Studijní plány

Ekonomika a management podniku Bc. nové

Název předmětu
Způsob ukončení
Typ předmětu

1. Semestr

zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Seznámit studenty se základními ekonomickými kategoriemi, veličinami a modely ekonomické teorie jako teoretickým základem studia navazujících ekonomických a manažerských disciplín. Studenti si osvojí základní ekonomické teoretické přístupy pro individuální rozhodování při řešení problémů v hospodářské praxi. Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti rozumět principům rozhodování ekonomických subjektů na mikroekonomické úrovni a klíčovým faktorům ovlivňujícím makroekonomickou rovnováhu.

Obsah předmětu:

 1. Základní ekonomické pojmy, ekonomický koloběh, hranice produkčních možností.
 2. Rozhodování spotřebitele na trzích výrobků a služeb.
 3. Rozhodování firmy na trzích výrobků a služeb.
 4. Rozhodování domácností na trzích výrobních faktorů.
 5. Rozhodování firem na trzích výrobních faktorů.
 6. Rovnováha trhu. Efektivnost trhu a firmy. Tržní selhání. Mikroekonomická politika státu.
 7. Měření makroekonomické výkonnosti. Hospodářská politika, nástroje a funkce.
 8. Trh peněz.
 9. Determinanty makroekonomické rovnováhy v krátkém období – agregátní poptávka.
 10. Determinanty makroekonomické rovnováhy v krátkém období – agregátní nabídka.
 11. Makroekonomické nerovnováhy, hospodářský cyklus, inflace, nezaměstnanost.
 12. Možnosti léčení makroekonomických nerovnováh. Hospodářský růst a jeho determinanty.
zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Rozšíření a sjednocení znalostí pro použití textových komponent kancelářských programů (MS Office, Open Office, Google) s cílem dosáhnout efektivního a kvalitního užívání těchto programových balíků. Získané znalosti a dovednosti budou využity jak v průběhu studia, tak i v praxi.

Osnova:

  WORD

 1. Úvod do programu Word, spuštění, nápověda, nastavení programu, automatické opravy.
 2. Formátování textu. Rozložení stránky, písmo, odstavce, úpravy textu, použití stylů, šablony, záhlaví a zápatí, číslování stránek.
 3. Použití automatických funkcí. Vytváření obsahu, seznamů literatury, tabulek, obrázků, rejstříku, poznámkový aparát.
 4. Práce s tabulkou. Zarážky, tabulátory, převod textu na tabulku a opačně, vytvoření tabulky, formátování tabulky, výpočty.
 5. Vizuální efekty.
 6. Standardní kliparty, vlastní obrázky (velikost, stín, 3D objekt), obtékání textu, editor rovnic, Wordart a Smartart.
 7. Hromadná korespondence. Vytváření a použití seznamu příjemců, vytvoření štítků, obálek a dopisů.
 8. Spolupráce uživatelů. Komentáře, sledované změny, porovnávání dokumentů, uzamykání dokumentů.

ALTERNATIVY K MICROSOFT WORD

 • Použití textového editoru Google Docs. Vytváření, přesouvání a mazání dokumentů, formátování textu a odstavců, práce s grafikou a tabulkami, vytváření obsahu, číslování stránek, záhlaví a zápatí. Použití textového editoru Open Office.
 • Formátování textu a odstavců, práce s grafikou a tabulkami, vytváření obsahu, číslování stránek, záhlaví a zápatí.
 • POWERPOINT

 • Prezentace. Tvorba prezentace, úprava a formátování snímků, zásady a doporučení.
 • Prezentace. Tvorba animací a přechodů. Poznámky k prezentaci, spuštění prezentace, průběh prezentace.
 • zkouška
  povinný

  Cíl předmětu:

  Seznámit studenty se základními matematickými postupy a možnostmi jejich využití v ekonomii, investování a rozhodování. Předmět představuje jeden ze základních prvků odborné části studijního oboru.

  Obsah předmětu:

  1. Číselné množiny a operace s čísly: reprezentace čísel (přirozené, celé, desetinné číslo, zlomek, racionální a iracionální čísla, dekadický rozvoj přirozeného čísla), operace s reálnými čísly, absolutní hodnota reálného čísla a její geometrický význam, znázornění reálného čísla nebo jeho aproximace na číselné ose, množiny (základní pojmy, množinové operace, sjednocení, průnik, rozdíl), intervaly reálných čísel a operace s nimi, znázornění na číselné ose
  2. Proměnná, algebraické výrazy: zavedení, definiční obor, mnohočleny a operace s nimi, úpravy výrazů, zápis závislostí pomocí proměnných, modelování reálné situace pomocí výrazů
  3. Lineární a kvadratické rovnice a nerovnice: řešení lineárních rovnic a nerovnic s jednou neznámou, řešení kvadratických rovnic s jednou neznámou, součinový a podílový tvar rovnice a nerovnice
  4. Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou, rovnice vyššího řádu: lineární rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou, kvadratické rovnice s absolutní hodnotou, nulové body mnohočlenů vyššího stupně
  5. Soustavy rovnic: sčítací a dosazovací metoda, maticová algebra, využití matic a determinantů při řešení soustav lineárních rovnic (Gaussova eliminační metoda, Cramerovo pravidlo)
  6. Výroková logika, kombinatorika: výroková logika, tabulky pravdivostních hodnot složených výroků, zavedení pojmu faktoriál, kombinační číslo, Pascalův trojúhelník, binomická věta, základy kombinatoriky: permutace, kombinace, variace
  7. Číselné posloupnosti a jejich vlastnosti: hledání závislostí, jejich matematická interpretace a zápis, grafické znázornění posloupností, vlastnosti posloupností (monotonie, omezenost, limita), posloupnost aritmetická a geometrická
  8. Funkce a jejich vlastnosti I: zavedení pojmu, definiční obor, obor hodnot, graf funkce, základní vlastnosti funkcí, lineární, kvadratická a lineární lomená funkce
  9. Funkce a jejich vlastnosti II: inverzní funkce, mocninné funkce a odmocnina, exponenciální a logaritmická funkce, funkce s absolutní hodnotou, limita funkce
  10. Derivace funkce: definice a základní vlastnosti, derivace elementárních funkcí a funkcí složených, tečna a normála k rovinné křivce.
  11. Využití derivací funkce: využití první a druhé derivace (monotonie funkce, extrémy, konvexnost a konkávnost)
  12. Průběh funkce: zakreslení grafu funkce, která nepatří mezi elementární funkce
  zápočet
  povinný

  Cíl předmětu:

  Předmět se zaměřuje na osvojení si zásad odborné práce při zpracování vybraného odborného tématu na základě vyhledání, selekce a utřídění zdrojů a využití získaných znalostí z dosavadního studia včetně dovednosti jejich samostatné aplikace při řešení konkrétního problému. Studenti se seznámí s metodami tvorby odborné práce a základními přístupy kvantitativního a kvalitativního výzkumu, práce s literaturou a dalšími prameny a informačními zdroji. Prakticky si vyzkouší metody efektivního učení a práci s odborným textem. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni efektivně vyhledávat a třídit zdroje, vybrat vhodné metody zpracování odborného textu, formulovat základní východiska řešeného problému, formulovat výzkumné otázky, psát a publikovat odborný text.

  Obsah předmětu:

  1. Úvod do metodologie vědecké práce
  2. Psaní odborného textu – formální a stylistické zásady zpracování textu
  3. Práce s tématem, stanovení cílů, tvorba textu
  4. Formy odborných/akademických textů
  5. Zdroje a způsoby získávání informací – vyhledávání v EIZ a na internetu
  6. Citace a plagiátorství
  7. Hodnocení vědy, hodnocení kvality zdrojů
  8. Etika vědecké práce
  9. Výzkumné metody, výzkumné otázky, design výzkumu, hypotézy, proměnné
  10. Kvalitativní výzkum – metody, rozhovory
  11. Kvantitativní výzkum – metody, dotazníky
  12. Metody vyhodnocování a interpretace dat, statistické vyhodnocení dat
  zkouška
  povinný

  Cíl předmětu:

  Předmět slouží jako právní propedeutika pro vytváření právního rámce k předmětům, které se problematiky práva dotýkají a které student tohoto programu absolvuje v dalších fázích studia.

  Obsah předmětu:

  1. Fenomén práva, právní normy
  2. Prameny práva
  3. Tvorba právních norem
  4. Právní kultury
  5. Subjekty práva
  6. Systém práva
  7. Interpretace práva
  8. Realizace právních norem
  9. Právní vztahy
  10. Právní odpovědnost
  11. Aplikace práva
  12. Právní stát
  zkouška
  povinný

  Cíl předmětu:

  Cílem předmětu je seznámit studující s hlavními principy sociologického přístupu k analýze společenských jevů a s hlavními tématy sociologického myšlení. Studující si osvojí základní odbornou terminologii, seznámí se s hlavními sociologickými teoriemi a oblastmi sociologické analýzy. Tyto znalosti jim umožní hlubší reflexi problémů soudobé společnosti a podpoří rozvoj jejich kritického myšlení. Po úspěšném absolvování kurzu získají studující přehled o hlavních otázkách, pojmech a principech sociologie jako vědní disciplíny a výrazně si rozšíří svůj kulturní a společenský rozhled v oblasti fungování současných společností a jejich aktuálních výzev a problémů. Výstupy učení jsou zaměřeny na získání základních znalostí a dovedností sociologického myšlení a jejich aplikaci na analýzu současných sociálních fenoménů.

  Obsah předmětu:

  1. Principy sociologie a sociologické perspektivy, vznik sociologie jako vědy, zakladatelé sociologie
  2. Základní sociologická paradigmata a přístupy, hlavní sociologické teoretické směry a postavy
  3. Kultura, jedinec a společnost, socializace
  4. Konformita, deviace a sociální kontrola
  5. Sociální stratifikace a nerovnost, sociální mobilita
  6. Skupiny, organizace a byrokracie
  7. Ekonomický systém a práce, ekonomická globalizace
  8. Hlavní charakteristiky pracovního trhu v ČR v kontextu EU
  9. Základy demografie a hlavní demografické trendy v ČR v evropském kontextu
  10. Urbanizace a životní prostředí
  11. Masová média a komunikace
  12. Základy metodologie sociologického výzkumu a hlavní sociologické výzkumné metody

  2. Semestr

  zápočet
  povinný

  Cíl předmětu:

  Sjednocení a rozšíření znalostí použití tabulkových kalkulátorů Microsoft Excel, Open Office Calc či Google Docs. Hlavním cílem je získání praktických znalostí o využívání funkcí, grafů a dalších nástrojů tabulkových kalkulátorů. Schopnost efektivně zpracovat rozsáhlá data pomocí filtrování, řazení, kontingenčních tabulek či databázových funkcí.

  1. MICROSOFT EXCEL
   • Ovládání tabulkového procesoru.
   • Buňky, formát buněk, adresování relativní a absolutní, stavový řádek.
   • Automatické funkce. Vkládání funkcí, vyhledání vhodných funkcí ze seznamu, kopírování buněk.
   • Použití složitějších funkcí. Matematické funkce, statistické funkce, funkce když, countif, sumif, vyhledávací funkce.
   • Funkce pro práci s textem a datem. Funkce najít, zleva, zprava, část, datum, rok, měsíc, den.
   • Práce s maticemi. Použití maticového zápisu a výpočtu základních maticových operací jako výpočet determinantu, součtu a součinu matic, inverzní matice, transponované matice.
   • Grafické zpracování numerických dat. Tvorba grafů, úpravy grafu.
   • Vyhledávání a filtrování.
   • Kontingenční tabulky. Vytváření, modifikace, použití, vícerozměrné tabulky, filtrování.
   • Rozšířené nástroje. Hledání řešení, tabulka dat, scénáře, řešitel, analytické nástroje.
  2. ALTERNATIVY K MICROSOFT EXCEL
   • Aplikace tabulkového kalkulátoru Google Docs. Základní přehled, formátování buněk, použití funkcí, pokročilé nástroje.
   • Open Office Calc. Základní přehled, formátování buněk, použití funkcí, pokročilé nástroje.
  zkouška
  povinný

  Cíl předmětu:

  Seznámit posluchače s elementárními statistickými pojmy a základními postupy zpracování dat; základy počtu pravděpodobnosti a matematické statistiky; princip regresní a korelační analýzy. Ukázat možnosti analýzy a prezentace statistických dat. Po úspěšném absolvování budou studenti rozumět obsahu a umět používat základní statistické nástroje, které budou využívat v navazujících odborných předmětech a využijí je v praxi.

  Obsah předmětu:

  1. Popisná statistika.
  2. Charakteristiky polohy a variability.
  3. Kombinatorika. Úvod do teorie pravděpodobnosti.
  4. Klasická definice pravděpodobnosti, podmíněná pravděpodobnost.
  5. Náhodné jevy. Věta o násobení a sčítání pravděpodobnosti.
  6. Náhodné veličiny. Popis rozdělení pravděpodobností náhodných veličin. Charakteristiky jednorozměrných náhodných veličin.
  7. Základní pravděpodobnostní rozdělení.
  8. Náhodný výběr, výběrová zjišťování.
  9. Základy teorie statistických odhadů a testování statistických hypotéz.
  10. Úvod do matematické statistiky, základní pojmy.
  11. Úvod do regresní a korelační analýzy, jednorozměrná analýza rozptylu, analýza v kontingenčních tabulkách.
  12. Metody analýzy časových řad (elementární metody popisu dekompozice časových řad, adaptivní přístupy k modelu časových řad).
  zkouška
  povinný

  Cíl předmětu:

  Student získá základní teoretické znalosti z oblasti účetnictví, bude seznámen se současnou právní úpravou účetnictví pro podnikatele v České republice. Hlavní důraz je kladen na základní účetní operace na účtech rozvahových, vznik nákladů a výnosů, vznik a vykázání výsledku hospodaření, což je společné pro všechny světově respektované účetní systémy. Po absolvování předmětu bude student schopen zachytit běžné hospodářské operace vyskytující se v malých a středních podnicích, sestavit účetní závěrku, dále bude umět využívat informace obsažené v účetních výkazech pro účely řízení a rozhodování.

  Obsah předmětu:

  1. Podstata a význam účetnictví. Nástroje účetnictví.
  2. Bilanční teorie. Bilance: funkce a obsah. Odvození rozvahových účtů, otevírání účtů.
  3. Náklady a výnosy. Účetní dokumentace, chronologie, systematika.
  4. Kontrola správnosti účetních zápisů. Uzavírání účetních knih. Výkaznictví, Výkaz zisku a ztrát: struktura a možnosti uspořádání.
  5. Dlouhodobý majetek (rozpoznání, oceňování, vykazování), způsoby pořizování dlouhodobého majetku.
  6. Dlouhodobý majetek (vyjádření opotřebení, způsoby vyřazování a jejich účtování a vykazování).
  7. Zásoby nakupované (definice, členění, rozpoznání, oceňování, účtování způsob A, B).
  8. Finanční majetek (pokladna, bankovní účet, peníze na cestě, finanční majetek dlouhodobý, krátkodobý).
  9. Dodavatelsko-odběratelské vztahy, účtování DPH, účtování závazků a pohledávek vůči zaměstnancům.
  10. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky, rezervy.
  11. Proces účetní uzávěrky.
  12. Účetní závěrka.
  zkouška
  povinný

  Cíl předmětu:

  Student zná a vysvětluje základní poznatky obecné psychologie, vývojové psychologie, sociální psychologie a psychologie osobnosti, které patří k základním psychologickým disciplínám. Kriticky analyzuje a v praxi implementuje poznatky obecné psychologie. Aplikuje metodologii a metody psychologie při řešení některých praktických problémů v oblasti řízení lidí.

  Obsah předmětu:

  1. Předmět, úkoly, členění a význam psychologických věd
  2. Historie psychologie a hlavní směry současné psychologie
  3. Základy metodologie a metody psychologie
  4. Kognitivní procesy
  5. Emoce a motivace
  6. Paměť a učení
  7. Základy ontogenetické psychologie, determinanty psychického vývoje
  8. Člověk v předivu interpersonálních vztahů
  9. Osobnost – vznik, vývoj, utváření, struktura, dynamika
  10. Vlastnosti osobnosti
  11. Poznávání osobnosti
  12. Zvládání náročných životních situací
  zkouška
  povinný

  Cíl předmětu:

  Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy z managementu v relaci k řízenému systému. Předmět poskytuje posluchačům získání základních znalostí a dovedností pro řízení organizací. Vytváří základy pro návazné studium zejména manažersky orientovaných předmětů.

  Obsah předmětu:

  1. Pojetí managementu, vymezení základních pojmů.
  2. Historické kořeny managementu, vývoj a hlavní rozvojové směry v minulosti a současnosti.
  3. Školy managementu.
  4. Profil a osobnost manažera. Styly manažerské práce.
  5. Rozhodovací procesy.
  6. Plánování.
  7. Organizování.
  8. Motivování a stimulace zaměstnanců. Řízení lidských zdrojů.
  9. Kontrola.
  10. Procesní management.
  11. Komunikace a vyjednávání.
  12. Stres management a soudobé problémy managementu.
  zkouška
  volitelný

  3. Semestr

  zkouška
  povinný

  Cíl předmětu:

  Seznámit studenty se základními pojmy, metodami a technikami z oblasti řízení lidských zdrojů. Objasnit roli řízení lidských zdrojů v organizaci. Studující získá potřebné dovednosti a znalosti z relevantních oblastí s důrazem na motivaci pracovníků, řízení výkonu a systém odměňování. Poskytuje posluchačům základ nutný pro výkon manažerských funkcí.

  Obsah předmětu:

  1. Úvod do řízení lidských zdrojů, uplatnění řízení lidských zdrojů v řízení organizace
  2. Organizační management, organizační struktury
  3. Role a osobnost manažera, styly řízení
  4. Získávání zaměstnanců, zdroje a nástroje
  5. Výběr zaměstnanců a využívané metody
  6. Adaptace zaměstnance a její oblasti
  7. Řízení výkonu a jeho determinanty
  8. Vzdělávání a rozvoj
  9. Pracovní kariéra a její možnosti
  10. Systémy odměňování
  11. Hodnocení zaměstnanců a jeho metody
  12. Činnosti personalisty a manažera v managementu lidských zdrojů v organizaci
  zkouška
  povinný

  Cíl předmětu:

  Předmět je zaměřen na objasnění řady důležitých pojmů a postupů spojených s analýzou prostředí, ve kterém se podnik pohybuje, a postavení firmy na trhu. Následně se věnuje otázkám kupního chování spotřebitele a organizací, segmentaci trhu a zacílení na vybraný segment trhu, jednotlivým nástrojům marketingového mixu a problematice jejich řízení při naplňování marketingových cílů firmy. Zároveň předmět seznamuje studenty se specifiky marketingu služeb. Po ukončení tohoto předmětu by studenti měli porozumět zejména podstatě cíleného marketingu a umět uplatnit nabyté znalosti a dovednosti při zpracování marketingového plánu.

  Obsah předmětu:

  1. Vývoj marketingu. Marketingová koncepce. Specifika marketingu služeb.
  2. Trh a jeho účastníci. Hlavní charakteristiky okolí podniku. Popis trhu.
  3. Psychologická dimenze kupního chování spotřebitelů. Kupní rozhodovací proces. Značky a jejich role v ovlivňování nákupního chování. Chování zákazníků na trhu organizací (B2B).
  4. Marketingový výzkum jako oblast marketingového informačního systému. Členění výzkumu podle povahy informací a metod. Sestavení a realizace výzkumného projektu. Marketingový výzkum ve službách.
  5. Metody analýzy vnějšího prostředí. Postupy interní analýzy. Analýza SWOT.
  6. Segmentace trhu. Segmentační kritéria pro trhy spotřebitelů a organizací. Volba cílového segmentu a určení tržního umístění (positioningu).
  7. Role marketingu ve strategickém plánování. Funkce a obsah marketingového plánu. Specifika marketingového plánování ve službách.
  8. Taktické nástroje implementace marketingového plánu. Rozšířený marketingový mix ve službách.
  9. Marketingový mix: produkt a jeho charakteristiky. Možnosti rozvoje produktu. Řízení produktového mixu.
  10. Marketingový mix: cena a její vnímání zákazníkem. Tvorba cen a cenové strategie.
  11. Marketingový mix: marketingová komunikace. Nástroje komunikačního mixu, jejich členění a užití.
  12. Marketingový mix: dostupnost a distribuční strategie. Volba distribučních cest a řízení distribuce.
  zkouška
  povinný

  Cíl předmětu:

  Předmět je zaměřen na podnik a na jeho fungování v tržním hospodářství. Cílem je poskytnout studentům přehled o možnostech podnikání a jeho hlavních cílech, o možných formách podnikání, o majetku vloženém do podnikání, zdrojích jeho krytí, tvorbě a rozdělování vytvořeného hospodářského výsledku podniku a vytvořit tak základy pro studium navazujících ekonomických předmětů. Podniková ekonomika je zaměřena na úvodní problematiku ekonomiky a řízení podniku jako celku, ale i jejích jednotlivých funkcí: produkční, výrobní, personální a lidských zdrojů, logistické, obchodní a ekonomicko-finanční. Při jejím studiu jde o pochopení všeobecné, ekonomické, organizační, výrobní, tržní a řídící stránky podnikových procesů, které v podniku probíhají, a vzájemných souvislostí mezi nimi.

  Obsah předmětu:

  1. Podstata podniku a podnikání, okolí podniku. Podnikání a podnik. Podnikatelské prostředí. Okolí podniku.
  2. Výrobní faktory a jejich klasifikace. Klasifikace výrobních faktorů. Kombinace výrobních faktorů.
  3. Efektivnost podniku a její kategorie. Náklady a jejich vztah k výrobním faktorům. Výsledek podnikové činnosti, jeho kvantifikace a použití. Hodnocení efektivnosti vynaložených nákladů.
  4. Klasifikace podniků. Právní forma podnikání. Oblast (sektor) podnikání. Velikost podniku.
  5. Životní cyklus podniku. Založení podniku. Růst podniku a jeho stabilizace. Krize podniku, sanace. Zánik podniku.
  6. Majetek podniku (2/1). Majetková struktura podniku. Dlouhodobý majetek. Oběžný majetek.
  7. Kapitálová struktura podniku. Vlastní zdroje. Cizí zdroje.
  8. Oceňování majetku podniku. Oceňování dlouhodobého majetku. Oceňování oběžného majetku. Oceňování vlastního a cizího kapitálu. Oceňování podniku.
  9. Cíle podniku a jeho funkce. Činnosti podniku – podnikové funkce, trh – marketing, řízení rozvoje, inovace, zavádění nových výrob – příprava výroby a efektivnost přípravy výroby, nákup a zásobování, výroba. Řízení výrobního procesu v prostoru a čase, technická obsluha výroby, odbyt – prodej.
  10. Specifika jednotlivých druhů podnikání. Výrobní podnik. Podnik poskytující služby. Podnikání v cestovním ruchu. Podnikání ve zdravotnictví.
  11. Finanční plánování. Proces finančního plánovaní. Proces tvorby finančního plánu.
  12. Investiční činnost. Metoda výnosnosti investice. Metoda doby návratnosti. Metoda čisté současné hodnoty. Metoda vnitřního výnosového procenta.
  zápočet
  povinný

  Cíl předmětu:

  Cílem předmětu Odborná praxe I – III je zvýšit provázanost studia s potřebami praxe, tedy potřebami reálného ekonomického života, a lépe tak reagovat na požadavky budoucích potenciálních zaměstnavatelů absolventů, a to jak z hlediska managementu, tak z hlediska ekonomiky a hospodaření. Předmět Odborná praxe probíhá ve 3., 4. a 5. semestru studia, čtyři týdny v každém semestru, délka praxe za celé studium je tedy 12 týdnů. Student může praxi splnit třemi způsoby:

  1. Navrhne si sám organizaci, se kterou se domluví a praxi u ní absolvuje.

  2. Student pracuje v organizaci, která svou činností přímo souvisí se studijním programem a je v souladu s profilem absolventa. Pak si praxi může nechat částečně uznat.

  3. Student má možnost využít smluvně zajištěné organizace, které se školou spolupracují.

  Student na konci každého semestru vypracuje Zprávu o realizaci odborné praxe, jejíž součástí bude vlastní zhodnocení působení v organizaci a také přehled projektů a úkolů, na kterých student spolupracoval.

  zápočet
  povinně volitelný
  zkouška
  volitelný

  4. Semestr

  zkouška
  povinný

  Cíl předmětu:

  Seznámení posluchačů s důležitými oblastmi komplexu finančního řízení a financování firem s důrazem na klíčový význam finanční stability jako určujícího faktoru konkurenceschopnosti. Ujasnit podstatu popisovaných skutečností a poukázat na základní principy a charakteristické znaky. Vymezit základní oblasti finančního řízení v kontextu řízení podniku. Objasnit studentům problematiku rizika spojeného s podnikáním a klíčový význam řízení rizika v plánu i provozu podniku.

  Obsah předmětu:

  1. Základy financí podniku.
  2. Finanční rozhodování podniku.
  3. Faktor času a riziko ve finančním rozhodování.
  4. Řízení rizik.
  5. Majetková a finanční struktura podniku.
  6. Oběžný majetek podniku a jeho řízení.
  7. Finanční analýza I.
  8. Finanční analýza II.
  9. Zdroje a formy financování podniku I.
  10. Zdroje a formy financování podniku II.
  11. Finanční plánování.
  12. Kapitálové plánování a investiční rozhodování.
  zápočet
  povinný

  Cíl předmětu:

  Studenti si osvojí zásady a metody odborné práce, práci s literaturou a prameny a dalšími heuristickými materiály a informačními zdroji. Prakticky si vyzkouší práci s odborným textem a samostatnou tvůrčí činnost. Budou individuálně konzultovat své dílčí kroky k naplnění cíle práce s vedoucím práce a s vedoucím semináře. Výstupem je zpracování pracovní verze bakalářské práce.

  Obsah předmětu:

  1. Metody získávání zdrojů, dat a informací.
  2. Čtení odborného textu, rešerše, kritika pramenů, zásady interpretace dat, vědecká fakta.
  3. Používání zdrojů a jejich citace, zásady správného citování, nejčastější chyby v citacích. Obecná pravidla pro bibliografické citace podle normy ČSN ISO 690.
  4. Metodologie sociologického výzkumu, kvalitativní a kvantitativní metody.
  5. Vybrané výzkumné metody a techniky vhodné pro zpracování bakalářské práce.
  6. Obsahová strukturalizace a hierarchizace textu a hlavních částí bakalářské práce.
  7. Vnitřní podoba bakalářské práce a stylistika.
  8. Charakteristika jednotlivých základních částí bakalářské práce.
  9. Vnější podoba bakalářské práce, formální náležitosti.
  10. Time management. Efektivní časový plán postupu prací při zpracovávání bakalářské práce.
  11. Prezentace bakalářské práce, příprava na diskusi a rozpravu v rámci obhajoby bakalářské práce.
  12. Skupinové a individuální konzultace, prezentace průběžných výsledků.
  zkouška
  povinný

  Cíl předmětu:

  Cílem předmětu je seznámit studenty s platným daňovým systémem České republiky z pohledu uplatňování jednotlivých daňových zákonů tak, aby byli schopni znát konstrukci a význam každé jednotlivé daně. Po absolvování předmětu budou studenti schopni aplikovat svoje znalosti v praxi podnikatelských subjektů a samostatně zpracovat daňová přiznání k jednotlivým daním.

  Obsah předmětu:

  1. Úvod do předmětu. Základní pojmy z oblasti daní – předmět daně, poplatník daně, plátce daně, daň, sazba daně, zdaňovací období, funkce daní a dalších nástrojů příjmové politiky, teoretická východiska a rozdíly mezi daněmi a ostatními příjmy rozpočtů, členění daní, charakteristika daňového systému ČR.
  2. Daň z příjmů fyzických osob. Poplatníci, předmět daně, příjmy ze závislé činnosti.
  3. Daň z příjmů ze samostatné činnosti, sociální a zdravotní pojištění.
  4. Daň z příjmů fyzických osob. Příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu a ostatní příjmy.
  5. Daň z příjmů právnických osob. Poplatníci, základ daně, výsledek hospodaření, společné principy zdaňování fyzických a právnických osob.
  6. Daňové odpisování hmotného a nehmotného majetku, rezervy a opravné položky.
  7. Daň silniční. Předmět daně, poplatníci daně, sazby daně, osvobození, daňové přiznání.
  8. Daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí.
  9. Daň z přidané hodnoty. Základní pojmy, daňové doklady, základ daně, sazby daně, výpočet daně, registrace k dani, nárok na odpočet, daňová povinnost, nadměrný odpočet.
  10. Daň z přidané hodnoty. Zdaňování pořízení zboží z jiného členského státu, dovoz, vývoz.
  11. Daň z přidané hodnoty. Zdaňování poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států EU a třetích zemí. Daňové přiznání, souhrnné hlášení, kontrolní hlášení.
  12. Ostatní nepřímé daně. Spotřební daně, ekologické daně.
  zkouška
  povinný

  Cíl předmětu:

  Seznámit studenty s metodami personální práce v oblasti analýzy pracovních míst, plánování lidských zdrojů, získávání, výběru, přijímání a adaptace zaměstnanců, hodnocení, odměňování a vzdělávání zaměstnanců i péče o zaměstnance.

  Obsah předmětu:

  1. Koncepce personální práce
  2. Analýza pracovních míst
  3. Plánování lidských zdrojů
  4. Získávání zaměstnanců
  5. Výběr zaměstnanců
  6. Přijímání zaměstnanců
  7. Adaptace zaměstnanců
  8. Hodnocení zaměstnanců
  9. Odměňování zaměstnanců
  10. Vzdělávání zaměstnanců
  11. Motivace zaměstnanců
  12. Péče o zaměstnance
  zápočet
  povinný

  Cíl předmětu:

  Cílem předmětu Odborná praxe I – III je zvýšit provázanost studia s potřebami praxe, tedy potřebami reálného ekonomického života, a lépe tak reagovat na požadavky budoucích potenciálních zaměstnavatelů absolventů, a to jak z hlediska managementu, tak z hlediska ekonomiky a hospodaření. Předmět Odborná praxe probíhá ve 3., 4. a 5. semestru studia, čtyři týdny v každém semestru, délka praxe za celé studium je tedy 12 týdnů. Student může praxi splnit třemi způsoby:

  1. Navrhne si sám organizaci, se kterou se domluví a praxi u ní absolvuje.

  2. Student pracuje v organizaci, která svou činností přímo souvisí se studijním programem a je v souladu s profilem absolventa. Pak si praxi může nechat částečně uznat.

  3. Student má možnost využít smluvně zajištěné organizace, které se školou spolupracují.

  Student na konci každého semestru vypracuje Zprávu o realizaci odborné praxe, jejíž součástí bude vlastní zhodnocení působení v organizaci a také přehled projektů a úkolů, na kterých student spolupracoval.

  zápočet
  povinně volitelný
  zkouška
  volitelný

  5. Semestr

  Cíl předmětu:

  Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky udržitelného rozvoje, do pojmové problematiky a s tím spojených právních norem ČR a direktiv EU, případně aktuálních podkladů OSN. Součástí přípravy na problematiku bude vysvětlení historie pojmu a postupu k udržitelnosti, dále pak smyslu světové konference v Riu 1992 a jejích důsledků, pojmů a aktivit Agenda 21, lokální Agenda 21, postupy při stanovení MDG a přechodu na Agendu 2030, strategie rozvoje ČR 2030 a provázání s dalšími dokumenty. V dalším rozvoji myšlenky udržitelného rozvoje jsou posluchači seznámeni s dalšími principy a aplikacemi ve světě, v Evropě a také v ČR.

  Obsah předmětu:

  1. Udržitelný rozvoj, vznik, definice, prosazování a instituce, zákony.
  2. Vývoj myšlenky UR ve světě i v ČR, navazující evropské aktivity.
  3. Indikátory udržitelnosti a jejich využití a rozvoj.
  4. Seznámení s environmentální geografií, bezpečností a postupy prevence krizových situací v prostředí.
  5. Úvod do využití datových zdrojů.
  6. Globální oteplování, omezení CO2, mitigace, Resilient Cities a Covenant Cities, Pact of Mayors, adaptační strategie.
  7. Koncepce environmentální bezpečnosti a přizpůsobení se vlivům změny klimatu.
  8. Směry a myšlenky v aktuální světové, evropské a české politice v ochraně životního prostředí a udržitelném rozvoji.
  9. Zákony ČR a směrnice EU a doporučení udržitelného rozvoje.
  10. Aktuální trendy, jako jsou Smart Cities, Digital City, adaptace na změnu klimatu, resilience měst, strategie adaptace, organizace na světové úrovni a rozvoj myšlenek u nás.
  11. Města a globální rozvojové cíle.
  12. Cíle milenia a další, včetně Agendy 2030 a strategického rámce UR v ČR 2030, ICLEI.
  zkouška
  povinný

  Cíl předmětu:

  Cílem předmětu je zvládnutí praktických základů ekonomických funkcí a právních pravidel fungování subjektů působících na trhu, zejména obchodních společností. Předmět rovněž poskytuje základní orientaci v daňové problematice související se společnostmi zřízenými podle českého práva.

  Obsah předmětu:

  1. Úvod do problematiky, historický vývoj obchodního práva.
  2. Podnikatel, spotřebitel, obchodní závod.
  3. Založení a vznik obchodní společnosti, povaha a právní charakteristika společenské a zakladatelské smlouvy, náležitosti společenské a zakladatelské smlouvy, neplatnost založení společnosti.
  4. Základní pojmy z práva obchodních společností. Veřejné obchodní společnosti. Komanditní společnosti. Společnost s ručením omezeným. Akciové společnosti.
  5. Postavení společníka ve společnosti, přehled jeho práv a povinností.
  6. Práva a povinnosti statutárních orgánů vůči společnosti, vznik a zánik funkce, dozorčí rada, zákaz konkurence.
  7. Zrušení společnosti a jeho právní důsledky, zrušení společnosti s likvidací. Zrušení společnosti bez likvidace, přeměny obchodních společností, fúze, rozdělení, změna právní formy.
  8. Obchodní rejstřík a sbírka listin.
  9. Obchodní závazkové vztahy, specifika podnikatelských vztahů.
  10. Vznik, změna závazku.
  11. Zajištění a utvrzení dluhu.
  12. Zánik závazku.
  zápočet
  povinný

  Cíl předmětu:

  Předmět navazuje na kurz Metodologie odborné práce. Cílem je seznámit studenty se závaznou metodikou pro psaní kvalifikačních prací, obsahovými a formálními požadavky kladenými na zpracování prací tohoto druhu a poskytnout jim informace usnadňující zpracování bakalářské práce na požadované odborné úrovni a připravit je na její úspěšnou obhajobu.

  zkouška
  povinný

  Cíl předmětu:

  Manažerské dovednosti představují ucelený soubor kompetencí zaměřených na aplikační rovině na posílení role vedoucích zaměstnanců v jejich vedoucí, řídící a rozvojové dimenzi. Předmět je zaměřen na osvojení si základních postupů trojrole vedoucího zaměstnance: manažera – leadera – kouče, tj. prizmatu řízení – vedení – rozvoje zaměstnanců. Studující si osvojí principy, techniky a metody vedení, řízení a rozvoje zaměstnanců. Naučí se je používat jako manažerské techniky, postupy a metody pro efektivní zvládnutí role vedoucího zaměstnance i pro svůj vlastní seberozvoj.

  1. Manažer – leader – kouč: trojrole vedoucího zaměstnance
  2. Manažerská komunikace: principy, kanály, úskalí, formy
  3. Poskytování zpětné vazby, umění dávat i přijímat pochvalu i kritiku
  4. Performance management a práce s manažerskou mřížkou
  5. Manažerské rozhovory: motivační, hodnotící, vytýkací
  6. Metody a techniky dlouhodobé práce s podřízenými
  7. Týmová spolupráce a práce s týmovou dynamikou
  8. Motivace zaměstnanců a motivační nástroje podniků
  9. Zvládání komunikačně náročných situací z manažerské praxe
  10. Koučink jako nástroj rozvoje zaměstnanců
  11. Základy time a stress managementu
  12. Work-life balance v praxi
  zápočet
  povinný

  Cíl předmětu:

  Cílem předmětu Odborná praxe I – III je zvýšit provázanost studia s potřebami praxe, tedy potřebami reálného ekonomického života, a lépe tak reagovat na požadavky budoucích potenciálních zaměstnavatelů absolventů, a to jak z hlediska managementu, tak z hlediska ekonomiky a hospodaření. Předmět Odborná praxe probíhá ve 3., 4. a 5. semestru studia, čtyři týdny v každém semestru, délka praxe za celé studium je tedy 12 týdnů. Student může praxi splnit třemi způsoby:

  1. Navrhne si sám organizaci, se kterou se domluví a praxi u ní absolvuje.

  2. Student pracuje v organizaci, která svou činností přímo souvisí se studijním programem a je v souladu s profilem absolventa. Pak si praxi může nechat částečně uznat.

  3. Student má možnost využít smluvně zajištěné organizace, které se školou spolupracují.

  Student na konci každého semestru vypracuje Zprávu o realizaci odborné praxe, jejíž součástí bude vlastní zhodnocení působení v organizaci a také přehled projektů a úkolů, na kterých student spolupracoval.

  zápočet
  povinně volitelný
  zkouška
  volitelný

  6. Semestr

  Cíl předmětu:

  Předmět umožní studentům získat a prohloubit teoretické a praktické znalosti o marketingu a zároveň pochopit širší souvislosti při aplikaci moderních marketingových metod, jakou je neuromarketingový výzkum anebo conjoint analýza, v podnikatelském prostředí charakteristickém globalizací, vytvářením hodnotových sítí a novými formami konkurenčního boje. Pozornost je soustředěna na společensky odpovědný marketing charakteristický komplexnějším a soudržnějším přístupem. V přednášené látce nechybí téma využití mobilních platforem a internetu při získávání a zpracovávání informací k podpoře obchodních procesů a k realizaci komunikačních cílů firmy. Obsah předmětu přesahuje pojetí marketingu jako podnikové funkce.

  Obsah předmětu:

  1. Hlavní aspekty současného marketingového paradigmatu. Vztahový marketing a další složky koncepce holistického marketingu.
  2. Současné trendy spotřebitelského chování.
  3. Moderní postupy zjišťování a zpracovávání marketingových informací. Databázový marketing.
  4. Podstata a možnosti e-business. Zapojení e-commerce a e-marketingu při plnění cílů podniku.
  5. Neuromarketingový výzkum a jeho praktické využití.
  6. Role inovací. Proces vývoje nového produktu. Metody aktivní integrace zákazníka do procesu tvorby produktu.
  7. Design jako prostředek dosažení konkurenční výhody. Brand management.
  8. Trendy v offline komunikaci. Přechod na emoční modely zákaznické responze.
  9. Firemní a produktová komunikace formou online nástrojů. Marketing ve vyhledávačích.
  10. Social media marketing. Využití cloudových řešení pro řízení firemních projektů.
  11. Budování online reputace firmy na trhu výrobků a služeb a na trhu práce. Interní marketing.
  12. Vybrané přístupy sociálního marketingu.
  zkouška
  povinný

  Cíl předmětu:

  Cílem předmětu je pochopit základy současných procesů globalizace, případně protichůdných procesů probíhajících v rámci světové ekonomiky a politiky a jejich vazby na mezinárodní obchod a další formy mezinárodních ekonomických vztahů, které představují vnější ekonomické prostředí vývoje české ekonomiky.

  Obsah předmětu:

  1. Úvod do studia, předmět a metody zkoumání globální ekonomiky
  2. Vznik a vývoj světové ekonomiky
  3. Strukturální změny ve světové ekonomice
  4. Mezinárodní dělba práce a mezinárodní ekonomické vztahy
  5. Mezinárodní obchod a vývojové tendence světových trhů
  6. Mezinárodní pohyb výrobních faktorů (kapitálu a pracovní síly) a jejich vývoj
  7. Mezinárodní měnový a finanční systém a jejich vývoj
  8. Transnacionální korporace a jejich role ve světové ekonomice
  9. Integrační procesy ve světové ekonomice
  10. Změny v rozložení ekonomického potenciálu ve světové ekonomice
  11. Globální problémy světové ekonomiky
  12. Vztah politiky a ekonomiky ve světovém hospodářství

  Cíl předmětu:

  Předmět obsahuje poznatky z veřejné správy, její struktury, organizace, řízení, rozhodování, hospodaření, poznatky správního práva a další legislativy ve vazbě na problematiku veřejné správy, součástí předmětu jsou též aspekty EU. Posluchači se seznámí s teoretickými a zejména s praktickými aspekty fungování veřejné správy (obecně a zejména ve vztahu k samosprávám); s jejím hospodařením a správou; se subjekty, s rozhodováním a vztahy; se správní vědou a relevantní legislativou; s organizační výstavbou veřejné správy, s veřejnou službou a rolí úředníků ve veřejné správě. Dále se posluchači seznámí s problematikou úkolů a cílů veřejné správy, s rozhodováním uvnitř tohoto systému a s fenoménem efektivnosti veřejné správy. Posluchači se též seznámí s relevantními aspekty těchto témat ve vazbě na EU.

  Obsah předmětu:

  1. Pojem a charakteristika veřejné správy, subjekty veřejné správy
  2. Správní věda, veřejné politiky, relevantní legislativa
  3. Reformy a modernizace veřejné správy v ČR a EU
  4. Organizace veřejné správy - státní správa, samospráva (obce, kraje), přenesený výkon státní správy
  5. Zaměstnanci ve veřejné správě, problematika korupce a etiky
  6. Úkoly a cíle veřejné správy - pojetí, obsah a systematika úkolů veřejné správy, transformace úkolů veřejné správy do organizačních struktur, plánování úkolů veřejné správy, problémy plynoucí z nárůstu úkolů
  7. Rozhodování a analýza ve veřejné správě (obecně, ve vazbě na samosprávu)
  8. Hospodaření ve veřejné správě, správa majetku
  9. Veřejné služby, veřejné projekty a veřejné zakázky
  10. Kontrola a hodnocení veřejné správy – obecně, jednotlivá kritéria (efektivnost, hospodárnost, účelnost)
  11. Efektivnost a dostupnost veřejné správy – praktické problémy měření efektivnosti
  12. Problematika EU, mezinárodní a nadnárodní organizace a veřejná správa

  Cvičení:

  1. Náležitosti podnikatelského záměru
  2. Plánování projektových činností: CPM a PERT metody rozvrhování aktivit
  3. Financování projektů a řízení investic
  4. Případové studie optimálního investičního a finančního rozhodování

  Cíl předmětu:

  Předmět seznamuje studenty s aktuálními otázkami managementu a ekonomiky a prostřednictvím zvaných přednášek se studentům pokouší přiblížit současnou praxi v těchto oborech. Cílem je seznámit studenty s aktuálními modely ekonomické teorie navazujících ekonomických a manažerských disciplín a rozvinout schopnosti rozhodování při řešení problémů v hospodářské praxi v návaznosti na změny 4.0.

  Obsah předmětu:

  1. Význam podniku v národním hospodářství
  2. Typologie podniků
  3. Specifické ekonomiky
  4. Analýza PESTLE a SWOT
  5. Organizační a informační struktura podniku
  6. Controlling
  7. Cash flow
  8. Proces strategického managementu v organizacích
  9. Atributy konkurenčních vlivů v moderním podnikatelském prostředí
  10. Balanced Scorecard a další analytické nástroje hodnocení podniků
  11. Atraktivita odvětví
  12. Strategic Position and Action Evaluation Matrix – efektivní prostředky formulace strategií. Principy evaluace strategických možností
  zápočet
  povinný

  Cíl předmětu:

  Náplní předmětu je příprava bakalářské práce pod vedením vedoucího práce. Studující má za povinnost během přípravy práce konzultovat s vedoucím práce pomocí osobních konzultací anebo e-mailem minimálně v těchto etapách (splnění konzultací je podmínkou udělení zápočtu v příslušných předmětech, jejichž náplní je příprava bakalářské práce):

 • Teze pro zpracování bakalářské práce (v přiměřeném rozsahu cca 7-10 stran, obsahující zejména cíl práce, metody a návrh postupu zpracování);
 • Koncept bakalářské práce (rozpracovaná teoretická i praktická část);
 • Vždy, když chce studující významně změnit postup zpracování.
 • Příprava závěrečné práce se řídí vnitřními předpisy AMBIS VŠ.

  zkouška
  volitelný

  Ekonomika a management podniku Bc. staré

  Název předmětu
  Způsob ukončení
  Typ předmětu

  1. Semestr

  zkouška
  povinný

  Cíl předmětu:

  Seznámit studenty se základními ekonomickými kategoriemi, veličinami a modely ekonomické teorie jako teoretickým základem studia navazujících ekonomických a manažerských disciplín. Studenti si osvojí základní ekonomické teoretické přístupy pro individuální rozhodování při řešení problémů v hospodářské praxi. Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti rozumět principům rozhodování ekonomických subjektů na mikroekonomické úrovni a klíčovým faktorům ovlivňujícím makroekonomickou rovnováhu.

  Obsah předmětu:

  1. Základní ekonomické pojmy, ekonomický koloběh, hranice produkčních možností.
  2. Rozhodování spotřebitele na trzích výrobků a služeb.
  3. Rozhodování firmy na trzích výrobků a služeb.
  4. Rozhodování domácností na trzích výrobních faktorů.
  5. Rozhodování firem na trzích výrobních faktorů.
  6. Rovnováha trhu. Efektivnost trhu a firmy. Tržní selhání. Mikroekonomická politika státu.
  7. Měření makroekonomické výkonnosti. Hospodářská politika, nástroje a funkce.
  8. Trh peněz.
  9. Determinanty makroekonomické rovnováhy v krátkém období – agregátní poptávka.
  10. Determinanty makroekonomické rovnováhy v krátkém období – agregátní nabídka.
  11. Makroekonomické nerovnováhy, hospodářský cyklus, inflace, nezaměstnanost.
  12. Možnosti léčení makroekonomických nerovnováh. Hospodářský růst a jeho determinanty.
  zápočet
  povinný

  Cíl předmětu:

  Rozšíření a sjednocení znalostí pro použití textových komponent kancelářských programů (MS Office, Open Office, Google) s cílem dosáhnout efektivního a kvalitního užívání těchto programových balíků. Získané znalosti a dovednosti budou využity jak v průběhu studia, tak i v praxi.

  Osnova:

   WORD

  1. Úvod do programu Word, spuštění, nápověda, nastavení programu, automatické opravy.
  2. Formátování textu. Rozložení stránky, písmo, odstavce, úpravy textu, použití stylů, šablony, záhlaví a zápatí, číslování stránek.
  3. Použití automatických funkcí. Vytváření obsahu, seznamů literatury, tabulek, obrázků, rejstříku, poznámkový aparát.
  4. Práce s tabulkou. Zarážky, tabulátory, převod textu na tabulku a opačně, vytvoření tabulky, formátování tabulky, výpočty.
  5. Vizuální efekty
  6. Standardní kliparty, vlastní obrázky (velikost, stín, 3D objekt), obtékání textu, editor rovnic, Wordart a Smartart.
  7. Hromadná korespondence. Vytváření a použití seznamu příjemců, vytvořen štítků, obálek a dopisů.
  8. Spolupráce uživatelů. Komentáře, sledované změny, porovnávání dokumentů, uzamykání dokumentů.

  ALTERNATIVY K MICROSOFT WORD

 • Použití textového editoru Google docs. Vytváření, přesouvání a mazání dokumentů, formátování textu a odstavců, práce s grafikou a tabulkami, vytváření obsahu, číslování stránek, záhlaví a zápatí. Použití textového editoru Open Office
 • Formátování textu a odstavců, práce s grafikou a tabulkami, vytváření obsahu, číslování stránek, záhlaví a zápatí.
 • POWERPOINT

 • Prezentace. Tvorba prezentace, úprava a formátování snímků, zásady a doporučení.
 • Prezentace. Tvorba animací a přechodů. Poznámky k prezentaci, spuštění prezentace, průběh prezentace.
 • zkouška
  povinný

  Cíl předmětu:

  Seznámit studenty se základními matematickými postupy a možnostmi jejich využití v ekonomii, investování a rozhodování. Předmět představuje jeden ze základních prvků odborné části studijního oboru.

  Obsah předmětu:

  1. Číselné množiny a operace s čísly: reprezentace čísel (přirozené, celé, desetinné číslo, zlomek, racionální a iracionální čísla, dekadický rozvoj přirozeného čísla), operace s reálnými čísly, absolutní hodnota reálného čísla a její geometrický význam, znázornění reálného čísla nebo jeho aproximace na číselné ose, množiny (základní pojmy, množinové operace sjednocení, průnik, rozdíl), intervaly reálných čísel a operace s nimi, znázornění na číselné ose
  2. Proměnná, algebraické výrazy: zavedení, definiční obor, mnohočleny a operace s nimi, úpravy výrazů, zápis závislostí pomocí proměnných, modelování reálné situace pomocí výrazů
  3. Lineární a kvadratické rovnice a nerovnice: řešení lineárních rovnice a nerovnice s jednou neznámou, řešení kvadratických rovnic s jednou neznámou, součinový a podílový tvar rovnice a nerovnice
  4. Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou, rovnice vyššího řádu: lineární rovnice a nerovnic s absolutní hodnotou, kvadratické rovnice s absolutní hodnotou, nulové body mnohočlenů vyššího stupně
  5. Soustavy rovnic: sčítací a dosazovací metoda, maticová algebra, využití matic a determinantů při řešení soustav lineárních rovnic, (Gaussova eliminační metoda, Cramerovo pravidlo)
  6. Výroková logika, kombinatorika: výroková logika, tabulky pravdivostních hodnot složených výroků, zavedení pojmu faktoriál, kombinační číslo, Pascalův trojúhelník, binomická věta, základy kombinatoriky: permutace, kombinace, variace
  7. Číselné posloupnosti a jejich vlastnosti: hledání závislostí, jejich matematická interpretace a zápis, grafické znázornění posloupností, vlastnosti posloupností (monotonie, omezenost, limita), posloupnost aritmetická a geometrická
  8. Funkce a jejich vlastnosti I: zavedení pojmu, definiční obor, obor hodnot, graf funkce, základní vlastnosti funkcí, lineární, kvadratická a lineární lomená funkce.
  9. Funkce a jejich vlastnosti II: inverzní funkce, mocninné funkce a odmocnina, exponenciální a logaritmická funkce, funkce s absolutní hodnotou, limita funkce.
  10. Derivace funkce: definice a základní vlastnosti, derivace elementárních funkcí a funkcí složených, tečna a
  11. normála k rovinné křivce.
  12. Využití derivací funkce: využití první a druhé derivace (monotonie funkce, extrémy, konvexnost a konkávnost).
  13. Průběh funkce: zakreslení grafu funkce, která nepatří mezi elementární funkce.
  zápočet
  povinný

  Cíl předmětu:

  Předmět se zaměřuje na osvojení si zásad odborné práce při zpracování vybraného odborného tématu na základě vyhledání, selekce a utřídění zdrojů a využití získaných znalostí z dosavadního studia včetně dovednosti jejich samostatné aplikace při řešení konkrétního problému. Studenti se seznámí s metodami tvorby odborné práce a základními přístupy kvantitativního a kvalitativního výzkumu, práce s literaturou a dalšími prameny a informačními zdroji. Prakticky si vyzkouší metody efektivního učení a práci s odborným textem. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni efektivně vyhledávat a třídit zdroje, vybrat vhodné metody zpracování odborného textu, formulovat základní východiska řešeného problému, formulovat výzkumné otázky, psát a publikovat odborný text.

  Obsah předmětu:

  1. Úvod do metodologie vědecké práce
  2. Psaní odborného textu – formální a stylistické zásady zpracování textu
  3. Práce s tématem, stanovení cílů, tvorba textu
  4. Formy odborných/akademických textů,
  5. Zdroje a způsoby získávání informací – vyhledávání v EIZ a na internetu
  6. Citace a plagiátorství
  7. Hodnocení vědy, hodnocení kvality zdrojů
  8. Etika vědecké práce
  9. Výzkumné metody, výzkumné otázky, design výzkumu, hypotézy, proměnné
  10. Kvalitativní výzkum – metody, rozhovory
  11. Kvantitativní výzkum – metody, dotazníky
  12. Metody vyhodnocování a interpretace dat, statistické vyhodnocení dat
  zkouška
  povinný

  Cíl předmětu:

  Předmět slouží jako právní propedeutika pro vytváření právního rámce k předmětům, které se problematiky práva dotýkají a které student tohoto programu absolvuje v dalších fázích studia.

  Obsah předmětu:

  1. Fenomén práva, právní normy
  2. Prameny práva
  3. Tvorba právních norem
  4. Právní kultury
  5. Subjekty práva
  6. Systém práva
  7. Interpretace práva
  8. Realizace právních norem
  9. Právní vztahy
  10. Právní odpovědnost
  11. Aplikace práva
  12. Právní stát
  zkouška
  povinný

  Cíl předmětu:

  Student zná a vysvětluje základní poznatky obecné psychologie, vývojové psychologie, sociální psychologie a psychologie osobnosti, které patří k základním psychologickým disciplínám. Kriticky analyzuje a v praxi implementuje poznatky obecné psychologie. Aplikuje metodologii a metody psychologie při řešení některých praktických problémů v oblasti řízení lidí.

  Obsah předmětu:

  1. Předmět, úkoly, členění a význam psychologických věd
  2. Historie psychologie a hlavní směry současné psychologie
  3. Základy metodologie a metody psychologie
  4. Kognitivní procesy
  5. Emoce a motivace
  6. Paměť a učení
  7. Základy ontogenetické psychologie, determinanty psychického vývoje
  8. Člověk v předivu interpersonálních vztahů
  9. Osobnost – vznik, vývoj, utváření, struktura, dynamika
  10. Vlastnosti osobnosti
  11. Poznávání osobnosti
  12. Zvládání náročných životních situací
  zkouška
  povinný

  Cíl předmětu:

  Cílem předmětu je seznámit studující s hlavními principy sociologického přístupu k analýze společenských jevů a s hlavními tématy sociologického myšlení. Studující si osvojí základní odbornou terminologii, seznámí se s hlavními sociologickými teoriemi a oblastmi sociologické analýzy. Tyto znalosti jim umožní hlubší reflexi problémů soudobé společnosti a podpoří rozvoj jejich kritického myšlení. Po úspěšném absolvování kurzu získají studující přehled o hlavních otázkách, pojmech a principech sociologie jako vědní disciplíny a výrazně si rozšíří svůj kulturní a společenský rozhled v oblasti fungování současných společností a jejich aktuálních výzev a problémů. Výstupy učení jsou zaměřeny na získání základních znalostí a dovedností sociologického myšlení a jejich aplikaci na analýzu současných sociálních fenoménů.

  Obsah předmětu:

  1. Principy sociologie a sociologické perspektivy, vznik sociologie jako vědy, zakladatelé sociologie
  2. Základní sociologická paradigmata a přístupy, hlavní sociologické teoretické směry a postavy
  3. Kultura, jedinec a společnost, socializace
  4. Konformita, deviace a sociální kontrola
  5. Sociální stratifikace a nerovnost, sociální mobilita
  6. Skupiny, organizace a byrokracie
  7. Ekonomický systém a práce, ekonomická globalizace
  8. Hlavní charakteristiky pracovního trhu v ČR v kontextu EU
  9. Základy demografie a hlavní demografické trendy v ČR v evropském kontextu
  10. Urbanizace a životní prostředí
  11. Masová média a komunikace
  12. Základy metodologie sociologického výzkumu a hlavní sociologické výzkumné metody
  zápočet
  povinně volitelný

  Cíl předmětu:

  Je stanoven na základě rozboru jazykových potřeb vzhledem k požadavkům soudobé hospodářské a společenské praxe, které jsou kladeny na absolventa vysoké školy. Výuka druhého jazyka chce upevnit a rozšířit komunikační schopnosti našich absolventů s budoucími cizojazyčnými klienty a obchodními partnery.

  Obsah předmětu:

  Obsah předmětu je stanoven v souladu s moduly evropského referenčního rámce na úrovně A1-B2. Vzhledem ke své stávající úrovni si student volí cílovou jazykovou úroveň: A1, A2, B1, B2. Označení cílové úrovně bude součástí závěrečného hodnocení předmětu. V souladu s cílovou úrovní je stanoven i obsah předmětu vzhledem ke schopnosti pasivního porozumění, aktivní komunikace a vzhledem k objemu gramatických znalostí. Slovní zásoba je preferenčně orientovaná na profesní komunikaci odpovídající úrovně tak, aby se student učil pohybovat v profesní sféře, zejména při komunikaci s klienty a obchodními partnery především na úrovní základního společenského styku. Individuální práce studentů je motivována především v horizontu osobní komunikace – představování sebe a firmy, vyprávění o své práci, rodině, zemi. Student se učí slovní zásobu spojenou s hledáním nové práce, obvyklé konverzace při pracovním pohovoru. Dále pak musí zvládnout terminologii cestování a organizaci podnikových aktivit. O těchto tématech hovoří hlavně z osobní zkušenosti.

  zápočet
  povinně volitelný

  Cíl předmětu:

  Jsou stanoveny na základě rozboru jazykových potřeb vzhledem k požadavkům soudobé hospodářské a společenské praxe, které jsou kladeny na absolventa vysoké školy. Výuka druhého jazyka chce upevnit a rozšířit komunikační schopnosti našich absolventů s budoucími cizojazyčnými klienty a obchodními partnery.

  Obsah předmětu:

  Obsah předmětu je stanoven v souladu s moduly evropského referenčního rámce na úrovně A1-B2. Vzhledem ke své stávající úrovni si student volí cílovou jazykovou úroveň: A1, A2, B1, B2. Označení cílové úrovně bude součástí závěrečného hodnocení předmětu. V souladu s cílovou úrovní je stanoven i obsah předmětu vzhledem ke schopnosti pasivního porozumění, aktivní komunikace a vzhledem k objemu gramatických znalostí. Slovní zásoba je preferenčně orientovaná na profesní komunikaci odpovídající úrovně tak, aby se student učil pohybovat v profesní sféře, zejména při komunikaci s klienty a obchodními partnery především na úrovní základního společenského styku. Individuální práce studentů je motivována především v horizontu osobní komunikace - představování sebe a firmy, vyprávění o své práci, rodině, zemi. Student se učí slovní zásobu spojenou s hledáním nové práce, obvyklé konverzace při pracovním pohovoru. Dále pak musí zvládnout terminologii cestování a organizaci podnikových aktivit. O těchto tématech hovoří hlavně z osobní zkušenosti.

  zápočet
  povinně volitelný

  Cíl předmětu:

  Jsou stanoveny na základě rozboru jazykových potřeb vzhledem k požadavkům soudobé hospodářské a společenské praxe, které jsou kladeny na absolventa vysoké školy. Výuka druhého jazyka chce upevnit a rozšířit komunikační schopnosti našich absolventů s budoucími cizojazyčnými klienty a obchodními partnery.

  Obsah předmětu:

  Obsah předmětu je stanoven v souladu s moduly evropského referenčního rámce na úrovně A1-B2. Vzhledem ke své stávající úrovni si student volí cílovou jazykovou úroveň: A1, A2, B1, B2. Označení cílové úrovně bude součástí závěrečného hodnocení předmětu. V souladu s cílovou úrovní je stanoven i obsah předmětu vzhledem ke schopnosti pasivního porozumění, aktivní komunikace a vzhledem k objemu gramatických znalostí. Slovní zásoba je preferenčně orientovaná na profesní komunikaci odpovídající úrovně tak, aby se student učil pohybovat v profesní sféře, zejména při komunikaci s klienty a obchodními partnery především na úrovní základního společenského styku. Individuální práce studentů je motivována především v horizontu osobní komunikace - představování sebe a firmy, vyprávění o své práci, rodině, zemi. Student se učí slovní zásobu spojenou s hledáním nové práce, obvyklé konverzace při pracovním pohovoru. Dále pak musí zvládnout terminologii cestování a organizaci podnikových aktivit. O těchto tématech hovoří hlavně z osobní zkušenosti.

  2. Semestr

  zápočet
  povinný

  Cíl předmětu:

  Sjednocení a rozšíření znalostí použití tabulkových kalkulátorů Microsoft Excell, Open Office calc, či Google Docs. Hlavním cílem, je získání praktických znalostí o využívání funkcí, grafů, a dalších nástrojů tabulkových kalkulátorů. Schopnost efektivně zpracovat rozsáhlá data pomocí filtrování, řazení, kontingenčních tabulek či databázových funkcí.

  1. MICROSOFT EXCEL
   • Ovládání tabulkového procesoru
   • Buňky, formát buněk, adresování relativní a absolutní, stavový řádek.
   • Automatické funkce. Vkládání funkcí, vyhledání vhodných funkcí ze seznamu, kopírování buněk.
   • Použití složitějších funkcí. Matematické funkce, statistické funkce, funkce když, countif, sumif, vyhledávací funkce.
   • Funkce pro práci s textem a datem. Funkce najít, zleva, zprava, část, datum, rok, měsíc den.
   • Práce s maticemi. Použití maticového zápisu a výpočtu základních maticových operací jako výpočet
   • determinantu, součtu a součinu matic, inverzní matice, transponované matice.
   • Grafické zpracování numerických dat. Tvorba grafů, úpravy grafu.
   • Vyhledávání a filtrování
   • Kontingenční tabulky. Vytváření, modifikace, použití, vícerozměrné tabulky, filtrování.
   • Rozšířené nástroje. Hledání řešení, tabulka dat, scénáře, řešitel, analytické nástroje.
  2. ALTERNATIVY K MICROSOFT EXCEL
   • Aplikace tabulkového kalkulátoru Google Docs. Základní přehled, formátování buněk, použití funkcí, pokročilé nástroje.
   • Open Office Calc. Základní přehled, formátování buněk, použití funkcí, pokročilé nástroje.
  zkouška
  povinný

  Cíl předmětu:

  Seznámit posluchače s elementárními statistickými pojmy a základními postupy zpracování dat; základy počtu pravděpodobnosti a matematické statistiky; Princip regresní a korelační analýzy. Ukázat možnosti analýzy a prezentace statistických dat. Po úspěšném absolvování budou studenti rozumět obsahu a umět používat základní statistické nástroje, které budou využívat v navazujících odborných předmětech a využijí je v praxi.

  Obsah předmětu:

  1. Popisná statistika.
  2. Charakteristiky polohy a variability.
  3. Kombinatorika. Úvod do teorie pravděpodobnosti.
  4. Klasická definice pravděpodobnosti, podmíněná pravděpodobnost.
  5. Náhodné jevy. Věta o násobení a sčítání pravděpodobnosti.
  6. Náhodné veličiny. Popis rozdělení pravděpodobností náhodných veličin. Charakteristiky jednorozměrných náhodných veličin.
  7. Základní pravděpodobnostní rozdělení.
  8. Náhodný výběr, výběrová zjišťování.
  9. Základy teorie statistických odhadů a testování statistických hypotéz.
  10. Úvod do matematické statistiky, základní pojmy.
  11. Úvod do regresní a korelační analýzy, jednorozměrná analýza rozptylu, analýza v kontingenčních tabulkách.
  12. Metody analýzy časových řad (elementární metody popisu dekompozice časových řad, adaptivní přístupy k modelu časových řad).
  zkouška
  povinný

  Cíl předmětu:

  Student získá základní teoretické znalosti z oblasti účetnictví, bude seznámen se současnou právní úpravou účetnictví pro podnikatele v České republice. Hlavní důraz je kladen na základní účetní operace na účtech rozvahových, vznik nákladů a výnosů, vznik a vykázání výsledku hospodaření, což je společné pro všechny světově respektované účetní systémy. Po absolvování předmětu bude student schopen zachytit běžné hospodářské operace vyskytující se v malých a středních podnicích, sestavit účetní závěrku, dále bude umět využívat informace obsažené v účetních výkazech pro účely řízení a rozhodování.

  Obsah předmětu:

  1. Podstata a význam účetnictví. Nástroje účetnictví.
  2. Bilanční teorie. Bilance: funkce a obsah Odvození rozvahových účtů, otevírání účtů
  3. Náklady a výnosy. Účetní dokumentace, chronologie, systematika
  4. Kontrola správnosti účetních zápisů. Uzavírání účetních knih. Výkaznictví, Výkaz zisku a ztrát: struktura a
  5. možnosti uspořádání.
  6. Dlouhodobý majetek (rozpoznání, oceňování, vykazování), způsoby pořizování dlouhodobého majetku,
  7. Dlouhodobý majetek (vyjádření opotřebení, způsoby vyřazování a jejich účtování a vykazování)
  8. Zásoby nakupované (definice, členění, rozpoznání, oceňování, účtování způsob A, B)
  9. Finanční majetek (pokladna, bankovní účet, peníze na cestě, finanční majetek dlouhodobý, krátkodobý)
  10. Dodavatelsko-odběratelské vztahy, účtování DPH, účtování závazků a pohledávek vůči zaměstnancům.
  11. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky, rezervy.
  12. Proces účetní uzávěrky.
  13. Účetní závěrka
  zkouška
  povinný

  Cíl předmětu:

  Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy z managementu v relaci k řízenému systému. Předmět poskytuje posluchačům získání základních znalostí a dovedností pro řízení organizací. Vytváří základy pro návazné studium zejména manažersky orientovaných předmětů.

  Obsah předmětu:

  1. Pojetí managementu, vymezení základních pojmů.
  2. Historické kořeny managementu, vývoj a hlavní rozvojové směry v minulosti a současnosti
  3. Školy managementu
  4. Profil a osobnost manažera. Styly manažerské práce,
  5. Rozhodovací procesy
  6. Plánování
  7. Organizování
  8. Motivování a stimulace zaměstnanců. Řízení lidských zdrojů.
  9. Kontrola
  10. Procesní management
  11. Komunikace a vyjednávání
  12. Stres management a soudobé problémy managementu.

  Cíl předmětu:

  Podniky jsou obecně chápány jako důležití aktéři jak lokálního, tak regionálního rozvoje. Proto je předmět Regionální politika a regionální rozvoj zařazen jako syntéza teoretických poznatků regionalistiky a zároveň metodologie praktické aplikace nabytých znalostí. Vybraná témata budou modifikována v souladu s celkovým zaměřením studijního programu. Student získá znalosti fungování regionů obecně a povědomí charakteristik regionů (krajů) ČR. Zároveň bude připraven aktivně se zúčastnit analýz, formování strategií regionální politiky a implementace programů podpory regionálního rozvoje na všech územních úrovních (stát, kraj, obec). Speciální důraz bude ve všech fázích kladen na získání výše uvedených znalostí z pohledu role podniku v regionálním rozvoji.

  Obsah předmětu:

  1. Regionální rozvoj. Přirozený vývoj regionů a jeho důsledky (disparity).
  2. Analýza regionálního rozvoje (problémové okruhy: ekonomika, lidské zdroje, infrastruktura, životní prostředí a cestovní ruch). Nástroje analýzy regionálního rozvoje.
  3. Obecná regionální politika. Regionální problémy a regionální politika. Příčiny vzniku regionální politiky. Definice regionální politiky. Vývoj regionální politiky.
  4. Vnější souvislosti a doktrinální přístupy k regionální politice (akcelerační, tradiční atd.). Motivy existence regionální politiky: ekonomické, sociální, environmetální, politické. Cíle a nástroje (makroekonomické, mikroekonomické, ostatní) regionální politiky.
  5. Regionální politika v Evropské unii. Pozice RP v rámci celkové politiky EU. Vývoj RP v EU. Cíle RP EU. Principy regionální politiky EU. Evropské strukturální a investiční fondy. Ostatní fondy a iniciativy.
  6. Regionální a urbánní a kohezní politika v EU v období 2014-2020. Instituce a legislativa regionální politiky v EU.
  7. Regionální politika v České republice. Výchozí situace. Legislativní rámec.
  8. Programové zabezpečení regionálního rozvoje a regionální politiky v České republice. Strategie regionálního rozvoje ČR.
  9. Vazba regionální politiky a jejích programových dokumentů na bezpečnostní problematiku.
  10. Podpora regionálního rozvoje v ČR ze strany EU. Institucionální zabezpečení RP v ČR.
  11. Metodologie formování strategie regionálního rozvoje. Formování strategie (identifikace problémů, stanovení cílů, výběr priorit, časový horizont). Management formování strategie.
  12. Osvojení hlavních charakteristik jednotlivých krajů České republiky.
  zkouška
  povinný

  Cíl předmětu:

  Cílem předmětu je pochopit základy současných procesů globalizace případně protichůdných procesů probíhajících v rámci světové ekonomiky a politiky a jejich vazby na mezinárodní obchod a další formy mezinárodních ekonomických vztahů, které představují vnější ekonomické prostředí vývoje české ekonomiky

  Obsah předmětu:

  1. Úvod do studia, předmět a metody zkoumání globální ekonomiky
  2. Vznik a vývoj světové ekonomiky
  3. Strukturální změny ve světové ekonomice
  4. Mezinárodní dělba práce a mezinárodní ekonomické vztahy
  5. Mezinárodní obchod a vývojové tendence světových trhů
  6. Mezinárodní pohyb výrobních faktorů (kapitálu a pracovní síly) a jejich vývoj
  7. Mezinárodní měnový a finanční systém a jejich vývoj
  8. Transnacionální korporace a jejich role ve světové ekonomice
  9. Integrační procesy ve světové ekonomice
  10. Změny v rozložení ekonomického potenciálu ve světové ekonomice
  11. Globální problémy světové ekonomiky
  12. Vztah politiky a ekonomiky ve světovém hospodářství
  zápočet
  povinně volitelný

  Cíl předmětu:

  Je stanoven na základě rozboru jazykových potřeb vzhledem k požadavkům soudobé hospodářské a společenské praxe, které jsou kladeny na absolventa vysoké školy. Výuka druhého jazyka chce upevnit a rozšířit komunikační schopnosti našich absolventů s budoucími cizojazyčnými klienty a obchodními partnery.

  Obsah předmětu:

  Obsah předmětu je stanoven v souladu s moduly evropského referenčního rámce na úrovně A1-B2. Vzhledem ke své stávající úrovni si student volí cílovou jazykovou úroveň: A1, A2, B1, B2. Označení cílové úrovně bude součástí závěrečného hodnocení předmětu. V souladu s cílovou úrovní je stanoven i obsah předmětu vzhledem ke schopnosti pasivního porozumění, aktivní komunikace a vzhledem k objemu gramatických znalostí. Slovní zásoba je preferenčně orientovaná na profesní komunikaci odpovídající úrovně tak, aby se student učil pohybovat v profesní sféře, zejména při komunikaci s klienty a obchodními partnery především na úrovní základního společenského styku. Individuální práce studentů je motivována především v horizontu osobní komunikace – představování sebe a firmy, vyprávění o své práci, rodině, zemi. Student se učí slovní zásobu spojenou s hledáním nové práce, obvyklé konverzace při pracovním pohovoru. Dále pak musí zvládnout terminologii cestování a organizaci podnikových aktivit. O těchto tématech hovoří hlavně z osobní zkušenosti.

  zápočet
  povinně volitelný

  Cíl předmětu:

  Jsou stanoveny na základě rozboru jazykových potřeb vzhledem k požadavkům soudobé hospodářské a společenské praxe, které jsou kladeny na absolventa vysoké školy. Výuka druhého jazyka chce upevnit a rozšířit komunikační schopnosti našich absolventů s budoucími cizojazyčnými klienty a obchodními partnery.

  Obsah předmětu:

  Obsah předmětu je stanoven v souladu s moduly evropského referenčního rámce na úrovně A1-B2. Vzhledem ke své stávající úrovni si student volí cílovou jazykovou úroveň: A1, A2, B1, B2. Označení cílové úrovně bude součástí závěrečného hodnocení předmětu. V souladu s cílovou úrovní je stanoven i obsah předmětu vzhledem ke schopnosti pasivního porozumění, aktivní komunikace a vzhledem k objemu gramatických znalostí. Slovní zásoba je preferenčně orientovaná na profesní komunikaci odpovídající úrovně tak, aby se student učil pohybovat v profesní sféře, zejména při komunikaci s klienty a obchodními partnery především na úrovní základního společenského styku. Individuální práce studentů je motivována především v horizontu osobní komunikace - představování sebe a firmy, vyprávění o své práci, rodině, zemi. Student se učí slovní zásobu spojenou s hledáním nové práce, obvyklé konverzace při pracovním pohovoru. Dále pak musí zvládnout terminologii cestování a organizaci podnikových aktivit. O těchto tématech hovoří hlavně z osobní zkušenosti.

  zápočet
  povinně volitelný

  Cíl předmětu:

  Jsou stanoveny na základě rozboru jazykových potřeb vzhledem k požadavkům soudobé hospodářské a společenské praxe, které jsou kladeny na absolventa vysoké školy. Výuka druhého jazyka chce upevnit a rozšířit komunikační schopnosti našich absolventů s budoucími cizojazyčnými klienty a obchodními partnery.

  Obsah předmětu:

  Obsah předmětu je stanoven v souladu s moduly evropského referenčního rámce na úrovně A1-B2. Vzhledem ke své stávající úrovni si student volí cílovou jazykovou úroveň: A1, A2, B1, B2. Označení cílové úrovně bude součástí závěrečného hodnocení předmětu. V souladu s cílovou úrovní je stanoven i obsah předmětu vzhledem ke schopnosti pasivního porozumění, aktivní komunikace a vzhledem k objemu gramatických znalostí. Slovní zásoba je preferenčně orientovaná na profesní komunikaci odpovídající úrovně tak, aby se student učil pohybovat v profesní sféře, zejména při komunikaci s klienty a obchodními partnery především na úrovní základního společenského styku. Individuální práce studentů je motivována především v horizontu osobní komunikace - představování sebe a firmy, vyprávění o své práci, rodině, zemi. Student se učí slovní zásobu spojenou s hledáním nové práce, obvyklé konverzace při pracovním pohovoru. Dále pak musí zvládnout terminologii cestování a organizaci podnikových aktivit. O těchto tématech hovoří hlavně z osobní zkušenosti.

  3. Semestr

  zkouška
  povinný

  Cíl předmětu:

  Seznámit studenty se základními pojmy, metodami a technikami z oblasti řízení lidských zdrojů. Objasnit roli řízení lidských zdrojů v organizaci. Studující získá potřebné dovednosti a znalosti z relevantních oblastí s důrazem na motivaci pracovníků, řízení výkonu a systém odměňování. Poskytuje posluchačům základ nutný pro výkon manažerských funkcí.

  Obsah předmětu:

  1. Úvod do řízení lidských zdrojů, uplatnění řízení lidských zdrojů v řízení organizace
  2. Organizační management, organizační struktury
  3. Role a osobnost manažera, styly řízení
  4. Získávání zaměstnanců, zdroje a nástroje
  5. Výběr zaměstnanců a využívané metody
  6. Adaptace zaměstnance a její oblasti
  7. Řízení výkonu a jeho determinanty
  8. Vzdělávání a rozvoj
  9. Pracovní kariéra a její možnosti
  10. Systémy odměňování
  11. Hodnocení zaměstnanců a jeho metody
  12. Činnosti personalisty a manažera v managementu lidských zdrojů v organizaci
  zkouška
  povinný

  Cíl předmětu:

  Cílem předmětu Daňový systém je seznámit studenty s platným daňovým systémem České republiky z pohledu uplatňování jednotlivých daňových zákonů tak, aby byli schopni znát konstrukci a význam každé jednotlivé daně. Po absolvování předmětu budou studenti schopni aplikovat svoje znalosti v praxi podnikatelských subjektů a samostatně zpracovat daňová přiznání k jednotlivým daním.

  Obsah předmětu:

  1. Úvod do předmětu. Základní pojmy z oblasti daní – předmět daně, poplatník daně, plátce daně, daň, sazba daně, zdaňovací období, funkce daní a dalších nástrojů příjmové politiky, teoretická východiska a rozdíly mezi daněmi a ostatní příjmy rozpočtů, členění daní, charakteristika daňového systému ČR.
  2. Daň z příjmů fyzických osob. Poplatníci, předmět daně, příjmy ze závislé činnosti.
  3. Daň z příjmů ze samostatné činnosti, sociální a zdravotní pojištění
  4. Daň z příjmů fyzických osob. Příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu a ostatní příjmy.
  5. Daň z příjmů právnických osob. Poplatníci, základ daně, výsledek hospodaření), společné principy zdaňování fyzických a právnických osob.
  6. Daňové odpisování hmotného a nehmotného majetku, rezervy a opravné položky
  7. Daň silniční. Předmět daně, poplatníci daně, sazby daně, osvobození, daňové přiznání.
  8. Daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí
  9. Daň z přidané hodnoty. Základní pojmy, daňové doklady, základ daně, sazby daně, výpočet daně, registrace k dani, nárok na odpočet, daňová povinnost, nadměrný odpočet.
  10. Daň z přidané hodnoty. Zdaňování pořízení zboží z jiného členského státu, dovoz, vývoz.
  11. Daň z přidané hodnoty. Zdaňování poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států EU a třetích zemí. Daňové přiznání, souhrnné hlášení, kontrolní hlášení.
  12. Ostatní nepřímé daně. Spotřební daně, ekologické daně.
  zkouška
  povinný

  Cíl předmětu:

  Předmět marketing je zaměřen na objasnění řady důležitých pojmů a postupů spojených s analýzou prostředí, ve kterém se podnik pohybuje a postavení firmy na trhu. Následně se věnuje otázkám kupního chování spotřebitele a organizací, segmentaci trhu a zacílení na vybraný segment trhu, jednotlivým nástrojům marketingového mixu a problematice jejich řízení při naplňování marketingových cílů firmy. Zároveň předmět seznamuje studenty se specifiky marketingu služeb. Po ukončení tohoto předmětu by studenti měli zejména porozumět podstatě cíleného marketingu a umět uplatnit nabyté znalosti a dovednosti při zpracování marketingového plánu.

  Obsah předmětu:

  1. Vývoj marketingu. Marketingová koncepce. Specifika marketingu služeb.
  2. Trh a jeho účastníci. Hlavní charakteristiky okolí podniku. Popis trhu.
  3. Psychologická dimenze kupního chování spotřebitelů. Kupní rozhodovací proces. Značky a jejich role v ovlivňování
  4. nákupního chování. Chování zákazníků na trhu organizací (B2B).
  5. Marketingový výzkum jako oblast marketingového informačního systému. Členění výzkumu podle povahy informací a metod. Sestavení a realizace výzkumného projektu. Marketingový výzkum ve službách.
  6. Metody analýzy vnějšího prostředí. Postupy interní analýzy. Analýza SWOT.
  7. Segmentace trhu. Segmentační kritéria pro trhy spotřebitelů a organizací. Volba cílového segmentu a určení tržního umístění (positioningu).
  8. Role marketingu ve strategickém plánování. Funkce a obsah marketingového plánu. Specifika marketingového plánování ve službách.
  9. Taktické nástroje implementace marketingového plánu. Rozšířený marketingový mix ve službách.
  10. Marketingový mix: produkt a jeho charakteristiky. Možnosti rozvoje produktu. Řízení produktového mixu.
  11. Marketingový mix: cena a její vnímání zákazníkem. Tvorba cen a cenové strategie.
  12. Marketingový mix: marketingová komunikace. Nástroje komunikačního mixu, jejich členění a užití.
  13. Marketingový mix: dostupnost a distribuční strategie. Volba distribučních cest a řízení distribuce.
  zkouška
  povinný

  Cíl předmětu:

  Předmět je zaměřen na podnik a na jeho fungování v tržním hospodářství. Cílem je poskytnout studentům přehled o možnostech podnikání a jeho hlavních cílech, o možných formách podnikání, o majetku vloženém do podnikání, zdrojích jeho krytí, tvorbě a rozdělování vytvořeného hospodářského výsledku podniku a vytvořit tak základy pro studium navazujících ekonomických předmětů. Podniková ekonomika je zaměřena na úvodní problematiku ekonomiky a řízení podniku jako celku ale i její jednotlivých funkcí: produkční, výrobní, personální a lidských zdrojů, logistické, obchodní a ekonomicko-finanční. Při její studiu jde o pochopení všeobecní, ekonomické, organizační, výrobní, tržní a řídící stránky podnikových procesů, které v podniku probíhají a vzájemných souvislostech mezi nimi.

  Obsah předmětu:

  1. Podstata podniku a podnikání, okolí podniku. Podnikání a podnik. Podnikatelské prostředí. Okolí podniku.
  2. Výrobní faktory a jejich klasifikace. Klasifikace výrobních faktorů. Kombinace výrobních faktorů.
  3. Efektivnost podniku a její kategorie. Náklady a jejich vztah k výrobním faktorům. Výsledek podnikové činnosti, jeho kvantifikace a použití. Hodnocení efektivnosti vynaložených nákladů.
  4. Klasifikace podniků. Právní forma podnikání. Oblast (sektor) podnikání. Velikost podniku.
  5. Životní cyklus podniku. Založení podniku. Růst podniku a jeho stabilizace. Krize podniku, sanace. Zánik podniku
  6. Majetek podniku (2/1). Majetková struktura podniku. Dlouhodobý majetek. Oběžný majetek.
  7. Kapitálová struktura podniku. Vlastní zdroje. Cizí zdroje
  8. Oceňování majetku podniku. Oceňování dlouhodobého majetku. Oceňování oběžného majetku. Oceňování vlastního a cizího kapitálu. Oceňování podniku.
  9. Cíle podniku a jeho funkce. Činnosti podniku – podnikové funkce, trh – marketing, řízení rozvoje, inovace, zavádění nových výrob – příprava výroby a efektivnost přípravy výroby, nákup a zásobování, výroba. Řízení výrobního procesu v prostoru a čase, technická obsluha výroby, odbyt – prodej.
  10. Specifika jednotlivých druhů podnikání. Výrobní podnik. Podnik poskytující služby. Podnikání v cestovním ruchu. Podnikání ve zdravotnictví.
  11. Finanční plánování. Proces finančního plánovaní. Proces tvorby finančního plánu.
  12. Investiční činnost. Metoda výnosnosti investice. Metoda doby návratnosti. Metoda čisté současné hodnoty. Metoda vnitřního výnosového procenta.
  zápočet
  povinný

  Cíl předmětu:

  Cílem předmětu je zvýšit provázanost studia s potřebami praxe, tedy potřebami reálného ekonomického života a lépe tak reagovat na požadavky budoucích potenciálních zaměstnavatelů absolventů. Studentovi by tento předmět měl umožnit ověřit si nabyté vědomosti z oblasti svého studijního oboru jejich praktickou aplikací v konkrétních situacích běžné činnosti různých typů ekonomiky a managementu podniku a získat zcela nové poznatky, které mu pomohou doplnit si teoretické vědomosti a získat tak ucelenější orientaci v určité problematice.

  Obsah předmětu:

   Na úvodním semináři budou studenti seznámeni s podmínkami, obsahem a organizací odborné praxe. Na něm také obdrží všechny potřebné formuláře:

  1. Zadání odborné praxe
  2. Rámcovou smlouvu o spolupráci při realizaci odborné praxe
  3. Závěrečnou zprávu o realizaci odborné praxe.
  4. Student absolvuje praxi ve vybrané a školou schválené organizaci. O průběhu praxe student zpracuje závěrečnou zprávu.

  zápočet
  povinně volitelný

  Cíl předmětu:

  Je stanoven na základě rozboru jazykových potřeb vzhledem k požadavkům soudobé hospodářské a společenské praxe, které jsou kladeny na absolventa vysoké školy. Výuka druhého jazyka chce upevnit a rozšířit komunikační schopnosti našich absolventů s budoucími cizojazyčnými klienty a obchodními partnery.

  Obsah předmětu:

  Obsah předmětu je stanoven v souladu s moduly evropského referenčního rámce na úrovně A1-B2. Vzhledem ke své stávající úrovni si student volí cílovou jazykovou úroveň: A1, A2, B1, B2. Označení cílové úrovně bude součástí závěrečného hodnocení předmětu. V souladu s cílovou úrovní je stanoven i obsah předmětu vzhledem ke schopnosti pasivního porozumění, aktivní komunikace a vzhledem k objemu gramatických znalostí. Slovní zásoba je preferenčně orientovaná na profesní komunikaci odpovídající úrovně tak, aby se student učil pohybovat v profesní sféře, zejména při komunikaci s klienty a obchodními partnery především na úrovní základního společenského styku. Individuální práce studentů je motivována především v horizontu osobní komunikace – představování sebe a firmy, vyprávění o své práci, rodině, zemi. Student se učí slovní zásobu spojenou s hledáním nové práce, obvyklé konverzace při pracovním pohovoru. Dále pak musí zvládnout terminologii cestování a organizaci podnikových aktivit. O těchto tématech hovoří hlavně z osobní zkušenosti.

  zápočet
  povinně volitelný

  Cíl předmětu:

  Jsou stanoveny na základě rozboru jazykových potřeb vzhledem k požadavkům soudobé hospodářské a společenské praxe, které jsou kladeny na absolventa vysoké školy. Výuka druhého jazyka chce upevnit a rozšířit komunikační schopnosti našich absolventů s budoucími cizojazyčnými klienty a obchodními partnery.

  Obsah předmětu:

  Obsah předmětu je stanoven v souladu s moduly evropského referenčního rámce na úrovně A1-B2. Vzhledem ke své stávající úrovni si student volí cílovou jazykovou úroveň: A1, A2, B1, B2. Označení cílové úrovně bude součástí závěrečného hodnocení předmětu. V souladu s cílovou úrovní je stanoven i obsah předmětu vzhledem ke schopnosti pasivního porozumění, aktivní komunikace a vzhledem k objemu gramatických znalostí. Slovní zásoba je preferenčně orientovaná na profesní komunikaci odpovídající úrovně tak, aby se student učil pohybovat v profesní sféře, zejména při komunikaci s klienty a obchodními partnery především na úrovní základního společenského styku. Individuální práce studentů je motivována především v horizontu osobní komunikace - představování sebe a firmy, vyprávění o své práci, rodině, zemi. Student se učí slovní zásobu spojenou s hledáním nové práce, obvyklé konverzace při pracovním pohovoru. Dále pak musí zvládnout terminologii cestování a organizaci podnikových aktivit. O těchto tématech hovoří hlavně z osobní zkušenosti.

  zápočet
  povinně volitelný

  Cíl předmětu:

  Jsou stanoveny na základě rozboru jazykových potřeb vzhledem k požadavkům soudobé hospodářské a společenské praxe, které jsou kladeny na absolventa vysoké školy. Výuka druhého jazyka chce upevnit a rozšířit komunikační schopnosti našich absolventů s budoucími cizojazyčnými klienty a obchodními partnery.

  Obsah předmětu:

  Obsah předmětu je stanoven v souladu s moduly evropského referenčního rámce na úrovně A1-B2. Vzhledem ke své stávající úrovni si student volí cílovou jazykovou úroveň: A1, A2, B1, B2. Označení cílové úrovně bude součástí závěrečného hodnocení předmětu. V souladu s cílovou úrovní je stanoven i obsah předmětu vzhledem ke schopnosti pasivního porozumění, aktivní komunikace a vzhledem k objemu gramatických znalostí. Slovní zásoba je preferenčně orientovaná na profesní komunikaci odpovídající úrovně tak, aby se student učil pohybovat v profesní sféře, zejména při komunikaci s klienty a obchodními partnery především na úrovní základního společenského styku. Individuální práce studentů je motivována především v horizontu osobní komunikace - představování sebe a firmy, vyprávění o své práci, rodině, zemi. Student se učí slovní zásobu spojenou s hledáním nové práce, obvyklé konverzace při pracovním pohovoru. Dále pak musí zvládnout terminologii cestování a organizaci podnikových aktivit. O těchto tématech hovoří hlavně z osobní zkušenosti.

  4. Semestr

  zkouška
  povinný

  Cíl předmětu:

  Seznámení posluchačů s důležitými oblastmi komplexu finančního řízení a financování firem s důrazem na klíčový význam finanční stability jako určujícího faktoru konkurenceschopnosti. Ujasnit podstatu popisovaných skutečností a poukázat na základní principy a charakteristické znaky. Vymezit základní oblasti finančního řízení v kontextu řízení podniku. Objasnit studentům problematiku rizika spojeného s podnikáním a klíčový význam řízení rizika v plánu i provozu podniku.

  Obsah předmětu:

  1. Základy financí podniku.
  2. Finanční rozhodování podniku.
  3. Faktor času a riziko ve finančním rozhodování.
  4. Řízení rizik.
  5. Majetková a finanční struktura podniku.
  6. Oběžný majetek podniku a jeho řízení.
  7. Finanční analýza I.
  8. Finanční analýza II.
  9. Zdroje a formy financování podniku I.
  10. Zdroje a formy financování podniku II.
  11. Finanční plánování
  12. Kapitálové plánování a investiční rozhodování
  zápočet
  povinný

  Cíl předmětu:

  Studenti si osvojí zásady a metody odborné práce, práci s literaturou a prameny a dalšími heuristickými materiály a informačními zdroji. Prakticky si vyzkouší práci s odborným textem a samostatnou tvůrčí činnost. Budou individuálně konzultovat své dílčí kroky k naplnění cíle práce s vedoucím práce a s vedoucím semináře. Výstupem je zpracování pracovní verze bakalářské práce.

  Obsah předmětu:

  1. Metody získávání zdrojů, dat a informací.
  2. Čtení odborného textu, rešerše, kritika pramenů, zásady interpretace dat, vědecká fakta.
  3. Používání zdrojů a jejich citace, zásady správného citování, nejčastější chyby v citacích. Obecná pravidla pro bibliografické citace podle normy ČSN ISO 690.
  4. Metodologie sociologického výzkumu, kvalitativní a kvantitativní metody.
  5. Vybrané výzkumné metody a techniky vhodné pro zpracování bakalářské práce.
  6. Obsahová strukturalizace a hierarchizace textu a hlavních částí bakalářské práce.
  7. Vnitřní podoba bakalářské práce a stylistika.
  8. Charakteristika jednotlivých základních částí bakalářské práce.
  9. Vnější podoba bakalářské práce, formální náležitosti.
  10. Time management. Efektivní časový plán postupu prací při zpracovávání bakalářské práce.
  11. Prezentace bakalářské práce, příprava na diskusi a rozpravu v rámci obhajoby bakalářské práce.
  12. Skupinové a individuální konzultace, prezentace průběžných výsledků.
  zkouška
  povinný

  Cíl předmětu:

  Cílem předmětu je zvládnutí praktických základů ekonomických funkcí a právních pravidel fungování subjektů působících na trhu, zejména obchodních společností. Předmět rovněž poskytuje základní orientaci v daňové problematice související se společnostmi zřízenými podle českého práva.

  Obsah předmětu:

  1. Úvod do problematiky, historický vývoj obchodního práva.
  2. Podnikatel, spotřebitel, obchodní závod.
  3. Založení a vznik obchodní společnosti, povaha a právní charakteristika společenské a zakladatelské smlouvy, náležitosti společenské a zakladatelské smlouvy, neplatnost založení společnosti.
  4. Základní pojmy z práva obchodních společností. Veřejné obchodní společnosti. Komanditní společnosti. Společnost s ručením omezeným. Akciové společnosti
  5. Postavení společníka ve společnosti, přehled jeho práv a povinností.
  6. Práva a povinnosti statutárních orgánů vůči společnosti, vznik a zánik funkce, dozorčí rada, zákaz konkurence.
  7. Zrušení společnosti a jeho právní důsledky, zrušení společnosti s likvidací. Zrušení společnosti bez likvidace, přeměny obchodních společností, fúze, rozdělení, změna právní formy.
  8. Obchodní rejstřík a sbírka listin.
  9. Obchodní závazkové vztahy, specifika podnikatelských vztahů
  10. Vznik, změna, závazku
  11. Zajištění a utvrzení dluhu
  12. Zánik závazku
  zkouška
  povinný

  Cíl předmětu:

  Cílem předmětu je poskytnout základní poznatky z řízení výroby a distribuce. Předmět dále představuje činnosti potřebné k zavádění výrobků a služeb od výroby až po jejich cestu k zákazníkovi.

  Obsah předmětu:

  1. Úvod. Operační management a jeho význam. Základní pojmy.
  2. Základy řízení jakosti.
  3. Základy prognózování.
  4. Procesní a funkční řízení.
  5. Řízení zásob.
  6. Provozní management a jeho význam při řízení firmy.
  7. Moderní manažerské přístupy k organizaci provozních činností.
  8. Operační výzkum a jeho využití v podnikové praxi.
  9. Síťová analýza, metody a jejich praktické využití.
  10. Vícekriteriální analýza, metody a jejich praktické využití.
  11. Management produktového portfolia.
  12. Vztah řízení výroby a logistiky, servis, pomocné a obslužné činnosti.

  Cvičení:

  1. Náležitosti podnikatelského záměru.
  2. Plánování projektových činností: CPM a PERT metody rozvrhování aktivit.
  3. Financování projektů a řízení investic.
  4. Případové studie optimálního investičního a finančního rozhodování.

  Cíl předmětu:

  Předmět obsahuje poznatky z veřejné správy, její struktury, organizace, řízení, rozhodování, hospodaření, poznatky správního práva a další legislativy ve vazbě na problematiku veřejné správy, součástí předmětu jsou též aspekty EU. Posluchači se seznámí s teoretickými a zejména s praktickými aspekty fungování veřejné správy (obecně a zejména ve vztahu k samosprávám); s jejím hospodařením a správou; se subjekty, s rozhodováním a vztahy; se správní vědou a relevantní legislativou; s organizační výstavbou veřejné správy, s veřejnou službou a rolí úředníků ve veřejné správě. Dále se posluchači seznámí s problematikou úkolů a cílů veřejné správy, s rozhodováním uvnitř tohoto systému a s fenoménem efektivnosti veřejné správy. Posluchači se též seznáme s relevantními aspekty těchto témat ve vazbě na EU.

  Obsah předmětu:

  1. Pojem a charakteristika veřejné správy, subjekty veřejné správy
  2. Správní věda, veřejné politiky, relevantní legislativa
  3. Reformy a modernizace veřejné správy v ČR a EU
  4. Organizace veřejné správy - státní správa, samospráva (obce, kraje), přenesený výkon státní správy
  5. Zaměstnanci ve veřejné správě, problematika korupce a etiky
  6. Úkoly a cíle veřejné správy - pojetí, obsah a systematika úkolů veřejné správy, transformace úkolů veřejné správy do organizačních struktur, plánování úkolů veřejné správy, problémy plynoucí z nárůstu úkolů
  7. Rozhodování a analýza ve veřejné správě (obecně, ve vazbě na samosprávu
  8. Hospodaření ve veřejné správě, správa majetku
  9. Veřejné služby, veřejné projekty a veřejné zakázky
  10. Kontrola a hodnocení veřejné správy – obecně, jednotlivá kritéria (efektivnost, hospodárnost, účelnost)
  11. Efektivnost a dostupnost veřejné správy – praktické problémy měření efektivnosti
  12. Problematika EU, mezinárodní a nadnárodní organizace a veřejná správa

  Cvičení:

  1. Náležitosti podnikatelského záměru.
  2. Plánování projektových činností: CPM a PERT metody rozvrhování aktivit.
  3. Financování projektů a řízení investic.
  4. Případové studie optimálního investičního a finančního rozhodování.
  zápočet
  povinný

  Cíl předmětu:

  Cílem předmětu je zvýšit provázanost studia s potřebami praxe, tedy potřebami reálného ekonomického života a lépe tak reagovat na požadavky budoucích potenciálních zaměstnavatelů absolventů. Studentovi by tento předmět měl umožnit ověřit si nabyté vědomosti z oblasti svého studijního oboru jejich praktickou aplikací v konkrétních situacích běžné činnosti různých typů ekonomiky a managementu podniku a získat zcela nové poznatky, které mu pomohou doplnit si teoretické vědomosti a získat tak ucelenější orientaci v určité problematice.

  Obsah předmětu:

   Na úvodním semináři budou studenti seznámeni s podmínkami, obsahem a organizací odborné praxe. Na něm také obdrží všechny potřebné formuláře:

  1. Zadání odborné praxe
  2. Rámcovou smlouvu o spolupráci při realizaci odborné praxe
  3. Závěrečnou zprávu o realizaci odborné praxe.
  4. Student absolvuje praxi ve vybrané a školou schválené organizaci. O průběhu praxe student zpracuje závěrečnou zprávu.

  5. Semestr

  Cíl předmětu:

  Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky udržitelného rozvoje, do pojmové problematiky a s tím spojených právních norem ČR a direktiv EU, případně aktuálních podkladů OSN. Součástí přípravy na problematiku bude vysvětlení historie pojmu a postupu k udržitelnosti, dále pak smyslu světové konference v Riu 1992 a jejích důsledků, pojmů a aktivit Agenda 21, lokální Agenda 21, postupy při stanovení MDG a přechodu na Agendu 2030, strategie rozvoje ČR 2030 a provázání s dalšími dokumenty. V dalším rozvoji myšlenky udržitelného rozvoje jsou posluchači seznámeni s dalšími principy a aplikacemi ve světě, v Evropě a také v ČR.

  Obsah předmětu:

  1. Udržitelný rozvoj, vznik, definice, prosazování a instituce, zákony
  2. Vývoj myšlenky UR ve světě i v ČR, navazující Evropské aktivity
  3. Indikátory udržitelnosti a jejich využití a rozvoj
  4. Seznámení s environmentální geografií, bezpečností a postupy prevence krizových situací v prostředí.
  5. Úvod do využití datových zdrojů.
  6. Globální oteplování, omezení CO2, mitigace, Resilient Cities a Covenant Cities, Pact of Mayors, Adaptační strategie
  7. Koncepce environmentální bezpečnosti a přizpůsobení se vlivům změny klimatu.
  8. Směry a myšlenky v aktuální světové, evropské a české politice v ochraně životního prostředí a udržitelném rozvoji
  9. Zákony ČR a směrnice EU a doporučení udržitelného rozvoje
  10. Aktuální trendy jako jsou Smart Cities, Digital City, Adaptace na změnu klimatu, resilience měst, strategie adaptace, organizace na světové úrovni a rozvoj myšlenek u nás
  11. Města a globální rozvojové cíle
  12. Cíle Milenia a další, včetně Agendy 2030 a strategického rámce UR v ČR 2030, ICLEI.
  zkouška
  povinný

  Cíl předmětu:

  Seznámit studenty s metodami personální práce v oblasti analýzy pracovních míst, plánování lidských zdrojů, získávání, výběru, přijímání a adaptace zaměstnanců, hodnocení, odměňování a vzdělávání zaměstnanců i péče o zaměstnance.

  Obsah předmětu:

  1. Koncepce personální práce
  2. Analýza pracovních míst
  3. Plánování lidských zdrojů
  4. Získávání zaměstnanců
  5. Výběr zaměstnanců
  6. Přijímání zaměstnanců
  7. Adaptace zaměstnanců
  8. Hodnocení zaměstnanců
  9. Odměňování zaměstnanců
  10. Vzdělávání zaměstnanců
  11. Motivace zaměstnanců
  12. Péče o zaměstnance
  zápočet
  povinný

  Cíl předmětu:

  Předmět navazuje na kurz Metodologie odborné práce. Cílem je seznámit studenty se závaznou metodikou pro psaní kvalifikačních prací, obsahovými a formálními požadavky kladenými na zpracování prací tohoto druhu a poskytnout jim informace usnadňující zpracování bakalářské práce na požadované odborné úrovni a připravit je na její úspěšnou obhajobu.

  zkouška
  povinný

  Cíl předmětu:

  Manažerské dovednosti představují ucelený soubor kompetencí zaměřených na aplikační rovině na posílení role vedoucích zaměstnanců v jejich vedoucí, řídící a rozvojové dimenzi. Předmět je zaměřen na osvojení si základních postupů trojrole vedoucího zaměstnance: manažera – leadera – kouče, tj. prizmatu řízení – vedení – rozvoje zaměstnanců. Studující si osvojí principy, techniky a metody vedení, řízení a rozvoje zaměstnanců. Naučí se je používat jako manažerské techniky, postupy a metody pro efektivní zvládnutí role vedoucího zaměstnance i pro svůj vlastní seberozvoj.

  1. Manažer – leader – kouč: trojrole vedoucího zaměstnance
  2. Manažerská komunikace: principy, kanály, úskalí, formy
  3. Poskytování zpětné vazby, umění dávat i přijímat pochvalu i kritiku
  4. Performance management a práce s manažerskou mřížkou
  5. Manažerské rozhovory: motivační, hodnotící, vytýkací
  6. Metody a techniky dlouhodobé práce s podřízenými
  7. Týmová spolupráce a práce s týmovou dynamikou
  8. Motivace zaměstnanců a motivační nástroje podniků
  9. Zvládání komunikačně náročných situací z manažerské praxe
  10. Koučink jako nástroj rozvoje zaměstnanců
  11. Základy time a stress managementu
  12. Work-life-balance v praxi

  Cíl předmětu:

  Seznámit posluchače s významem a možnostmi informačních technologií v podniku, s problematikou informačních služeb a útvaru IT. Poskytnout posluchačům přehled o hlavních oblastech, postupech a nástrojích zavádění, vývoje a správy informačních systémů v podnicích.

  1. Podniková informatika. Informatika, informace, systém
  2. Informační technologie, technika a infrastruktura
  3. Data podnikového informačního systému
  4. Portfolio aplikací podnikové informatiky
  5. Infrastrukturní aplikace informačních technologií
  6. Transakční aplikace podnikového informačního systému
  7. Aplikace pro podporu rozhodování
  8. Aplikace podporující řízení externích vztahů
  9. Aplikace orientované na produktivitu jednotlivců
  10. Řízení provozu a rozvoje podnikové informatiky
  11. Řízení podnikových procesů a procesní modelování
  12. Životní cyklus aplikace informačních technologií, bezpečnost v informatice
  zápočet
  povinný

  Cíl předmětu:

  Cílem předmětu je zvýšit provázanost studia s potřebami praxe, tedy potřebami reálného ekonomického života a lépe tak reagovat na požadavky budoucích potenciálních zaměstnavatelů absolventů. Studentovi by tento předmět měl umožnit ověřit si nabyté vědomosti z oblasti svého studijního oboru jejich praktickou aplikací v konkrétních situacích běžné činnosti různých typů ekonomiky a managementu podniku a získat zcela nové poznatky, které mu pomohou doplnit si teoretické vědomosti a získat tak ucelenější orientaci v určité problematice.

  Obsah předmětu:

   Na úvodním semináři budou studenti seznámeni s podmínkami, obsahem a organizací odborné praxe. Na něm také obdrží všechny potřebné formuláře:

  1. Zadání odborné praxe
  2. Rámcovou smlouvu o spolupráci při realizaci odborné praxe
  3. Závěrečnou zprávu o realizaci odborné praxe.
  4. Student absolvuje praxi ve vybrané a školou schválené organizaci. O průběhu praxe student zpracuje závěrečnou zprávu.

  6. Semestr

  Cíl předmětu:

  Předmět umožní studentům získat a prohloubit teoretické a praktické znalosti o marketingu a zároveň pochopit širší souvislosti při aplikaci moderních marketingových metod, jakou je neuromarketingový výzkum anebo conjoint analýza, v podnikatelském prostředí charakteristickém globalizací, vytvářením hodnotových sítí a novými formami konkurenčního boje. Pozornost je soustředěna na společensky odpovědný marketing charakteristický komplexnějším a soudržnějším přístupem. V přednášené látce nechybí téma využití mobilních platforem a internetu při získávání a zpracovávání informací k podpoře obchodních procesů a k realizaci komunikačních cílů firmy. Obsah předmětu přesahuje pojetí marketingu jako podnikové funkce.

  Obsah předmětu:

  1. Hlavní aspekty současného marketingového paradigmatu. Vztahový marketing a další složky koncepce holistického marketingu.
  2. Současné trendy spotřebitelského chování.
  3. Moderní postupy zjišťování a zpracovávání marketingových informací. Databázový marketing.
  4. Podstata a možnosti e-business. Zapojení e-commerce a e-marketingu při plnění cílů podniku.
  5. Neuromarketingový výzkum a jeho praktické využití.
  6. Role inovací. Proces vývoje nového produktu. Metody aktivní integrace zákazníka do procesu tvorby produktu.
  7. Design jako prostředek dosažení konkurenční výhody. Brand management.
  8. Trendy v offline komunikaci. Přechod na emoční modely zákaznické responze.
  9. Firemní a produktová komunikace formou online nástrojů. Marketing ve vyhledávačích.
  10. Social media marketing. Využití cloudových řešení pro řízení firemních projektů.
  11. Budování online reputace firmy na trhu výrobků a služeb a na trhu práce. Interní marketing.
  12. Vybrané přístupy sociálního marketingu.
  zkouška
  povinný

  Cíl předmětu:

  Cílem je porozumět psychologické dimenzi vedení lidí a řízení lidských zdrojů, pochopení významu a možnosti uplatnění psychologie v organizacích a manažerské práci. Dále osvojení si základních dovedností nezbytných pro formování efektivních týmů, řešení konfliktů a rozvoj kreativity nezbytných pro učící se organizace, prohloubení sebepoznání.

  Obsah předmětu:

 • Úvod, struktura předmětu, člověk v sociálním prostředí.
 • Osobnost jedince v pracovním procesu, rozdíly mezi jednotlivci, postoje v práci.
 • Člověk v pracovním procesu.
 • Výběr pracovníků a metody hodnocení v relaci k požadavkům pracovní pozice.
 • Motivace pracovního jednání, obecné a specifické teorie, různé přístupy k pracovní motivaci v relaci k osobnosti pracovníka.
 • Pracovní spokojenost a pracovní chování, modifikace pracovního chování, pojetí kvality pracovního života.
 • Týmy a pracovní skupiny (metody formování týmů, technika analýzy a vyjednávání role, model silového pole).
 • Osobní, interpersonální a skupinové intervence (role konsultanta, řešení konfliktů pomocí třetí strany).
 • Stress management-teorie a modely pracovní zátěže, klasifikace stresorů, ukazatelé zátěže a prevence
 • zátěže, burn-out.
 • Patologické jevy na pracovišti.
 • Psychologické rozměry trhu.
 • Cíl předmětu:

  Předmět seznamuje studenty s aktuálními otázkami managementu a ekonomiky a prostřednictvím zvaných přednášek se studentům pokouší přiblížit současnou praxi v těchto oborech. Cílem je seznámit studenty s aktuálními modely ekonomické teorie navazujících ekonomických a manažerských disciplín a rozvinout schopnosti rozhodování při řešení problémů v hospodářské praxi v návaznosti na změny 4.0.

  Obsah předmětu:

 • Význam podniku v národním hospodářství
 • Typologie podniků
 • Specifické ekonomiky
 • Analýza PESTLE a SWOT
 • Organizační a informační struktura podniku
 • Controlling
 • Cash flow
 • Proces strategického managementu v organizacích
 • Atributy konkurenčních vlivů v moderním podnikatelském prostředí
 • Balanced Scorecard a další analytické nástroje hodnocení podniků
 • Atraktivita odvětví
 • Strategic Position and Action Evaluation Matrix – efektivní prostředeky formulace strategií. Principy evaluace strategických možností
 • zápočet
  povinný

  Cíl předmětu:

  Cílem předmětu je zvýšit provázanost studia s potřebami praxe, tedy potřebami reálného ekonomického života a lépe tak reagovat na požadavky budoucích potenciálních zaměstnavatelů absolventů. Studentovi by tento předmět měl umožnit ověřit si nabyté vědomosti z oblasti svého studijního oboru jejich praktickou aplikací v konkrétních situacích běžné činnosti různých typů ekonomiky a managementu podniku a získat zcela nové poznatky, které mu pomohou doplnit si teoretické vědomosti a získat tak ucelenější orientaci v určité problematice.

  Obsah předmětu:

   Na úvodním semináři budou studenti seznámeni s podmínkami, obsahem a organizací odborné praxe. Na něm také obdrží všechny potřebné formuláře:

  1. Zadání odborné praxe
  2. Rámcovou smlouvu o spolupráci při realizaci odborné praxe
  3. Závěrečnou zprávu o realizaci odborné praxe.
  4. Student absolvuje praxi ve vybrané a školou schválené organizaci. O průběhu praxe student zpracuje závěrečnou zprávu.

  zápočet
  povinný

  Cíl předmětu:

  Náplní předmětu je příprava bakalářské práce pod vedením vedoucího práce. Studující má za povinnost během přípravy práce konzultovat se vedoucím práce pomocí osobních konzultací anebo e-mailem minimálně v těchto etapách (splnění konzultací je podmínkou udělení zápočtu v příslušných předmětech, jejichž náplní je příprava bakalářské práce):

 • Teze pro zpracování bakalářské práce (v přiměřeném rozsahu cca 7-10 stran, obsahující zejména cíl práce, metody a návrh postupu zpracování);
 • Koncept bakalářské práce (rozpracovaná teoretická i praktická část);
 • Vždy, když chce studující významně změnit postup zpracování.
 • Příprava závěrečné práce se řídí vnitřním předpisem Vysoké školy regionálního rozvoje a Bankovního insitutu – AMBIS, a.s. (Směrnice rektorky č. 6//2019 – Metodické pokyny pro vypracování závěrečných prací v bakalářském a diplomové práce)

  Ekonomika a management podniku Mgr. nové

  Název předmětu

  1. Semestr

  Zaměření předmětu:

  Seznámení s pokročilými aspekty soudobé mikroekonomické teorie s cílem umožnit kvalifikovanou orientaci v aktuálních ekonomických problémech a otázkách.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Úvod do ekonomie a matematického aparátu.
  2. Optimum spotřebitele – indiferenční analýza.
  3. Analýza poptávky. Elasticity poptávky.
  4. Produkce a náklady v krátkém období.
  5. Produkce a náklady v dlouhém období.
  6. Příjmy. Zisk. Maximalizace zisku.
  7. Monopol a monopolistická konkurence na trzích výrobků a služeb.
  8. Oligopol na trzích výrobků a služeb.
  9. Trh práce – rozhodování domácností.
  10. Trh práce – rozhodování firem.
  11. Trh kapitálu.
  12. Tržní selhání. Mikroekonomická politika státu.
  povinný

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je prohloubit, rozvíjet a integrovat znalosti získané při studiu základních kurzů managementu. Současně se předmět zaměřuje na pochopení „manažerského modelu“ jako vědomou volbu manažerů, jak „řídit a vést organizaci“, jeho komplexní uchopení v kontextu tradičních a alternativních paradigmat. Součástí předmětu je zaměření na inovace managementu, které hledají odpovědi na výzvy manažerů 21. století.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Model/systém řízení organizace – integrující pohled na měkké a tvrdé prvky řízení.
  2. Prostředí manažerské práce.
  3. Strategické řízení podniku v globálním kontextu. Globalizace a globální podniky, příležitosti a rizika.
  4. Organizační architektura podniku v podmínkách 21 století.
  5. Principy manažerské práce manažera 21. století.
  6. Struktura a obsah manažerské práce.
  7. Model kritických faktorů úspěchu organizační jednotky.
  8. Podnikové manažerské procesy a jejich optimální nastavení.
  9. Význam IS/ICT a průmyslu 4.0 - management změny.
  10. Podniková kultura a její vliv na řízení podniku.
  11. Tvůrčí vedení spolupracovníků („leadership“) – přednáška odborníka z praxe.
  12. Inovace v managementu.

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je poskytnout studentům informace týkající se výběru tématu a vedoucího diplomové práce, požadavků vysoké školy na administrativní průběh procesu zpracování diplomové práce až po její obhajobu při státní závěrečné zkoušce. Studenti získají důležité informace týkající se vazby tématu a obsahu diplomové práce na studovaný program, důraz je kladen na seznámení studentů s vhodnou strukturou diplomové práce a správné obsahové naplnění jednotlivých částí. Seminář je zaměřen především na seznámení s formálními požadavky na zpracování diplomové práce, vyhledávání odborných a vědeckých zdrojů, jejich správné citování a prevenci plagiátorství.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Výběr tématu a vedoucího práce.
  2. Základní procesní požadavky - směrnice rektora k závěrečným pracem.
  3. Struktura závěrečné práce.
  4. Zdroje odborné a vědecké literatury, práce s nimi.
  5. Citace, citační normy, prevence plagiátorství.
  6. Data a jejich sběr.

  Zaměření předmětu:

  Cílem výuky je seznámit studující se základními pojmy, které jsou důležité pro podnikání. Tím tak vytvořit základní předpoklady pro orientaci studentů v podnikatelských právních vztazích. Studenti by měli získat základní informace o právních otázkách zahájení podnikání v různých formách, ať se jedná jak o samostatné podnikání, tak i o společné podnikání. V tomto směru získají studenti povědomí o obchodních korporacích, jejich organizační struktuře a o právních vztazích, do kterých obchodní korporace navenek vstupují.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Pojem a prameny českého obchodního práva, evropské obchodní právo.
  2. Majetkoprávní postavení podnikatele (obchodní závod, vnitřní členění obchodního závodu, rodinný závod, koncernový závod).
  3. Veřejnoprávní rámec podnikání (podmínky podnikání, živnostenské a neživnostenské podnikání, obchodní a živnostenský rejstřík).
  4. Právní formy společného podnikání (smluvní formy společného podnikání, právnické osoby a seskupení).
  5. Právo obchodních korporací.
  6. Právní formy a další třídění obchodních korporací.
  7. Vytvoření obchodní korporace, účast v obchodní korporaci, organizační struktura obchodní korporace.
  8. Závazky s účastí podnikatele (specifika postavení podnikatele v závazkových vztazích, zvláštní a typické způsoby uzavírání smluv podnikatelem).
  9. Typické zajišťovací instituty v podnikání (zajištění a utvrzení dluhu ve vztazích podnikatele, finanční záruka, zástavní právo k podílu v obchodní korporaci, zástavní právo k cennému papíru, finanční zajištění).
  10. Specifika smluv v oblasti podnikání (kupní smlouva, dispozice s obchodním závodem, smlouva o dílo, nájem v podnikání, leasing, smlouvy příkazního typu v podnikání).
  11. Právo proti omezování hospodářské soutěže, nekalá soutěž.
  12. Řešení podnikatelských sporů (civilní soudní řízení, rozhodčí řízení). Přednáška odborníka z praxe, rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

  Zaměření předmětu:

  Seznámit posluchače s využitím statistických metod pro analýzu a interpretaci dat, se základy matematické statistiky, korelační a regresní analýzy, analýzy rozptylu a s principy ekonometrického modelování. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni samostatně používat významné statistické metody pro řešení ekonomických úloh a získané znalosti v oblasti ekonometrického modelování aplikovat v praxi jako nástroj analýzy a prognózy.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Statistická analýza dat.
  2. Bodové a intervalové odhady. Testy statistických hypotéz.
  3. Korelační analýza.
  4. Analýza rozptylu.
  5. Regresní analýza.
  6. Metody statistického srovnávání. Indexní analýza.
  7. Analýza časových řad. Dekompozice a sezónní očišťování časových řad.
  8. Předmět a metoda ekonometrie.
  9. Ekonometrické modelování, data a metodologie.
  10. Autokorelace a heteroskedasticita v analýze časových řad.
  11. Úvod do lineární regrese.
  12. Jednoduchý lineární regresní model. Lineární modely.

  2. Semestr

  povinný

  Zaměření předmětu:

  Předmět je zaměřen zejména na hlavní determinanty a podmínky makroekonomické rovnováhy v krátkém, středním a dlouhém období, příčiny a možnosti ovlivnění makroekonomického krátkodobého cyklu a dlouhodobého ekonomického růstu, na problémy, důsledky a možnosti léčení makroekonomických nerovnováh v krátkém, středním a dlouhém období a na analýzu účinnosti makroekonomických politik. K analýze se používají vybrané makroekonomické modely zohledňující podmínky otevřené ekonomiky.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Základní makroekonomické ukazatele a jejich vývoj v české ekonomice.
  2. Teorie spotřeby a investic.
  3. Model produkt‑výdaje. Rovnováha na trhu výrobků a služeb, křivka IS.
  4. Trh peněz, rovnováha trhu peněz a ostatních finančních aktiv, křivka LM. Podmínky rovnováhy na trhu výrobků a služeb a trhu peněz a OFA (IS-LM).
  5. Platební bilance, vnější ekonomická rovnováha, měnový kurz.
  6. Vnější ekonomická rovnováha a křivka BP. Podmínky současné vnitřní a vnější rovnováhy.
  7. Agregátní poptávka a její determinanty.
  8. Trh práce a zaměstnanost. Makroekonomická produkční funkce.
  9. Agregátní nabídka v krátkém a dlouhém období a její souvislost s trhem práce – vybrané koncepty.
  10. Makroekonomická rovnováha a nerovnováha. Podmínky a determinanty makroekonomické rovnováhy v modelu AD-AS. Příčiny a důsledky krátkodobých nerovnováh, ekonomický cyklus.
  11. Makroekonomické nerovnováhy a jejich důsledky. Nezaměstnanost a inflace a možnosti jejich řešení fiskální a monetární politikou. Výhody a nevýhody fiskální a monetární politiky.
  12. Dlouhodobý ekonomický růst a jeho determinanty.

  Zaměření předmětu:

  Předmět navazuje na základní znalosti z účetnictví (metody a principy). Cílem je podat přehled o možnostech a metodických postupech zpracování informací pro účely hodnotového řízení podniku a zejména jeho vnitropodnikových organizačních jednotek s ohledem na předmět činnosti a organizační strukturu podniku. Studenti jsou po ukončení předmětu schopni vyhodnotit informace poskytované systémem vnitropodnikového účetnictví o jednotlivých vnitropodnikových útvarech a výkonech podniku a využít je pro účely vnitropodnikového řízení.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Úvod do studia manažerského účetnictví, průběh studia předmětu. Podstata a funkce manažerského účetnictví.
  2. Pojetí a členění nákladů a výnosů v manažerském účetnictví, kritéria racionality nákladů, finanční pojetí nákladů, hodnotové pojetí nákladů, ekonomické pojetí nákladů, možnosti členění nákladů.
  3. Nákladové funkce, analýza nákladů, bod zvratu.
  4. Kalkulace, metody (absorpční kalkulace – prostá kalkulace dělením, kalkulace s poměrovými čísly, přirážková kalkulace, kalkulace ve sdružené výrobě).
  5. Kalkulace variabilních nákladů, moderní metody kalkulace (ABC).
  6. Kalkulační systém a jeho využití.
  7. Možnosti zachycování účetních informací o činnosti vnitropodnikových útvarů, jednookruhová soustava, dvouokruhová soustava.
  8. Vliv charakteru činnosti na zachycování operací v nákladovém účetnictví – výkonová orientace, odpovědnostní orientace.
  9. Rozpočetnictví, vymezení rozpočtů, metody rozpočtování.
  10. Využití rozdílových metod pro účely řízení vnitropodnikových útvarů (metoda standardních nákladů a výnosů a odchylek).
  11. Celopodnikový rozpočet (rozpočet investic, rozpočtová rozvaha, rozpočet finančních toků), krátkodobé rozpočty.
  12. Externí přednáška: Zástupce softwarové firmy (POHODA, PREMISOFT, HELIOS apod.), analýza organizační struktury a činnosti účetní jednotky pro účely nastavení vhodných členících kritérií a efektivního vnitropodnikového řízení, možná podoba výkazů pro vnitropodnikové řízení.

  Zaměření předmětu:

  Předmět umožní studentům získat a prohloubit teoretické a praktické znalosti o marketingu. Pozornost je zaměřena na strategický marketingový proces, vliv globalizace na marketing, systemizaci strategií v souvislosti s marketingovými nástroji, metodologickými principy, postupy i problémy marketingového výzkumu, na metody výzkumu a datové zdroje. Hlavní důraz bude kladen na poznání praktické stránky problematiky ve vztahu k sociálně-ekonomickému řízení podniku, města či regionu. Nedílnou součástí výuky je praktická realizace vlastního marketingového výzkumu. Jeho téma vychází z požadavků praxe.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Podstata marketingové filozofie. Marketingová koncepce a její vývoj. Holistická koncepce marketingu.
  2. Marketing a globalizace.
  3. Hybné síly v marketingovém okolí podniku a jejich dopad na postavení zákazníka. Vztahový marketing.
  4. Strategický marketingový proces. Vize, mise, marketingový plán.
  5. Nástroje situační analýzy.
  6. Segmentace trhu, cílený marketing a positioning.
  7. Marketingový mix. Systemizace strategií podle marketingového mixu, uplatnění metod analýzy produktového portfolia.
  8. Postavení marketingového výzkumu ve firmě. Marketingový výzkum jako proces.
  9. Příprava a realizace výzkumného projektu. Předmět výzkumu. Definování výzkumné otázky.
  10. Volba zdrojů dat a metod výzkumu. Primární a sekundární výzkum. Kvantitativní a kvalitativní výzkum. Interpretace výsledků výzkumu. Zpracování výzkumné zprávy.
  11. Aplikace marketingového výzkumu. Případová studie z praxe – přednáška odborníka z praxe.
  12. Etika marketingového výzkumu.
  povinný

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je zvýšit provázanost studia s potřebami praxe, tedy potřebami reálného ekonomického života, a lépe tak reagovat na požadavky budoucích potenciálních zaměstnavatelů absolventů. Předmět Odborná praxe probíhá v 2., 3. a 4. semestru studia, 2 týdny v každém semestru, délka praxe za celé studium je tedy 6 týdnů. Student může praxi splnit třemi způsoby:

  1. Navrhne si sám organizaci, se kterou se domluví a praxi u ní absolvuje.

  2. Student pracuje v organizaci, která svou činností přímo souvisí se studijním programem a je v souladu s profilem absolventa. Pak si praxi může nechat částečně uznat.

  3. Student má možnost využít smluvně zajištěné organizace, které se školou spolupracují.

  Student na konci každého semestru vypracuje Zprávu o realizaci odborné praxe, jejíž součástí bude vlastní zhodnocení působení v organizaci a také přehled projektů a úkolů, na kterých student spolupracoval.

  3. Semestr

  Zaměření předmětu:

  Seznámit studenty se strategickou rolí řízení lidských zdrojů v organizaci. Předmět umožňuje studentům poznat specifické problémy řízení lidských zdrojů. Navazuje na předmět MLZ v bakalářském studijním programu. Studující získá potřebné dovednosti a znalosti z relevantních oblastí s důrazem na strategické přístupy řízení lidských zdrojů, rozvoj a vzdělávání pracovníků, řízení výkonu. Poskytuje posluchačům znalosti pro výkon manažerských funkcí a příklady z praktického uplatnění poznatků v manažerské praxi.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Pojetí, význam a rozdíly lidských zdrojů a lidského kapitálu.
  2. Činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.
  3. Fungování trhu práce a odlišné přístupy k zaměstnávání lidí.
  4. Význam a opatření státní politiky zaměstnanosti.
  5. Strategie rozvoje lidského kapitálu a potenciálu.
  6. Řízení rozvoje pracovníků – modely a osy strategie.
  7. Aplikace kompetenčního přístupu v rozvoji a vzdělávání pracovníků.
  8. Pojetí a nástroje řízení znalostí, talentů, diverzity.
  9. Řízení pracovního výkonu a kvality v organizaci.
  10. Příklady mezinárodního řízení lidských zdrojů.
  11. Přednáška odborníka z praxe o realizaci ŘLZ v organizaci a nových přístupech.
  12. Činnosti personalisty a manažera v managementu lidských zdrojů v organizaci.

  Zaměření předmětu:

  Náplní předmětu je příprava diplomové práce pod vedením vedoucího práce. Studující má za povinnost během přípravy práce konzultovat s vedoucím práce pomocí osobních konzultací anebo e-mailem v dohodnutém rozsahu (splnění konzultací je podmínkou udělení zápočtu).

  Metody hodnocení:

  1. Zápočet uděluje vždy vedoucí závěrečné práce. Udělení zápočtu je zpravidla vázáno na odevzdání poloviny závěrečné práce vedoucímu práce.

  Zaměření předmětu:

  Předmět je zaměřen na problematiku veřejných financí, státní správy a samosprávy, managementu ve veřejné správě a problematiku regionálního rozvoje. Student si osvojí praktické znalosti fungování systému veřejné správy (státní správy i samosprávy) ve vazbě na veřejné finance a regionální rozvoj včetně mnohých specifik, úskalí, příkladů, dobrých praxí i chyb. Též získá základní přehled o metodách, nástrojích a technikách řízení a financování ve veřejné správě a problematiku regionálního rozvoje.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Úvod k veřejným financím, veřejné správě a regionálnímu rozvoji, základní pojmy.
  2. Problematika veřejné správy, státní správy, samosprávy.
  3. Základy veřejné ekonomie, financování ve veřejné správě, základy rozpočtování státu a samospráv.
  4. Veřejné finance: specifika výdajů na zaměstnance, řízení lidských zdrojů, odměňování.
  5. Veřejné výdaje – veřejné služby, veřejné projekty a veřejné zakázky.
  6. Řízení finančních rizik, problematika korupce a podvodů.
  7. Kontrolní mechanismy, systém finanční kontroly, kritéria 3E (efektivnost, hospodárnost, účelnost).
  8. Cíle a strategie ve veřejné správě – význam pro veřejné finance a regionální rozvoj.
  9. Analýzy a rozhodování ve veřejné správě – obecně a ve vazbě na veřejné finance a regionální rozvoj.
  10. Finanční data a analýzy, problematika úspor a plýtvání.
  11. Problematika regionálního rozvoje v ČR, fondy EU (kohezní politika EU).
  12. Přednáška odborníka z praxe: Regionální rozvoj a dotační management (příležitosti a hrozby pro manažery a ekonomy).

  Course Objectives:

  To provide students with an unconventional view on the development of external determinants of the Czech national economy, represented by the global economy structural developments, changes in globalization and interdependence processes, and the influence of the international political environment with emphasis on geopolitics.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Subject and methods of examining the global economy and geopolitics.
  2. The origin, evolution and perspectives of the global economy.
  3. Multi-level structure of the global economy and geopolitics.
  4. The subjects of the global economy and international politics.
  5. The system of international economic relations and political determinants of its development.
  6. Principles, mechanisms, tools and theoretical concepts of international economic and geopolitical relations.
  7. Development dynamics of the of the current global economy and geopolitice. (Lecture of a practicioner).
  8. Structural developments and changes in the global economy with its future.
  9. Global problems and contradictions of the global economy and their relation to geopolitice.
  10. The institutional superstructure of the global economy and international politics.
  11. Geopolitics as part of international politics and its influence on the global economy.
  12. Structure and concepts of global management of the global economy and geopolitics.

  Zaměření předmětu:

  Seznámit posluchače s různými aspekty správy a řízení informačních systémů (IS). Prezentovat osvědčené metodické postupy, standardy a normy pro správu a řízení IS podniku a zdůraznit jejich provázanost s postupy, standardy a normami používanými při tvorbě globální informační strategie podniku, při vývoji IS a při řízení bezpečnosti a kvality IS. Prezentovat principy a přednosti procesního řízení a potenciál informačních systémů a technologií coby zásadních inovačních aktiv hospodářského subjektu zvyšujících jeho konkurenceschopnost v moderní informační společnosti.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Vymezení obsahu předmětu, návaznosti na jiné předměty, požadavky k zápočtu a ke zkoušce. Opakování znalostí z předmětu OIS. Procesy. Úloha procesního řízení ve firmě.
  2. Úrovně a nástroje pro popis procesů.
  3. ITIL v. 2 – metodický rámec pro IT management.
  4. Service Desk, řízení incidentů, problémů a změn v rámci ITILu v. 2.
  5. ITIL v. 3 – charakteristika, struktura, vybrané procesy. Systém certifikace znalostí v oblasti ITSM.
  6. CobIT v. 4. 1. – metodický rámec pro IT governance. Domény, procesy, principy, metriky. CobIT v. 5.
  7. Val IT – metodický rámec pro řízení IT investic. Domény, procesy.
  8. Risk IT – metodický rámec pro řízení IT rizik. Domény, procesy. Další standardy. Operační rizika bank.
  9. TOGAF – metodický rámec pro řízení podnikové a IS/ICT architektury.
  10. Nástroje na podporu správy a řízení IS/ICT.
  11. Přednáška odborníka z praxe: Řízení kvality vývoje informačních systémů a software.
  12. Manažer IT útvaru – profil pozice, struktura kvalifikačních požadavků.

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je zvýšit provázanost studia s potřebami praxe, tedy potřebami reálného ekonomického života, a lépe tak reagovat na požadavky budoucích potenciálních zaměstnavatelů absolventů. Předmět Odborná praxe probíhá v 2., 3. a 4. semestru studia, 2 týdny v každém semestru, délka praxe za celé studium je tedy 6 týdnů. Student může praxi splnit třemi způsoby:

  1. Navrhne si sám organizaci, se kterou se domluví a praxi u ní absolvuje.

  2. Student pracuje v organizaci, která svou činností přímo souvisí se studijním programem a je v souladu s profilem absolventa. Pak si praxi může nechat částečně uznat.

  3. Student má možnost využít smluvně zajištěné organizace, které se školou spolupracují.

  Student na konci každého semestru vypracuje Zprávu o realizaci odborné praxe, jejíž součástí bude vlastní zhodnocení působení v organizaci a také přehled projektů a úkolů, na kterých student spolupracoval.

  4. Semestr

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je objasnit podstatu dílčích problematik finančního managementu, jejich vzájemnou provázanost, koncepci a propojení do života podniku od operativního řízení až po strategické řízení financí podnikatelské jednotky. Studentům bude poskytnut teoretický základ, na který naváže osvojení praktických přístupů k řešení problémů v jednotlivých oblastech finančního managementu.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Finanční management a jeho úkoly.
  2. Finanční a majetková struktura podniku.
  3. Peněžní toky podniku.
  4. Řízení oběžného majetku podniku.
  5. Interní zdroje financování podniku.
  6. Externí zdroje financování podniku.
  7. Využití faktoru rizika a času ve finančním rozhodování.
  8. Finanční analýza a její využití.
  9. Poměrové a souhrnné ukazatele finanční analýzy.
  10. Využití finančních trhů v kontextu potřeb finančního managementu.
  11. Kapitálové plánování.
  12. Investiční rozhodování.

  Zaměření předmětu:

  Náplní předmětu je příprava diplomové práce pod vedením vedoucího práce. Studující má za povinnost během přípravy práce konzultovat s vedoucím práce pomocí osobních konzultací anebo e-mailem. Udělení zápočtu je vázáno na odevzdání finální verze závěrečné práce e-mailem vedoucímu práce.

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je zvýšit provázanost studia s potřebami praxe, tedy potřebami reálného ekonomického života, a lépe tak reagovat na požadavky budoucích potenciálních zaměstnavatelů absolventů. Předmět Odborná praxe probíhá v 2., 3. a 4. semestru studia, 2 týdny v každém semestru, délka praxe za celé studium je tedy 6 týdnů. Student může praxi splnit třemi způsoby:

  1. Navrhne si sám organizaci, se kterou se domluví a praxi u ní absolvuje.

  2. Student pracuje v organizaci, která svou činností přímo souvisí se studijním programem a je v souladu s profilem absolventa. Pak si praxi může nechat částečně uznat.

  3. Student má možnost využít smluvně zajištěné organizace, které se školou spolupracují.

  Student na konci každého semestru vypracuje Zprávu o realizaci odborné praxe, jejíž součástí bude vlastní zhodnocení působení v organizaci a také přehled projektů a úkolů, na kterých student spolupracoval.

  Ekonomika a management podniku Mgr. staré

  Název předmětu

  1. Semestr

  Zaměření předmětu:

  Seznámení s pokročilými aspekty soudobé mikroekonomické teorie s cílem umožnit kvalifikovanou orientaci v aktuálních ekonomických problémech a otázkách.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Úvod do ekonomie a matematického aparátu.
  2. Optimum spotřebitele – indiferenční analýza.
  3. Analýza poptávky. Elasticity poptávky.
  4. Produkce a náklady v krátkém období.
  5. Produkce a náklady v dlouhém období.
  6. Příjmy. Zisk. Maximalizace zisku.
  7. Monopol a monopolistická konkurence na trzích výrobků a služeb.
  8. Oligopol na trzích výrobků a služeb.
  9. Trh práce – rozhodování domácností.
  10. Trh práce – rozhodování firem.
  11. Trh kapitálu.
  12. Tržní selhání. Mikroekonomická politika státu.
  povinný

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je prohloubit, rozvíjet a integrovat znalosti získané při studiu základních kurzů managementu. Současně se předmět zaměřuje na pochopení „manažerského modelu“ jako vědomou volbu manažerů, jak „řídit a vést organizaci“, jeho komplexní uchopení v kontextu tradičních a alternativních paradigmat. Součástí předmětu je zaměření na inovace managementu, které hledají odpovědi na výzvy manažerů 21. století.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Model/systém řízení organizace – integrující pohled na měkké a tvrdé prvky řízení.
  2. Prostředí manažerské práce.
  3. Strategické řízení podniku v globálním kontextu. Globalizace a globální podniky, příležitosti a rizika.
  4. Organizační architektura podniku v podmínkách 21 století.
  5. Principy manažerské práce manažera 21. století.
  6. Struktura a obsah manažerské práce.
  7. Model kritických faktorů úspěchu organizační jednotky.
  8. Podnikové manažerské procesy a jejich optimální nastavení.
  9. Význam IS/ICT a průmyslu 4.0 - management změny.
  10. Podniková kultura a její vliv na řízení podniku.
  11. Tvůrčí vedení spolupracovníků („leadership“) – přednáška odborníka z praxe
  12. Inovace v managementu.

  Zaměření předmětu:

  Cílem výuky je seznámit studující se základními pojmy, které jsou důležité pro podnikání. Tím tak vytvořit základní předpoklady pro orientaci studentů v podnikatelských právních vztazích. Studenti by měli získat základní informace o právních otázkách zahájení podnikání v různých formách, ať již se jedná samostatné podnikání, tak i o společné podnikání. V tomto směru získají povědomí o obchodních korporacích, jejich organizační struktuře a o právních vztazích, do kterých obchodní korporace navenek vstupují.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Pojem a prameny českého obchodního práva, evropské obchodní právo.
  2. Majetkoprávní postavení podnikatele (obchodní závod, vnitřní členění obchodního závodu, rodinný závod, koncernový závod).
  3. Veřejnoprávní rámec podnikání (podmínky podnikání, živnostenské a neživnostenské podnikání, obchodní a živnostenský rejstřík).
  4. Právní formy společného podnikání (smluvní formy společného podnikání, právnické osoby a seskupení).
  5. Právo obchodních korporací.
  6. Právní formy a další třídění obchodních korporací.
  7. Vytvoření obchodní korporace, účast v obchodní korporaci, organizační struktura obchodní korporace.
  8. Závazky s účastí podnikatele (specifika postavení podnikatele v závazkových vztazích, zvláštní a typické způsoby uzavírání smluv podnikatelem).
  9. Typické zajišťovací instituty v podnikání (zajištění a utvrzení dluhu ve vztazích podnikatele, finanční záruka, zástavní právo k podílu v obchodní korporaci, zástavní právo k cennému papíru, finanční zajištění).
  10. Specifika smluv v oblasti podnikání (kupní smlouva, dispozice s obchodním závodem, smlouva o dílo, nájem v podnikání, leasing, smlouvy příkazního typu v podnikání).
  11. Právo proti omezování hospodářské soutěže, nekalá soutěž.
  12. Řešení podnikatelských sporů (civilní soudní řízení, rozhodčí řízení). Přednáška odborníka z praxe, rozhodce. Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky prof. JUDr. Květoslava Růžičky, CSc.

  Zaměření předmětu:

  Seznámit posluchače s využitím statistických metod pro analýzu a interpretaci dat, se základy matematické statistiky, korelační a regresní analýzy, analýzy rozptylu a s principy ekonometrického modelování. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni samostatně používat významné statistické metody pro řešení ekonomických úloh a získané znalosti v oblasti ekonometrického modelování aplikovat v praxi jako nástroj analýzy a prognózy.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Statistická analýza dat.
  2. Bodové a intervalové odhady. Testy statistických hypotéz.
  3. Korelační analýza.
  4. Analýza rozptylu.
  5. Regresní analýza.
  6. Metody statistického srovnávání. Indexní analýza.
  7. Analýza časových řad. Dekompozice a sezónní očišťování časových řad.
  8. Předmět a metoda ekonometrie.
  9. Ekonometrické modelování, data a metodologie.
  10. Autokorelace a heteroskedasticita v analýze časových řad.
  11. Úvod do lineární regrese.
  12. Jednoduchý lineární regresní model. Lineární modely.

  2. Semestr

  povinný

  Zaměření předmětu:

  Předmět je zaměřen zejména na hlavní determinanty a podmínky makroekonomické rovnováhy v krátkém, středním a dlouhém období, příčiny a možnosti ovlivnění makroekonomického krátkodobého cyklu a dlouhodobého ekonomického růstu, na problémy, důsledky a možnosti léčení makroekonomických nerovnováh v krátkém, středním a dlouhém období a na analýzu účinnosti makroekonomických politik. K analýze se používají vybrané makroekonomické modely zohledňující podmínky otevřené ekonomiky.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Základní makroekonomické ukazatele a jejich vývoj v české ekonomice.
  2. Teorie spotřeby a investic.
  3. Model produkt‑výdaje. Rovnováha na trhu výrobků a služeb, křivka IS.
  4. Trh peněz, rovnováha trhu peněz a ostatních finančních aktiv, křivka LM. Podmínky rovnováhy na trhu výrobků a služeb a trhu peněz a OFA (IS-LM).
  5. Platební bilance, vnější ekonomická rovnováha, měnový kurz.
  6. Vnější ekonomická rovnováha a křivka BP. Podmínky současné vnitřní a vnější rovnováhy.
  7. Agregátní poptávka a její determinanty.
  8. Trh práce a zaměstnanost. Makroekonomická produkční funkce.
  9. Agregátní nabídka v krátkém a dlouhém období a její souvislost s trhem práce – vybrané koncepty.
  10. Makroekonomická rovnováha a nerovnováha. Podmínky a determinanty makroekonomické rovnováhy v modelu AD-AS. Příčiny a důsledky krátkodobých nerovnováh, ekonomický cyklus.
  11. Makroekonomické nerovnováhy a jejich důsledky. Nezaměstnanost a inflace a možnosti jejich řešení fiskální a monetární politikou. Výhody a nevýhody fiskální a monetární politiky.
  12. Dlouhodobý ekonomický růst a jeho determinanty.

  Zaměření předmětu:

  Předmět navazuje na základní znalosti z účetnictví (metody a principy). Cílem je podat přehled o možnostech a metodických postupech zpracování informací pro účely hodnotového řízení podniku a zejména jeho vnitropodnikových organizačních jednotek s ohledem na předmět činnosti a organizační strukturu podniku. Studenti jsou po ukončení předmětu schopni vyhodnotit informace poskytované systémem vnitropodnikového účetnictví o jednotlivých vnitropodnikových útvarech a výkonech podniku a využít je pro účely vnitropodnikového řízení.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Úvod do studia manažerského účetnictví, průběh studia předmětu. Podstata a funkce manažerského účetnictví.
  2. Pojetí a členění nákladů a výnosů v manažerském účetnictví, kritéria racionality nákladů, Finanční pojetí nákladů, Hodnotové pojetí nákladů, Ekonomické pojetí nákladů, Možnosti členění nákladů
  3. Nákladové funkce, analýza nákladů, bod zvratu.
  4. Kalkulace, metody (absorpční kalkulace – prostá kalkulace dělením, kalkulace s poměrovými čísly, přirážková kalkulace, kalkulace ve sdružené výrobě)
  5. Kalkulace variabilních nákladů, moderní metody kalkulace (ABC)
  6. Kalkulační systém a jeho využití
  7. Možnosti zachycování účetních informací o činnosti vnitropodnikových útvarů, Jednookruhová soustava, Dvouokruhová soustava
  8. Vliv charakteru činnosti na zachycování operací v nákladovém účetnictví – výkonová orientace, odpovědnostní orientace
  9. Rozpočetnictví, vymezení rozpočtů, metody rozpočtování.
  10. Využití rozdílových metod pro účely řízení vnitropodnikových útvarů (metoda standardních nákladů a výnosů a odchylek).
  11. Celopodnikový rozpočet (rozpočet investic, rozpočtová rozvaha, rozpočet finančních toků), krátkodobé rozpočty.
  12. Externí přednáška: Zástupce softwarové firmy (POHODA, PREMISOFT, HELIOS apod.) analýza organizační struktury a činnosti účetní jednotky pro účely nastavení vhodných členících kritérií a efektivního vnitropodnikového řízení, možná podoba výkazů pro vnitropodnikové řízení

  Zaměření předmětu:

  Seznámit posluchače s různými aspekty správy a řízení informačních systémů (IS). Prezentovat osvědčené metodické postupy, standardy a normy pro správu a řízení IS podniku a zdůraznit jejich provázanost s postupy, standardy a normami používanými při tvorbě globální informační strategie podniku, při vývoji IS a při řízení bezpečnosti a kvality IS. Prezentovat principy a přednosti procesního řízení a potenciál informačních systémů a technologií coby zásadních inovačních aktiv hospodářského subjektu zvyšujících jeho konkurenceschopnost v moderní informační společnosti.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Vymezení obsahu předmětu, návaznosti na jiné předměty, požadavky k zápočtu a ke zkoušce. Opakování znalostí z předmětu OIS. Procesy. Úloha procesního řízení ve firmě.
  2. Úrovně a nástroje pro popis procesů.
  3. ITIL v. 2 – metodický rámec pro IT management.
  4. Service Desk, řízení incidentů, problémů a změn v rámci ITILu v. 2.
  5. ITIL v. 3 – charakteristika, struktura, vybrané procesy. Systém certifikace znalostí v oblasti ITSM.
  6. CobIT v. 4. 1. – metodický rámec pro IT governance. Domény, procesy, principy, metriky. CobIT v. 5.
  7. Val IT – metodický rámec pro řízení IT investic. Domény, procesy.
  8. Risk IT – metodický rámec pro řízení IT rizik. Domény, procesy. Další standardy. Operační rizika bank.
  9. TOGAF – metodický rámec pro řízení podnikové a IS/ICT architektury.
  10. Nástroje na podporu správy a řízení IS/ICT.
  11. Přednáška odborníka z praxe: Řízení kvality vývoje informačních systémů a software
  12. Manažer IT útvaru – profil pozice, struktura kvalifikačních požadavků.

  Zaměření předmětu:

  Náplní předmětu je příprava diplomové práce pod vedením vedoucího práce. Studující má za povinnost během přípravy práce konzultovat s vedoucím práce pomocí osobních konzultací anebo e-mailem v dohodnutém rozsahu (splnění konzultací je podmínkou udělení zápočtu).

  Osnova:

  1. Teze pro zpracování diplomové práce (v přiměřeném rozsahu 10–15 normostran, obsahující zejména cíl práce, metody a návrh postupu zpracování);
  2. Koncept diplomové práce (rozpracovaná teoretická i praktická část, v rozsahu 10–15 normostran).
  povinný

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je zvýšit provázanost studia s potřebami praxe, tedy potřebami reálného ekonomického života a lépe tak reagovat na požadavky budoucích potenciálních zaměstnavatelů absolventů. Studentovi by tento předmět měl umožnit ověřit si nabyté vědomosti z oblasti svého studijního oboru jejich praktickou aplikací v konkrétních situacích běžné činnosti různých typů ekonomiky a managementu podniku a získat zcela nové poznatky, které mu pomohou doplnit si teoretické vědomosti a získat tak ucelenější orientaci v určité problematice.

  Na úvodním semináři budou studenti seznámeni s podmínkami, obsahem a organizací odborné praxe. Na něm také obdrží všechny potřebné formuláře:

  1. Zadání odborné praxe
  2. Rámcovou smlouvu o spolupráci při realizaci odborné praxe
  3. Závěrečnou zprávu o realizaci odborné praxe.

  3. Semestr

  Zaměření předmětu:

  Seznámit studenty se strategickou rolí řízení lidských zdrojů v organizaci. Předmět umožňuje studentům poznat specifické problémy řízení lidských zdrojů. Navazuje na předmět MLZ v bakalářském studijním programu. Studující získá potřebné dovednosti a znalosti z relevantních oblastí s důrazem na strategické přístupy řízení lidských zdrojů, rozvoj a vzdělávání pracovníků, řízení výkonu. Poskytuje posluchačům znalosti pro výkon manažerských funkcí a příklady z praktického uplatnění poznatků v manažerské praxi.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Pojetí, význam a rozdíly lidských zdrojů a lidského kapitálu.
  2. Činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.
  3. Fungování trhu práce a odlišné přístupy k zaměstnávání lidí.
  4. Význam a opatření státní politiky zaměstnanosti.
  5. Strategie rozvoje lidského kapitálu a potenciálu.
  6. Řízení rozvoje pracovníků – modely a osy strategie.
  7. Aplikace kompetenčního přístupu v rozvoji a vzdělávání pracovníků.
  8. Pojetí a nástroje řízení znalostí, talentů, diverzity.
  9. Řízení pracovního výkonu a kvality v organizaci.
  10. Příklady mezinárodního řízení lidských zdrojů.
  11. Přednáška odborníka z praxe o realizaci ŘLZ v organizaci a nových přístupech.
  12. Činnosti personalisty a manažera v managementu lidských zdrojů v organizaci

  Course Objectives:

  To provide students with an unconventional view on the development of external determinants of the Czech national economy, represented by the global economy structural developments, changes in globalization and interdependence processes, and the influence of the international political environment with emphasis on geopolitics.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Subject and methods of examining the global economy and geopolitics.
  2. The origin, evolution and perspectives of the global economy.
  3. Multi-level structure of the global economy and geopolitics.
  4. The subjects of the global economy and international politics.
  5. The system of international economic relations and political determinants of its development.
  6. Principles, mechanisms, tools and theoretical concepts of international economic and geopolitical relations.
  7. Development dynamics of the of the current global economy and geopolitice. (Lecture of a practicioner).
  8. Structural developments and changes in the global economy with its future.
  9. Global problems and contradictions of the global economy and their relation to geopolitice.
  10. The institutional superstructure of the global economy and international politics.
  11. Geopolitics as part of international politics and its influence on the global economy.
  12. Structure and concepts of global management of the global economy and geopolitics.

  Zaměření předmětu:

  Předmět umožní studentům získat a prohloubit teoretické a praktické znalosti o marketingu. Pozornost je zaměřena na strategický marketingový proces, vliv globalizace na marketing, systemizaci strategií v souvislosti s marketingovými nástroji, metodologickým principům, postupům i problémům marketingového výzkumu, metodám výzkumu a datovým zdrojům. Hlavní důraz bude kladen na poznání praktické stránky problematiky ve vztahu k sociálně-ekonomickému řízení podniku, města či regionu. Nedílnou součástí výuky je praktická realizace vlastního marketingového výzkumu. Jeho téma vychází z požadavků praxe.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Podstata marketingové filosofie. Marketingová koncepce a její vývoj. Holistická koncepce marketingu.
  2. Marketing a globalizace.
  3. Hybné síly v marketingovém okolí podniku a jejich dopad na postavení zákazníka. Vztahový marketing.
  4. Strategický marketingový proces. Vize, mise, marketingový plán.
  5. Nástroje situační analýzy.
  6. Segmentace trhu, cílený marketing a positioning.
  7. Marketingový mix. Systemizace strategií podle marketingového mixu, uplatnění metod analýzy produktového portfolia.
  8. Postavení marketingového výzkumu ve firmě. Marketingový výzkum jako proces.
  9. Příprava a realizace výzkumného projektu. Předmět výzkumu. Definování výzkumní otázky.
  10. Volba zdrojů dat a metod výzkumu. Primární a sekundární výzkum. Kvantitativní a kvalitativní výzkum. Interpretace výsledků výzkumu. Zpracování výzkumné zprávy.
  11. Aplikace marketingového výzkumu. Případová studie z praxe – přednáška odborníka z praxe.
  12. Etika marketingového výzkumu.

  Zaměření předmětu:

  Předmět je zaměřen na problematiku veřejných financí, státní správy a samosprávy, managementu ve veřejné správě a problematiku regionálního rozvoje. Student si osvojí praktické znalosti fungování systému veřejné správy (státní správy i samosprávy) ve vazbě na veřejné finance a regionální rozvoj včetně mnohých specifik, úskalí, příkladů, dobrých praxí i chyb. Též získá základní přehled o metodách, nástrojích a technikách řízení a financování ve veřejné správě a problematiku regionálního rozvoje.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Úvod k veřejným financím, veřejné správě a regionálnímu rozvoji, základní pojmy.
  2. Problematika veřejné správy, státní správy, samosprávy.
  3. Základy veřejné ekonomie, financování ve veřejné správě, základy rozpočtování státu a samospráv.
  4. Veřejné finance: specifika výdajů na zaměstnance, řízení lidských zdrojů, odměňování.
  5. Veřejné výdaje – veřejné služby, veřejné projekty a veřejné zakázky.
  6. Řízení finančních rizik, problematika korupce a podvodů.
  7. Kontrolní mechanismy, systém finanční kontroly, kritéria 3E (efektivnost, hospodárnost, účelnost).
  8. Cíle a strategie ve veřejné správě – význam pro veřejné finance a regionální rozvoj.
  9. Analýzy a rozhodování ve veřejné správě – obecně a ve vazbě na veřejné finance a regionální rozvoj.
  10. Finanční data a analýzy, problematika úspor a plýtvání.
  11. Problematika regionálního rozvoje v ČR, fondy EU (kohezní politika EU).
  12. Přednáška odborníka z praxe: Regionální rozvoj a dotační management (příležitosti a hrozby pro manažery a ekonomy).

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je zvýšit provázanost studia s potřebami praxe, tedy potřebami reálného ekonomického života a lépe tak reagovat na požadavky budoucích potenciálních zaměstnavatelů absolventů. Studentovi by tento předmět měl umožnit ověřit si nabyté vědomosti z oblasti svého studijního oboru jejich praktickou aplikací v konkrétních situacích běžné činnosti různých typů ekonomiky a managementu podniku a získat zcela nové poznatky, které mu pomohou doplnit si teoretické vědomosti a získat tak ucelenější orientaci v určité problematice.

  Na úvodním semináři budou studenti seznámeni s podmínkami, obsahem a organizací odborné praxe. Na něm také obdrží všechny potřebné formuláře:

  1. Zadání odborné praxe
  2. Rámcovou smlouvu o spolupráci při realizaci odborné praxe
  3. Závěrečnou zprávu o realizaci odborné praxe.

  4. Semestr

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je objasnit podstatu dílčích problematik finančního managementu, jejich vzájemnou provázanost, koncepci a propojení do života podniku od operativního řízení až po strategické řízení financí podnikatelské jednotky. Studentům bude poskytnut teoretický základ, na který naváže osvojení praktických přístupů k řešení problémů v jednotlivých oblastech finančního managementu.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Finanční management a jeho úkoly.
  2. Finanční a majetková struktura podniku.
  3. Peněžní toky podniku.
  4. Řízení oběžného majetku podniku.
  5. Interní zdroje financování podniku.
  6. Externí zdroje financování podniku.
  7. Využití faktoru rizika a času ve finančním rozhodování.
  8. Finanční analýza a její využití.
  9. Poměrové ukazatele finanční analýzy.
  10. Přednáška odborníka z praxe: Využití finančních trhů v kontextu potřeb finančního managementu (Ing. Tomáš Vencl, MSc. ) .
  11. Kapitálové plánování.
  12. Investiční rozhodování.

  Zaměření předmětu:

  Náplní předmětu je příprava diplomové práce pod vedením vedoucího práce. Studující má za povinnost během přípravy práce konzultovat s vedoucím práce pomocí osobních konzultací anebo e-mailem minimálně v těchto etapách (splnění konzultací je podmínkou udělení zápočtu v příslušných předmětech, jejichž náplní je příprava diplomové práce):

  1. Teze pro zpracování diplomové práce (v přiměřeném rozsahu 10–15 normostran stran, obsahující zejména cíl práce, metody a návrh postupu zpracování);
  2. Koncept diplomové práce (rozpracovaná teoretická i praktická část, v rozsahu 10–15 normostran);
  3. Vždy, když chce studující významně změnit postup zpracování.

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je zvýšit provázanost studia s potřebami praxe, tedy potřebami reálného ekonomického života a lépe tak reagovat na požadavky budoucích potenciálních zaměstnavatelů absolventů. Studentovi by tento předmět měl umožnit ověřit si nabyté vědomosti z oblasti svého studijního oboru jejich praktickou aplikací v konkrétních situacích běžné činnosti různých typů ekonomiky a managementu podniku a získat zcela nové poznatky, které mu pomohou doplnit si teoretické vědomosti a získat tak ucelenější orientaci v určité problematice.

  Na úvodním semináři budou studenti seznámeni s podmínkami, obsahem a organizací odborné praxe. Na něm také obdrží všechny potřebné formuláře:

  1. Zadání odborné praxe
  2. Rámcovou smlouvu o spolupráci při realizaci odborné praxe
  3. Závěrečnou zprávu o realizaci odborné praxe.