty a vztahy, též s evropským správním právem. Dále se posluchači seznámí zejména s teoretickými a praktickými aspekty realizace činnosti veřejné správy, se správními akty a s dalšími formami činnosti veřejné správy, s kontrolou a jinými právními zárukami ve veřejné správě a se správněprávní odpovědností čili s tzv. správním právem trestním.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Úvod do problematiky správního práva jako odvětví právního řádu ČR a jeho postavení v tomto právním řádu. Systematika správního práva a jeho prameny. Správněprávní vztahy.
  2. Veřejná správa. Státní správa a samospráva a jejich orgány. Vykonavatelé veřejné správy. Veřejnoprávní korporace.
  3. Územní samospráva a působnost jejích orgánů.
  4. Správní akty a jejich členění.
  5. Vady správních aktů a způsoby jejich odstraňování.
  6. Správní řízení a jeho zásady.
  7. Opravné prostředky ve správním řízení.
  8. Výkon správních rozhodnutí.
  9. Kontrola veřejné správy.
  10. Přestupky.
  11. Zaměstnanci orgánů veřejné správy a způsoby jejich zapojení do činnosti těchto orgánů.
  12. Evropské správní právo.
  povinně volitelný

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou kybernetických útoků, které mohou mít znaky protiprávního jednání, jakož i s případnou právní kvalifikací takovéhoto jednání.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Úvod do kybernetické trestné činnosti.
  2. Právní normy regulující kybernetickou trestnou činnost.
  3. Porušování práv duševního vlastnictví.
  4. Sociální inženýrství.
  5. Spam, Scam, Hoax.
  6. Botnet.
  7. Kybernetické útoky - hacking, cracking, malware.
  8. Kybernetické útoky - finančně zaměřené útoky typu (phishing pharming, spear phishing, mobile phishing).
  9. Kybernetické útoky – ransomware.
  10. Činnost orgánů činných v trestním řízení – legální limity.
  11. Činnost orgánů činných v trestním řízení – zajišťovací úkony.
  12. Spolupráce s bezpečnostními týmy typu CERT/CSIRT. Public Private Partnership.
  povinně volitelný

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je seznámit studenty s konkrétními kybernetickými útoky, které je možné klasifikovat jako kybernetickou kriminalitu. Samostatným cílem je právní kvalifikace daného protiprávního jednání a stanovení možné odpovědnosti za ně. Stěžejní část předmětu představuje vymezení forem a způsobů páchání kybernetických trestných činů (porušování práv autorských, phishing, malware, ransomware, DoS a DDoS, hacking, kyberterorismus aj.) a hmotně právní aspekty (analýzy vybraných skutkových podstat a způsoby naplňování jejich znaků v souvislosti se zneužíváním informačních technologií). Samostatná pozornost je věnována procesně právním aspektům souvisejícím s touto kriminalitou. Zejména se jedná o specifika místní a věcné příslušnosti orgánů činných v trestním řízení, specifika způsobů zajišťování věcí a informací v trestním řízení o kybernetických trestných činech.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Kybernetické útoky – zločiny proti důvěrnosti, integritě a dosažitelnosti počítačových dat a systémů (např. hacking, cracking)
  2. Kybernetické útoky – malware
  3. Kybernetické útoky – ransomware
  4. Kybernetické útoky – zločiny se vztahem k počítači (finančně zaměřené útoky typu - phishing pharming)
  5. Kybernetické útoky - zločiny se vztahem k počítači (spear phishing, mobile phishing, BEC aj.)
  6. Kybernetické útoky – zločiny se vztahem k obsahu počítače (např. výroba, distribuce, získávání a držení dětské pornografie na datových nosičích aj.)
  7. Darknets a činnost v těchto sítích
  8. Činnost orgánů činných v trestním řízení – legální limity
  9. Činnost orgánů činných v trestním řízení – zajišťovací úkony
  10. Činnost orgánů činných v trestním řízení – zajišťovací úkony
  11. Spolupráce s bezpečnostními týmy typu CERT/CSIRT. Public Private Partnership.
  12. Případová studie
  povinně volitelný

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je seznámení studujících se základy občanského práva, které je základem soukromého práva a které vyjadřuje vůli účastníků těchto vztahů, tj. osob fyzických a osob právnických, kterou je i stát a další veřejnoprávní korporace. Po absolvování předmětu budou studenti znát základy občanského práva hmotného a procesního. Budou schopni se orientovat v občanskoprávních předpisech a budou schopni použít příslušná ustanovení občanského práva na problematiku bezpečnostního managementu. Budou znát svá oprávnění a povinnosti a budou schopni je použít v krizových situacích. Studující se seznámí i s otázkami civilního práva procesního, tj. s otázkami jak se řeší spory, které vzniknou z občanského práva hmotného. Student bude znát, jak probíhá řízení před soudními a rozhodčími orgány, a bude schopen podat jednoduchou žalobu soudu.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Úvod do problematiky, vymezení pojmu občanského práva, historie vývoje občanského práva, vztah nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. k jiným soukromoprávním předpisům
  2. Vznik občanskoprávních poměrů z právních jednání a z jiných občanskoprávních skutečností, právní jednání, zejména uzavírání smluv a náležitosti právních jednání
  3. Význam času jako občanskoprávní skutečnosti, zejména otázky promlčení a prekluze, počítání času
  4. Vymezení subjektů občanskoprávních poměrů (osoby fyzické, právnické, stát)
  5. Otázky zastoupení zákonného a na základě plné moci
  6. Problematika předmětu a obsahu občanskoprávních poměrů
  7. Problematika absolutních majetkových práv - věcných práv, zejména vlastnictví
  8. Věcná práva k věci cizí - věcná břemena, zástavní právo, zadržovací právo
  9. Závazkové právo - pojem, vznik, zajištění závazků, zánik závazků
  10. Důsledky porušení závazkových vztahů (odpovědnost za majetkovou újmu – škodu, nemajetkovou újmu, odstoupení od smlouvy, úroky z prodlení apod.)
  11. Úvod do civilního procesu (soudní a rozhodčí řízení), pravomoc a příslušnost soudů, účastníci řízení
  12. Zahájení a průběh civilního soudního řízení, rozsudek, opravné prostředky

  Zaměření předmětu:

  Hlavním cílem předmětu je poskytnout studentům znalost bezpečnostní situace ve vesmíru, která představuje novou dimenzi mezinárodní bezpečnosti dnešní éry, a schopnost ohodnotit nové hrozby a rizika pro stát, kritickou infrastrukturu a každodenní život obyvatelstva. Student si osvojí pravidla mezinárodní kosmické bezpečnosti v kontextu politickém, strategickém, komerčním a militárním a seznámí se se současnými výzvami, jimž vesmírná bezpečnost čelí. Obeznámí se s kosmickou politikou EU a ESA, multilaterální rolí OSN a národními zájmy ČR a hlavních kosmických hráčů. Získá tak komplexní a kritický pohled na světové dění a bude umět aplikovat mezinárodní pravidla na konkrétní situace a formulovat adekvátní argumentaci.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Mezinárodní kosmická bezpečnost v dnešním světě
  2. Hlavní aktéři: OSN, regionální organizace a státy
  3. Galileo a Agentura pro evropský GNSS v Praze
  4. Základy mezinárodního kosmického práva
  5. Mírové využívání kosmického prostoru
  6. Použití síly ve vesmíru
  7. Hybridní hrozby
  8. Bezpečnostní rizika: řízení kosmického provozu (STM)
  9. Těžba ve vesmíru: Průmysl v. militarizace?
  10. Osidlování kosmického prostoru: mezinárodní spolupráce či konflikt?
  11. Kosmická politika ČR
  12. Vesmírné aktuality
  povinně volitelný

  Zaměření předmětu:

  Posluchači se seznámí s vymezením základních pojmů a s teoretickými a praktickými aspekty různých možností pobytu cizinců na našem území. Prostor bude věnován cizincům z EU a zaměstnávání cizinců. Seznámí se s cestovními doklady k pobytu, průvozem cizince a správním vyhoštěním, přestupky a postupem ve správním řízení a soudním přezkumem. Získají informace o mezinárodní ochraně, o udělování azylu cizincům a činnosti azylových zařízení.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Pojem cizinec, hraniční průvodka, pozvání, vízum, odepření vstupu, postavení občana EU, prostředky nutné pro pobyt na území, přechodný pobyt, dlouhodobý pobyt, náležitosti k pobytu, udělení víza, pobyt nad 90 dnů, zaměstnanecká karta, modrá karta.
  2. Prodloužení pobytu, různé druhy pobytu, podklady pro tento pobyt. Trvalý pobyt na našem území, pobyt občana Evropské unie a jeho rodinných příslušníků, podmínky a zrušení těchto pobytů.
  3. Pobyt cizince narozeného na území ČR, vycestování cizince z území, ohlášení místa pobytu, povinnosti cizince, dopravce, cestovní doklady.
  4. Průkaz povolení k pobytu, správní vyhoštění, zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území a zajištění cizince.
  5. Průvoz cizince a nežádoucí osoba, přestupky, působnost Policie ČR a ministerstva zahraničních věcí a oprávnění policie, správní řízení a soudní přezkum.
  6. Azyl, pojem žádost o udělení mezinárodní ochrany a jeho řízení, rozhovor, podklad a důvody, přezkum rozhodnutí soudem, Úřad vysokého komisaře.
  7. Cestovní doklady, průkaz žadatele k pobytu a cestovní doklady, státní integrační program, evidence, pobyt a hlášení pobytu, azylová zařízení. Státní občanství, podmínky udělení státního občanství cizinci.
  povinně volitelný

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je seznámit studující s forenzní psychologií jako aplikovanou psychologickou disciplínou, jejíž poznatky mohou uplatnit v praxi. Proto je obsah předmětu zaměřen spíše na praktické využití poznatků než na teoretické přístupy a koncepce, které charakterizují forenzní psychologii jako jednu z psychologických věd.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Předmět a metody forenzní psychologie
  2. Psychologie pachatelů trestných činů
  3. Psychologické a kriminologické zkoumání mladistvých pachatelů
  4. Kriminální jednání a jeho motivace
  5. Jednání s nebezpečnými pachateli
  6. Dopad trestného činu na oběť
  7. Posttraumatická stresová porucha
  8. Poskytování pomoci v situaci tísně
  9. Role oběti při vyšetřování trestného činu
  10. Jednání s obětí trestného činu

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je propojit a dále rozvinout u studentů znalosti získané z jednotlivých předmětů zaměřených na problematiku kybernetické bezpečnosti. Výuka je zaměřena na praktickou aplikaci jednotlivých bezpečnostních pravidel a doporučení v praxi.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Úvod do předmětu
  2. Kybernetická bezpečnost a právní normy
  3. Zákon o kybernetické bezpečnosti (ZoKB)
  4. Subjekty dle ZoKB a jejich povinnosti
  5. Bezpečnostní týmy (CSIRT, CERT aj.)
  6. Vyhlášky ZoKB – práva a povinnosti jednotlivých subjektů
  7. Ochrana osobních údajů a kybernetická bezpečnost
  8. Public Private Partnership
  9. Analýza a aplikování kybernetické bezpečnosti v mikrosítích
  10. Analýza a aplikování kybernetické bezpečnosti v organizaci
  11. Možnosti předávání informací o kybernetických útocích a incidentech
  12. Případové studie

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je seznámit studenty s aplikací institutů práva v oblasti informačních a komunikačních technologií. Student by měl po absolvování předmětu získat základní přehled o problematice občanského, trestního a správního práva, která jsou v podmínkách kyberprostoru používána, a to zejména se zaměřením na praktické využití nabytých znalostí v praxi. Studenti jsou seznámeni nejen s teorií aplikace práva v kyberprostoru a úpravou de lege lata, ale i s praktickým využitím institutů trestního práva v praxi (de lege aplicata). Znalosti studentů, získané v tomto předmětu, představují základ, který je možné využít v rámci zaměření Kybernetická bezpečnost.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Úvod do předmětu, systém práva, právní norma, právo a internet
  2. Soukromé právo
  3. Smluvní právo, elektronický podpis
  4. Odpovědnost v kyberprostoru
  5. Legální základ činnosti ISP (internet service provider)
  6. Úvod do práva duševního vlastnictví
  7. Autorské právo
  8. Ochrana osobních údajů v kyberprostoru (GDPR aj.)
  9. Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat v kyberprostoru
  10. Případové studie
  11. Domény a doménové spory
  12. Počítačová kriminalita
  povinně volitelný

  Zaměření předmětu:

  Kurz si klade za cíl seznámit studenty/ky se základními problémy a teoriemi politologie a genezí oboru samotného. Pozornost je věnována otázkám historického vývoje oboru a jeho vzniku. Kurz se zaobírá také otázkou dimenzí politiky, veřejné moci, legality, legitimity, dělby moci, politické kultury, rolí voleb a politických stran. Stranou pozornosti nezůstanou ani klasifikace politických stran a hnutí, volebních systémů, politických ideologií a modelů a teorií demokracie.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Vymezení pojmu politologie.
  2. Vznik a vývoj politologie jako vědy.
  3. Stát, státní moc a dělba státní moci.
  4. Političtí aktéři, jejich klasifikace, role a funkce v politickém systému.
  5. Politická kultura, demagogie a populismus.
  6. Cleavages, vznik, vývoj a klasifikace politických stran a hnutí.
  7. Význam a funkce voleb; volební kampaně, politický marketing, volební geografie.
  8. Volební systémy a jejich charakteristika.
  9. Demokratické a nedemokratické politické systémy, liberální demokracie.
  10. Modely a teorie demokracie I (athénská demokracie, demokracie italských městských států, procedurální demokracie a elitismus, pluralismus a neopluralismus, polyarchie R. A. Dahla a Ch. Lindbloma, konsociační a konsenzuální model demokracie A. Lijpharta).
  11. Modely a teorie demokracie II (participativní demokracie, ekonomická demokracie, deliberativní demokracie, agonistický pluralismus, delegativní demokracie, bojeschopná demokracie, postdemokracie, asociativní demokracie, kosmopolitní demokracie).
  12. Základní směry politických ideologií.

  Zaměření předmětu:

  Ovládnutí a porozumění základní terminologii letecké dopravy a její bezpečnostní složky, znalost struktury státní správy a ostatních subjektů podílejících se na bezpečnosti civilní letecké dopravy. Znalost základů právní regulace civilního letectví na mezinárodní i vnitrostátní úrovni včetně právní úpravy boje s nezákonnými činy proti civilnímu letectví. Porozumět podstatě terorismu, znát profil teroristů a strukturu teroristických organizací. Umět popsat typy teroristických útoků proti civilnímu letectví a možné způsoby obrany proti těmto útokům. Dokázat klasifikovat bezpečnostní opatření po formální a materiální stránce, rozumět problematice detekčních kontrol v kontextu kontrol bezpečnostních. Vytvořit základ pro případné profesní zapojení do civilní letecké dopravy či působení na veřejných civilních letištích.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Organizační a administrativní pokyny a podmínky k absolvování předmětu. Základní pojmy: Rozpis odpovědnosti za ochranu civilního letectví ČR před protiprávními činy. Právní regulace civilního letectví a letecké bezpečnosti. Létání, letectví. Klasifikace letectví. Letouny a letadla a jejich klasifikace. Letiště, jeho definice. Klasifikace letišť. Struktura letišť z hlediska bezpečnosti. Pojem bezpečnost v civilním letectví, vztah „Safety“ a „Security“. Ochrana citlivých informací. Odpovědnost orgánů státní správy za ochranu civilního letectví před protiprávními činy. Ostatní subjekty uplatňující normy letecké bezpečnosti. Mezinárodní a národní letecké právo veřejné a soukromé. Evropské letecké právo, české letecké právo. Principy a prameny leteckého práva, Chicagská úmluva. Mezinárodní vládní a nevládní organizace v civilním letectví. Právní úprava boje s nezákonnými činy proti civilnímu letectví. Mezinárodní úmluvy, relevantní ustanovení českého trestního zákona, zákon o civilním letectví. Letecký předpis L 17, národní bezpečnostní programy.
  2. Terorismus - terorismus obecně, jeho stručná historie, definice terorismu, profil teroristy, struktura teroristických organizací. Analýza teroristické strategie. Letecký a letištní terorismus, typy teroristických útoků proti civilnímu letectví. Klasifikace a charakteristiky ohrožujících cestujících. Kazuistiky (Ann Murphy Case, PANAM 103, Shoe Bomber, Christmas Bomber, ap.).
  3. Bezpečnostní postupy v civilním letectví. Rozdělení bezpečnostních opatření po formální a materiální stránce. Rozdělení bezpečnostních opatření podle typů činnosti: zpravodajská ochrana, objektová ochrana, ověřování spolehlivosti, bezpečnostní a detekční kontroly, bezpečnostní prohlídky a kontroly letadel, palubní bezpečnostní doprovody, přeprava potenciálně nebezpečných cestujících. Řešení zvláštních situací: bomba na palubě, únos letadla, útok v terminálu, indikace vizuální či procesní rozvědky. Reakce na telefonické vyhrůžky.
  4. Problematika zakázaných předmětů v civilním letectví, zbraní a výbušných systémů. Předměty, materiály a látky vyloučené z letecké dopravy, ohrožující předměty přepravované za zvláštních podmínek. Širší a užší pojetí, resp. definice zbraně. Zbraně chladné, střelné a palné, jejich klasifikace a účinnost. Letecká přeprava legálně držených palných zbraní a munice. Výbušné látky, výbušné zbraně a výbušné systémy, jejich konstrukce a účinnost. Improvizované a nástražné výbušné systémy, typy iniciačních nástrah. Reakce na výskyt či nález zbraní, explicitních výbušných systémů a podezřelých neidentifikovaných předmětů, materiálů či látek.
  5. Vybrané druhy, metody a technické prostředky detekčních kontrol. Problém odhalení zakázaného předmětu, klasifikace detekčních kontrol. Vizuální kontrola, fyzická kontrola, detekční kontrola pomocí RTG zařízení, detekce výbušin, detekce kovů, personální scannery. Základy interpretace obrazových výstupů RTG zařízení. Reakce na detekované zakázané a nebezpečné předměty podle priorit. Skrytí a kamufláž zakázaných a nebezpečných předmětů. Rezervy jednotlivých typů detekčních kontrol.
  6. Osobní ochrana pracovníků v civilním letectví. Reakce na střelbu a výbuchy. Situace rukojmích, zásady pro zvýšení pravděpodobnosti přežití. Stockholmský a Londýnský syndrom, syndrom Johna Wayna. Zásady prevence individuálních kriminálních útoků. Závěrečné opakování, diskuse k předmětu.
  povinně volitelný

  Zaměření předmětu:

  Student bude znát jednotlivé druhy stop bezpečnostní hrozby a její konkrétní situace. Dokáže kriticky analyzovat jednotlivé druhy stop z místa kriminální události. Bude umět vysvětlit teoretické základy metod bezpečnostního zkoumání a hodnocení výsledku. Bude umět zpracovat dokumentaci pro vyhodnocování konkrétního forenzního zkoumání a aplikovat využití výsledku při dokazování.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Forenzní kynologie
  2. Zkoumání ručního písma
  3. Detektor lži
  4. Kriminalistická biomechanika
  5. Kriminalistická balistika
  6. Kriminalistická pyrotechnika
  7. Analýza DNA
  8. Forenzní toxikologie
  9. Soudní lékařství
  10. Bezpečnostní služby
  11. Práce policie
  12. Práce kriminální policie

  Zaměření předmětu:

  Cílem kurzu je orientace studentů v otázkách budování a rozvíjení evropské bezpečnosti od konce 2. světové války až do současnosti. Studenti se setkají s akademickými modely vývoje procesů evropské bezpečnosti a seznámí se s dopadem vývoje integračního procesu na bezpečnost států v Evropě ve vazbě na reformy a institucionální změny spojené s novelizací zakládajících smluv evropského integračního uskupení. Ve výuce bude prostor i pro reflexi nedostatků při realizaci evropských bezpečnostních politik a budou debatovány perspektivy jejich překonání k zachování evropské bezpečnostní stability i v budoucnu.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Evropa a evropská integrace
  2. Bezpečnost v Evropě před II. světovou válkou
  3. Počátek evropských bezpečnostně-integračních procesů (EOS, ZU)
  4. Evropská bezpečnost a NATO
  5. Struktura evropské vnější bezpečnosti (SZBP/EBOP/SBOP)
  6. Struktura evropské vnitřní bezpečnosti (PSBP)
  7. Současné USA a evropská bezpečnost
  8. Současná Čína a evropská bezpečnost
  9. Současné Rusko a evropská bezpečnost
  10. Východní a středomořské partnerství
  11. Energetická bezpečnost
  12. Nestátní a hybridní hrozby

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je charakterizovat současné sociální sítě a herní prostředí, jakožto digitální dimenzi představující protipól světa reálného. Předmět se zaměří na genezi her a sociálních sítí a postupně rostoucí interakci uživatelů. Následně budou studentům prezentována rizika spojená s interakcí v rámci sociálních sítí a herního prostředí. Open source analýza představí možnosti zisku informací o uživatelích a jiných subjektech v rámci kyberprostoru. Tato analýza pak představí i možnosti redukce informací zveřejňovaných v kyberprostoru.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Úvod do předmětu
  2. Kyberprostor a jeho vliv na svět reálný
  3. Geneze sociálních sítí
  4. Geneze her a jejich narůstající sociální interaktivnost
  5. Analýza nejvýznamnějších sociálních sítí (Facebook, Instagram, TikTok)
  6. Analýza nejvýznamnějších sociálních sítí a herních platforem (Google, WhatsApp, Twitter aj.)
  7. Případová studie – analýza zranitelností uživatelských účtů
  8. Případová studie – zabezpečení uživatelských účtů
  9. Open source analýza - zdroje
  10. Open source analýza – zabezpečení
  11. Případová studie – sběr a analýza dat
  12. Případová studie – sběr a analýza dat, preventivní opatření
  povinně volitelný

  Zaměření předmětu:

  Hlavním cílem předmětu je poskytnout studentům znalost mezinárodněprávního režimu pro studium Mezinárodní bezpečnosti a schopnost ohodnotit bezpečnostní hrozby a dění ve světě z pohledu právního. Student si osvojí pravidla mezinárodní bezpečnosti, a to jak obecných mezinárodních norem, tak specifických v oblasti sankční politiky, použití síly, ochrany míru a bezpečnosti OSN, regionálních organizací, odpovědnosti za protiprávní chování, kosmické bezpečnosti či kybernetické bezpečnosti. Získá tak komplexní a kritický pohled na světové události a bude umět aplikovat mezinárodní pravidla na konkrétní situace a formulovat adekvátní právní argumentaci.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Mezinárodní právo a ochrana mezinárodního míru a bezpečnosti: úvod a pojmy
  2. Vývoj práva mezinárodní bezpečnosti a základy současného systému kolektivní bezpečnosti
  3. Multilaterální diplomacie: Rada bezpečnosti OSN a regionální organizace
  4. Diverzifikace donucovacích prostředků bez použití síly
  5. „Inteligentní“ sankce a mezinárodní trestní právo
  6. Ozbrojené operace autorizované Radou bezpečnosti OSN
  7. Právo na sebeobranu: tendence rozšířit právní normu
  8. Mezinárodní prostory a bezpečnost: moře, vzdušný prostor, póly
  9. Kosmická bezpečnost
  10. Kybernetická bezpečnost
  11. Následky porušení práva mezinárodní bezpečnosti a mezinárodní odpovědnost
  12. Mezinárodní právo v praxi a diplomatický protokol
  povinně volitelný

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je seznámit studenty s právní úpravou v oblasti zbraní a střeliva se zaměřením na zákon o střelných zbraních a střelivu včetně předpisů s tímto zákonem přímo souvisejících, jakož i s konstrukcí zbraní a střeliva a principy jejich funkce. Při výuce bude věnována pozornost i zákonnému použití zbraně a okolnostem vylučujícím protiprávnost podle trestního zákona. Předmět je koncipován jako teoretický úvod do problematiky zbraní a střeliva a jako motivace k získání zbrojního průkazu. Po vzájemné dohodě studenta a vedení školy je možno pro studenty zajistit exkurzi u předního českého výrobce zbraní.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Úvod do studia předmětu. Ústavní základy a právní úprava držení a nošení zbraní.
  2. Pojem zbraně, rozdělení zbraní.
  3. Kategorie zbraní a střeliva.
  4. Nabývání vlastnictví, držení a nošení zbraně a střeliva.
  5. Zbrojní průkaz, zbrojní licence.
  6. Registrace zbraní a průkaz zbraně, střelnice.
  7. Vývoz, dovoz a tranzit zbraní a střeliva.
  8. Zvláštní ustanovení o nakládání se zbraněmi a střelivem.
  9. Informační systémy o zbraních a střelivu.
  10. Delikty a sankce související se zbraněmi, použití zbraně dle trestního zákoníku.
  11. Konstrukce a principy činnosti střelných zbraní.
  12. Konstrukce střeliva a jeho funkce.

  Zaměření předmětu:

  Cílem kurzu je seznámit studenty s definicí konfliktu, oborovou terminologií a historickým vývojem způsobů řešení konfliktů v mezinárodních vztazích. Studenti si osvojí v literatuře uváděné modely způsobů řešení konfliktů a naučí se i postupům, které přinášejí nové trendy z mezinárodně-politické praxe. Absolventi předmětu získávají schopnost kriticky analyzovat bezpečnostní mezinárodně-politické otázky v kontextu problematiky řešení konfliktů, a to jak na úrovni mezinárodního systému, tak i na úrovni státu. Budou znát a rozumět modelům řešení konfliktů a způsobům jejich prevence. Tím, že chápou procesy, v nichž konflikty vznikají, a tím, že dokáží definovat a vyhodnotit typ, fázi a relevanci daného konfliktu, jsou tudíž vybaveni takovými odbornými znalostmi, které jim umožní co nejoptimálněji reagovat v rámci krizového managementu na každou konkrétní konfliktní situaci.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Konflikt v mezinárodní politice – klasifikace, složky a průběh.
  2. Druhy násilí, pozitivní a negativní mír.
  3. Řešení konfliktů – základní terminologie.
  4. Řešení konfliktů – počátky a vývoj pole.
  5. Modely řešení konfliktů.
  6. Peacemaking a peacekeeping.
  7. Peace enforcement a Humanitární intervence, Responsibility to Protect (R2P).
  8. Poválečná rekonstrukce, peacebuilding a usmíření.
  9. Mezinárodní instituce a stabilita mezinárodního řádu.
  10. OSN a kolektivní management konfliktů.
  11. NATO a EU v prevenci a řešení konfliktů.
  12. Závěrečné shrnutí problematiky řešení konfliktů, diskuse.
  povinně volitelný

  Zaměření předmětu:

  Studenti budou znát a umět vysvětlit dělení drog, drogové závislosti a prevenci v této problematice. Budou umět popsat a hodnotit trestněprávní úpravu. Interdisciplinární předmět specializačního charakteru s důrazem na teoretickou i praktickou vyváženost současného stavu naučí studenty vyhledávat a zpracovávat aktuální informace z níže uvedených oblastí: návykových látek (NL), dopingových prostředků (AS, AAS), trestněprávní problematiky, nových trendů v problematice -„NSD“, činnost a zákonná vymezení OČTŘ v procesu dokazování v rámci trestního řízení – zaměřeno na důkazní prostředky: analýzy, odborné expertizy a screeningové metody, poohlédnutí na mezinárodní boj proti drogám, organizování a realizování protidrogové politiky v ČR, prevence apod.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Drogy a společnost – pohled do historie.
  2. Přehled přírodních drog.
  3. Přehled základních druhů syntetických drog, zneužívání léčiv.
  4. Prekurzory, anabolika, doping.
  5. Identifikace OPL v zadržených zásilkách a v biologickém materiálu.
  6. Drogová kriminalita, drogová scéna ve věznicích.
  7. Alkohol a kriminalita.
  8. Právní úprava drogové problematiky v ČR a v EU.
  9. Národní strategie protidrogové politiky vlády ČR na léta 2010-2018.
  10. Vývoj mezinárodní spolupráce od počátku 20. st. po současnost.
  11. Zdravotní a sociální aspekty závislostí.
  12. Přístupy k řešení drogového problému ve vybraných zemích (USA, Švýcarsko, Holandsko).

  Bezpečnostní management Bc. staré

  Název předmětu

  1. Semestr

  Zaměření předmětu:

  Předmět slouží jako právní propedeutika pro vytváření právního rámce k předmětům, které se problematiky práva dotýkají a které student tohoto programu absolvuje v dalších fázích studia.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  V rámci výuky je cílem, aby student získal znalosti o právním systému v oblasti teorie práv, ústavního systému a veřejné správy, zvláště se zaměřením na bezpečnost včetně legislativy v oblasti krizového řízení.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. právo, právní norma, právní řád
  2. prameny práva,
  3. Ústava,
  4. Listina základních práv a svobod,
  5. Ústavní zákon o bezpečnosti ČR,
  6. územní členění státu,
  7. výkonná moc,
  8. zákonodárná moc,
  9. soudní moc,
  10. samospráva,
  11. správa ozbrojených sil a ozbrojených sborů,
  12. správní řízení.
  povinný

  Zaměření předmětu:

  Studenti budou po absolvování předmětu znát základní pojmy používané v oblasti analýzy rizik, základní metodologické principy z oblasti analýzy rizika a bude umět vysvětlit principy identifikaci a kvantifikaci rizika, hodnocení rizika a uplatnění vhodných nástrojů pro hodnocení rizika (například SWOT analýza, UMRA, aj.), predikci rizika, rozhodovací procesy a využití multikriteriální analýzy v procesu rizikové analýzy.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Studenti umí obsáhleji popsat, analyzovat a na základní úrovni umí vysvětlit rizika, která mají závažný celospolečenský dopad (ekologické, průmyslové havárie, negativní dopady z antropogenní činnosti, teroristické útoky, denudační území, industriální území).

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Definice rizika, pojmy rizikové analýzy
  2. Identifikace a kvantifikace rizika
  3. Hodnocení a hodnotící nástroje rizikové analýzy
  4. Predikce rizika
  5. Rozhodování a rozhodovací procesy
  6. Vícekriteriální rozhodování, multikriteriální analýza
  7. Rizika ekologická
  8. Rizika z antropogenní činnosti
  9. Rizika teroristická
  10. Rizika denudačního území
  11. Rizika industriálního území
  12. Průmyslové havárie
  povinný

  Zaměření předmětu:

  Studenti budou znát teoretické základy kriminalistiky a vybrané metody kriminalistické techniky a kriminalistické taktiky.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Budou umět vyhledávat a zpracovávat výsledky kriminalistického zkoumání v dokazování a kriminalistické identifikaci objektu. Studenti budou umět identifikovat a analyzovat kriminalistická data a informace v následujících oblastech dle osnovy:

  1. Historie vzniku a dejiny kriminalistiky
  2. Kriminalistické stopy a systém kriminalistiky
  3. Kriminalistické zkoumání a kriminalistická identifikace
  4. Ohledání místa činu
  5. Kriminalistická prohlídka.
  6. Výslech, Konfrontace, Prověrka výpovědi na místě
  7. Kriminalistický experiment
  8. Rekognice
  9. Rekonstrukce
  10. Kriminalistické verze
  11. Krim.technicke metody identiikace osoby
  12. Krim. technické metody identifikace objektu

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je umět vymezit a popsat systém subjektů podílejících se na zajištění bezpečnosti obcí a regionů, včetně právních institutů jejich součinnosti a spolupráce. Dále umět definovat a podrobně popsat právní základy, postavení, působnost, organizaci, řízení a teritoriální působnost Policie ČR a obecní policie.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Student dokáže vyjmenovat, vyložit, komparovat a aplikovat základní oprávnění a povinnosti policisty a strážníka obecní policie s predikcí možných výkladových a aplikačních komplikací. Následně na základě odborných znalostí bude student schopen se samostatně a odpovědně rozhodovat při řešení strukturovaných a nestrukturovaných problémů bezpečnostní praxe a získá způsobilost analyzovat, zdůvodnit, zhodnotit (právně, eticky a takticky) postup strážníků a policistů při úkonu zasahujícího do lidských práv a svobod.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Úvod do předmětu BOR
  2. Subjekty zajišťující bezpečnost obcí a regionů
  3. Postavení, zřízení a věcná působnost PČR a OP v oblasti bezpečnosti
  4. Teritoriální působnost PČR a OP:
  5. Řízení a organizace PČR a OP
  6. Personální substrát PČR a OP
  7. Spolupráce a součinnost PČR, OP a ostatních subjektů v oblasti bezpečnosti
  8. Základní povinnosti policisty a strážníka (zdvořilost, poučování a mlčenlivost):
  9. Základní povinnosti policisty a strážníka (iniciativa, přiměřenost, prokazování příslušnosti a poskytnutí pomoci)
  10. Oprávnění policisty a strážníka k použití donucovacích prostředků (DP)
  11. Oprávnění policisty a strážníka k použití zbraně

  Zaměření předmětu:

  Kritické myšlení operuje s tezí, že cílem lidského poznání není nalezení informací, ale jejich kritická interpretace. Předmět se zaměřuje na širokou oblast informací v současném světě. Studující budou seznámeni s typy informací, s technikami jejich hledání i taxonomie. Následně si osvojí principy kritického čtení a kritické analýzy informací. Významnou složkou předmětu je osvojení si principů psaní odborných textů a jejich obsahové a pragmatické interpretace. Studující si rozvinou kompetence nutné pro etickou, věcně, odborně i pragmaticky správnou práci s informacemi a pro psaní seminárních i bakalářských prací, které následně budou uplatňovat po celou dobu studia.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Informace v dnešním světě; Informační zdroje: klasické, online, jejich taxonomie, možnosti a meze jejich hledání a poznání;
  2. Zpracování informací (data a metadata); ISBN, ISSN, CODEN, SICI, DOI a normy nejen citační;
  3. Autorské právo;
  4. Informace a byznys
  5. Ochrana informací;
  6. Informační etika a hodnocení informací;
  7. Kritická práce s informacemi;
  8. Kritické myšlení a kritické čtení;
  9. Obsahová a pragmatická analýza textu;
  10. Odborný text, jeho charakteristiky a analýza;
  11. Seminární a bakalářská práce - náležitosti, struktura, citace, etika;
  12. Odborný a populárněnaučný článek - náležitosti, struktura.
  Cizí jazyk 1
  povinně volitelný

  2. Semestr

  Zaměření předmětu:

  Studenti budou po absolvování předmětu znát teoretické a praktickými základy činností v rozhodovacím procesu a procesu řízení rizik v různých hospodářských oblastech ovlivněných činnosti lidí a v přírodních podmínkách s vlivy antropogenní činností. Bude také umět vysvětlit a prakticky využít principy identifikaci a kvantifikaci rizika, hodnocení rizika a budou schopni na profesionální bázi uplatnit vhodné nástroje pro hodnocení rizika, přičemž základem budou metody RIPRAN, SWOT a UMRA z oblasti metod analyticky vyhodnotitelných a dále pak další prostředky pro hodnocení rizika (HAZOP, FMEA a další).

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Student zná, umí definovat a vysvětlit váhování rizika, lineární a nelineární metody hodnocení, rizikové inženýrství, rozhodovací metody – rozhodovací stromy, histogramy a umí s nimi pracovat při uplatnění základních pojmů rizik a rizikové analýzy a přístupu k riziku, přičemž porozuměl identifikaci a kvantifikaci rizika.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Úvod do předmětu, informace k zadání seminární práce, pravidla práce a termíny, výběr témat seminární práce a způsob jejího zpracování, šablona pro práci, kontaktní informace.
  2. Základní pojmy, názvosloví (opakování z prerekvizity) a základní orientace v problematice hodnocení situací pomocí metod analýzy rizika, technická a ekonomická rizika, váhování rizika, lineární a nelineární metody hodnocení, SWOT analýza jako metoda pro vypracování seminární práce.
  3. SWOT analýza jako metoda pro vypracování seminární práce (zásady) – pokračování, metoda UMRA jako metoda pro vypracování seminární práce (zásady), metoda RIPRAN.
  4. Portfolio rizik. Příčiny vzniku a působení rizik. Čas a prostor. Identifikace nebezpečí, kvalifikace nebezpečí, kvantifikace rizika.
  5. Definice vstupních údajů potřebných pro hodnocení metodami analýzy rizika vyhodnocení dat, jev a událost; nebezpečí a scénář nebezpečí, újma a škoda, historie, metody, váhování a kritéria metod analýzy rizika.
  6. Definice a modelování rizik podle specifického prostředí a odlišností hospodářského odvětví nebo přírodních podmínek. Druhy rizik a analýza rizika Bezpečnostní rizika, sociální a demografická rizika
  7. Cíle rizikového inženýrství a dobrá inženýrská praxe - projekt, objekt, proces; segmenty projektu, zdroje nebezpečí. Závislost mezi jevy a událostmi.
  8. Metody ovládání rizik podniku, ochrana proti zvyšování přírodního rizika z pohledu státní správy, metody, nástroje a techniky pro rizikové inženýrství.
  9. Další expertní metody, rozhodovací metody, rozhodovací stromy, histogramy.
  10. Aplikace pro-aktivního, strategického a systémového přístupu ve prospěch bezpečí a rozvoje. Aplikace v analýze a managementu rizika, Plánování územní, nouzové a krizové. Rozhodování v technickoekonomické praxi, praktické užití, Využití expertů, expertní a znalecká činnost.
  11. Vady, škody a vyjádření časově nezávislé velikosti škody (praktické ukázky). Alokace rizika projektů, systému výstavby, rizika těchto procesů. Záruční doba objektů a činností ve vazbě na riziko, hodnocení technického stavu na principech rizikové analýzy.
  12. Určení pravděpodobnosti (nebo četnosti) výskytu jmenovaných rizik u jednotlivých procesů a kvantifikace následků, pojistitelná a nepojistitelná rizika.

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je vysvětlit studentům přístupy, zájmy a institucionální nástroje České republiky při zajišťování vnitřní bezpečnosti státu. .

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Student bude znát hierarchickou strukturu státních orgánů a orgánů územní samosprávy zajišťujících bezpečnost České republiky. Bude umět vysvětlit jejich vzájemné vazby, funkce a kompetence v bezpečnostním systému České republiky.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Účel tvorby a naplňování koncepce bezpečnostního systému České republiky
  2. Bezpečnostní strategie České republiky – bezpečnostní zájmy, bezpečnostní prostředí
  3. Formy zajišťující plnění záměrů bezpečnostní strategie České republiky
  4. Ústřední orgány státu v bezpečnostním systému České republiky
  5. Ozbrojené síly České republiky
  6. Ozbrojené bezpečnostní sbory
  7. Záchranné sbory a záchranné a havarijní služby
  8. Systém ochrany obyvatelstva v České republice
  9. Instituce a orgány s územní působností – krajská, obecní a místní úroveň
  10. Ostatní prvky bezpečnostního systému – obecní policie, soukromé bezpečnostní služby
  11. Subjekty kritické infrastruktury, právnické osoby, podnikající fyzické osoby ve vztahu k bezpečnostnímu systému státu orgánům krizového řízení.
  12. Příprava bezpečnostního systému na možné nadcházející hrozby

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je připravit studenty na aplikaci základních poznatků managementu v orgánech a institucích zajišťujících vnitřní bezpečnost ČR.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Po absolvování předmětu budou studenti znát základní principy a zásady managementu, porozumí významu manažerských funkcí a rolí, budou znát základní metody pro řešení manažerských problémů (metody a nástroje strategického managementu, rozhodování, projektového řízení, managementu kvality).

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Úvod do managementu, základní pojmy.
  2. Vývoj a hlavní rozvojové směry managementu.
  3. Management organizace. Manažerské funkce. Manažerské role.
  4. Strategický management. Metody a nástroje. Přednáška garanta společně s odborníkem z praxe.
  5. Organizování. Procesní řízení.
  6. Rozhodování. Vybrané metody řešení problémů.
  7. Řízení lidí.
  8. Personální politika organizace.
  9. Projektový management.
  10. Metody a techniky managementu kvality. Přednáška garantra společně s odborníkem z praxe.
  11. Time management. Manažerská komunikace.
  12. Etika a kultura práce manažera. Společenská odpovědnost organizace.

  Zaměření předmětu:

  Předmět je zaměřen na vývoj informačních systémů veřejné správy včetně systému eGovernment. Předmět rozvíjí vstupní znalosti a dovednosti studentů v oblasti práce s daty a informacemi při využívání IS zaměřených na aplikace ve VS včetně otázek kybernetické bezpečnosti.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Studenti získají znalosti a dovednosti s cílem definovat informační potřeby a poskytovat uživatelské podněty při zavádění a realizaci IS VS včetně aspektů týkajících se kybernetické bezpečnosti. Studenti budou motivování k dalšímu učení. Získají:

  • schopnost orientace ve vývoji informačních systémů;
  • přehled o systémech eGovernment a jejich využití v praxi;
  • informace o kybernetické bezpečnosti a to jak z pohledu legislativy, tak praxe;
  • dovednost uplatnit osvojené poznatky nejen ve veřejné správě, ale také v soukromém sektoru;

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Úvod do eGovernmentu – vymezení pojmu, základní nástroje
  2. Informační systém datových schránek
  3. Základní registry
  4. Czech POINT, Portál veřejné správy a další projekty eGovernmentu v ČR
  5. Elektronická identifikace a elektronický podpis
  6. Informační systémy z pohledu územní samosprávy
  7. Úvod do kybernetické bezpečnosti – informační systémy jako součást kritické infrastruktury
  8. Základy informační bezpečnosti a její pravidla, ochrana soukromí na Internetu
  9. Zákon o kybernetické bezpečnosti
  10. Typy útoků proti IS a možná proti nim, bezpečnostní týmy CSIRT/CERT
  11. Doménová jména a bezpečnost systému doménových jmen
  12. Digitální agenda pro Evropu a otázky informační společnosti a eGovernmentu
  13. Evropská unie a informační bezpečnost: strategické dokumenty, agentura ENISA

  Zaměření předmětu:

  Studenti budou po absolvování předmětu znát základní pojmy z oblasti kartografie a geoinformatiky a chápat vztahy mezi nimi. Porozumí základní procesům pro tvorby map (a to v papírové i digitální podobě) a budou schopni tyto procesy implementovat do vlastních výstupů.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Studenti budou schopni poznatky využít v oblasti bezpečnostního managementu, vč. analýzy dat v této oblasti. Dokáží kriticky zhodnotit výstupy třetích strach z hlediska problematiky záměrně zkreslené interpretace při využití grafických podkladů.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Úvod do kartografie (vývoj, historické mapy pro využití v regionálním rozvoji, základy matematické kartografie)
  2. Úvod do GIS (základní pojmy a představení softwaru)
  3. Nejpoužívanější datové modely
  4. Mapové služby
  5. Základní operace s vektorovými daty
  6. Základní operace s rastrovými daty (georeferencování)
  7. Mapy v regionálním rozvoji
  8. GIS a územní plánování
  9. Metody tematické kartografie pro znázornění kvantitativních a kvalitativních údajů
  10. Kompozice mapy
  11. Úvod do nových GIS technologií využitelných v regionálním rozvoji
  12. Samostatná práce
  povinně volitelný

  Zaměření předmětu:

  Kurz si klade za cíl seznámit studenty/ky se základními problémy a teoriemi politologie, i genezí oboru samotného. Pozornost je věnována otázkám historického vývoje oboru a jeho vzniku. Kurz se zaobírá otázkou politické moci, legitimity, dělby moci, politické kultury, rolí voleb, volební geografie, občanské společnosti a hlavních politických institucí. Stranou pozornosti nezůstanou ani klasifikace politických stran, volebních systémů a modelů a teorií demokracie.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Po absolvování kurzu se student(ka) orientuje v základních rámcích fungování demokratického politického systému, politické kultury, jednotlivých politických aktérů, včetně volebního a stranického systému a základů volební geografie.. Na základní úrovni umí charakterizovat hlavní trajektorie vývoje politických stran a hnutí. Je také schopen/schopna rozeznat hlavní hodnoty a prvky liberální demokracie a určit charakteristické jevy aktuální krize liberální demokracie.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Vymezení pojmu politologie
  2. Vznik a vývoj politologie jako vědy
  3. Státní moc a dělba státní moci
  4. Základní směry politického myšlení a ideologie
  5. Moderní politické myšlení
  6. Demokratické a nedemokratické politické systémy
  7. Modely a teorie demokracie
  8. Politická kultura a občanská společnost
  9. Političtí aktéři, jejich klasifikace, role a funkce v politickém systému
  10. Význam a funkce voleb, volební geografie
  11. Volební systémy a jejich charakteristika
  12. Cleavages, vznik, vývoj a klasifikace politických stran
  povinně volitelný

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je seznámit studující s hlavními principy sociologického přístupu k analýze společenských jevů a s hlavními tématy sociologického myšlení. Studující si osvojí základní odbornou terminologii, seznámí se s hlavními sociologickými teoriemi a oblastmi sociologické analýzy. Tyto znalosti jim umožní hlubší reflexi problémů soudobé společnosti a podpoří rozvoj jejich kritického myšlení.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Po úspěšném absolvování kurzu získají studující přehled o hlavních otázkách, pojmech a principech sociologie jako vědní disciplíny a výrazně si rozšíří svůj kulturní a společenský rozhled v oblasti fungování současných společností a jejich aktuálních výzev a problémů.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Principy sociologie a sociologické perspektivy, vznik sociologie jako vědy, zakladatelé sociologie
  2. Základní sociologická paradigmata a přístupy, hlavní sociologické teoretické směry a postavy
  3. Kultura, jedinec a společnost, socializace
  4. Konformita, deviace a sociální kontrola
  5. Sociální stratifikace a nerovnost, sociální mobilita
  6. Skupiny, organizace a byrokracie
  7. Ekonomický systém a práce, ekonomická globalizace
  8. Hlavní charakteristiky pracovního trhu v ČR v kontextu EU
  9. Základy demografie a hlavní demografické trendy v ČR v evropském kontextu
  10. Urbanizace a životní prostředí
  11. Masová média a komunikace
  12. Základy metodologie sociologického výzkumu a hlavní sociologické výzkumné metody
  Cizí jazyk 2
  povinně volitelný

  3. Semestr

  Zaměření předmětu:

  Záměrem předmětu je poskytnout vědomosti a další jiné kompetence pro oborové specializované nižší a střední manažerské pozice v oblasti krizového řízení.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Absolvent po získání teoretických znalostí, zná a vysvětluje právní normy z oblasti krizového řízení (krizové zákony), umí definovat odbornou terminologii, obecné zásady, principy a činnosti orgánů krizového řízení. Umí popsat činnost integrovaného záchranného systému, jeho subjekty a jejich role. Zná a umí vysvětlit potřebné prvky pro materiální, technické a personální řešení mimořádných událostí a krizových situací, pro zabezpečení ochrany obyvatelstva a majetku.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Odborná terminologie krizového řízení.
  2. Aktuální právní normy, předpisy, standardy a zkušenostní zdroje upravující činnosti krizového řízení, hospodářských opatření, civilní nouzové připravenosti.
  3. Metody a systém krizového řízení.
  4. Typy hrozeb.
  5. Principy a činnosti orgánů krizového řízení.
  6. Integrovaný záchranný systém, jeho subjekty, jejich role.
  7. Hospodářská opatření pro krizové stavy.
  8. Role veřejné správy, neziskových a nestátních organizací, právnických a fyzických osob
  9. Forma, obsah a tvorba krizových a havarijních plánů; organizační, řídící a plánovací nástroje.
  10. Krizová připravenost a její revize (audit).
  11. Zvládnutí krizové situace a strategie obnovy systému nebo subjektu (plány obnovy). Krizové řízení – specifika a srovnání Evropské unie a Severoatlantické aliance.

  Zaměření předmětu:

  Cíl předmětu je zaměřen na prokázání znalostí: 1) umět na příkladech vysvětlit a kriticky analyzovat vybrané praktické otázky veřejné správy v ČR (zejména základní pojmy, legislativu, struktury, organizaci, cíle, řízení, rozhodování, hospodaření ve veřejné správě), a to i ve vazbě na EU, 2) porozumět procesům a činnostem veřejné správy ve vazbě na odpovědnost zaměstnanců za vykonávané činnosti, za hospodaření, za vnitřní kontrolní systém (včetně příkladů hodnocení efektivnosti), 3) naučit se implementovat a zdůvodnit vybrané postupy, nástroje a techniky využitelné v praxi.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Studenti na základě odborných znalostí budou schopni navrhovat a zdůvodňovat použití vybraných nástrojů včetně jejich praktického použití jako je jednoduchý projekt (včetně cílů, termínů a rozpočtu), nástroje k definování cílů, vhodné analýzy (SWOT, analýza cílových skupin, analýza rizik) vše v rámci kontextu profesně zaměřeného studia Bezpečnostního managementu.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Pojem a charakteristika veřejné správy, subjekty veřejné správy
  2. Správní věda, veřejné politiky, relevantní legislativa
  3. Reformy a modernizace veřejné správy v ČR a EU
  4. Organizace veřejné správy - státní správa, samospráva (obce, kraje), přenesený výkon státní správy, řízení veřejné správy
  5. Zaměstnanci ve veřejné správě (jejich role, vedoucí zaměstnanci), problematika korupce a etiky
  6. Úkoly a cíle veřejné správy (management veřejné správy) - pojetí, obsah a systematika úkolů veřejné správy, transformace úkolů veřejné správy do organizačních struktur, plánování úkolů veřejné správy, problémy plynoucí z nárůstu úkolů
  7. Rozhodování a analýza (SWOT, rizik, cílových skupin atd.) ve veřejné správě (obecně, případové studie)
  8. Hospodaření ve veřejné správě, správa majetku, dotační management, zásady zdravého finančního řízení samospráv
  9. Veřejné služby, veřejné projekty (projektové řízení) a veřejné zakázky
  10. Kontrola a hodnocení veřejné správy - obecně, jednotlivá kritéria (efektivnost, hospodárnost, účelnost)
  11. Efektivnost a dostupnost veřejné správy – praktické problémy měření efektivnosti
  12. Problematika EU, mezinárodní a nadnárodní organizace a veřejná správa

  Zaměření předmětu:

  Absolventi kurzu umí: 1) kriticky analyzovat otázky bezpečnostní problematiky v kontextu současného mezinárodně-politického dění, a to jak na úrovni mezinárodního systému, tak i na úrovni státu; 2) rozeznávat a odlišovat jednotlivé typy hrozeb, chápat procesy, v nichž tyto hrozby vznikají; 3) vyhodnocovat a rozlišovat důležitost bezpečnostních hrozeb s ohledem na bezpečnostní prostředí České republiky.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Absolventi tak na základě nabytých odborných znalostí budou schopni navrhovat a zdůvodňovat celou škálu bezpečnostních opatření a jejich funkčních variant k zvládání bezpečnostních hrozeb v rámci mezinárodního systému i teritoriálního státu.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Základní bezpečnostní pojmy – hrozba vs riziko, referenční objekt, chráněný zájem, negativní vs pozitivní bezpečnost;
  2. Hierarchie bezpečnostních zájmů, teorie sekuritizace, bezpečnostní sektory;
  3. Přírodně-sociální problematika bezpečnostních hrozeb – energeticko-surovinová a enviromentální bezpečnost;
  4. Antropo-sociální problematika bezpečnostních hrozeb – populační problém, migrační problém;
  5. Inter-sociální problematika bezpečnostních hrozeb - státní a nestátní původci hrozeb, mezinárodně-bezpečnostní prostředí po konci studené války do současnosti, velmocenská politika a mezinárodní řád;
  6. Zbraně hromadného ničení a jejich proliferace, teorie jaderného odstrašení;
  7. Kybernetická bezpečnost a síťová (hybridní) válka
  8. Problematika selhávajících a zhroucených států;
  9. Násilní nestátní aktéři, privatizace bezpečnosti;
  10. Ideologie jako bezpečnostní hrozba – od nacionalismu 19. století až k radikálnímu saláfismu 21. století; terorismus vs státní teror;
  11. Teroristé z al-Káidy vs state-makeři z Daeše;
  12. Závěrečné shrnutí problematiky globálních bezpečnostních hrozeb.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Studenti budou po absolvování předmětu znát základní termíny, které slouží pro analýzu stavu, rozsahu, struktury a vývoje kriminality, a dokáží vyjmenovat a charakterizovat nejvýznamnější kriminologické teorie zabývající se příčinami kriminálního chování. Budou schopni samostatně vyhledat a využít různé typy dat o kriminalitě, přičemž k příslušným zdrojům informací zaujmou náležitě kritický postoj a posoudí jejich specifika i vzájemné rozdíly (zejména s ohledem na mediální zpravodajství o kriminalitě, kriminální statistiky a kriminologické výzkumy). V souvislosti s probíranými kriminologickými teoriemi budou schopni uvažovat o jejich silných i slabých stránkách, a to v přímé vazbě na praktické využití těchto konceptů v rámci moderní kriminální politiky.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Pojem, předmět a charakteristika kriminologie jako oboru
  2. Kriminalita registrovaná a kriminalita latentní
  3. Rozsah, intenzita, struktura a vývoj kriminality
  4. Kriminální statistiky
  5. Viktiminologické a self-reportové studie jako zdroj informací o kriminalitě
  6. Média a kriminální zpravodajství
  7. Příčiny kriminality a základní přístupy k jejich zkoumání
  8. Klasická a neoklasická kriminologická škola
  9. Biologicky orientovaná pozitivistická kriminologie
  10. Psychologicky orientovaná pozitivistická kriminologie
  11. Sociologicky orientovaná pozitivistická kriminologie
  12. Multifaktorové teorie a nové přístupy v kriminologii

  Zaměření předmětu:

  Předmět je zaměřen na osvojení si konkrétních odborných znalostí a částečně i dovedností potřebných pro řešení soukromo-bezpečnostních otázek občana a základních činností středního managementu, podílejícího se na podnikání v soukromých bezpečnostních službách.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Student zná základní ustanovení občanského zákoníku a další relevantní právní předpisy, které opravňují občana k ochraně své osoby i dalších osob, včetně osob právnických, při narušení jejich práv. Umí zhodnotit situace a navrhnout právně odpovídající způsob ochrany své a ostatních osob. Ovládá zdůvodnění právní nutnosti užití způsobu odvracení nebezpečí, útoků, protiprávních jednání a případných následků.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Úvod do problematiky, náhled na pojem bezpečnost a její organizace státem a občanskou společností
  2. Ústavní zákon 110/98 Sb. o institucionální bezpečnosti organizované státem a jednotlivé druhy činností
  3. Postavení a úloha soukromých bezpečnostních služeb jako základního kamene pro další působení bezpečnostního systému státu.
  4. Právní úprava svépomoci a dalších okolností, které upravují postup občana vlastníka v ochraně svých práv
  5. Okolnosti vylučující protiprávnost jako nástroj pro postup občana i pracovníka SBS.
  6. Vybranná speciální zákonná úprava v zahraničí.
  7. Etika v činnosti SBS a rozdělení malých a středních bezpečnostních podniků a jejich přednosti
  8. Systémy řízení subjektů SBS a jejich výhody a zápory ve vztahu ke klientům
  9. Formy a metody v oblasti ochrany majetku a osob
  10. Formy a metody v oblasti poskytování služby soukromého detektiva
  11. Systém dálkového přenosu a tzv. technických služeb v oblasti ochrany osob a majetku
  12. Budoucí právní úprava – lege specialit – návrh zákona o SBS a další bezpečnostní činnosti
  povinně volitelný

  Zaměření předmětu:

  Rozšíření a sjednocení znalostí pro použití komponent kancelářských programů (MS Office, Open Office) s cílem dosáhnout efektivního a kvalitního užívání těchto programových balíkův oblasti bezpečnostního managementu. Získané znalosti a dovednosti budou využity jak v průběhu studia, tak i v praxi.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Úvod do programu Word, spuštění, nápověda, nastavení programu, automatické opravy. Formátování textu. Rozložení stránky, písmo, odstavce, úpravy textu, použití stylů, šablony, záhlaví a zápatí, číslování stránek.
  2. Použití automatických funkcí. Vytváření obsahu, seznamů literatury, tabulek, obrázků, rejstříku, poznámkový aparát. Práce s tabulkou. Zarážky, tabulátory, převod textu na tabulku a opačně, vytvoření tabulky, formátování tabulky, výpočty.
  3. Vizuální efekty. Standardní kliparty, vlastní obrázky (velikost, stín, 3D objekt), obtékání textu, editor rovnic, Wordart a Smartart.
  4. Hromadná korespondence. Vytváření a použití seznamu příjemců, vytvořen štítků, obálek a dopisů. Spolupráce uživatelů. Komentáře, sledované změny, porovnávání dokumentů, uzamykání dokumentů.
  5. Prezentace. Tvorba prezentace, úprava a formátování snímků, zásady a doporučení. Tvorba animací a přechodů. Poznámky k prezentaci, spuštění prezentace, průběh prezentace.
  6. Ovládání tabulkového procesoru – buňky, formát buněk, adresování relativní a absolutní, stavový řádek, Automatické Funkce – vkládání funkcí, vyhledání vhodných funkcí ze seznamu, kopírování buněk.
  7. Použití složitějších funkcí – matematické funkce, statistické funkce, funkce když, countif, sumif, vyhledávací funkce. Funkce pro práci s textem a datem – funkce najít, zleva, zprava, část, datum, rok, měsíc den, …. Práce s maticemi - použití maticového zápisu a výpočtu základních maticových operací jako výpočet determinantu, součtu a součinu matic, inverzní matice, transponované matice.
  8. Grafické zpracování numerických dat - tvorba grafů, úpravy grafu.
  9. Vyhledávání a filtrování. Kontingenční tabulky – vytváření, modifikace, použití, vícerozměrné tabulky, filtrování
  10. Rozšířené nástroje – hledání řešení, tabulka dat, scénáře, řešitel, analytické nástroje.
  11. Použití textového editoru Open Office Formátování textu a odstavců, práce s grafikou a tabulkami, vytváření obsahu, číslování stránek, záhlaví a zápatí. Open Office Calc - základní přehled, formátování buněk, použití funkcí, pokročilé nástroje.
  12. Použití textového editoru Google docs. Vytváření, přesouvání a mazání dokumentů, formátování textu a odstavců, práce s grafikou a tabulkami, vytváření obsahu, číslování stránek, záhlaví a zápatí. Aplikace tabulkového kalkulátoru Google Docs.- základní přehled, formátování buněk, použití funkcí, pokročilé nástroje
  povinně volitelný

  Zaměření předmětu:

  Chápat předmět jako průvodce zásadami krizové komunikace, její psychologická podstata. Bude poskytnuta řada konkrétních návodů k volbě adekvátních komunikačních strategií s cílem zachování integrity osobnosti a předcházení destruktivním způsobům řešení krizových situací, které přinášejí do života stavy agrese, úzkosti, strachu apatie.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Teoretická východiska, vstup do předmětu seznámení s obsahem, cílem a metodikou výuky
  2. Pojem komunikace, její význam, funkce, základní podmínky úspěšné komunikace
  3. Komunikační modely pro zachování psychické stability v krizových situacích
  4. Pojem krize, její podstata
  5. Spouštěče a typy krizí, průběh krizí
  6. Chování člověka v krizi, krajní emočni reakce a jak je zvládat,
  7. Zásady práce s lidmi v krizi, jak s nimi komunikovat (co říkat či neříkat),
  8. Prevence krizových situací, jejich signály
  9. Obnova psychických sil, mechanismy obnovy
  10. Asertivita – vhodná komunikační strategie pro zvládnutí krizových situací, její podstata
  11. Vhodné asertivní, metody, direktivní a nedirektivní komunikace, asertivní práva a povinnosti
  12. Praktické postupy pro psychohygienu
  Cizi jazyk 3
  povinně volitelný

  4. Semestr

  Zaměření předmětu:

  Cílem je získat znalosti o problematice ochrany osob a majetku technickými a organizačními prostředky, a to v pracovním procesu i volném čase, a především při výskytu závažných nouzových situací.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Pochopení problematiky ochrany osob a majetku; poznání předpisové základny, bezpečnostní dokumentace; ochrany před látkami CBRNE a při pohromách, které mohou nabývat kritických rozměrů a jsou možné v ČR.

  Poznání zásad pro ochranu osob, majetku, organizací, státu a EU.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Základní pojmy. Soubor poznatků pro ochranu osob a majetku
  2. Komplexní systém řízení bezpečnosti a jeho propojení s ochranou osob a majetku.
  3. BOZP.
  4. Vybrané objekty a zařízení a principy jejich ochrany.
  5. Technologie pro fyzickou bezpečnost, zabezpečovací systémy a hodnocení úrovně zabezpečení objektů.
  6. Vybrané aspekty ochrany nehmotného majetku.
  7. Přehledy právních norem řešících ochranu obyvatelstva při vzniku mimořádných událostí.
  8. Koncepce ochrany obyvatelstva, varování a vyrozumění, ukrytí, evakuace, nouzové přežití obyvatelstva
  9. Způsob a rozsah individuální ochrany v ČR, improvizovaná a typizovaná ochrana.
  10. Integrovaný záchranný systém. Právní postavení, povinnosti a oprávnění.
  11. Evakuace obyvatelstva, předcházení vzniku paniky.
  12. Ochrana proti terorismu.
  13. Ochrana obyvatelstva před technologickými haváriemi. Ochrana proti úniku nebezpečných jedovatých a radioaktivních látek
  14. Systémy komunikace a výstrahy. Humanitární pomoc.

  Zaměření předmětu:

  Předmět se zaměřuje na získání teoretických znalostí a praktických dovedností z činnosti státní správy v případě nevojenských i vojenských ohrožení vnitřní bezpečnosti státu.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Po absolvování předmětu student bude znát zásady, právní úpravu a organizací veřejného pořádku a roli státu při zajištění vnitřní bezpečnosti. Student zná zásady a cíle činnosti aktuální organizačního a funkčního pojetí veřejné správy v České republice v oblasti vnitřního pořádku; důraz je položen zejména na roli ozbrojených složek státu na ústřední a regionální úrovni. Dále student získá aplikační dovednosti v oblasti specifik organizace a činností státní správy za mimořádných situací (za mimořádných událostí, za krizových situací).

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Ústavní základy veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti
  2. Systém a cíle vnitřní bezpečnosti státu
  3. Správní právo jako nástroj k zajištění činnosti veřejné správy
  4. Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek ve státní správě a samosprávě
  5. Role ozbrojených sborů při naplnění veřejného pořádku
  6. Veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost
  7. Role samosprávy při zajištění místních záležitosti veřejného pořádku
  8. Organizovaný zločin, radikalismus, extrémismus, terorismus
  9. Role prevence kriminality při zajištění vnitřního pořádku
  10. Azylová a migrační politika státu při zajištění vnitřní bezpečnosti
  11. Bezpečnost osob a majetku při krizových situacích
  12. Ochrana „měkkých cílů“ a míst velké koncentrace osob

  Zaměření předmětu:

  Cílem přednášek je seznámit studenty s principy a zásadami prevence kriminality, která je dnes všeobecně chápána jako jeden ze základních pilířů moderní kriminální politiky. Představeny budou jednotlivé typy preventivních opatření, a to s důrazem na informace o jejich reálné účinnosti, vyplývající z evaluačních kriminologických studií. Pozornost bude věnována systému prevence v České republice i v zahraničí, stejně jako jednotlivým státním i nestátním subjektům, které se do tohoto systému zapojují. Na konkrétních příkladech budou popsány zásady přípravy i realizace preventivních projektů na místní, krajské, celostátní i mezinárodní úrovni.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Student rozumí zásadám a principům preventivního přístupu ke kontrole kriminality a dokáže je adekvátně uplatnit při přípravě konkrétního preventivního projektu na místní či krajské úrovni.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Prevence jako součást systému kontroly kriminality
  2. Preventivní aspekty trestní politiky
  3. Klasifikace prevence podle obsahu preventivních aktivit a podle jejích adresátů
  4. Zásady sociální a vývojové prevence kriminality, typy programů sociální prevence
  5. Situační prevence a její uplatnění
  6. Viktimologická prevence
  7. Primární prevence kriminality a její evaluace
  8. Sekundární a terciární prevence kriminality
  9. Systémy prevence kriminality v ČR a v zahraničí
  10. Příprava a realizace preventivních projektů

  Zaměření předmětu:

  Předmět je zaměřen na podnik a na jeho fungování v tržním hospodářství. Cílem je poskytnout studentům získání základních znalostí o možnostech podnikání a jeho hlavních cílech, možných formách podnikání, majetku vloženém do podnikání, zdrojích jeho krytí, tvorbě a rozdělování vytvořeného hospodářského výsledku podniku.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Po úspěšném absolvování předmětu student získá základní znalosti v oblasti právních, ekonomických, organizačních, výrobních a tržních stránkách podnikových procesů, které v podniku probíhají a vzájemných souvislostech. Student bude umět na základní úrovni pracovat s informacemi poskytovanými prostřednictvím účetních výkazů podniku a získá dovednost je kriticky vyhodnocovat ve vztahu k budoucímu vývoji podniku.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Podstata podniku a podnikání, okolí podniku
  2. Výrobní faktory a jejich klasifikace
  3. Efektivnost podniku a její kategorie
  4. Klasifikace podniků
  5. Životní cyklus podniku
  6. Majetek podniku
  7. Kapitálová struktura podniku
  8. Oceňování majetku podniku
  9. Cíle podniku a jeho funkce
  10. Specifika jednotlivých druhů podnikání
  11. Finanční plánování
  12. Investiční činnost

  Zaměření předmětu:

  Studenti si osvojí pokročilé zásady a metody odborné práce, práci s tématem a zejména se zaměří na výběr metod výzkumné části své kvalifikační práce. Studenti zvládnou koncipovat a samostatně napsat odborný text ve formě zadání bakalářské práce, dále budou umět relevantně využívat odborné zdroje s ohledem na téma práce a pracovat s adekvátními výzkumnými metodami a nástroji řešícími odborný problém tématu budoucí bakalářské práce. Budou schopni rozlišit výhody kvalitativního a kvantitativního způsobu výzkumu, budou znát základní nástroje těchto výzkumů a budou schopni je vhodně použít. Studenti se naučí kriticky pohlížet na svůj odborný text, budou konzultovat postup vzniku zadání bakalářské práce a získají tak kompetenci vést dialog na specifické odborné téma. Zpracováním zadání bakalářské práce studenti se dobře připraví na vlastní psaní bakalářské práce a na obhajobu své bakalářské práce před odbornou komisí.

  Student bude po absolvování předmětu schopen: - definovat a konkretizovat téma práce; - vyhledat a zhodnotit relevantní zdroje k tématu; - zvolit a umět použít vhodnou metodologii zpracování empirické části práce; - koncipovat zadání bakalářské práce podle zadané šablony.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Úvod do odborného obsahu práce I.
  2. Úvod do odborného obsahu práce II.
  3. Vybrané výzkumné metody a techniky vhodné pro zpracování bakalářské práce. Etika výzkumu.
  4. Typy výzkumů - kvalitativní a kvantitativní přístup, metody získávání dat a údajů: výhody a nevýhody jednotlivých postupů.
  5. Stanovení výzkumného problému, výzkumných otázek, hypotéz a designu výzkumu.
  6. Sběr dat, volba výzkumného nástroje, určení výzkumného vzorku.
  7. Proměnné, operacionalizace, hypotézy
  8. Logika kvantitativního výzkumu, nároky, kladené na výzkumné nástroje, tvorba dotazníku.
  9. Kvalitativní výzkum – specifika rozhovorů, zaznamenávání dat, kódování.
  10. Interpretace a zpracování výsledných dat.
  11. Obsahová strukturalizace a hierarchizace textu a hlavních částí bakalářské práce, formální a obsahová podoba bakalářské práce, charakteristika jednotlivých základních částí bakalářské práce.
  12. Time management, efektivní časový plán postupu prací při zpracovávání bakalářské práce, prezentace bakalářské práce, příprava na diskusi a rozpravu v rámci obhajoby bakalářské práce.
  Odborná praxe 1
  povinný

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je vysvětlit místo a procesy letecké a letištní bezpečnosti (ve smyslu Security) v komplexu civilní letecké dopravy, zejména s důrazem na bezpečnost odbavení cestujících na veřejných mezinárodních letištích v ČR a bezpečnostního zajištění letů.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Po úspěšném absolvování předmětu studenti budou znát základní terminologii letištních procesů obecně a procesů bezpečnostního zajištění zvláště, znát legislativní rámec letecké a letištní bezpečnosti jak na úrovni mezinárodní, evropské (EU) a vnitrostátní včetně obligatorních bezpečnostních norem letišť, leteckých společností a dalších subjektů, podílejících se na civilní letecké dopravě. Budou rozumět cílům a návazností jednotlivých bezpečnostních postupů a metod při objektové ochraně letišť, ochraně letadel na zemi a za letu a zejména při ochraně cestujících jakož i jejich zavazadel či leteckého nákladu. Dokáží rozeznávat a odlišovat jednotlivé typy hrozeb a rizik působících proti bezpečnosti letecké dopravy, zejména jednotlivé typy teroristických útoků proti civilnímu letectví. Budou znát základní způsoby řešení bezpečnostních incidentů a kritických situací v leteckém a letištním provozu.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Základní pojmy a definice: létání, letectví, letiště, bezpečnost v širším a užším smyslu, organizace civilního letectví.
  2. Právní regulace civilní letecké dopravy, historie, rozsah a závaznost. Mezinárodní organizace a rozhodující regulátoři mezinárodní a vnitrostátní civilní letecké dopravy.
  3. Právní regulace bezpečnosti mezinárodní a vnitrostátní civilní letecké dopravy I. a II.
  4. Terorismus obecně a letecký a letištní terorismus speciálně. Typy teroristických útoků proti civilnímu letectví. Klasifikace a profil ohrožujících cestujících. Případové studie.
  5. Bezpečnostní struktura veřejných letišť v ČR, bezpečnostní plánování v civilní letecké dopravě, bezpečnostní požadavky na projektování letišť.
  6. Zakázané a nebezpečné předměty, materiály a látky v civilní letecké dopravě. Zbraně. Výbušná zařízení.
  7. Detekční bezpečnostní kontroly cestujících a jejich zavazadel v civilní letecké dopravě, bezpečnostní kontroly leteckého nákladu (carga), nadstavbové typy bezpečnostních opatření a kontrol.
  8. Identifikace obrazových výstupů RTG zařízení, personálních skenerů, řešení poplachových signálů detektorů kovů, detektorů výbušných látek a detektorů ionizujícího záření
  9. Ochrana a bezpečnost letadel na zemi a za letu, bezpečnostní prohlídky a kontroly letadel, bezpečnost dodávek a cateringu. Bezpečnostní doprovody letadel, eskorty potenciálně rizikových cestujících.
  10. Řešení zvláštních (kritických) situací: opuštěné či neidentifikované zavazadlo, cestující, který se nedostavil k odletu, telefonická vyhrůžka, nepovolaná osoba v neveřejném prostoru, identifikace vizuální či procesní rozvědky, incidenty spojené se střelbou, výbuchem či braním rukojmí. Kritické situace: únos letadla, „bomba na palubě“, ohrožení v terminálu. Zvládání reakcí cestujících a veřejnosti. Případové studie.
  11. Problematika lidského faktoru v bezpečnosti obecně a bezpečnosti civilního letectví speciálně. Řízení kvality prováděných bezpečnostních opatření, testování, inspekce a audity letecké a letištní bezpečnost.
  12. Komplexní řešení letecké a letištní bezpečnosti. Případové studie. Prognózy vývoje v dané problematice.

  5. Semestr

  Zaměření předmětu:

  Cílem výuky je objasnit problematiku implementace legislativních norem a dalších standardů hospodářských opatření pro krizové stavy a civilního nouzového plánování v rámci ČR tak, aby studenti uměli vysvětlit působnost orgánů veřejné správy, právnických a podnikajících fyzických osob v rámci právního systému ČR, vyhledávat a zpracovávat relevantní data a informace pro řešení hospodářských opatření pro krizové stavy.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Studenti budou znát a umět vysvětlit strukturu potřebných prvků pro materiální, technické a personální řešení mimořádných událostí a pro zabezpečení ochrany obyvatelstva a majetku. Dílčím cílem je seznámit studenty s úlohou a významem hospodářských opatření při zabezpečování nezbytných a mobilizačních dodávek formou výrobků, prací a služeb, bez nichž nelze zajistit překonání krizových stavů. Studenti umí samostatně analyzovat problémy, identifikovat dostupné alternativy řešení bezpečnosti prostředí a realizovat plány zvolených variant při dodržení stávajícího právního rámce. Studenti získají základní vědomosti v následujících oblastech:

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Úvod do problematiky HOPKS, legislativní základy, HOPKS jako nedílná součást bezpečnostního systému České republiky,(pojmy, místo a úloha HOPKS).
  2. Poslání, struktura, tvorba a využití státních hmotných rezerv.
  3. Systém nouzového hospodářství.
  4. Systém hospodářské mobilizace a regulačních opatření.
  5. Použití státních hmotných rezerv.
  6. Systém plánování a vyžadování věcných zdrojů pro řešení krizové situace a jejich informační podpora
  7. Výstavba a údržba nezbytné infrastruktury.
  8. Fungování a nástroje realizace systému HOPKS na úrovni samosprávy - kraj
  9. Fungování a nástroje realizace systému HOPKS na úrovni samosprávy - ORP
  10. Základní charakteristika věcných zdrojů k řešení krizových situací.
  11. Systém plánování potřebných zdrojů pro řešení krizové situace.
  12. Systém vyžadování věcných zdrojů za krizové situace.

  Zaměření předmětu:

  Cílem výuky předmětu je, aby student znal základní fyzikální principy technologií specializovaných pro preventivní ochranu objektů kritické infrastruktury před úmyslnými antropogenními činy. To znamená technické systémy pro bezpečnostní prohlídku osob, zavazadel a zásilek zaměřených na detekci výbušnin, střelných i chladných zbraní a též nebezpečných chemických, biologických a radioaktivních látek.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Student dovede navrhnout a zdůvodnit vhodné kombinace detekční techniky pro různé typy bezpečnostních prohlídek a pro různé druhy a stupně ohrožení. Bude umět identifikovat a řešit slabá místa prohlídek s ohledem na kapacitní, ekonomické, právní a etické otázky. Díky znalostem většiny detekčních a analyzačních metod bude i způsobilý chápat většinu problémů vnitřní bezpečnosti z hlediska technologické ochrany před úmyslnými antropogenními činy.

  Poznání zásad pro ochranu osob, majetku, organizací, státu a EU.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Úvod do problematiky, elmg spektrum, stopové částice
  2. Detekce kovů
  3. Rentgenové metody, dvojí energie, zpětný rozptyl, počítačová tomografie, difrakce
  4. Rentgenové metody - praktické zaměstnání v Laboratoři bezpečnostních technologií
  5. Neutronové metody
  6. Magnetická a kvadrupólová rezonance
  7. Milimetrové a terahertzové vlny
  8. Detekce stopových částic
  9. Bezpečnostní prohlídky osob, zavazadel, zásilek. Kombinace detekčních metod
  10. Výcvik operátorů rentgenových systémů. Profilace osob. Zajištění nebezpečných položek
  11. Exkurze (pracoviště bezpečnostních prohlídek; výrobce)
  12. Optické metody detekce. Detekce z odstupu.

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je získání znalostí pro aplikaci základního kategoriálního aparátu a stěžejních právních institutů trestního práva a správního trestání. V rámci výuky student získá znalosti o právním systému v oblasti trestního práva a správního trestání. Dále s tvůrčím využitím odborných znalostí bude umět aplikovat právní rámec při řešení konkrétních činností - zpracování dokumentů a podání návrhů státním orgánům činným v trestním nebo přestupkovém řízení.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Výsledky učení umožní získání požadovaných kompetencí pro výkonné bezpečnostně právní, nižší a střední manažerské pozice v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Pojem trestního práva, trestný čin
  2. Zavinění, nutná obrana, krajní nouze
  3. Zánik trestnosti
  4. Tresty
  5. Přípravné řízení trestní
  6. Řízení před soudem, mimořádné opravné prostředky
  7. Milost, amnestie
  8. Trestní odpovědnost právnických osob a mládeže
  9. Správní trestání, vztah trestního práva a správního trestání
  10. Vybrané přestupky, sankce
  11. Řízení o přestupcích
  12. Škoda a její náhrada v trestním řízení a správním trestání

  Zaměření předmětu:

  Studijní předmět Základy psychologie integruje na úrovni propedeutiky nejdůležitější poznatky tří nejvýznamnějších psychologických věd: obecné psychologie, vývojové psychologie a psychologie osobnosti. Kromě teoretických poznatků si studenti osvojí také poznatky psychologické metodologie s cílem jejich efektivní implementace do praktické odborné činnosti. Výsledky psychologické přípravy se promítnou v profilu absolventa a následně v efektivním průběhu profesní činnosti.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Po úspěšném absolvování studijního předmětu budou absolventi schopni:

  • porozumět základním pojmům a kategoriím výše uvedených psychologických věd,
  • analyzovat osobní i profesní problémy, objasňovat jejich psychologickou podstatu a navrhovat optimální řešení,
  • ovládat vhodné psychologické metody a využívat je při řešení rutinních i výzkumných úkolů,
  • zasvěceně konzultovat s experty.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Předmět, úkoly, struktura a význam psychologických věd.
  2. Historický vývoj a hlavní směry moderní světové psychologie.
  3. Fylogenetický vývoj psychiky.
  4. Metodologie psychologie.
  5. Kognitivní, konativní a motivační procesy.
  6. Základní poznatky vývojové psychologie.
  7. Vývojové determinanty.
  8. Pojetí osobnosti, vlastnosti osobnosti.
  Odborná praxe 2
  povinný
  povinně volitelný

  Student bude znát jednotlivé druhy stop bezpečnostní hrozby a jeji konkrétní situace. Dokáže kriticky analyzovat jednotlivé druhy stop z místa kriminální události. Bude umět vysvětlit teoretické základy metod bezpečnostního zkoumání a hodnocení výsledku. Bude umět zpracovat dokumentaci pro vyhodnocování konkrétního forenzního zkoumání a aplikovat využití výsledku při dokazování.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Forenzní kynologie
  2. Zkoumání ručního písma
  3. Detektor lži
  4. Kriminalistická biomechanika
  5. Kriminalistická balistika
  6. Kriminalistická pyrotechnika
  7. Analýza DNA
  8. Forenzní toxikologie
  9. Soudní lékařství
  10. Bezpečnostní služby
  11. Práce policie
  12. Práce kriminální policie
  povinně volitelný

  Zaměření předmětu:

  Cílem je naučit studenty základy konstrukce a funkční principy hlavních druhů palných zbraní, střeliva pro tyto zbraně a jeho účinky v cíli. Seznámit studenty s nejpoužívanějšími druhy palných zbraní pro civilní i služební použití a jejich základními technickými parametry. Seznámit s ostatními druhy střeliva a možnostmi jejího použití k páchání trestní činnosti. Osvojit si základní odbornou terminologii, standardy a ČSN z oboru zbraní, střeliva a terminální balistiky. Z pohledu vnitřní balistiky pochopit proces výstřelu v jeho jednotlivých etapách a znát průběh jednotlivých vnitrobalistických charakteristik v závislosti na čase nebo dráze střely v hlavni. Vytvořit předpoklady pro správné použití palné zbraně a munice v krizové situaci v rámci platného právního prostředí České republiky.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Po absolvování předmětu budou studenti schopni se samostatně orientovat v problematice palných zbraní a střeliva s důrazem na malorážové zbraňové systémy používané ozbrojenými bezpečnostními sbory (OBS) a jejich použití v profesní, komerční i osobní obraně v rámci platného zákona č. 119/2002 Sb. v podmínkách ČR. Budou znát základní funkční principy, konstrukční a balistické charakteristiky KKZ a DKZ a střeliva.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Úvod do předmětu, terminologie a ČOS. Pojem malorážový zbraňový systém a jeho složky.
  2. Vnitřní balistika hlavňové palné zbraně (HPZ). Proces výstřelu HPZ bez výtoku plynu.
  3. Etapizace vnitrobalistického děje výstřelu.
  4. Charakteristika a rozdělení malorážových palných zbraní.
  5. Konvenční zbraňové systémy a právní regulace jejich použití v podmínkách ČR.
  6. Funkční cyklus a princip palné zbraně. Konstrukce a funkce hlavních částí palné zbraně. Popis pistolí, revolverů, samopalů, pušek a speciálních zbraní.
  7. Neletální zbraně a střelivo. Zbraně kategorie „D“ ve smyslu zákona č. 119/2002 Sb.
  8. Úvod do studia střeliva. Charakteristika, konstrukce, rozdělení.
  9. Zvláštní druhy střeliva (expanzní, průbojné, frangible).
  10. Zákon č. 119/2002 Sb. (Zákon o zbraních a střelivu, 8. března 2002).
  11. Ranivá balistika. Metody hodnocení ranivého potenciálu a ranivého účinku MRS.
  12. Střelivo zavedených palných zbraní v OBS.

  6. Semestr

  Zaměření předmětu:

  Zaměřením předmětu Řízení lidských zdrojů je rozšířením znalostí základů managementu a jejich aplikace v organizaci s cílem hlubšího pochopení složitosti, struktur, vazeb a procesů probíhajících v prostředí těchto organizací. Hlavním přínosem bude systémový pohled na strategii řízení lidského kapitálu, důraz bude kladen na osvojení si základních dovedností v procesech vedení lidí (tzv. soft skills). Semináře jsou postaveny na procvičování modelových situací.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Absolvováním předmětu si studenti osvojí dovednost manažerského myšlení potřebného pro praktickou aplikaci poznatků v oblasti ovlivňování lidí, motivování a komunikace. Po absolvování předmětu by studenti měli znát základní nástroje a techniky úspěšného vedení lidí a řízení lidských zdrojů. Cílem je vybavit studenty relevantními technikami vedení lidí (soft skills) tak, aby je dokázali aplikovat v praxi a byli schopni dalšího sebevzdělávání a byli připraveni na další rozvoj manažerských dovedností. Semináře jsou postaveny na procvičování modelových situací, práci v týmech.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Strategie řízení lidského kapitálu v organizaci.
  2. Personální řízení a jeho úloha v organizaci. Personální administrativa.
  3. Systemizace a popis pracovních míst.
  4. Péče o pracovníky, pracovní podmínky. Vzdělávání pracovníků a rozvoj kvalifikace.
  5. Získávání, výběr a přijímání pracovníků. Adaptace pracovníků. Případová studie (počítačová učebna).
  6. Motivování pracovníků. Metody a nástroje pracovní motivace.
  7. Řízení výkonu. Metody hodnocení pracovníků.
  8. Základní techniky aplikované v řízení a vedení lidí.
  9. Vedení a komunikování.
  10. Systém komunikace v organizaci. Pracovní porady. Přednáška garanta předmětu společně s představitelem managementu z MHMP.
  11. Mentorování. Případová studie. Přednáška garanta předmětu společně s představitelem managementu z MHMP.
  12. Koučování. Případová studie. Přednáška garanta předmětu společně s představitelem managementu z MHMP.
  13. Personální informační systémy a personální dokumentace. Personální audit.

  Zaměření předmětu:

  Cílem výuky předmětu je znát principy činnosti a možnosti použití technických prostředků ochrany objektů, především mechanických zábranných systémů, elektrických zabezpečovacích systémů, elektrické požární signalizace, kamerových systémů, integrované ochrany zboží a ochraně automobilů. Cílem je, aby student uměl analyzovat rizika pro daný objekt a uměl navrhnout pro něj mechanický zabezpečovací systém a elektrický zabezpečovací systém a zpracovat pro něj dokumentaci.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Student bude umět řešit bezpečnostní problémy spjaté s využíváním technických prostředků ochrany objektů v soukromém a veřejném sektoru.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Teorie ochrany objektů, základní druhy ochrany
  2. Mechanické zábranné systémy obvodové a plášťové ochrany. Prvky vstupních otvorových výplní.
  3. Cylindrické vložky, doplňkové prvky, mechanická předmětová ochrana a přeprava cenností
  4. Prvky elektrické zabezpečovací signalizace prostorové ochrany
  5. Prvky elektrické zabezpečovací signalizace obvodové ochrany
  6. Prvky elektrické zabezpečovací signalizace plášťové a předmětové ochrany. Ústředny
  7. Elektrická požární signalizace
  8. Kamerové systémy
  9. Systémy kontroly vstupů
  10. Integrovaná ochrana zboží
  11. Ochrana automobilů

  Zaměření předmětu:

  V rámci předmětu bude student umět vysvětlit s přímé a nepřímé vazby mezi hrozbami v krajině a v sídlech a naučí se poznat a analyzovat bezpečnostní souvislosti některých činností, které jsou stěžejní při ochraně území i jeho rozvoji vč. řízení investic a zajištění investiční výstavby.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Student se naučí objasnit krajinné, ekonomické a sociální souvislosti regionálních a environmentálních rizik na pozadí geografických struktur. Předmětem aplikovaných znalostí budou zejména rizika a jejich eliminace jako jsou povodně, požáry, větrné smrště, zemětřesení, pohyby půdy a další jevy. Student porozumí i genezi hrozeb a vývoji pohledu na rizika a jejich eliminaci vč. jejich kalkulace do podkladů regionálního rozvoje. Kromě hlavních regionálních environmentálních rizik v ČR budou specifikována také světová rizika a potenciální problémové regiony i konkrétní projevy rizik.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Vztah člověk - příroda a jeho geneze v prehistorické a historické době
  2. Civilizace, kolapsy a jejich příčiny ve vztahu k prostředí a krajině
  3. Rizika z hlediska vod
  4. Rizika z hlediska půdy a geologické struktury
  5. Rizika povětrnostní, jejich cykly a působení, divočení počasí
  6. Rizika požárů, technogenních výpadků a fatálních havárií
  7. Rizika vzniklá kombinací vice faktorů přírodního prostředí a spolupůsobení
  8. Ekonomické a sociální dopady hrozeb a pak rizik na rozvoj region u nás i ve světě
  9. Nové a stare skupiny rizik související s činností člověka
  10. Globální a u nás málo známá rizika jejich vlivy a možnosti řešení
  11. Politika zajištění environmentální bezpečnosti v ČR a alarmismus, desinformace, informační rizika
  12. Aktuality UR - resilience, adaptace na vlivy změny klimatu, mitigace, resilience sídel a region.

  Předmět navazuje na kurz Metodologie odborné práce. Cílem je individuálně vést studenty, seznámit je se závaznou metodikou pro psaní kvalifikačních prací, obsahovými a formálními požadavky kladenými na zpracování konkrétní práce a poskytnout jim informace usnadňující zpracování bakalářské práce na požadované odborné úrovni a připravit je na její úspěšnou obhajobu.

  Zpracování bakalářské práce
  povinný

  Zaměření předmětu:

  Odborná praxe 3
  povinný

  Zaměření předmětu:

  Absolventi na základě osvojení klíčových pojmů sociální vědy, teorií mezinárodních vztahů a obecné bezpečnostní problematiky budou znát patřičnou šíří disciplíny bezpečnostních studií a na jednotlivých analytických hladinách mezinárodního systému budou umět identifikovat fenomény/procesy, které jsou rozhodující pro zajištění bezpečnosti aktéra mezinárodních vztahů.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Dále absolventi budou umět vysvětlit: 1) jak si státy v rámci mezinárodního systému zajišťují vlastní bezpečnost a 2) jak mezinárodní společenství skrze mezinárodní instituce dokáže konzervovat povahu mezinárodního řádu a předcházet a řešit vnitrostátní i mezinárodní konflikty.)

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Objektivita v sociální vědě, vědecká vs laická logika, interpretace sociální reality, dilemata sociální vědy;
  2. Teorie mezinárodních vztahů, funkce teorie v mezinárodních vztazích, hlavní směry vývoje teoretické reflexe mezinárodních vztahů;
  3. Realismus/neorealismus, idealismus/neoliberalismus, konstruktivismus/kritická teorie, klíčové debaty v mezinárodních vztazích;
  4. Bezpečnostní studia – základní pojmy oboru, hierarchie bezpečnosti, bezpečnostní sektory;
  5. Předmět zájmu bezpečnostních studií disciplíny – vývoj a rozšiřování/prohlubování bezpečnostního pole, klasifikace nejdůležitějších směrů soudobých bezpečnostních studií;
  6. Způsoby zajištění bezpečnosti státu v anarchickém prostředí mezinárodního systému;
  7. Konflikt v mezinárodní politice – klasifikace, složky a průběh;
  8. Druhy násilí, pozitivní a negativní mír;
  9. Řešení konfliktů – eskalační a deeskalační model;
  10. Mezinárodní společenství a násilí, mezinárodní instituce a stabilita mezinárodního řádu;
  11. OSN a kolektivní management konfliktů, role NATO a EU v prevenci a řešení konfliktů;
  12. Závěrečné shrnutí mezinárodní bezpečnostní problematiky, diskuse.
  povinně volitelný

  Zaměření předmětu:

  Studenti budou znát a umět vysvětlit dělení drog, drogové závislosti a prevenci v této problematice. Budou umět popsat a hodnotit trestně-právní úpravu. Interdisciplinární předmět specializačního charakteru, s důrazem na teoretickou i praktickou vyváženost současného stavu naučí studenty vyhledávat a zpracovávat aktuální informace z níže uvedených oblastí: návykových látek (NL), dopingových prostředků (AS, AAS), trestně-právní problematiky, nových trendů v problematice -„NSD“, činnost a zákonná vymezení OČTŘ v proces dokazování v rámci trestního řízení – zaměřeno na důkazní prostředky: analýzy, odborné expertízy a screeningové metody, poohlédnutí na mezinárodní boj proti drogám, organizování a realizování protidrogové politiky v ČR, prevence apod. ¨

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Drogy a společnost – pohled do historie.
  2. Přehled přírodních drog.
  3. Přehled základních druhů syntetických drog, zneužívání léčiv.
  4. Prekurzory, anabolika, doping.
  5. Identifikace OPL v zadržených zásilkách a v biologickém materiálu.
  6. Drogová kriminalita, drogová scéna ve věznicích.
  7. Alkohol a kriminalita.
  8. Právní úprava drogové problematiky v ČR a v EU.
  9. Národní strategie protidrogové politiky vlády ČR na léta 2010-2018.
  10. Vývoj mezinárodní spolupráce od počátku 20. st. po současnost.
  11. Zdravotní a sociální aspekty závislostí.
  12. Přístupy k řešení drogového problému ve vybraných zemích (USA, Švýcarsko, Holandsko).

  Bezpečnostní management Mgr. nové

  Název předmětu

  1. semestr

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je prohloubit znalosti z oblasti rizikové analýzy s dominantním zaměřením na praktické využití metod analýzy rizika v úzké návaznosti na prevenci rizik. Student bude znát používání pojmů nutných pro vyhodnocování rizika i s použitím výpočetní techniky k řešení rizik, zejména s výraznou praktickou orientací. Bude umět navrhovat a doporučovat metody pro kvalitativní a kvantitativní odhad rizika. Student umí vyjádřit možnosti minimalizace rizik formou protiopatření „ex ante“ (prevence rizik) a „ex post“, resp. jejich kombinací. Bude připraven tak, aby uměl navrhovat a doporučovat metody pro kvalitativní a kvantitativní odhad rizika. Bude umět analyzovat, posoudit a interpretovat nejistoty při analýze rizik. Student bude schopen identifikovat a kvantifikovat rizika, pořízení datové základny pomocí různých metod sběru dat včetně statistického vyhodnocení, uplatnění vhodných nástrojů pro hodnocení rizika, predikci rizika, rozhodovacích procesů a využití multikriteriální analýzy v procesu rizikové analýzy s podporou statistické analýzy a pravděpodobnosti. Výuka bude podporovaná využitím moderního programového vybavení pro hodnocení rizik (RIPRAN).

  Hlavní témata - obsah předmětu

  1. Definice rizika antropogenní činnosti, teroristických útoků, denudačních území, industriálních území spolu s pojmy rizikové analýzy, identifikace a kvantifikace rizika
  2. Hodnocení a hodnotící nástroje rizikové analýzy pro přesnější vyjádření hodnot rizika
  3. Predikce rizika, rozhodování a rozhodovací procesy v návaznosti na ochranu území a veřejného prostoru
  4. Vícekriteriální rozhodování, multikriteriální analýza
  5. Praktické způsoby hodnocení a prevence s využitím statistické analýzy pro ekologická rizika
  6. Rizika plynoucí z antropogenní činnosti
  7. Ochrana veřejného prostoru, regionu, hranic státu a EU se zřetelem na rizika teroristického útoku
  8. Rizika zátopových území, způsoby hodnocení a prevence s využitím pravděpodobnostní analýzy
  9. Rizika industriálního území, rizika kontaminace životního prostředí, zejména podzemních vod
  10. Průmyslové havárie chemických provozů a technologií, vliv rizikových faktorů na životní prostředí
  11. Havárie jaderných zařízení a odezva dominantní antropogenní činnosti, jejich hodnocení a prevence
  12. Shrnutí témat, (nebezpečí-riziko-prevence), prezentace vybraných témat seminárních prací

  Zaměření předmětu:

  Studenti budou po absolvování předmětu připravení zorientovat se v právních textech z oblasti správního práva – odvětví bezpečnost státu, kterým dokážou porozumět a provést pokročilou aplikaci právních norem na životní a své budoucí PROFESNÍ situace. Základními koncepcemi studia tohoto předmětu jsou syntéza, analýza a dedukce, a to jak na úrovní zkoumání právních norem, ale především na úrovni jejich interpretace a následné realizace. Dalším cílem předmětu je zdokonalení a prohloubení uvědomění si vzájemných souvislostí mezi správně-právními prvky (především na úseku bezpečnosti) ze strany studentů. Student bude způsobilý v této oblasti pracovat jak individuálně, tak i ve dvojici či ve skupině.

  Hlavní témata - obsah předmětu

  1. Organizace veřejné správy – se zaměřením na bezpečnost (Veřejná správa jako organizace, organizační principy výstavby VS, organizační moc, subjekty a vykonavatelé VS, působnost a pravomoc. Ústavní a zákonné základy organizace VS v České republice, veřejná služba. Organizace státní správy v České republice – prohloubení a rozšíření znalostí z bakalářského studia SP)
  2. Činnost veřejné správy – se zaměřením na bezpečnost (Veřejná správa jako činnost, vrchnostenské veřejnoprávní a nevrchnostenské soukromoprávní formy činnosti VS. Ústavní a zákonné základy činnosti VS v České republice. Veřejnoprávní smlouvy, opatření obecné povahy, další úkony veřejné správy – prohloubení, posílení a rozšíření znalostí z bakalářského studia SP.)
  3. Správní právo trestní (Vymezení správně právní odpovědnosti a odpovědnosti za porušení norem správního práva. Odpovědnost za přestupky; procesní aspekty správního práva trestního, přestupkové řízení.)
  4. Bezpečnostní správa v ČR a EU (Orgány a základní instituty bezpečnostní správy; vnitřní bezpečnost ČR)
  5. Veřejná správa na úseku Policie ČR (Orgány a základní instituty bezpečnostní správy, postavení Policie ČR, pravomoc a působnost.)
  6. Veřejná správa na úseku Policie ČR II (Orgány a základní instituty bezpečnostní správy, postavení Policie ČR, pravomoc a působnost.)
  7. Správně-právní aspekty krizového řízení a integrovaný záchranný systém (IZS)
  8. Veřejná správa obrany státu I (Orgány a základní instituty vojenské správy, obrana státu, organizace obrany státu, postavení Armády ČR.)
  9. Veřejná správa obrany státu II (Orgány a základní instituty vojenské správy, obrana státu, organizace obrany státu, postavení Armády ČR.)
  10. Právní aspekty zpravodajských služeb v ČR (postavení v systému veřejných orgánů v ČR, právní kontrola zpravodajských služeb v ČR. Bezpečnostní informační služba)
  11. Vývoj městské/obecní policie. Právní aspekty městské/obecní policie.
  12. Postavení a pravomoci strážníků městské/obecní policie (Navázání a prohloubení z přednášky č. 11)

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a principy moderní kriminální politiky. Studentům se zdokonalí jejich vlastní schopnost kriticky a komplexně uvažovat o efektivitě různých opatření v rámci bezpečnostního systému státu. Studenti budou znát a umět vysvětlovat podstatu, jakož i význam kriminologických analýz stavu, struktury a vývoje kriminality, a prohloubí svoje dosavadní znalosti o jevech, které představují citelnou hrozbu pro bezpečnost občanů, stejně jako o preventivních i represivních strategiích k jejich účinnému omezování. Budou umět analyzovat bezpečnostní rizika a navrhovat opatření ke zlepšení bezpečnostní situace. Studenti znají a vysvětluji kriminální politiku jako součást bezpečnostní politiky státu. Budou umět implementovat systémy prevence kriminality do bezpečnostního prostředí veřejné a privátní sféry, jakož i efektivně využívat analýzu rizik při zajišťování bezpečnosti prostředí ve veřejném sektoru a soukromých organizacích.

  Hlavní témata - obsah předmětu

  1. Kriminální politika jako nástroj sociální kontroly kriminality
  2. Zdroje dat o kriminalitě a jejich strategické využití
  3. Aktuální stav kriminality v České republice – rozsah, struktura a vývoj
  4. Strach ze zločinu jako alternativní měřítko bezpečnostní situace
  5. Trestní politika jako součást kriminální politiky – účel a efektivita trestání
  6. Retributivní a konsekvencionalistické přístupy k trestání
  7. Preventivní strategie kontroly kriminality
  8. Systémy prevence kriminality v ČR a v zahraničí
  9. Veřejné mínění o kriminalitě a kriminální politice
  10. Nové bezpečnostní hrozby a strategická opatření na jejich kontrolu
  11. Efektivita kriminální politiky a možnosti jejího zkoumání
  12. Aktuální a mezinárodní trendy kriminální politiky

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je vytvoření a upevnění znalostního základu u studentů ve sféře vzájemných vazeb a spolupráce záchranných a bezpečnostních složek, veřejné správy, fyzických a právnických osob při zvládání mimořádných událostí. Je objasněn význam IZS, místo a úloha složek IZS v systému. Jsou charakterizovány úkoly orgánů státní správy, územně samosprávných celků v rámci IZS, a to se zřetelem na připravenost na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a opatření v ochraně obyvatelstva. Jsou vymezeny práva a povinnosti právnických osob a fyzických osob při přípravě a řešení mimořádných událostí a plnění opatření ochrany obyvatelstva. Rovněž jsou rozebrány zásady koordinace složek IZS při zásahu, postupy při zpracování dokumentace IZS včetně rozboru vybraných typových činností IZS. Studenti týmově v případových studiích deklarují součinnost složek IZS při řešení vybraných mimořádných událostí.

  Hlavní témata - obsah předmětu

  1. IZS jako součást bezpečnostního systému státu, související právní předpisy. (2 P)
  2. Působnost a oprávnění orgánů státní správy a územně samosprávných celků v rámci v IZS. (2 P)
  3. Základní složky IZS – Hasičský záchranný sbor ČR a jednotky požární ochrany, Policie ČR, Zdravotní záchranná služba. (4 P)
  4. Ostatní složky integrovaného záchranného systému a jejich spolupráce v IZS. (2 P)
  5. Práva a povinnosti právnických a fyzických osob při mimořádných událostech. (2 P)
  6. Koordinace složek IZS při společném zásahu. (4 P)
  7. Dokumentace IZS, soubory typových činností. (2 C)
  8. Krizová komunikace a spojení v IZS. (2 C)
  9. Připravenost IZS pro záchranné a likvidační práce, finanční zabezpečení. (2 P)
  10. Případové studie zásahů a cvičení IZS. (2 S)

  Zaměření předmětu:

  Zdokonalit znalosti posluchačů ve využití statistických metod pro analýzu a interpretaci dat při řešení bezpečnostní problematiky. Dále poskytnout aplikovaný přehled o nejpoužívanějších jednorozměrných a vícerozměrných statistických metodách analýzy dat, které budou procvičené v návaznosti na mimořádné události a vybrané krizové situace. Po úspěšném absolvování budou studenti umět samostatně používat významné statistické metody pro podporu rozhodovacích a řídících procesů v oblasti krizového řízení. Získané znalosti jim umožní studovanou problematiku aplikovat v praxi jako nástroj analýzy a prognózy v oblasti bezpečnosti.

  Hlavní témata - obsah předmětu

  1. Základní statistické pojmy, typy statistických proměnných.
  2. Statistická analýza dat (sběr, vyhodnocení a interpretace dat).
  3. Bodové a intervalové odhady. Testy statistických hypotéz.
  4. Kontingenční tabulka. Testy a míry intenzity závislostí.
  5. Korelační analýza.
  6. Jednorozměrná analýza rozptylu.
  7. Regresní analýza.
  8. Logistická regrese.
  9. Shluková analýza.
  10. Metody statistického srovnávání. Indexní analýza.
  11. Principy konstrukce tabulek a grafů.
  12. Analýza časových řad. Dekompozice časových řad.

  2. semestr

  Zaměření předmětu:

  Cílem výuky je hlubší seznámení s právní úpravou a organizací veřejného pořádku a zejména s rolí státu při zajištění vnitřní bezpečnosti. Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuálním organizačním a funkčním pojetím veřejné správy v České republice; důraz je položen zejména na ústavněprávní a správně právní východiska veřejné správy, a to jak na ústřední, tak na územní úrovni. Student široce zná strukturu bezpečnostního systému a kompetence jeho jednotlivých prvků a jejich vzájemné vazby. Umí samostatně vymezit a tvůrčím způsobem řešit teoretický nebo praktický problém v oblasti řízení bezpečnosti a ochrany veřejného pořádku v rovině veřejného či soukromého sektoru. Student získá znalosti a dovednosti v oblasti specifik organizace a činnosti státní správy za mimořádných událostí a za krizových situací. Předmět se přitom zaměřuje na činnost státní správy jak v případě nevojenských, tak vojenských ohrožení vnitřní bezpečnosti státu. Student vyjadřuje a interpretuje principy vnitřní bezpečnosti státu a nástroje k zajištění bezpečnosti těchto systémů.

  Hlavní témata - obsah předmětu

  1. Ústavní základy veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti
  2. Správní právo jako právo veřejné správy
  3. Bezpečnost a veřejný pořádek v samosprávě
  4. Bezpečnost a veřejný pořádek ve státní správě
  5. Role ozbrojených sborů při naplnění veřejného pořádku
  6. Veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost
  7. Právní a jiné negativní důsledky migrace na vnitřní bezpečnost
  8. Trestní a jiné sankční nástroje ochrany veřejného pořádku
  9. Specifika činnosti státních orgánů při zajištění vnitřní bezpečnosti státu
  10. Specifika činnosti samosprávy při zajištění vnitřní bezpečnosti státu
  11. Zahraniční a historické příklady dobré správy při zajištění bezpečnosti
  12. Náměty na možné organizační a legislativní změny v oblasti bezpečnosti

  Zaměření předmětu:

  Cílem výuky je rozšířit vědomosti a další kompetence studenta v oblasti krizového managementu tak, aby široce znal teorii všech fází krizového managementu. Student zná a vysvětluje terminologii v oblasti krizového managementu a ochrany osob a majetku. Bude schopen komplexního vnímání této problematiky a bude vhodně uplatňovat a rozvíjet poznatky v oblasti bezpečnostního managementu, analyzovat rozhodovací procesy v prostředí nejistot při specifikaci požadavků na bezpečnost osob a ochrany majetku. S využitím praktických příkladů si prohloubí znalosti strategie řešení krizových situací v souladu s podporou informačních systémů SSHR. Důraz je kladen na úkoly krizového managementu ve veřejné správě, součinnost prvků státní správy a samosprávy, neziskových a privátních organizací, na kompetence a úkoly OKŘ při prevenci, průběhu a likvidaci následků KS a mimořádných událostí. Intencí předmětu je taktéž při praktickém procvičování řešení KS prokázat schopnost pracovat v týmu při zpracovávání postupu k ochraně osob a majetku.

  Hlavní témata - obsah předmětu

  1. Příslušné právní normy a základní pojmy (terminologie).
  2. Systém krizového řízení v České republice.
  3. Orgány krizového řízení a vzájemné vazby.
  4. Úloha veřejné správy, neziskových a privátních organizací.
  5. Bezpečnostní rady a krizové štáby, stálé pracovní skupiny.
  6. Prohloubení znalostí o obsahu, formě a tvorbě krizových, havarijních plánů, plánů krizové připravenosti
  7. Legislativní materiály EU a ČR vztahující se k řešení problematiky ochrany kritické infrastruktury a evropské kritické infrastruktury.
  8. Systém nouzového hospodářství, plán hospodářské mobilizace, státní hmotné rezervy.
  9. Systémy informační podpory HOPKS jako podpora plánovacích a rozhodovacích procesů.
  10. Integrovaný záchranný systém, jeho subjekty, role, strategie řízení, typové činnosti, financování.
  11. Prevence závažných havárií, metody identifikace a analýzy rizik mimořádných událostí a krizových situací.
  12. Zvládnutí krizové situace a strategie obnovy systému nebo subjektu (plán obnovy).

  Zaměření předmětu:

  Cílem výuky předmětu je vytvoření komplexního a analytického přehledu a znalostí o technologiích využitelných pro ochranu veřejného pořádku. Student zná a vysvětluje principy a možnosti používaných technologií specializovaných pro monitorování veřejného pořádku, bezpečnosti a prosazování ochrany veřejného pořádku. Umí samostatně vymezit a tvůrčím způsobem řešit teoretický nebo praktický problém a zpracovat postup k ochraně veřejného pořádku v rovině veřejného či soukromého sektoru. V oblasti monitorování a kontroly veřejného pořádku a bezpečnosti umí student identifikovat základní i specializované systémy monitoringu, měření a hlášení využívaných pro ochranu veřejného pořádku. V oblasti technologií student bude schopen aplikovat prosazování nesmrtících zbraní vhodných při narušení jednotlivci i davem. Získané znalosti umožní vytvořit schopnosti pro samostatnou, kvalifikovanou a tvůrčí práci bezpečnostních pracovníků v oblasti ochrany veřejného pořádku. Budou umět vhodně uplatňovat a rozvíjet poznatky při zpracovávání postupů v oblasti bezpečnostního managementu a ochrany veřejného pořádku.

  Hlavní témata - obsah předmětu

  1. Úvod do problematiky, subjekty ochrany veřejného pořádku, právní aspekty
  2. Nesmrtící zbraně s mechanickým účinkem
  3. Nesmrtící zbraně s chemickým, světelným a zvukovým účinkem
  4. Nesmrtící zbraně s elektrickým účinkem
  5. Systémy se směrovanou energií, ochrana proti dronům, zastavování vozidel
  6. Kamerové systémy, městské a osobní kamerové systémy
  7. Identifikační systémy, čipová a biometrická identifikace
  8. Noktovize, termovize, rozšířená realita
  9. Milivizní, terahertzové a ostatní systémy monitorování veřejného pořádku
  10. Technologické systémy bezpečnostních prohlídek
  11. Měření rychlosti vozidel a monitorování provozu
  12. Detekce alkoholu v krvi a užití omamných látek

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je navázat na výstupy učení z předmětu Management organizace I, rozvíjet a prohlubovat vybrané soudobé manažerské přístupy tak, aby našly praktickou využitelnost na úrovni středního a vyššího managementu v orgánech a organizacích (státních, nestátních, soukromých) zajišťujících vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek. Student zná zásady projektového managementu, v jehož rámci si osvojí tvůrčí manažerské myšlení a jednání, projektové principy a postupy, práci v týmech v relaci k řízenému bezpečnostnímu systému. Bude umět prakticky využívat nástroje a techniky vybraných manažerských přístupů vykonávaných ve standardních podmínkách i v podmínkách změn v organizacích zajišťujících vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek.

  Hlavní témata - obsah předmětu

  1. Strategický management – aplikace v organizacích zajišťujících vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek
  2. Metody a techniky strategického managementu
  3. Manažerské rozhodování
  4. Vybrané metody řešení rozhodovacích problémů – aplikace v organizacích zajišťujících vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek
  5. Management změn a inovací
  6. Projektový management
  7. Metody a techniky projektového managementu
  8. Procesní management
  9. Metody a techniky managementu kvality (TQM, EFQM, CAF) – aplikace v organizacích zajišťujících vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek
  10. Management a leadership
  11. Manažerská odpovědnost a etika
  12. Hodnocení výkonnosti a prosperity organizace – aplikace v organizacích zajišťujících vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je poskytnout studentům informace týkající se výběru tématu a vedoucího diplomové práce, požadavků vysoké školy na administrativní průběh procesu zpracování diplomové práce až po její obhajobu při státní závěrečné zkoušce. Studenti získají důležité informace týkající se vazby tématu a obsahu diplomové práce na studovaný program, důraz je kladen na seznámení studentů s vhodnou strukturou diplomové práce a správné obsahové naplnění jednotlivých částí. Seminář je zaměřen především na seznámení s formálními požadavky na zpracování diplomové práce, vyhledávání odborných a vědeckých zdrojů, jejich správné citování a prevenci plagiátorství.

  Hlavní témata - obsah předmětu:

  1. 1. Výběr tématu a vedoucího práce
  2. 2. Základní procesní požadavky - směrnice rektora k závěrečným pracem
  3. 3. Struktura závěrečné práce
  4. 4. Zdroje odborné a vědecké literatury, práce s nimi
  5. 5. Citace, citační normy, prevence plagiátorství
  6. 6. Data a jejich sběr
  povinný

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu Odborná praxe I a II je prohloubení teoretických znalostí, které student získá při studiu, a jejich verifikace s praxí a získání prvotních praktických zkušeností v oblasti administrativní i praktické připravenosti zabezpečování bezpečnosti a ochrany veřejného pořádku v návaznosti na místo výkonu praxe. Předmět je řízen odbornými garanty, kteří zodpovídají za stanovení cílů, obsahu a evaluaci realizované odborné praxe. Předmět Odborná praxe probíhá v druhém semestru (dva týdny) a třetím semestru (čtyři týdny) studia, délka praxe za celé studium je tedy 6 týdnů.

  Student může praxi splnit třemi způsoby:

  1. Navrhne si sám organizaci, se kterou se domluví a praxi u ní absolvuje.

  2. Student pracuje v organizaci, která svou činností přímo souvisí se studijním programem a je v souladu s profilem absolventa. Pak si praxi může nechat částečně uznat.

  3. Student má možnost využít smluvně zajištěné organizace, které se školou spolupracují.

  Student na konci každého semestru vypracuje Zprávu o realizaci odborné praxe, jejíž součástí bude vlastní zhodnocení působení v organizaci a také přehled projektů a úkolů, na kterých student spolupracoval. Pro udělení zápočtu je třeba cíle a výsledky odborné praxe obhájit v cizím jazyce před komisí. Zpravidla se bude jednat o anglický jazyk, po domluvě je ale možná i obhajoba v německém nebo ruském jazyce.

  3. semestr

  Zaměření předmětu:

  Studium v předmětu je zaměřeno na diverzifikaci znalostí a vysvětlování složitosti řešení mimořádných událostí a krizí v kontextu nadnárodních dohod a z toho plynoucí spoluráce. Student zná právní předpisy a na základě toho vysvětluje zásady civilní nouzové připravenosti EU a NATO, nouzového plánování, plánování pro zajištění bezpečnosti území v NATO, EU a ČR. Studenti budou dále znát způsoby a rozsah implementace nadnárodních norem do bezpečnostního systému ČR a na úrovni orgánů veřejné správy tak, aby uměli vysvětlit komplexní procesní vazby při zajišťování bezpečnosti uvnitř i mimo hranice ČR. Umí identifikovat a analyzovat bezpečnostní hrozby. Umí vyjmenovat zásady a principy civilní nouzové připravenosti implementované do bezpečnostního systému ČR. Důraz je kladen i na vytváření schopností k týmové spolupráci při řešení bezpečnostního problému.

  Hlavní témata - obsah předmětu

  1. Krizový management Severoatlantické aliance
  2. Úkoly a orientace NATO
  3. Krizový management Evropské unie
  4. Strategie Evropské unie
  5. Bezpečnostní a obranná politika EU
  6. Spolupráce EU a NATO
  7. Současné bezpečnostní hrozby
  8. Strategické dokumenty zahraniční a bezpečnostní politiky
  9. Civilní nouzová připravenost EU a NATO
  10. Civilní nouzová připravenost ČR.
  11. Koncepce operační přípravy státního území ČR
  12. Právní předpisy a související dokumenty

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je prohloubit studentům znalosti z oblasti legislativního rámce zajištění bezpečnosti a základních úkolů ochrany obyvatelstva. Studenti budou znát právní systém v oblasti ochrany obyvatelstva a budou umět interpretovat jejich principy v rámci bezpečnostního systému státu. Studenti budou umět vysvětlovat zásady a postupy ochrany proti zbraním hromadného ničení, použití chemických látek a možností dekontaminace v rámci ochrany obyvatelstva. Současně budou schopni aplikovat metody a postupy individuální a kolektivní ochrany. Studenti budou umět identifikovat a analyzovat bezpečnostní hrozby plynoucí z charakteristik nebezpečných látek. Na základě poskytnutých informací o ochraně obyvatelstva studenti budou umět kreazivně zvažovat opatření a postupy ochrany obyvatelstva při stavu ohrožení státu a při stavu válečném. Studenti budou schopni kritického myšlení a samostatnosti v takovém rozsahu, aby byli kompetentní komplexního chápání a vysvětlování problematiky ochrany obyvatelstva.

  Hlavní témata - obsah předmětu

  1. Základní pojmosloví, legislativní rámec
  2. Mimořádné události a krizové situace
  3. Základní úkoly a koncepce ochrany obyvatelstva
  4. Nebezpečné chemické látky
  5. Nebezpečné chemické látky a jejich hodnocení rizika
  6. Individuální a kolektivní ochrana
  7. Hasiva
  8. Zbraně hromadného ničení
  9. Ochrana obyvatelstva vůči zbraním hromadného ničení
  10. Evakuace a přežití
  11. Ochrana obyvatelstva v mezinárodním měřítku
  12. Informovanost, příprava a vzdělávání obyvatelstva

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je poskytnutí znalostní báze usnadňující rozšířit pochopení dané problematiky a vytvořit schopnosti pro výkon funkce manažera odpovědného za informační bezpečnost. Komplexním výstupem učení je schopnost studenta vytvořit a navrhnout politiku informační bezpečnosti organizace. Student bude znát právní systém v oblasti informační bezpečnosti. Student bude umět provést analýzu rizik, posoudit dosaženou úroveň záruky za bezpečnost, zdůvodnit volbu bezpečnostních opatření a vysvětlit problematiku informační bezpečnosti na úrovni managementu organizace. Bude umět tvůrčím způsobem řešit a implementovat klíčové faktory, které ovlivňují efektivní fungování informační bezpečnosti v organizaci. Student bude umět identifikovat bezpečnostní hrozby a aktivním způsobem řídit informační bezpečnost organizace.

  Hlavní témata - obsah předmětu

  1. Úvod do problematiky.
  2. Základní vymezení řízení informační bezpečnosti.
  3. Metody výzkumu a aplikace poznatků informačního managementu.
  4. Analýza informačních rizik.
  5. Metody hodnocení informačních rizik.
  6. Bezpečnostní testy.
  7. Administrativní bezpečnost.
  8. Strategie informační bezpečnosti organizace.
  9. Systém řízení informační bezpečnosti organizace.
  10. Tvorba konceptu informační bezpečnosti organizace.
  11. Práce s utajovanými a citlivými informacemi.
  12. Vzdělávání a příprava personálu v oblasti informační bezpečnosti.
  povinný

  Learning objectives:

  The aim of the subject is to acquire and further develop the knowledge of the ways of committing crimes related to the use of information and communication technologies and to be able to subdue these acts under the individual articles of criminal code. Students can search and process the necessary security information, identify and analyze existing security threats. The course focuses on the characteristics of the process of law enforcement bodies, on the specifics of detecting and investigating cybercrime and on the international legal aspects of the cybercrime phenomenon. The course is designed with a focus on security and also allows the graduate to take adequate measures in the case of cyber attack within the organization. Students will be able to creatively tackle problems in this area. Students will get a comprehensive overview of this issue and will be able to implement them in the security systems of the public and private spheres.

  Structure of the subject

  1. Introduction to the cybercrime
  2. Legal norms regulating cyberspace
  3. Legal basis of ISP (Internet Service Provider) activities
  4. Personal data protection
  5. Privacy adn security in IT, data protection on Internet
  6. Cyber attacks I.: protection of intellectual property, malware, Botnet
  7. Cyber attacks II.: Social Engineering, hacking, Phishing, Pharming, Spam, Hoax
  8. Cyber attacks III.: Ransomware, DoS, DDoS
  9. Cyber attacks IV.: Protection and abuse of children on the Internet
  10. Social network
  11. The activities of law enforcement forces in cyberspace
  12. The Cyber Security act, CERT/CSIRT

  Zaměření předmětu:

  Cílem výuky je zdokonalit a rozšířit znalostí studentů, jakož i vytvořit schopnost komplexního vnímání hrozeb při zajišťování vnitřní bezpečnosti. Studenti budou znát a umět vysvětlovat charakter nestátní hrozby v rámci problematiky mezinárodní bezpečnosti. Studium jim umožní šířeji identifikovat a analyzovat tento typ bezpečnostních hrozeb realizovaných na lokální, regionální i mezinárodní hladině násilí, které nestátní aktéři (VNSA) vytvářejí. Osvojením teoretické i empirické učební látky studenti budou umět aplikovat metody a postupy, které jim umožní správně rozeznávat jednotlivé bezpečnostní hrozby od VNSA plynoucí – budou znát 1) příčiny/souvislosti vzniku hrozeb a 2) typologie a kritéria pro vyhodnocování hrozeb. Pro praxi tak studenti budou vybaveni rozvinutými odbornými dovednostmi, které již umožní na střední a vyšší hladině managementu definovat, hodnotit a řešit konkrétně vzniklé bezpečnostní situace a eliminovat rizika rozhodování. Budou umět přijímat adekvátní bezpečnostní opatření, navrhovat a zdůvodňovat celou škálu protipovstaleckých/protiteroristických politik a jejich funkčních variant k regulaci VNSA v mezinárodním systému.

  Hlavní témata - obsah předmětu

  1. Násilní nestátní aktéři (VNSA) jako aktéři mezinárodních vztahů, typologie násilných nestátních aktérů;
  2. VNSA a teorie mezinárodních vztahů, předpoklady a důvody vzniku VNSA;
  3. VNSA a bezpečnost, kritéria vyhodnocování hrozeb VNSA;
  4. Funkce teritoria, mocenský význam kontroly teritoria; typy využití teritoria;
  5. Teritoriální vládnutí VNSA, základní teoretické přístupy v literatuře;
  6. Ideologie – intelektuální zdroje islámského radikalismu, rozdíly v sunnitském a šíitském pojetí islámské radikality, islám jako náboženství míru vs. náboženství násilí;
  7. Terorismus – čtyři vlny terorismu, povstalectví – vznik, charakteristiky, aktivity;
  8. Vliv VNSA na mezinárodní systém, škála přístupů/funkčních variant k regulaci VNSA v mezinárodním systému;
  9. Empirie I.: Al-Káida Central/Core;
  10. Empirie II.: Al-Káida islámského Maghrebu, aš-Šabáb;
  11. Empirie III.: Daeš, Hizballáh;
  12. Závěrečné shrnutí bezpečnostní problematiky VNSA.

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu Odborná praxe I a II je prohloubení teoretických znalostí, které student získá při studiu, a jejich verifikace s praxí a získání prvotních praktických zkušeností v oblasti administrativní i praktické připravenosti zabezpečování bezpečnosti a ochrany veřejného pořádku v návaznosti na místo výkonu praxe. Předmět je řízen odbornými garanty, kteří zodpovídají za stanovení cílů, obsahu a evaluaci realizované odborné praxe. Předmět Odborná praxe probíhá v druhém semestru (dva týdny) a třetím semestru (čtyři týdny) studia, délka praxe za celé studium je tedy 6 týdnů.

  Student může praxi splnit třemi způsoby:

  1. Navrhne si sám organizaci, se kterou se domluví a praxi u ní absolvuje.

  2. Student pracuje v organizaci, která svou činností přímo souvisí se studijním programem a je v souladu s profilem absolventa. Pak si praxi může nechat částečně uznat.

  3. Student má možnost využít smluvně zajištěné organizace, které se školou spolupracují.

  Student na konci každého semestru vypracuje Zprávu o realizaci odborné praxe, jejíž součástí bude vlastní zhodnocení působení v organizaci a také přehled projektů a úkolů, na kterých student spolupracoval. Pro udělení zápočtu je třeba cíle a výsledky odborné praxe obhájit v cizím jazyce před komisí. Zpravidla se bude jednat o anglický jazyk, po domluvě je ale možná i obhajoba v německém nebo ruském jazyce.

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je prohloubit bakalářské znalosti studentů z oblasti zpracovávání závěrečné práce – diplomového projektu a současně vytvořit prostor pro odbornou úvodní komunikaci s předpokládaným vedoucím diplomové práce.

  Hlavní témata - Obsah předmětu

  1. Struktura diplomové práce.
  2. Metodika zpracování diplomové práce.
  3. Práce s literaturou a informacemi, etické principy a standardy.
  4. Zásady přípravy prezentace a obhajoby diplomové práce.

  4. semestr

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je prohloubit a rozšířit znalosti studentů nejenom o současném stavu hospodářských opatření za mimořádných událostí a krizových stavů v rámci bezpečnostního systému ČR, s místem a úlohou správních úřadů, právnických a podnikajících fyzických osob a územních samosprávných celků při zajišťování věcných zdrojů v období přípravy a po vyhlášení krizových stavů, se zásadami plánování nezbytných a mobilizačních dodávek a zpracování stanovené dokumentace, ale i s jejich historickým kontextem. Studenti umí identifikovat potřebné prvky pro materiální, technické a personální řešení mimořádných událostí, pro zabezpečení ochrany obyvatelstva a majetku.

  Hlavní témata - obsah předmětu

  1. Legislativa a základní pojmy
  2. Krizový plán ORP a systém hospodářských opatření k jeho zabezpečení
  3. Rozpočet a finanční kalkulace zabezpečení MU a krizových situací
  4. Rozpočet a materiální kalkulace zabezpečení MU krizových situací
  5. Regulační opatření a varianty jejich kalkulací
  6. Realizace HOPKS na úrovni Ministerstva financí
  7. Realizace HOPKS na úrovni Ministerstva zemědělství
  8. Realizace HOPKS na úrovni Ministerstva zdravotnictví
  9. Realizace HOPKS na úrovni Ministerstva obrany
  10. Operační příprava státního území z hlediska zdrojového zabezpečení
  11. CNP a jeho propojení se systémem hospodářských opatření při řešení KS
  12. Humanitární pomoc národní a mezinárodní

  Zaměření předmětu:

  Výuka v obecné a konkrétní rovině prohlubuje problematiku informační bezpečnosti vyučovanou v rámci bakalářského studijního programu a specificky se zaměřuje na oblast kybernetické bezpečnosti. Studenti si nejprve osvojí základní terminologii a legislativní rámec vztahující se ke kybernetické bezpečnosti a po této teoretické přípravě analyzují slabiny jednotlivých bezpečnostních opatření, systémů a aplikací. Na konkrétních případech z praxe jsou demonstrovány jednotlivé kybernetické hrozby a útoky, včetně jejich původu, průběhu, možnosti obrany před nimi. Pozornost je zaměřena na všechny klíčové prvky kybernetické bezpečnosti (technologie, lidi a procesy). Díky tomuto praktickému přístupu si studenti jednak rozšíří obecné znalosti vztahující se ke kybernetické bezpečnosti a také si zdokonalí schopnosti zvládat krizové situace vyplývající z aktivit v kyberprostoru.

  Hlavní témata - obsah předmětu

  1. Úvod do předmětu, kybernetická bezpečnost. Vývoj kybernetické bezpečnosti v ČR, dopady kybernetických útoků.
  2. Data, informace a znalosti – typy dat a informací, životní cyklus informace.
  3. Bezpečnost dat a informací.
  4. Kybernetické útoky a hrozby.
  5. Řízení informační bezpečnosti – aktiva, hrozby, zranitelnosti, bezpečnostní politika.
  6. Základní sada bezpečnostních opatření – typy opatření. Praktická implementace opatření.
  7. Zákon o kybernetické bezpečnosti.
  8. Prováděcí předpisy k zákonu o kybernetické bezpečnosti.
  9. Kybernetické bezpečnostní týmy. CSIRT/CERT.
  10. Kyber bezpečnost prakticky – Identifikace, autentizace, autorizace. Útoky a obrana před nimi.
  11. Kyber bezpečnost prakticky – Auditing a monitoring, zálohování a archivace. Legální limity.
  12. Kyber bezpečnost prakticky – Antimalware, šifrování, hashování. Praktická demonstrace nasazení jednotlivých prostředků.

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je prohloubit studentům znalosti z oblasti zajištění a řízení základních úkolů při řešení mimořádných událostí na jednotlivých úrovních řízení, se zaměřením na činnost Hasičského záchranného sboru ČR a jednotek požární ochrany v této problematice.

  Hlavní témata - obsah předmětu

  1. Teoreticko-právní vymezení problematiky zdolávání mimořádných událostí
  2. Úkoly, postavení a činnost jednotlivých subjektů při přípravě a řešení mimořádných událostí
  3. Dokumentace zdolávání mimořádných událostí
  4. Úrovně řízení při odezvě na mimořádnou událost
  5. Opatření ochrany obyvatelstva při zdolávání mimořádných událostí
  6. Hasičský záchranný sbor a jednotky požární ochrany – systém, vazby, dislokace, předurčenost
  7. Síly a prostředky jednotek požární ochrany
  8. Činnost jednotek požární ochrany při jednotlivých mimořádných událostech
  9. Součinnost jednotek požární ochrany s dalšími složkami IZS
  10. Mezinárodní spolupráce, mezinárodní záchranné operace

  Zaměření předmětu:

  Náplní předmětu je finální zpracování diplomové práce - vyhodnocení a shrnutí výzkumné části, dopracování teoretické a praktické části, zpracování závěrečné kapitoly, zpracování anotace, formální úprava a příprava na obhajobu pod vedením vedoucího práce. Studující má za povinnost během přípravy práce konzultovat finální zpracování s vedoucím práce pomocí osobních konzultací anebo e-mailem (splnění konzultací je podmínkou udělení zápočtu v příslušných předmětech, jejichž náplní je příprava diplomové práce).

  Volitelné předměty

  Cíle předmětu:

  Cílem předmětu je seznámit studující s forenzní psychologií jako aplikovanou psychologickou disciplínou, jejíž poznatky mohou uplatnit v praxi. Proto je obsah předmětu zaměřen spíše na praktické využití poznatků než na teoretické přístupy a koncepce, které charakterizují forenzní psychologii jako jednu z psychologických věd.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Po absolvování předmětu budou studující znát jak psychologické poznatky o osobnosti pachatele, tak i o psychologii oběti trestných činů. Své vědomosti budou umět tvůrčím způsobem uplatnit jak při jednání s pachateli (např. při jejich výslechu, vyšetřování, zjišťování motivace jejich jednání, včetně vyšetřování dětských pachatelů), tak i při jednání a poskytování pomoci obětem trestných činů.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Předmět a metody forenzní psychologie
  2. Psychologie pachatelů trestných činů
  3. Psychologické a kriminologické zkoumání mladistvých pachatelů
  4. Kriminální jednání a jeho motivace
  5. Jednání s nebezpečnými pachateli
  6. Dopad trestného činu na oběť
  7. Posttraumatická stresová porucha
  8. Poskytování pomoci v situaci tísně
  9. Role oběti při vyšetřování trestného činu
  10. Jednání s obětí trestného činu

  Cíle předmětu:

  Cílem předmětu je přispět k pochopení studentů problematiky korupce a možností boje proti ní prostředky trestního práva. Trestněprávní ochrana společnosti před korupcí má za úkol mimo jiné zabránit ekonomickému úpadku státu a morálnímu úpadku společnosti. Jsou analyzovány nejen trestné činy korupčního charakteru v rámci právního řádu ČR, ale i související legislativa ES/EU a z pohledu mezinárodního práva. Dále je mimo jiné zkoumána úloha orgánů činných v trestním řízení, otázka ochrany informátorů a svědků. Analýza tzv. Bribery Act a FCPA - zákony, které kladou na organizace požadavek zajistit „adekvátní procedury“ za účelem prevence úplatkářství a korupce. Teoretické přednášky budou doplněny případovými studiemi korupčních případů.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Studenti daného předmětu budou schopni porozumět důvodům trestně právní ochrany společnosti před korupcí a tomu, jakým způsobem je tato trestně právní ochrana řešena a prosazována orgány činnými v trestním řízení, a to nejen na území České republiky, ale i v rámci EU a mezinárodně.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Korupce: 1) z hlediska toho, kdo je korumpován; 2) kdo korumpuje; 3) existence vztahu mezi korumpujícím a korumpovaným.
  2. Korupce a právni řád ČR
  3. Právní hranice mezi korupčním a nekorupčním jednáním
  4. Mezinárodní úmluvy v boji proti korupci
  5. Trestněprávní úmluva o korupci
  6. Občanskoprávní úmluva o korupci
  7. OECD Anti-Bribery Convention - (Úmluva o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních obchodních transakcích)
  8. United Nations Convention against corruption
  9. Ochrana finančních zájmů EU
  10. FCPA - Foreign Corrupt Practices Act
  11. Zákon o veřejných zakázkách
  12. UK Bribery Act 2010
  13. Úloha orgánů činných v trestním řízení, otázka ochrany informátorů a svědků

  Cíle předmětu:

  Cílem předmětu je seznámit studenty s průřezovými kritérii prvků kritické ochrany, specifikami jednotlivých odvětví a strategiemi krizového řízení ve vybraných oblastech kritické infrastruktury. Studenti budou znát hodnocení úrovně odolnosti kritické infrastruktury, vazby a souvztažnosti odolnosti prvků kritické infrastruktury ve vybraných sektorech a podsystémech. Budou umět identifikovat faktory se zásadním vlivem na zajištění minimální dostupnosti funkcí EKI a KI a vysvětlovat způsoby hodnocení odolnosti kritické infrastruktury. Budou umět analyzovat bezpečnostní hrozby a jejich dopady v oblasti kritické infrastruktury. Na základě získaných znalostí budou schopní se dále učit a vyhledávat potřebné informace dle konkrétního zaměření problematiky KI.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Úvod do kurzu, vysvětlení pojmů kritická infrastruktura, bezpečnost kritické infrastruktury, stabilita a odolnost.
  2. Současný právní rámec kritické infrastruktury.
  3. Zranitelnost a rizika KI.
  4. Popis hrozeb a rizik kritické infrastruktury.
  5. Ochrana dopravních a energetických kritických infrastruktur.
  6. Rozvoj strategické a institucionální úrovně ve vztahu k posilování stability dopravní KI.
  7. Rozvoj strategické a institucionální úrovně ve vztahu k posilování stability energetické KI.
  8. Sofistikovaná fyzická a kybernetická ochrana KI.
  9. Definice, rozbor a legislativa při ochraně měkkých cílů.
  10. Specifika měkkých cílů z hlediska zabezpečení.
  11. Nouzové zásobování elektřinou v přípravě krizových stavů.
  12. Nouzové řešení dopravního zabezpečení v přípravě krizových stavů.

  Cíle předmětu:

  Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuální situací v oblasti identifikace a dokazování projevů extrémismu a radikalismu v České republice i v okolních státech, včetně projevů terorismu.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Studenti budou znát a umět vysvětlovat endogenní i exogenní příčiny projevů extrémismu a radikalismu v České republice i ve světě a jejich roli na zajištění vnitřní i vnější bezpečnosti státu. Budou umět vyhledávat a zpracovávat bezpečnostní informace umožňující přípravu možných eliminačních opatření. Důraz je položen zejména na seznámení s metodami prevence proti projevům extrémismu a radikalismu a možnostmi postihu ze strany státu. Studenti budou znát a umět identifikovat projevy extrémismu a radikalismu, včetně možných násilných projevů těchto subjektů, dále analyzovat jejich dopady a navrhovat možná preventivní opatření. Studenti budou znát základní postupy implementace potřebných opatření k zajišťování bezpečnosti a ochrany veřejného pořádku.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Vnější a vnitřní příčiny projevů extrémismu a radikalismu.
  2. Extrémismus a radikalismus jako možné ohrožení vnitřní bezpečnosti státu.
  3. Propaganda jako nástroj šíření extrémismu.
  4. Terorismus jako produkt extrémismu a radikalismu.
  5. Právní a společenské základy boje proti extrémismu a radikalismu.
  6. Možnosti prevence projevů extrémismu ze strany státních orgánů.
  7. Možnosti prevence projevů extrémismu ze strany nevládních organizací.
  8. Činnost bezpečnostního managementu v prevenci projevů extrémismu.
  9. Činnosti státní správy při řešení problematiky extrémismu a radikalismu.
  10. Činnost samosprávy při řešení projevů extrémismu.
  11. Trestné činy z nenávisti a jejich dokazování ze strany státu.
  12. Náměty na možné organizační a legislativní změny v oblasti řešení projevů extrémismu.

  Cíle předmětu:

  Po absolvování výuky soudního lékařství posluchač: má základní znalosti o thantologii, orientuje se v problematice vzniku různých druhů poranění a v problematice náhlé smrti, má základní znalosti z forenzní toxikologie, včetně možnosti uplatnění tohoto oboru ve forenzní praxi.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Organizace soudnělékařské služby v ČR v návaznosti na orgány činné v tr. řízení.
  2. Posmrtné změny, náhlé a neočekávané úmrtí.
  3. Tupá poranění včetně problematiky dopravních nehod.
  4. Poranění ostrým předmětem.
  5. Střelná poranění.
  6. Forenzní alkohologie I.
  7. Forenzní alkohologie II.
  8. Forenzní toxikologie.
  9. Poranění vysokou a nízkou teplotou a poranění elektrickým proudem.
  10. Dušení včetně utopení.
  11. Ostatní témata v soudním lékařství dle doporučené literatury.
  volitelný

  Cíle předmětu:

  Cílem předmětu je v simulovaném prostředí vyzkoušet ucelený pohled propojení činností managementu lidských zdrojů se strategií podniku nebo organizace a manažerskými činnostmi manažerské pozice na základě případové studie a týmové práce. Předmět aktivizuje studenta k samostatnému přemýšlení a rozhodování. Základní formou výuky je manažerská hra doplněná blokem seminářů. Absolvování manažerské hry vede k formování základních manažerských dovedností.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Vysvětlení propojení činností managementu lidských zdrojů se strategií podniku nebo organizace a manažerskými činnostmi manažerské pozice na základě znalostí z předcházejících předmětů studijního oboru.
  2. Zadání manažerské hry a pravidla týmové práce.
  3. Realizace manažerské hry v týmech.
  4. Prezentace výsledků jednotlivých týmů.
  5. Zpětná vazba a řízená diskuse studentů k výsledkům jednotlivých týmů.
  6. Shrnutí poznatků z manažerské hry.

  Cíle předmětu:

  Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět problematice práva na informace a svobodného přístupu k informacím ve vztahu k VS ČR. Dále bude schopen správně interpretovat relevantní právní předpisy a judikaturu týkající se této oblasti a použít informace získané studiem na úseku práva na informace ve vztahu k veřejné správě. Student bude schopen interpretovat také základní legislativu týkající se ochrany osobních údajů.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Základní úvod, exkurz do historie, resp. historických kontextů
  2. Právo na informace a ochrana soukromí z ústavněprávního pohledu
  3. Právo na informace a ochrana soukromí z mezinárodněprávního hlediska
  4. Svobodný přístup k informacím ve veřejné správě
  5. Limity poskytování informací ze strany veřejné správy
  6. Rozbor judikatury na předmětném úseku
  7. Transparentnost veřejné správy, vztah korupce a otevřenosti veřejné správy
  8. Další relevantní okruhy otázek

  Cíle předmětu:

  Kurz si klade za cíl poskytnout komplexní vhled do nejaktuálnějších diskusí o současných výzvách a budoucnosti Evropské unie. V kurzu budou rozebírány debaty o institucionální reformě EU z posledních několika let, priority současné Evropské komise; objasněny budou také pojmy jako "strategická autonomie", "kondicionalita", "zpráva o stavu Unie", "špičkový kandidát" či "gender mainstreaming". Zvláštní důraz bude kladen na problematiku právního státu a ochrany demokracie. Úvahy budou směřovat také k víceletému finančnímu rámci, ke koncepci Zelené dohody pro Evropu a tzv. Stálé strukturované spolupráci.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Studenti se budou po absolvování kurzu orientovat v aktuální problematice týkající se fungování a výzev Evropské unie a pozice členských zemí v ní. Budou mít komplexní přehled o nejdůležitějších unijních koncepčních dokumentech; budou znát pozici České republiky k vybraným klíčovým otázkám a návrhům týkajících se zejm. institucionální reformy Unie. Budou schopni/y racionálně argumentovat ohledně návrhů budoucí podoby EU. Veškeré tyto znalosti lze využít v oblasti veřejné správy, práci s evropskými fondy a rovněž v občanském životě.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Ideové základy EU (Smlouva o fungování EU, Bratislavské prohlášení 2016, Římská deklarace 2017)
  2. Výzva evropských intelektuálů 2019
  3. Evropská globální strategie 2016 (pojem "strategická autonomie")
  4. Nová strategická agenda Evropské rady 2019
  5. Právní stát a demokracie v EU a jejich ochrana (pojem "kondicionalita")
  6. Současná Evropská komise a její hlavní politické priority
  7. Konference o budoucnosti Evropy
  8. Víceletý finanční rámec a Zelená dohoda pro Evropu
  9. Institucionální reforma EU I
  10. Institucionální reforma EU II
  11. Evropská obranná spolupráce (Stálá strukturovaná spolupráce; PESCO)
  12. Scénáře vývoje EU do r. 2025

  Cíle předmětu:

  Cílem předmětu je poskytnout studentům bližší informace o problematice umělé inteligence a kyberbezpečnosti a také o přímé propojenosti těchto fenoménů. Umělá inteligence a kyberbezpečnost je v současné době nejvíce diskutovaným tématem v oblasti bezpečnosti. Narůstající závislost nejen soukromých subjektů, ale také orgánů veřejné moci na informačních technologiích staví do popředí naléhavou otázku zabezpečení informační infrastruktury a uložených (často citlivých) dat. Předmět se v obecné i konkrétní rovině zabývá nejen vymezením základních pojmů a technik umělé inteligence a kyberbezpečnosti, ale i na konkrétních případech ukazuje, jak probíhají kybernetické útoky na jednotlivé subjekty, jaké jsou vektory těchto útoků a jak je možné tyto útoky detekovat a zastavit.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Úvod do předmětu
  2. Umělá inteligence (úvod do strojového učení, hlubokého učení a neuronových sítí, generativních adversariálních sítí).
  3. Kybernetická bezpečnost (vývoj informační bezpečnosti v ČR a dopady kybernetických útoků).
  4. Data, informace a znalosti (typy dat a informací, životní cyklus informace, bezpečnost dat a informací).
  5. Kybernetické útoky (sociální inženýrství, cílené a plošné útoky, malware, botnet, ransomware, trojanizované aplikace, DDoS, APT, vektory útoku).
  6. Řízení informační bezpečnosti (aktiva, hrozby, zranitelnosti, bezpečnostní politika).
  7. Základní sada bezpečnostních opatření (typy opatření, identifikace, autentizace, autorizace, auditing a monitoring, zálohování a archivace, antimalware, šifrování, hashování).

  Cíle předmětu:

  Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou kybernetických útoků, které mohou mít znaky protiprávního jednání, jakož i s případnou právní kvalifikací takovéhoto jednání.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Úvod do kybernetické trestné činnosti
  2. Právní normy regulující kybernetickou trestnou činnost
  3. Porušování práv duševního vlastnictví
  4. Sociální inženýrství
  5. Spam, Scam, Hoax
  6. Botnet
  7. Kybernetické útoky - hacking, cracking, malware
  8. Kybernetické útoky - finančně zaměřené útoky typu (phishing pharming, spear phishing, mobile phishing)
  9. Kybernetické útoky – ransomware
  10. Činnost orgánů činných v trestním řízení – legální limity
  11. Činnost orgánů činných v trestním řízení – zajišťovací úkony
  12. Spolupráce s bezpečnostními týmy typu CERT/CSIRT. Public Private Partnership.

  Cíle předmětu:

  Hlavním cílem předmětu je poskytnout studentům znalost mezinárodněprávního režimu a schopnost ohodnotit bezpečnostní hrozby a dění ve světě z pohledu právního. Student si osvojí pravidla mezinárodní bezpečnosti, a to jak obecných mezinárodních norem, tak specifických v oblasti sankční politiky, použití síly, ochrany míru a bezpečnosti OSN, regionálních organizací, odpovědnosti za protiprávní chování, kosmické bezpečnosti či kybernetické bezpečnosti. Získá tak komplexní a kritický pohled na světové události a bude umět aplikovat mezinárodní pravidla na konkrétní situace a formulovat adekvátní právní argumentaci.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Mezinárodní právo a ochrana mezinárodního míru a bezpečnosti: úvod a pojmy
  2. Vývoj práva mezinárodní bezpečnosti a základy současného systému kolektivní bezpečnosti
  3. Multilaterální diplomacie: Rada bezpečnosti OSN a regionální organizace
  4. Diverzifikace donucovacích prostředků bez použití síly
  5. „Inteligentní“ sankce a mezinárodní trestní právo
  6. Ozbrojené operace autorizované Radou bezpečnosti OSN
  7. Právo na sebeobranu: tendence rozšířit právní normu
  8. Mezinárodní prostory a bezpečnost: moře, vzdušný prostor, póly
  9. Kosmická bezpečnost
  10. Kybernetická bezpečnost
  11. Následky porušení Práva mezinárodní bezpečnosti a mezinárodní odpovědnost
  12. Mezinárodní právo v praxi a diplomatický protokol

  Cíle předmětu:

  Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou hospodářské kriminality a jejím pojetím z pohledu trestněprávního a kriminalistického. Po absolvování předmětu bude student znát základní právní rámec související s hospodářskou trestnou činností a bude schopen kvalifikovat protiprávní jednání podle aktuální trestněprávní legislativy. Student si osvojí kriminalistické postupy a metody používané při odhalování a vyšetřování hospodářské kriminality a bude se orientovat v procesních otázkách týkajících se prověřování a vyšetřování hospodářské kriminality.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Úvod do problematiky hospodářské kriminality (dále jen „HK“) - definování hospodářské kriminality, - definice trestného činu, - skutková podstata trestného činu, - subsidiarita trestní represe, - subjekty trestního řízení a jeho stadia, - trestní odpovědnost právnických osob
  2. Trestné činy proti majetku
  3. Trestné činy proti měně a platebním prostředkům
  4. Trestné činy v oblasti daní, poplatků a podobných plateb
  5. Trestné činy na úseku hospodářské soutěže (závazná pravidla tržní ekonomiky)
  6. Trestné činy týkající se duševního vlastnictví (průmyslové a autorské právo)
  7. Kybernetická kriminalita
  8. Legalizace výnosů z tr. činnosti (praní peněz)
  9. Kriminalistické postupy a metody při odhalování a vyšetřování HK (procesní stránka)
  10. Příslušnost policejních orgánů při odhalování, prověřování a vyšetřování HK

  Cíle předmětu:

  Předmět navazuje na předmět Kybernetická kriminalita a věnuje se probíraným tématům do hloubky. Budou probírány typické kybernetické útoky jako například útok ransomwarem na síťovou infrastrukturu, sociální inženýrství, anebo různé formy kyberšikany. Předmět se bude věnovat i hackingu a hodnocení zranitelností a penetračnímu testování, zejména po právní stránce. Pozornost bude zaměřena také na digitální stopy, forenzní analýzu a reverzní inženýrství počítačového hardwaru a softwaru.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Kybernetické útoky – zločiny proti důvěrnosti, integritě a dosažitelnosti počítačových dat a systémů (např. hacking, cracking)
  2. Kybernetické útoky – malware
  3. Kybernetické útoky – Ransomware
  4. Kybernetické útoky – zločiny se vztahem k počítači (finančně zaměřené útoky typu - phishing pharming)
  5. Kybernetické útoky - zločiny se vztahem k počítači (spear phishing, mobile phishing, BEC aj.)
  6. Kybernetické útoky – zločiny se vztahem k obsahu počítače (např. výroba, distribuce, získávání a držení dětské pornografie na datových nosičích aj.)
  7. Darknets a činnost v těchto sítích
  8. Činnost orgánů činných v trestním řízení – legální limity
  9. Činnost orgánů činných v trestním řízení – zajišťovací úkony
  10. Činnost orgánů činných v trestním řízení – zajišťovací úkony
  11. Spolupráce s bezpečnostními týmy typu CERT/CSIRT. Public Private Partnership.
  12. Případová studie
  volitelný

  Cíle předmětu:

  Obsahové zaměření poskytuje studentům detailnější znalosti právních předpisů, které se váží k výkonu služby bezpečnostní povahy u Policie České republiky. Základní platformu předmětu tvoří explikace ustanovení zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, s důrazem kladeným na povinnosti a oprávnění policistů. Nedílnou součástí předmětu je analýza konsekvencí „zákona o policii“ k ostatním právním normám a analýza případových studií bezpečnostní praxe. Hlavním cílem předmětu je napomoci při praktické aplikaci teoretických vědomostí v rozhodovacích procesech při řešení problémů bezpečnostní praxe.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Student bude po absolvování předmětu schopen: - vymezit místo Policie ČR v systému orgánů podílejících se na zajištění bezpečnosti ČR, - objasnit význam Listiny základních práv a svobod pro činnost Policie ČR, - popsat postavení a působnost Policie ČR, - demonstrovat uplatňování principu subsidiarity v oblasti působnosti subjektů působících na poli bezpečnosti na konkrétních příkladech z praxe, - vymezit vztah Policie ČR a Ministerstva vnitra ČR, - popsat vztahy součinnosti a spolupráce mezi Policií ČR a dalšími orgány veřejné správy, - porovnat rozdíly ve specifických „zaměstnaneckých“ vztazích příslušníků a zaměstnanců policie, - popsat a klasifikovat organizační strukturu Policie ČR, - navrhnout a kriticky nahlížet na možné změny organizační struktury Policie ČR, - vyložit právní úpravu základních povinností policisty a zaměstnance policie, - popsat a vyložit právní úpravu vybraných oprávnění policisty s predikcí možných explikačních komplikací, - aplikovat vybraná oprávnění policisty na konkrétních případech z praxe, - strukturovat, vysvětlit a zhodnotit postup policisty při realizaci vybraných oprávnění, - vysvětlit možnosti a limity policisty k použití tzv. legálního násilí, - samostatně a odpovědně se rozhodovat při řešení problémů bezpečnostní praxe, - vyjmenovat vnitřní a vnější kontrolní mechanismy Policie ČR, - prezentovat základní informace o Generální inspekci bezpečnostních sborů.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Úvod do předmětu
  2. Postavení, věcná a teritoriální působnost Policie ČR
  3. Řízení, organizace a personální substrát Policie ČR
  4. Základní povinnosti policisty a zaměstnance Policie ČR
  5. Spolupráce a další vztahy Policie ČR
  6. Omezení osobní svobody
  7. Postup ve vztahu k věcem
  8. Vykázání
  9. Zajištění bezpečnosti chráněných objektů, prostorů a osob
  10. Oprávnění k použití donucovacích prostředků
  11. Oprávnění k použití zbraně
  12. Vnitřní a vnější kontrola Policie ČR

  Cíle předmětu:

  Studenti budou po absolvování předmětu seznámeni s teorií kriminalistické identifikace a základními forenzními vědami a metodami znaleckého zkoumání. Formou praktických cvičení se naučí vybrané metody kriminalistického zkoumání a hodnocení jejich výsledků v procesu kriminalistické identifikace, včetně procesu dokazování v trestním, resp. správním řízení na různé úrovni státních orgánů. Studenti budou ovládat teorii vzniku a formování vědeckých metod, které jsou nejčastěji využívány při znaleckých zkoumáních. Samostatně vymezit a tvůrčím způsobem řešit teoretický nebo praktický problém v oblasti řízení bezpečnosti a ochrany veřejného pořádku v rovině veřejného či soukromého sektoru.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Kriminalistické metody zkoumání mechanoskopických stop
  2. Kriminalistické metody zkoumání trasologických stop
  3. Kriminalistické metody zkoumání písma a listin
  4. Kriminalistické metody zkoumání antropologických stop
  5. Kriminalistické metody zkoumání biologických stop
  6. Metody kriminalistické chemie
  7. Kriminalistické metody zkoumání pachových stop a mikrostop
  8. Kriminalistické metody zkoumání hlasu
  9. Metody forenzní balistiky a pyrotechniky
  10. Forenzní metody zkoumání jazyka
  11. Forenzní metody zkoumání pravdomluvnosti (detektor lži)
  12. Forenzní metody biomechaniky

  Bezpečnostní management Mgr. staré

  Název předmětu

  1. Semestr

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je prohloubit znalosti z oblasti rizikové analýzy s dominantním zaměřením na praktické využití metod analýzy rizika v úzké návaznosti na prevenci rizik. Student bude znát používání pojmů nutných pro vyhodnocování rizika i s použitím výpočetní techniky k řešení rizik, zejména s výraznou praktickou orientací. Bude umět navrhovat a doporučovat metody pro kvalitativní a kvantitativní odhad rizika. Student umí vyjádřit možnosti minimalizace rizik formou protiopatření „ex ante“ (prevence rizik) a „ex post“, resp. jejich kombinací. Bude připraven tak, aby uměl navrhovat a doporučovat metody pro kvalitativní a kvantitativní odhad rizika. Bude umět analyzovat, posoudit a interpretovat nejistoty při analýze rizik. Student bude schopen identifikovat a kvantifikovat rizika, pořízení datové základny pomocí různých metod sběru dat včetně statistického vyhodnocení, uplatnění vhodných nástrojů pro hodnocení rizika, predikci rizika, rozhodovacích procesů a využití multikriteriální analýzy v procesu rizikové analýzy s podporou statistické analýzy a pravděpodobnosti. Výuka bude podporovaná využitím moderního programového vybavení pro hodnocení rizik (RIPRAN).

  Hlavní témata - Obsah předmětu

  1. Definice rizika antropogenní činnosti, teroristických útoků, denudačních území, industriálních území spolu s pojmy rizikové analýzy, identifikace a kvantifikace rizika
  2. Hodnocení a hodnotící nástroje rizikové analýzy pro přesnější vyjádření hodnot rizika
  3. Predikce rizika, rozhodování a rozhodovací procesy v návaznosti na ochranu území a veřejného prostoru
  4. Vícekriteriální rozhodování, multikriteriální analýza
  5. Praktické způsoby hodnocení a prevence s využitím statistické analýzy pro ekologická rizika
  6. Rizika plynoucí z antropogenní činnosti.
  7. Ochrana veřejného prostoru, regionu, hranic státu a EU se zřetelem na rizika teroristického útoku
  8. Rizika zátopových území, způsoby hodnocení a prevence s využitím pravděpodobnostní analýzy
  9. Rizika industriálního území, rizika kontaminace životního prostředí, zejména podzemních vod
  10. Průmyslové havárie chemických provozů a technologií, vliv rizikových faktorů na životní prostředí
  11. Havárie jaderných zařízení a odezva dominantní antropogenní činnosti, jejich hodnocení a prevence
  12. Shrnutí témat, (nebezpečí-riziko-prevence), prezentace vybraných témat seminárních prací

  Zaměření předmětu:

  Studenti budou po absolvování předmětu připravení zorientovat se v právních textech z oblasti správního práva – odvětví bezpečnost státu, kterým dokážou porozumět a provést pokročilou aplikaci právních norem na životní a své budoucí PROFESNÍ situace. Základními koncepcemi studia tohoto předmětu jsou syntéza, analýza a dedukce, a to jak na úrovní zkoumání právních norem, ale především na úrovni jejich interpretace a následné realizace. Dalším cílem předmětu je zdokonalení a prohloubení uvědomění si vzájemných souvislostí mezi správně-právními prvky (především na úseku bezpečnosti) ze strany studentů. Student bude způsobilý v této oblasti pracovat jak individuálně, tak i ve dvojici či ve skupině.

  Hlavní témata - Obsah předmětu

  1. Organizace veřejné správy – se zaměřením na bezpečnost (Veřejná správa jako organizace, organizační principy výstavby VS, organizační moc, subjekty a vykonavatelé VS, působnost a pravomoc. Ústavní a zákonné základy organizace VS v České republice, veřejná služba. Organizace státní správy v České republice – prohloubení a rozšíření znalostí z bakalářského studia SP)
  2. Činnost veřejné správy – se zaměřením na bezpečnost (Veřejná správa jako činnost, vrchnostenské veřejnoprávní a nevrchnostenské soukromoprávní formy činnosti VS. Ústavní a zákonné základy činnosti VS v České republice. Veřejnoprávní smlouvy, opatření obecné povahy, další úkony veřejné správy – prohloubení, posílení a rozšíření znalostí z bakalářského studia SP.)
  3. Správní právo trestní (Vymezení správně právní odpovědnosti a odpovědnosti za porušení norem správního práva. Odpovědnost za přestupky; procesní aspekty správního práva trestního, přestupkové řízení.)
  4. Bezpečnostní správa v ČR a EU (Orgány a základní instituty bezpečnostní správy; vnitřní bezpečnost ČR)
  5. Veřejná správa na úseku Policie ČR (Orgány a základní instituty bezpečnostní správy, postavení Policie ČR, pravomoc a působnost.)
  6. Veřejná správa na úseku Policie ČR II (Orgány a základní instituty bezpečnostní správy, postavení Policie ČR, pravomoc a působnost.)
  7. Správně-právní aspekty krizového řízení a integrovaný záchranný systém (IZS)
  8. Veřejná správa obrany státu I (Orgány a základní instituty vojenské správy, obrana státu, organizace obrany státu, postavení Armády ČR.)
  9. Veřejná správa obrany státu II (Orgány a základní instituty vojenské správy, obrana státu, organizace obrany státu, postavení Armády ČR.)
  10. Právní aspekty zpravodajských služeb v ČR (postavení v systému veřejných orgánů v ČR, právní kontrola zpravodajských služeb v ČR. Bezpečnostní informační služba)
  11. Vývoj městské/obecní policie. Právní aspekty městské/obecní policie.
  12. Postavení a pravomoci strážníků městské/obecní policie (Navázání a prohloubení z přednášky č. 11)

  Zaměření předmětu:

  Studenti budou po absolvování předmětu seznámeni s teorií kriminalistické identifikace a základními forenzními vědami a metodami znaleckého zkoumání. Formou praktických cvičení se nauči vybrané metody kriminalistického zkoumání a hodnocení jejich výsledků v procesu kriminalistické identifikace, včetně procesu dokazování v trestním, resp. správním řízení na různé úrovni státních orgánů. Studenti budou ovládat teorii vzniku a formování vědeckých metod, které jsou nejčastěji využívány při znaleckých zkoumáních. Samostatně vymezit a tvůrčím způsobem řešit teoretický nebo praktický problém v oblasti řízení bezpečnosti a ochrany veřejného pořádku v rovině veřejného či soukromého sektoru.

  Hlavní témata - Obsah předmětu

  1. Kriminalistické metody zkoumání mechanoskopických stop
  2. Kriminalistické metody zkoumání trasologických stop
  3. Kriminalistické metody zkoumání písma a listin
  4. Kriminalistické metody zkoumání antropologických stop
  5. Kriminalistické metody zkoumání biologických stop
  6. Metody kriminalistické chemie
  7. Kriminalistické metody zkoumání pachových stop a mikrostop
  8. Kriminalistické metody zkoumání hlasu
  9. Metody forenzní balistiky a pyrotechniky
  10. Forenzní metody zkoumání jazyka
  11. Forenzní metody zkoumání pravdomluvnosti (detektor lži)
  12. Forenzní metody biomechaniky

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a principy moderní kriminální politiky. Studentům se zdokonalí jejich vlastní schopnost kriticky a komplexně uvažovat o efektivitě různých opatření v rámci bezpečnostního systému státu. Studenti budou znát a umět vysvětlovat podstatu jakož i významu kriminologických analýz stavu, struktury a vývoje kriminality, a prohloubí svoje dosavadní znalosti o jevech, které představují citelnou hrozbu pro bezpečnost občanů, stejně jako o preventivních i represivních strategiích k jejich účinnému omezování. Budou umět analyzovat bezpečnostní rizika a navrhovat opatření ke zlepšení bezpečnostní situace. Studenti znají a vysvětluji kriminální politiku jako součást bezpečnostní politiky státu. Budou umět implementovat systémy prevence kriminality do bezpečnostního prostředí veřejné a privátní sféry, jakož i efektivně využívat analýzu rizik při zajišťování bezpečnosti prostředí ve veřejném sektoru a soukromých organizacích.

  Hlavní témata - Obsah předmětu

  1. Kriminální politika jako nástroj sociální kontroly kriminality
  2. Zdroje dat o kriminalitě a jejich strategické využití
  3. Aktuální stav kriminality v České republice – rozsah, struktura a vývoj
  4. Strach ze zločinu jako alternativní měřítko bezpečnostní situace
  5. Trestní politika jako součást kriminální politiky – účel a efektivita trestání
  6. Retributivní a konsekvencionalistické přístupy k trestání
  7. Preventivní strategie kontroly kriminality
  8. Systémy prevence kriminality v ČR a v zahraničí
  9. Veřejné mínění o kriminalitě a kriminální politice
  10. Nové bezpečnostní hrozby a strategická opatření na jejich kontrolu
  11. Efektivita kriminální politiky a možnosti jejího zkoumání
  12. Aktuální a mezinárodní trendy kriminální politiky

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je vytvoření a upevnění znalostního základu u studentů ve sféře vzájemných vazeb a spolupráce záchranných a bezpečnostních složek, veřejné správy, fyzických a právnických osob při zvládání mimořádných událostí. Je objasněn význam IZS, místo a úloha složek IZS v systému. Jsou charakterizovány úkoly orgánů státní správy, územně samosprávných celků v rámci IZS, a to se zřetelem na připravenost na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a opatření v ochraně obyvatelstva. Jsou vymezeny práva a povinnosti právnických osob a fyzických osob při přípravě a řešení mimořádných událostí a plnění opatření ochrany obyvatelstva. Rovněž jsou rozebrány zásady koordinace složek IZS při zásahu, postupy při zpracování dokumentace IZS včetně rozboru vybraných typových činností IZS. Studenti týmově v případových studiích deklarují součinnost složek IZS při řešení vybraných mimořádných událostí.

  Hlavní témata - Obsah předmětu

  1. IZS součást bezpečnostního systému státu, související právní předpisy. (2 P)
  2. Působnost a oprávnění orgánů státní správy a územně samosprávných celků v rámci v IZS. (2 P)
  3. Základní složky IZS – Hasičský záchranný sbor ČR a jednotky požární ochrany, Policie ČR, Zdravotní záchranná služba. (4 P)
  4. Ostatní složky integrovaného záchranného systému a jejich spolupráce v IZS. (2 P)
  5. Práva a povinnosti právnických a fyzických osob při mimořádných událostech. (2 P)
  6. Koordinace složek IZS při společném zásahu. (4 P)
  7. Dokumentace IZS, soubory typových činností. (2 C)
  8. Krizová komunikace a spojení v IZS. (2 C)
  9. Připravenost IZS pro záchranné a likvidační práce, finanční zabezpečení (2 P)
  10. Případové studie zásahů a cvičení IZS. (2 S)

  Zaměření předmětu:

  Zdokonalit znalosti posluchačů ve využití statistických metod pro analýzu a interpretaci dat při řešení bezpečností problematiky. Dále poskytnout aplikovaný přehled o nejpoužívanějších jednorozměrných a vícerozměrných statistických metodách analýzy dat, které budou procvičené v návaznosti na mimořádné události a vybrané krizové situace. Po úspěšném absolvování budou studenti umět samostatně používat významné statistické metody pro podporu rozhodovacích a řídících procesů v oblasti krizového řízení. Získané znalosti jim umožní studovanou problematiku aplikovat v praxi jako nástroj analýzy a prognózy v oblasti bezpečnosti.

  Hlavní témata - Obsah předmětu

  1. Základní statistické pojmy, typy statistických proměnných.
  2. Statistická analýza dat (sběr, vyhodnocení a interpretace dat).
  3. Bodové a intervalové odhady. Testy statistických hypotéz.
  4. Kontingenční tabulka. Testy a míry intenzity závislostí.
  5. Korelační analýza.
  6. Jednorozměrná analýza rozptylu.
  7. Regresní analýza.
  8. Logistická regrese.
  9. Shluková analýza.
  10. Metody statistického srovnávání. Indexní analýza.
  11. Principy konstrukce tabulek a grafů.
  12. Analýza časových řad. Dekompozice časových řad.

  2. Semestr

  Zaměření předmětu:

  Cílem výuky je hlubší seznámení s právní úpravou a organizací veřejného pořádku a zejména s rolí státu při zajištění vnitřní bezpečnosti. Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuální organizačním a funkčním pojetím veřejné správy v České republice; důraz je položen zejména na ústavněprávní a správně právní východiska veřejné správy, a to jak na ústřední, tak na územní úrovni. Student široce zná strukturu bezpečnostního systému a kompetence jeho jednotlivých prvků a jejich vzájemné vazby. Umí samostatně vymezit a tvůrčím způsobem řešit teoretický nebo praktický problém v oblasti řízení bezpečnosti a ochrany veřejného pořádku v rovině veřejného či soukromého sektoru Student získá znalosti a dovednosti v oblasti specifik organizace a činnosti státní správy za mimořádných událostí a za krizových situací. Předmět se přitom zaměřuje na činnost státní správy jak v případě nevojenských, tak vojenských ohrožení vnitřní bezpečnosti státu. Student vyjadřuje a interpretuje principy vnitřní bezpečnosti státu a nástroje k zajištění bezpečnosti těchto systémů.

  Hlavní témata - Obsah předmětu

  1. Ústavní základy veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti
  2. Správní právo jako právo veřejné správy
  3. Bezpečnost a veřejný pořádek v samosprávě
  4. Bezpečnost a veřejný pořádek ve státní správě
  5. Role ozbrojených sborů při naplnění veřejného pořádku
  6. Veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost
  7. Právní a jiné negativní důsledky migrace na vnitřní bezpečnost
  8. Trestní a jiné sankční nástroje ochrany veřejného pořádku
  9. Specifika činnosti státních orgánů při zajištění vnitřní bezpečnosti státu
  10. Specifika činnosti samosprávy při zajištění vnitřní bezpečnosti státu
  11. Zahraniční a historické příklady dobré správy při zajištění bezpečnosti
  12. Náměty na možné organizační a legislativní změny v oblasti bezpečnosti

  Zaměření předmětu:

  Cílem výuky je rozšířit vědomosti a další kompetence studenta v oblasti krizového managementu tak, aby široce znal teorii všech fází krizového managementu. Student zná a vysvětluje terminologii v oblasti krizového managementu a ochrany osob a majetku. Bude schopen komplexního vnímání této problematiky a vhodně uplatňovat a rozvíjet poznatky v oblasti bezpečnostního managementu, analyzovat rozhodovací procesy v prostředí nejistot při specifikaci požadavků na bezpečnost osob a ochrany majetku. S využitím praktických příkladů si prohloubí znalosti strategie řešení krizových situací v souladu s podporou informačních systémů SSHR. Důraz je kladen na úkoly krizového managementu ve veřejné správě, součinnost prvků státní správy a samosprávy, neziskových a privátních organizací, na kompetence a úkoly OKŘ při prevenci, průběhu a likvidaci následků KS a mimořádných události. Intencí předmětu je taktéž při praktickém procvičování řešení KS prokázat schopnost pracovat v týmu při zpracovávat postupu k ochraně osob a majetku.

  Hlavní témata - Obsah předmětu

  1. Příslušné právní normy a základní pojmy (terminologie).
  2. Systém krizového řízení v České republice.
  3. Orgány krizového řízení a vzájemné vazby.
  4. Úloha veřejné správy, neziskových a privátních organizací.
  5. Bezpečnostní rady a krizové štáby, stálé pracovní skupiny.
  6. Prohloubení znalostí o obsahu, formě a tvorbě krizových, havarijních plánů, plánů krizové připravenosti
  7. Legislativní materiály EU a ČR vztahující se k řešení problematiky ochrany kritické infrastruktury a evropské kritické infrastruktury.
  8. Systém nouzového hospodářství, plán hospodářské mobilizace, státní hmotné rezervy.
  9. Systémy informační podpory HOPKS, jako podpora plánovacích a rozhodovacích procesů.
  10. Integrovaný záchranný systém, jeho subjekty, role, strategie řízení, typové činnosti, financování.
  11. Prevence závažných havárií, metody identifikace a analýzy rizik mimořádných událostí a krizových situací.
  12. Zvládnutí krizové situace a strategie obnovy systému nebo subjektu (plán obnovy).

  Zaměření předmětu:

  Cílem výuky předmětu je vytvoření komplexního a analytického přehledu a znalostí o technologiích využitelných pro ochranu veřejného pořádku. Student zná a vysvětluje principy a možností používaných technologií specializovaných pro monitorování veřejného pořádku, bezpečnosti a prosazování ochrany veřejného pořádku. Umí samostatně vymezit a tvůrčím způsobem řešit teoretický nebo praktický problém a zpracovat postup k ochraně veřejného pořádku v rovině veřejného či soukromého sektoru. V oblasti monitorování a kontroly veřejného pořádku a bezpečnosti umí student identifikovat základní i specializované systémy monitoringu, měření a hlášení využívaných pro ochranu veřejného pořádku. V oblasti technologií student bude schopen aplikovat prosazování nesmrtících zbraní vhodných při narušení jednotlivci i davem. Získané znalosti umožní vytvořit schopnosti pro samostatnou, kvalifikovanou a tvůrčí práci bezpečnostních pracovníků v oblasti ochrany veřejného pořádku. Budou umět vhodně uplatňovat a rozvíjet poznatky při zpracovávání postupů v oblasti bezpečnostního managementu a ochrany veřejného pořádku.

  Hlavní témata - Obsah předmětu

  1. Úvod do problematiky, subjekty ochrany veřejného pořádku, právní aspekty
  2. Nesmrtící zbraně s mechanickým účinkem
  3. Nesmrtící zbraně s chemickým, světelným a zvukovým účinkem
  4. Nesmrtící zbraně s elektrickým účinkem
  5. Systémy se směrovanou energií, ochrana proti dronům, zastavování vozidel
  6. Kamerové systémy, městské a osobní kamerové systémy
  7. Identifikační systémy, čipová a biometrická identifikace
  8. Noktovize, termovize, rozšířená realita
  9. Milivizní, terahertzové a ostatní systémy monitorování veřejného pořádku
  10. Technologické systémy bezpečnostních prohlídek
  11. Měření rychlosti vozidel a monitorování provozu
  12. Detekce alkoholu v krvi a užití omamných látek

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je navázat na výstupy učení z předmětu Management organizace I, rozvíjet a prohlubovat vybrané soudobé manažerské přístupy tak, aby našly praktickou využitelnost na úrovni středního a vyššího managementu v orgánech a organizacích (státních, nestátních, soukromých) zajišťujících vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek. Student zná zásady projektového managementu, v jehož rámci si osvojí tvůrčí manažerské myšlení a jednání, projektové principy a postupy, práci v týmech v relaci k řízenému bezpečnostnímu systému. Bude umět prakticky využívat nástroje a techniky vybraných manažerských přístupů vykonávaných ve standardních podmínkách i v podmínkách změn v organizacích zajišťujících vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek.

  Hlavní témata - Obsah předmětu

  1. Strategický management – aplikace v organizacích zajišťujících vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek
  2. Metody a techniky strategického managementu
  3. Manažerské rozhodování
  4. Vybrané metody řešení rozhodovacích problémů – aplikace v organizacích zajišťujících vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek
  5. Management změn a inovací
  6. Projektový management
  7. Metody a techniky projektového managementu
  8. Procesní management
  9. Metody a techniky managementu kvality (TQM, EFQM, CAF) – aplikace v organizacích zajišťujících vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek
  10. Management a leadership
  11. Manažerská odpovědnost a etika
  12. Hodnocení výkonnosti a prosperity organizace – aplikace v organizacích zajišťujících vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek
  povinný

  Zaměření předmětu:

  Předmět Odborná praxe je jedním z rozhodujících předmětů umožňujících získání potřebných znalostí a praktických dovedností deklarovaných v profilu studenta a stanovených výstupů z učení. Odborná praxe významným způsobem přispívá ke komplexnímu formování profesního osobnostního profilu studenta. Předmět je řízen odbornými garanty, kteří zodpovídají za stanovení cílů, obsahu a evaluaci realizované odborné praxe. Studenti obdrží samostatné zadání v souladu s předpokládaným místem realizace praxe, tj. na odborných pracovištích působících v oblasti bezpečnostního managementu. Student v průběhu praxe zpracovává odborné úkoly plynoucí zejména z předmětů profilového základu. Výkon praxe je namátkově kontrolován pedagogy na místě, kde je poskytována odborná pomoc studentům a konzultace o průběhu praxe s garantem zabezpečující organizace. V rámci vyhodnocení výsledků praxe, zahrnujících potvrzení od organizace o absolvování praxe v předepsaném rozsahu a ve stanovené obsahové náplni, každý student v rámci odborné rozpravy s garanty předmětu realizuje obhajobu cílů a dosažených výsledků v závěrečné zprávě z praxe v cizím jazyce, zpravidla v AJ. Cílem odborné praxe je prohloubení teoretických znalostí studenta, jejich verifikace s praxí a získání prvotních praktických zkušenosti v oblasti administrativní i praktické připravenosti zabezpečování bezpečnosti a ochrany veřejného pořádku v návaznosti na místo výkonu praxe.

  Harmonogram praxe:

  1. Zadání odborných úkolů realizovaných na praxi, poučení studentů, nástup na odborné pracoviště.
  2. Výkon praxe na stanoveném pracovišti s plněním zadaných úkolů a zpracování závěrečné zprávy.
  3. Dílčí námatkové kontroly pedagogy.
  4. Odborná rozprava – obhajoba cílů a výsledků před garanty praxe.

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je prohloubit bakalářské znalosti studentů z oblasti zpracovávání závěrečné práce – diplomového projektu a současně vytvořit prostor pro odbornou úvodní komunikaci s předpokládaným vedoucím diplomové práce.

  Hlavní témata - Obsah předmětu

  1. Struktura diplomové práce.
  2. Metodika zpracování diplomové práce.
  3. Práce s literaturou a informacemi, etické principy a standardy.
  4. Zásady přípravy prezentace a obhajoby diplomové práce.

  3. Semestr

  Zaměření předmětu:

  Studium v předmětu je zaměřeno na diverzifikaci znalostí a vysvětlování složitosti řešení mimořádných událostí a krizí v kontextu nadnárodních dohod a z toho plynoucí spoluráce. Student zná právní předpisy a na základě toho vysvětluje zásady civilní nouzové připravenosti EU a NATO, nouzového plánování, plánování pro zajištění bezpečnosti území v NATO, EU a ČR. Studenti budou dále znát způsoby a rozsah implementace nadnárodních norem do bezpečnostního sytému ČR, a na úrovni orgánů veřejné správy tak, aby uměli vysvětlit komplexní procesní vazby při zajišťování bezpečnosti uvnitř i mimo hranice ČR. Umí identifikovat a analyzovat bezpečnostní hrozby. Umí vyjmenovat zásady a principy civilní nouzové připravenosti implementované do bezpečnostního dystému ČR. Důraz je kladen i na vytváření schopností k týmové spolupráci při řešení bezpečnostního problému.

  Hlavní témata - Obsah předmětu

  1. Krizový management Severoatlantické aliance
  2. Úkoly a orientace NATO
  3. Krizový management Evropské unie
  4. Strategie Evropské unie
  5. Bezpečnostní a obranná politika EU
  6. Spolupráce EU a NATO
  7. Současné bezpečnostní hrozby
  8. Strategické dokumenty zahraniční a bezpečnostní politiky
  9. Civilní nouzová připravenost EU a NATO
  10. Civilní nouzová připravenost ČR.
  11. Koncepce operační přípravy státního území ČR
  12. Právní předpisy a související dokumenty

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je prohloubit studentům znalosti z oblasti legislativního rámce zajištění bezpečnosti a základních úkolů ochrany obyvatelstva. Studenti budou znát právní systém v oblasti ochrany obyvatelstva a budou umět interpretovat jejich principy v rámci bezpečnostního systému státu. Studenti budou umět vysvětlovat zásady a postupy ochrany proti zbraním hromadného ničení, použití chemických látek a možností dekontaminace v rámci ochrany obyvatelstva. Současně budou schopni aplikovat metody a postupy individuální a kolektivní ochrany. Studenti budou umět identifikovat a analyzovat bezpečnostní hrozby plynoucí z charakteristik nebezpečných látek. Na základě poskytnutých informací o ochraně obyvatelstva studenti budou umět kreazivně zvažovat opatření a postupy ochrany obyvatelstva při stavu ohrožení státu a při stavu válečném. Studenti budou schopni kritického myšlení a samostatnosti v takovém rozsahu, aby byli kompetentní komplexního chápání a vysvětlování problematiky ochrany obyvatelstva.

  Hlavní témata - Obsah předmětu

  1. Základní pojmosloví, legislativní rámec
  2. Mimořádné události a krizové situace
  3. Základní úkoly a koncepce ochrany obyvatelstva
  4. Nebezpečné chemické látky
  5. Nebezpečné chemické látky a jejich hodnocení rizika
  6. Individuální a kolektivní ochrana
  7. Hasiva
  8. Zbraně hromadného ničení
  9. Ochrana obyvatelstva vůči zbraním hromadného ničení
  10. Evakuace a přežití
  11. Ochrana obyvatelstva v mezinárodním měřítku
  12. Informovanost, příprava a vzdělávání obyvatelstva

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je poskytnutí znalostní báze usnadňující rozšířit pochopení dané problematiky a vytvořit schopnosti pro výkon funkce manažera odpovědného za informační bezpečnost. Komplexním výstupem učení je schopnost studenta vytvořit a navrhnout politiku informační bezpečnosti organizace. Student bude znát právní sytém v oblasti informační bezpečnosti. Student bude umět provést analýzu rizik, posoudit dosaženou úroveň záruky za bezpečnost, zdůvodnit volbu bezpečnostních opatření a vysvětlit problematiku informační bezpečnosti na úrovni managementu organizace. Bude umět tvůrčím způsobem řešit a implementovat klíčové faktory, které ovlivňují efektivní fungování informační bezpečnosti v organizaci. Student bude umět identifikovat bezpečnostní hrozby a aktivním způsobem řídit informační bezpečnost organizace.

  Hlavní témata - Obsah předmětu

  1. Úvod do problematiky.
  2. Základní vymezení řízení informační bezpečnosti.
  3. Metody výzkumu a aplikace poznatků informačního managementu.
  4. Analýza informačních rizik
  5. Metody hodnocení informačních rizik
  6. Bezpečnostní testy.
  7. Administrativní bezpečnost.
  8. Strategie informační bezpečnosti organizace.
  9. Systém řízení informační bezpečnosti organizace
  10. Tvorba konceptu informační bezpečnosti organizace.
  11. Práce s utajovanými a citlivými informacemi.
  12. Vzdělávání a příprava personálu v oblasti informační bezpečnosti
  povinný

  Learning objectives:

  The aim of the subject is to acquire and further develop the knowledge of the ways of committing crimes related to the use of information and communication technologies and to be able to subdue these acts under the individual articles of criminal code. Students can search and process the necessary security information, identify and analyze existing security threats. The course focuses on the characteristics of the process of law enforcement bodies, on the specifics of detecting and investigating cybercrime and on the international legal aspects of the cybercrime phenomenon. The course is designed with a focus on security and also allows the graduate to take adequate measures in the case of cyber attack within the organization. Students will be able to creatively tackle problems in this area Students will get a comprehensive overview of this issue and will be able to implement them in the security systems of the public and private spheres.

  HStructure of the subject

  1. Introduction to the cybercrime
  2. Legal norms regulating cyberspace
  3. Legal basis of ISP (Internet Service Provider) sctivities
  4. Personal data protection
  5. Privacy adn security in IT, data protection on Internet
  6. Cyber attacks I.: protection of intellectual property, malware, Botnet
  7. Cyber attacks II.: Social Engineering, hacking, Phishing, Pharming, Spam, Hoax
  8. Cyber attacks III.: Ransomware, DoS, DDoS
  9. Cyber attacks IV.: Protection and abuse of children on the Internet
  10. Social network
  11. The activities of law enforcement forces in cyberspace
  12. The Cyber Security act, CERT/CSIRT

  Zaměření předmětu:

  Cílem výuky je zdokonalit a rozšířit znalostí studentů, jakož i vytvořit schopnost komplexního vnímání hrozeb při zajišťování vnitřní bezpečnosti. Studenti budou znát a umět vysvětlovat charakter nestátní hrozby v rámci problematiky mezinárodní bezpečnosti. Studium jim umožní šířejí identifikovat a analyzovat tento typ bezpečnostních hrozeb realizovaných na lokální, regionální i mezinárodní hladině násilní, které nestátní aktéři (VNSA) vytvářejí. Osvojením teoretické i empirické učební látky studenti budou umět aplikovat metody a postupy které jim umožní správně rozeznávat jednotlivé bezpečnostní hrozby od VNSA plynoucí – budou znát 1) příčiny/souvislosti vzniku hrozeb a 2) typologie a kritéria pro vyhodnocování hrozeb. Pro praxi tak studenti budou vybaveni rozvinutými odbornými dovednostmi, které již umožní na střední a vyšší hladině managementu definovat, hodnotit a řešit konkrétně vzniklé bezpečnostní situace a eliminovat rizika rozhodování. Budou umět přijímat adekvátní bezpečnostní opatření, navrhovat a zdůvodňovat celou škálu protipovstaleckých/protiteroristických politik a jejich funkčních variant k regulaci VNSA v mezinárodním systému.

  Hlavní témata - Obsah předmětu

  1. Násilní nestátní aktéři (VNSA) jako aktéři mezinárodních vztahů, typologie násilných nestátních aktérů;
  2. VNSA a teorie mezinárodních vztahů, předpoklady a důvody vzniku VNSA;
  3. VNSA a bezpečnost, kritéria vyhodnocování hrozeb VNSA;
  4. Funkce teritoria, mocenský význam kontroly teritoria; typy využití teritoria;
  5. Teritoriální vládnutí VNSA, základní teoretické přístupy v literatuře;
  6. Ideologie – intelektuální zdroje islámského radikalismu, rozdíly v sunnitském a šíitském pojetí islámské radikality, islám jako náboženství míru vs. náboženství násilí;
  7. Terorismus – čtyři vlny terorismu, povstalectví – vznik, charakteristiky, aktivity;
  8. Vliv VNSA na mezinárodní systém, škála přístupů/funkčních variant k regulaci VNSA v mezinárodním systému;
  9. Empirie I.: Al-Káida Central/Core;
  10. Empirie II.: Al-Káida islámského Maghrebu, aš-Šabáb;
  11. Empirie III.: Daeš, Hizballáh;
  12. Závěrečné shrnutí bezpečnostní problematiky VNSA

  Zaměření předmětu:

  Předmět Odborná praxe je jedním z rozhodujících předmětů umožňujících získání potřebných znalostí a praktických dovedností deklarovaných v profilu studenta a stanovených výstupů z učení. Odborná praxe významným způsobem přispívá ke komplexnímu formování profesního osobnostního profilu studenta. Předmět je řízen odborným garantem, který zodpovídá za stanovení cílů, obsahu a evaluaci realizované odborné praxe. Studenti obdrží samostatné zadání v souladu s předpokládaným místem realizace praxe, tj. na odborných pracovištích působících v oblasti bezpečnostního managementu. Student v průběhu praxe zpracovává odborné úkoly plynoucí zejména z předmětů profilového základu a se zřetelem i na problematiku zpracovávané diplomové práce. Výkon praxe je namátkově kontrolován pedagogy na místě, kde je poskytována odborná pomoc studentům a konzultace o průběhu praxe s garantem zabezpečující organizace. Tento přístup umožňuje současně aktualizovat i odoborné znalosti pedagogů a vede ke zvyšování kvality výuky.

  Harmonogram praxe:

  1. Zadání odborných úkolů realizovaných na praxi, poučení studentů, nástup na odborné pracoviště.
  2. Absolvování praxe na stanoveném pracovišti s plněním zadaných úkolů a zpracování závěrečné zprávy.
  3. Namátková kontrola výkonu praxe
  4. Odborná rozprava – obhajoba cílů a výsledků před garanty praxe.

  Zaměření předmětu:

  Náplní předmětu je zpracování základních teoretických východisek řešeného tématu diplomové práce, zejména rešerše zdrojů, dále realizace výzkumné části práce - sběr a analýza dat a rozpracování praktické (analytické) části diplomové práce pod vedením vedoucího práce. Studující má za povinnost během přípravy práce konzultovat postup zpracování s vedoucím práce pomocí osobních konzultací anebo e-mailem minimálně v těchto etapách (splnění konzultací je podmínkou udělení zápočtu v příslušných předmětech, jejichž náplní je příprava diplomové práce):

  4. Semestr

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je prohloubit a rozšířit znalosti studentů nejenom o současném stavu hospodářských opatření za mimořádných událostí a krizových stavů v rámci bezpečnostního systému ČR, s místem a úlohou správních úřadů, právnických a podnikajících fyzických osob a územních samosprávných celků při zajišťování věcných zdrojů v období přípravy a po vyhlášení krizových stavů, se zásadami plánování nezbytných a mobilizačních dodávek a zpracování stanovené dokumentace, ale i s jejich historickým kontextem. Studenti umí identifikovat potřebné prvky pro materiální, technické a personální řešení mimořádných událostí, pro zabezpečení ochrany obyvatelstva a majetku.

  Hlavní témata - Obsah předmětu

  1. Legislativa a základní pojmy
  2. Krizový plán ORP a systém hospodářských opatření k jeho zabezpečení
  3. Rozpočet a finanční kalkulace zabezpečení MU a krizových situací
  4. Rozpočet a materiální kalkulace zabezpečení MU krizových situací
  5. Regulační opatření a varianty jejich kalkulací
  6. Realizace HOPKS na úrovni Ministerstva financí
  7. Realizace HOPKS na úrovni Ministerstva zemědělství
  8. Realizace HOPKS na úrovni Ministerstva zdravotnictví
  9. Realizace HOPKS na úrovni Ministerstva obrany
  10. Operační příprava státního území z hlediska zdrojového zabezpečení
  11. CNP a jeho propojení se systémem hospodářských opatření při řešení KS
  12. Humanitární pomoc národní a mezinárodní

  Zaměření předmětu:

  Výuka v obecné a konkrétní rovině prohlubuje problematikou informační bezpečnosti vyučovanou v rámci bakalářského studijního programu a specificky se zaměřuje na oblast kybernetické bezpečnosti. Studenti si nejprve osvojí základní terminologii a legislativní rámec vztahující se ke kybernetické bezpečnosti a po této teoretické přípravě analyzují slabiny jednotlivých bezpečnostních opatření, systémů a aplikací. Na konkrétních případech z praxe jsou demonstrovány jednotlivé kybernetické hrozby a útoky, včetně jejich původu, průběhu, možnosti obrany před nimi. Pozornost je zaměřena na všechny klíčové prvky kybernetické bezpečnosti (technologie, lidi a procesy). Díky tomuto praktickému přístupu si studenti jednak rozšíří obecné znalosti vztahující se ke kybernetické bezpečnosti a také si zdokonalí schopnosti zvládat krizové situace vyplývající z aktivit v kyberprostoru.

  Hlavní témata - Obsah předmětu

  1. Úvod do předmětu, kybernetická bezpečnost. Vývoj kybernetické bezpečnosti v ČR, dopady kybernetických útoků.
  2. Data, informace a znalosti – typy dat a informací, životní cyklus informace.
  3. Bezpečnost dat a informací.
  4. Kybernetické útoky a hrozby.
  5. Řízení informační bezpečnosti – aktiva, hrozby, zranitelnosti, bezpečnostní politika.
  6. Základní sada bezpečnostních opatření – typy opatření. Praktická implementace opatření.
  7. Zákon o kybernetické bezpečnosti.
  8. Prováděcí předpisy k zákonu o kybernetické bezpečnosti.
  9. Kybernetické bezpečnostní týmy. CSIRT/CERT
  10. Kyber bezpečnost prakticky – Identifikace, autentizace, autorizace. Útoky a obrana před nimi.
  11. Kyber bezpečnost prakticky – Auditing a monitoring, zálohování a archivace. Legální limity.
  12. Kyber bezpečnost prakticky – Antimalware, šifrování, hashování. Praktická demonstrace nasazení jednotlivých prostředků

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je prohloubit studentům znalosti z oblasti zajištění a řízení základních úkolů při řešení mimořádných událostí na jednotlivých úrovních řízení, se zaměřením na činnost Hasičského záchranného sboru ČR a jednotek požární ochrany v této problematice.

  Hlavní témata - Obsah předmětu

  1. Teoreticko-právní vymezení problematiky zdolávání mimořádných událostí
  2. Úkoly, postavení a činnost jednotlivých subjektů při přípravě a řešení mimořádných událostí
  3. Dokumentace zdolávání mimořádných událostí
  4. Úrovně řízení při odezvě na mimořádnou událost
  5. Opatření ochrany obyvatelstva při zdolávání mimořádných událostí
  6. Hasičský záchranný sbor a jednotky požární ochrany – systém, vazby, dislokace, předurčenost
  7. Síly a prostředky jednotek požární ochrany
  8. Činnost jednotek požární ochrany při jednotlivých mimořádných událostech
  9. Součinnost jednotek požární ochrany s dalšími složkami IZS
  10. Mezinárodní spolupráce, mezinárodní záchranné operace

  Zaměření předmětu:

  Cílem studijního předmětu „Zbraňové systémy a ochrana proti nim“ je naučit studenty základy konstrukce a funkční principy hlavních druhů malorážových zbraňových systémů, tvořených zbraněmi a municí, se zaměřením na malorážové střelivo určené pro tyto zbraně a jeho účinky v cíli. Bude znát základní odbornou terminologii, standardy a právní normy z oblasti zbraní a munice a jejich použití v praxi.

  Hlavní témata - Obsah předmětu

  1. Úvod do studia předmětu. Terminologie a České technické normy a České obranné standardy (ČOS).
  2. Hlavní funkční části palné zbraně a jejich úkoly. Funkční cyklus a princip palné zbraně
  3. Rozdělení malorážových palných zbraní a jejich kategorizace ve smyslu zákona č. 119/2002 Sb
  4. Právní regulace použití civilních střelných zbraní a střeliva v podmínkách ČR.
  5. Neletální zbraňové systémy (NLW). Zbraně kategorie D. Etapizace jejich vzniku a vývoje.
  6. Balistika hlavňových palných zbraní, její členění a úkoly.
  7. Historie a rozdělení munice. Terminologie a základní pojmy
  8. Zvláštní druhy střeliva (expanzní, průbojné, frangible).
  9. Zraňující agens moderních zbraňových systémů. Morfologie střelných poranění.
  10. Metody a kritéria hodnocení RP a RÚ střel (střepin) letálních zbraňových systémů.
  11. Rozdělení BOP podle uživatele, způsobu a komfortu nošení. Typy BOPJ používané v OBS.
  12. Metodologie experimentálního výzkumu v bezpečnostních oborech.

  Zaměření předmětu:

  Náplní předmětu je finální zpracování diplomové práce - vyhodnocení a shrnutí výzkumné části, dopracování teoretické a praktické části, zpracování závěrečné kapitoly, zpracování anotace, formální úprava a příprava na obhajobu pod vedením vedoucího práce. Studující má za povinnost během přípravy práce konzultovat finální zpracování s vedoucím práce pomocí osobních konzultací anebo e-mailem minimálně v těchto etapách (splnění konzultací je podmínkou udělení zápočtu v příslušných předmětech, jejichž náplní je příprava diplomové práce):