Studijní plány

MHVS Bc. nové

Název předmětu

1. Semestr

povinný

Zaměření předmětu:

Seznámit studenty se základními ekonomickými kategoriemi, veličinami a modely ekonomické teorie jako teoretickým základem studia navazujících ekonomických a manažerských disciplín. Studenti si osvojí základní ekonomické teoretické přístupy pro individuální rozhodování při řešení problémů v hospodářské praxi.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti rozumět principům rozhodování ekonomických subjektů na mikroekonomické úrovni a klíčovým faktorům ovlivňujícím makroekonomickou rovnováhu.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Základní ekonomické pojmy, ekonomický koloběh, hranice produkčních možností.
 2. Rozhodování spotřebitele na trzích výrobků a služeb.
 3. Rozhodování firmy na trzích výrobků a služeb.
 4. Rozhodování domácností na trzích výrobních faktorů.
 5. Rozhodování firem na trzích výrobních faktorů.
 6. Rovnováha trhu. Efektivnost trhu a firmy. Tržní selhání. Mikroekonomická politika státu.
 7. Měření makroekonomické výkonnosti. Hospodářská politika, nástroje a funkce.
 8. Peníze. Trh peněz.
 9. Determinanty makroekonomické rovnováhy v krátkém období – agregátní poptávka.
 10. Determinanty makroekonomické rovnováhy v krátkém období – agregátní nabídka.
 11. Makroekonomické nerovnováhy, hospodářský cyklus, inflace, nezaměstnanost.
 12. Možnosti léčení makroekonomických nerovnováh. Hospodářský růst a jeho determinanty.
povinný

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je obeznámit studenty se základními postuláty právní vědy, s metodikou aplikace a realizace práva, a to s důrazem na oblast práva soukromého ve vztahu k otázkám managementu.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Studenti budou absolvováním předmětu připraveni zorientovat se v právních textech, kterým dokáží porozumět a použít právní normy na jednoduché situace.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Fenomén práva, právní normy.
 2. Prameny práva.
 3. Tvorba právních norem.
 4. Právní kultury.
 5. Subjekty práva.
 6. Systém práva.
 7. Interpretace práva.
 8. Realizace právních norem.
 9. Právní vztahy.
 10. Právní odpovědnost.
 11. Aplikace práva.
 12. Právní stát.

Zaměření předmětu:

Předmět se zaměřuje na osvojení si zásad odborné práce při zpracování vybraného odborného tématu na základě vyhledání, selekce a utřídění zdrojů a využití získaných znalostí z dosavadního studia včetně dovednosti jejich samostatné aplikace při řešení konkrétního problému. Studenti se seznámí s metodami tvorby odborné práce a základními přístupy kvantitativního a kvalitativního výzkumu, práce s literaturou a dalšími prameny a informačními zdroji. Prakticky si vyzkouší metody efektivního učení a práci s odborným textem.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni efektivně vyhledávat a třídit zdroje, vybrat vhodné metody zpracování odborného textu, formulovat základní východiska řešeného problému, formulovat výzkumné otázky, psát a publikovat odborný text.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Úvod do metodologie vědecké práce.
 2. Psaní odborného textu – formální a stylistické zásady zpracování textu.
 3. Práce s tématem, stanovení cílů, tvorba textu.
 4. Formy odborných/akademických textů.
 5. Zdroje a způsoby získávání informací – vyhledávání v EIZ a na internetu.
 6. Citace a plagiátorství.
 7. Hodnocení vědy, hodnocení kvality zdrojů.
 8. Etika vědecké práce.
 9. Výzkumné metody, výzkumné otázky, design výzkumu, hypotézy, proměnné.
 10. Kvalitativní výzkum – metody, rozhovory.
 11. Kvantitativní výzkum – metody, dotazníky.
 12. Metody vyhodnocování a interpretace dat, statistické vyhodnocení dat.
povinný

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Cílem předmětu Odborná praxe I – VI je zvýšit provázanost studia s potřebami praxe, tedy potřebami reálného profesního života, a lépe tak reagovat na požadavky budoucích potenciálních zaměstnavatelů absolventů, a to jak z hlediska managementu, tak z hlediska ekonomiky a hospodaření. Předmět Odborná praxe probíhá v 1., 2., 3., 4., 5. a 6. semestru studia, tři týdny v každém semestru, délka praxe za celé studium je tedy 18 týdnů. Student může praxi splnit třemi způsoby:

1. Navrhne si sám organizaci, se kterou se domluví a praxi u ní absolvuje.

2. Student pracuje v organizaci, která svou činností přímo souvisí se studijním programem a je v souladu s profilem absolventa. Pak si praxi může nechat částečně uznat.

3. Student má možnost využít smluvně zajištěné organizace, které se školou spolupracují.

Student na konci každého semestru vypracuje Zprávu o realizaci odborné praxe, jejíž součástí bude vlastní zhodnocení působení v organizaci a také přehled projektů a úkolů, na kterých student spolupracoval.

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je získávat klíčové znalosti z oblasti managementu, a to zejména ve vazbě na ekonomiku ve veřejné správě. V rámci studia student získá přehled o metodách, nástrojích a technikách, které jsou v praxi efektivně využitelné při řízení a hospodaření ve veřejné správě.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

 1. Management a ekonomika – úvod, pojmy, teoretické přístupy.
 2. Manažerské funkce – plánování (včetně ekonomického plánování).
 3. Manažerské funkce – organizování (včetně modelů řízení, struktur, tvorby dokumentace).
 4. Manažerské funkce – vedení a motivování (včetně odměňování a finanční motivace).
 5. Manažerské funkce – kontrola (včetně systému finanční kontroly).
 6. Manažerské funkce - analýza (včetně ekonomických analýz).
 7. Manažerské funkce - rozhodování (včetně ekonomických aspektů) a implementace.
 8. Manažerské role, manažerská komunikace, vyjednávání a řešení problémů.
 9. Základy procesního a projektového řízení.
 10. Řízení rizik, problematika etiky, korupce a podvodů.
 11. Řízení času.
 12. Řízení kvality a změn.

Zaměření předmětu:

Kurz si klade za cíl seznámit studenty se základními problémy a teoriemi politologie a genezí oboru samotného. Pozornost je věnována otázkám historického vývoje oboru a jeho vzniku. Kurz se zaobírá otázkou dimenzí politiky, veřejné moci, legality, legitimity, dělby moci, politické kultury, rolí voleb a politických stran. Stranou pozornosti nezůstanou ani klasifikace politických stran a hnutí, volebních systémů a modelů a teorií demokracie.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Po absolvování kurzu se student umí orientovat v základních rámcích fungování demokratického politického systému, včetně volebního a stranického systému, a umí rovněž charakterizovat hlavní trajektorie vývoje politických stran a hnutí. Díky elementárnímu přehledu hlavních směrů politických ideologií student chápe myšlenkové zdroje současné demokratické politiky i práva.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Vymezení pojmu politologie.
 2. Vznik a vývoj politologie jako vědy.
 3. Stát, státní moc a dělba státní moci.
 4. Političtí aktéři, jejich klasifikace, role a funkce v politickém systému.
 5. Politická kultura, demagogie a populismus.
 6. Cleavages, vznik, vývoj a klasifikace politických stran a hnutí.
 7. Význam a funkce voleb; volební kampaně, politický marketing, volební geografie.
 8. Volební systémy a jejich charakteristika.
 9. Demokratické a nedemokratické politické systémy, liberální demokracie.
 10. Modely a teorie demokracie I (athénská demokracie, demokracie italských městských států, procedurální demokracie a elitismus, pluralismus a neopluralismus, polyarchie R. A. Dahla a Ch. Lindbloma, konsociační a konsenzuální model demokracie A. Lijpharta).
 11. Modely a teorie demokracie II (participativní demokracie, ekonomická demokracie, deliberativní demokracie, agonistický pluralismus, delegativní demokracie, bojeschopná demokracie, postdemokracie, asociativní demokracie, kosmopolitní demokracie).
 12. Základní směry politických ideologií.

2. Semestr

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Po úspěšném absolvování studijního předmětu budou absolventi schopni:

Znát a vysvětlit základní poznatky obecné psychologie, vývojové psychologie, sociální psychologie a psychologie osobnosti, které patří k základním psychologickým disciplínám. Dokážou kriticky analyzovat a v praxi implementovat poznatky obecné psychologie a aplikovat metodologii a metody psychologie při řešení některých praktických problémů v oblasti řízení lidí.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Předmět, úkoly, členění a význam psychologických věd.
 2. Historie psychologie a hlavní směry současné psychologie.
 3. Základy metodologie a metody psychologie.
 4. Kognitivní procesy.
 5. Emoce a motivace.
 6. Paměť a učení.
 7. Základy ontogenetické psychologie, determinanty psychického vývoje.
 8. Člověk v předivu interpersonálních vztahů.
 9. Osobnost – vznik, vývoj, utváření, struktura, dynamika.
 10. Vlastnosti osobnosti.
 11. Poznávání osobnosti.
 12. Zvládání náročných životních situací.

Zaměření předmětu:

Seznámit studenty se základními výpočetními a statistickými postupy a možnostmi jejich využití v ekonomii, investování a rozhodování. Ukázat studentům možnosti matematické analýzy a prezentace statistických dat. Předmět představuje jeden ze základních prvků odborné části studijního programu.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Číselné obory: reprezentace čísel, operace s čísly, znázornění reálného čísla nebo jeho aproximace na číselné ose. Množiny: intervaly reálných čísel a operace s nimi, znázornění na číselné ose.
 2. Proměnná a výrazy: zavedení, definiční obor a nulové body výrazu, úpravy výrazů včetně dělení mnohočlenů, modelování reálné situace pomocí výrazů. Lineární rovnice a nerovnice: řešení lineárních rovnic a nerovnic s jednou neznámou, součinový a podílový tvar.
 3. Kvadratické rovnice a nerovnice, rovnice vyššího řádu o jedné neznámé.
 4. Soustavy rovnic: sčítací a dosazovací metoda, využití matic a determinantů při řešení soustav lineárních rovnic, Cramerovo pravidlo, Gaussova eliminační metoda.
 5. Závislosti, vztahy, aritmetická a geometrická posloupnost: hledání závislostí a jejich matematická interpretace, grafické znázornění (diagramy a grafy), aritmetická a geometrická posloupnost. Číselné posloupnosti: posloupnost omezená, posloupnost rostoucí a klesající, limita posloupnosti.
 6. Funkce jedné reálné proměnné: zavedení pojmu, definiční obor, obor hodnot, graf funkce, základní vlastnosti funkcí, elementární funkce. První derivace funkce a její význam.
 7. Popisná statistika. Charakteristiky polohy a variability.
 8. Kombinatorika. Úvod do teorie pravděpodobnosti. Klasická definice pravděpodobnosti, podmíněná pravděpodobnost.
 9. Náhodné jevy. Věta o násobení a sčítání pravděpodobnosti. Náhodné veličiny. Popis rozdělení pravděpodobností náhodných veličin. Charakteristiky jednorozměrných náhodných veličin.
 10. Základní pravděpodobnostní rozdělení. Náhodný výběr, výběrová zjišťování.
 11. Základy teorie statistických odhadů a testování statistických hypotéz. Úvod do matematické statistiky, základní pojmy.
 12. Úvod do regresní a korelační analýzy, jednorozměrná analýza rozptylu, analýza v kontingenčních tabulkách. Metody analýzy časových řad (elementární metody popisu dekompozice časových řad, adaptivní přístupy k modelu časových řad).

Zaměření předmětu:

Cíl předmětu je zaměřen na prokázání znalostí: 1) umět na příkladech vysvětlit a kriticky analyzovat vybrané praktické otázky veřejné správy v ČR (zejména základní pojmy, legislativu, struktury, organizaci, cíle, řízení, rozhodování, hospodaření ve veřejné správě), a to i ve vazbě na EU, 2) porozumět procesům a činnostem veřejné správy ve vazbě na odpovědnost zaměstnanců za vykonávané činnosti, za hospodaření, za vnitřní kontrolní systém (včetně příkladů hodnocení efektivnosti), 3) naučit se implementovat a zdůvodnit vybrané postupy, nástroje a techniky využitelné v praxi.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Studenti na základě odborných znalostí budou schopni navrhovat a zdůvodňovat použití vybraných nástrojů včetně jejich praktického použití, jako je jednoduchý projekt (včetně cílů, termínů a rozpočtu), nástroje k definování cílů, vhodné analýzy (SWOT, analýza cílových skupin, analýza rizik).

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Pojem a charakteristika veřejné správy, subjekty veřejné správy.
 2. Správní věda, veřejné politiky, relevantní legislativa.
 3. Reformy a modernizace veřejné správy v ČR a EU.
 4. Organizace veřejné správy – státní správa, samospráva (obce, kraje), přenesený výkon státní správy, řízení veřejné správy.
 5. Zaměstnanci ve veřejné správě (jejich role, vedoucí zaměstnanci), problematika korupce a etiky.
 6. Úkoly a cíle veřejné správy (management veřejné správy) – pojetí, obsah a systematika úkolů veřejné správy.
 7. Rozhodování a analýza (SWOT, rizik, cílových skupin atd.) ve veřejné správě (obecně, případové studie).
 8. Hospodaření ve veřejné správě, správa majetku, dotační management, zásady zdravého finančního řízení samospráv.
 9. Veřejné služby, veřejné projekty (projektové řízení) a veřejné zakázky.
 10. Kontrola a hodnocení veřejné správy – obecně, jednotlivá kritéria (efektivnost, hospodárnost, účelnost).
 11. Efektivnost a dostupnost veřejné správy – praktické problémy měření efektivnosti.
 12. Problematika EU, mezinárodní a nadnárodní organizace a veřejná správa.

Zaměření předmětu:

Student získá základní teoretické znalosti z oblasti účetnictví, bude seznámen se současnou právní úpravou účetnictví pro veřejnou správu a podnikatele v České republice. Hlavní důraz je kladen na základní účetní operace na účtech rozvahových, vznik nákladů a výnosů, vznik a vykázání výsledku hospodaření, což je společné pro všechny světově respektované účetní systémy.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Po absolvování předmětu bude student schopen zachytit běžné hospodářské operace vyskytující se v malých a středních podnicích, zachytit uzávěrkové operace a sestavit účetní závěrku, dále bude umět využívat informace obsažené v účetních výkazech pro účely řízení a rozhodování.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Podstata a význam účetnictví. Nástroje účetnictví.
 2. Bilanční teorie. Bilance: funkce a obsah. Odvození rozvahových účtů, otevírání účtů.
 3. Náklady a výnosy. Účetní dokumentace, chronologie, systematika.
 4. Kontrola správnosti účetních zápisů. Uzavírání účetních knih. Výkaznictví. Výkaz zisku a ztrát: struktura a možnosti uspořádání.
 5. Dlouhodobý majetek (rozpoznání, oceňování, vykazování), způsoby pořizování dlouhodobého majetku.
 6. Dlouhodobý majetek (vyjádření opotřebení, způsoby vyřazování a jejich účtování a vykazování).
 7. Zásoby nakupované (definice, členění, rozpoznání, oceňování, účtování způsob A, B).
 8. Finanční majetek (pokladna, bankovní účet, peníze na cestě, finanční majetek dlouhodobý, krátkodobý).
 9. Dodavatelsko-odběratelské vztahy, účtování DPH, účtování závazků a pohledávek vůči zaměstnancům.
 10. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky, rezervy.
 11. Proces účetní uzávěrky.
 12. Účetní závěrka.

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu Odborná praxe I – VI je zvýšit provázanost studia s potřebami praxe, tedy potřebami reálného profesního života, a lépe tak reagovat na požadavky budoucích potenciálních zaměstnavatelů absolventů, a to jak z hlediska managementu, tak z hlediska ekonomiky a hospodaření. Předmět Odborná praxe probíhá v 1., 2., 3., 4., 5. a 6. semestru studia, tři týdny v každém semestru, délka praxe za celé studium je tedy 18 týdnů. Student může praxi splnit třemi způsoby:

1. Navrhne si sám organizaci, se kterou se domluví a praxi u ní absolvuje.

2. Student pracuje v organizaci, která svou činností přímo souvisí se studijním programem a je v souladu s profilem absolventa. Pak si praxi může nechat částečně uznat.

3. Student má možnost využít smluvně zajištěné organizace, které se školou spolupracují.

Student na konci každého semestru vypracuje Zprávu o realizaci odborné praxe, jejíž součástí bude vlastní zhodnocení působení v organizaci a také přehled projektů a úkolů, na kterých student spolupracoval.

3. Semestr

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními sociologickými pojmy, teoriemi, tématy a paradigmaty sociologie tak, aby porozuměli sociálním jevům a procesům a hlouběji se zamysleli nad problémy moderní a postmoderní společnosti.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Po úspěšném absolvování budou studenti rozumět základním sociologickým pojmům. Výstupy učení jsou zaměřeny na získání základních znalostí a dovedností sociologického myšlení, a zejména pak pochopení hlavních principů sociologického přístupu.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Principy sociologie a sociologické perspektivy, vznik sociologie jako vědy, zakladatelé sociologie.
 2. Základní sociologická paradigmata a přístupy, hlavní sociologické teoretické směry a postavy.
 3. Kultura, jedinec a společnost, socializace.
 4. Konformita, deviace a sociální kontrola.
 5. Sociální stratifikace a nerovnost, sociální mobilita.
 6. Skupiny, organizace a byrokracie.
 7. Ekonomický systém a práce, ekonomická globalizace, vztah mezi politickým a ekonomickým systémem.
 8. Hlavní charakteristiky pracovního trhu v ČR v kontextu EU.
 9. Základy demografie a hlavní demografické trendy v ČR v evropském kontextu.
 10. Urbanizace a životní prostředí.
 11. Masová média a komunikace.
 12. Základy metodologie sociologického výzkumu a hlavní sociologické výzkumné metody.

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuálními v praxi využívanými informačními systémy ve státní správě.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Studenti získají praktické schopnosti získávání informací z těchto systémů a také se naučí pracovat se systémem pro evidenci dokumentů. Dále získají přehled o právních normách, které souvisí s informačními systémy, elektronickými smlouvami či archivnictvím.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Informační systémy, základní pojetí informačních systémů (dále IS), trendy v oblasti IS/ICT.
 2. Životní cyklus vývoje IS, manažerský pohled na řízení IS.
 3. Legislativa a standardy, evropské a české právo pro oblast eGovernmentu, standardy a metodické pokyny pro tvorbu ISVS, zákony a vyhlášky související s ISVS.
 4. Základní registry veřejné správy, datové schránky.
 5. Ostatní databáze a rejstříky veřejné správy, služby systémů veřejné správy.
 6. Představení problematiky informačních systémů ve veřejné správě. Používání elektronických dokumentů.
 7. Evidence dokumentů. Životní cyklus dokumentů. Povinnost vedení spisové služby. Archivace dokumentů.
 8. Seznámení se systémem SSL Ginis.
 9. Legislativa týkající se práce s elektronickými dokumenty a jejich platností. Digitální podpis a související právní normy.
 10. Problematika práce s elektronickými dokumenty. Možnosti aplikací spisové služby, problémy konverzí, časových razítek, datových schránek, datových nosičů.
 11. Přehled zdrojů informací o platném a účinném právu a jejich relevance.
 12. Systém ASPI.

Zaměření předmětu:

Seznámit studenty se základními pojmy, metodami a technikami z oblasti řízení lidských zdrojů. Objasnit roli řízení lidských zdrojů v organizaci se specifiky veřejné správy.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Studující získá potřebné dovednosti a znalosti z relevantních oblastí s důrazem na motivaci pracovníků, řízení výkonu a systém odměňování v organizacích veřejné správy. Poskytuje posluchačům základ nutný pro výkon manažerských funkcí ve veřejné správě.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Úvod do řízení lidských zdrojů, uplatnění řízení lidských zdrojů v řízení organizace a ve veřejné správě.
 2. Organizační management.
 3. Role a osobnost manažera, styly řízení.
 4. Získávání zaměstnanců, zdroje a nástroje.
 5. Výběr zaměstnanců a využívané metody.
 6. Adaptace zaměstnance a její oblasti.
 7. Řízení výkonu a jeho determinanty.
 8. Vzdělávání a rozvoj.
 9. Pracovní kariéra a její možnosti.
 10. Systémy odměňování.
 11. Hodnocení zaměstnanců a jeho metody.
 12. Činnosti personalisty a manažera v managementu lidských zdrojů v organizaci a ve veřejné správě.

Zaměření předmětu:

Náplní předmětu je příprava bakalářské práce ve stanoveném rozsahu pod vedením vedoucího práce. Studující má za povinnost během přípravy práce konzultovat s vedoucím práce pomocí osobních konzultací anebo e- mailem v dohodnutém rozsahu (splnění konzultací je podmínkou udělení zápočtu).

Osnova:

 1. Teze pro zpracování bakalářské práce (v přiměřeném rozsahu 10–15 normostran obsahujících zejména cíl práce, metody a návrh postupu zpracování),
 2. Rešerše dostupné literatury a zdrojů (v přiměřeném rozsahu dle tématu práce).
povinný

Zaměření předmětu:

Kurz se zabývá marketingovými principy ve veřejné správě. Marketing je jedním z nástrojů, který mají manažeři k dispozici ke zlepšení výkonnosti organizace a který podporuje účinnou komunikaci se zúčastněnými stranami. Veřejná správa čelí jedinečným marketingovým výzvám – od nedostatečných zdrojů pro adekvátní řešení potřeb marketingu až po všeobecný nedostatek pochopení síly marketingu. Pro uplatňování marketingu ve veřejné správě je zásadní především skutečnost, že úřady státní správy a samosprávy poskytují výhradně služby, které zpravidla vyplývají ze zákonů, a to občanům ČR, kteří nemají možnost výběru poskytovatele těchto služeb. Kurz se zabývá těmito a dalšími výzvami veřejné správy. Cílem kurzu je seznámit se se základními zákonitostmi marketingového přístupu ve veřejné správě, v jejichž jádru stojí nutnost znát a naplňovat potřeby a přání občanů i veřejné správy.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Po úspěšném absolvování tohoto kurzu budou studenti schopni:

 • Vysvětlit základní pravidla marketingu, jeho odlišnosti v komerční sféře a ve veřejné správě
 • Identifikovat marketingové cíle pro veřejnou správu
 • Aplikovat získané znalosti při využívání marketingových nástrojů ve veřejné správě
 • Kriticky a analyticky využívat informace.
 • Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Základní pojmy a definice. Specifika marketingu ve veřejné správě. Zákazník ve veřejné správě. Možnosti a limity marketingu ve veřejné správě.
  2. Marketingový informační systém pro veřejnou správu. Informace charakterizující spravované území či výsledky činnosti veřejné správy. Informace o hodnotách, vizích, plánech a preferencích. Informace o postupech (o způsobech naplňování legislativy) a agendách. Informace o službách poskytovaných veřejnou správou.
  3. Marketingový výzkum jako komunikace s občanem – zákazníkem. Informační zdroje, GDPR.
  4. Struktura výzkumu. Realizace výzkumu, design výzkumu, metodologie, organizace výzkumu, kvantitativní výzkum, kvalitativní výzkum, smíšený výzkum.
  5. Mise, vize, marketingová strategie a taktika. Marketingový plán. Marketingové cíle. Cílové skupiny. Pozicionování. Rozpočet. Implementace plánu a vyhodnocení.
  6. Charakteristika nástrojů marketingu ve veřejné správě. Produkt a jeho specifika ve veřejné správě.
  7. Distribuce a cenová politika.
  8. Marketingová komunikace. Nositelé marketingové komunikace. Image, identita. PR, sponzoring a lobbing. Krizová komunikace ve veřejné správě.
  9. ICT v marketingu veřejné správy. E-Government. Internet a sociální sítě v komunikaci. Úřední deska. Veřejná setkání s občany. Úřadovny, SMS zprávy.
  10. Lidé a materiální prostředí. Uspokojení potřeb zákazníka a tvorba hodnot.
  11. Vytváření strategických partnerství, příležitosti a rizika. Public-Private-Partnership. CRM ve veřejné správě. Spolupráce mezi zájmovými skupinami – občané, podniky, firmy, komunální politici, správa obce/města, svazy, sdružení, neziskové organizace, kulturní a religiózní instituce apod.
  12. Nové trendy v marketingu veřejné správy.

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu Odborná praxe I – VI je zvýšit provázanost studia s potřebami praxe, tedy potřebami reálného profesního života, a lépe tak reagovat na požadavky budoucích potenciálních zaměstnavatelů absolventů, a to jak z hlediska managementu, tak z hlediska ekonomiky a hospodaření. Předmět Odborná praxe probíhá v 1., 2., 3., 4., 5. a 6. semestru studia, tři týdny v každém semestru, délka praxe za celé studium je tedy 18 týdnů. Student může praxi splnit třemi způsoby:

  1. Navrhne si sám organizaci, se kterou se domluví a praxi u ní absolvuje.

  2. Student pracuje v organizaci, která svou činností přímo souvisí se studijním programem a je v souladu s profilem absolventa. Pak si praxi může nechat částečně uznat.

  3. Student má možnost využít smluvně zajištěné organizace, které se školou spolupracují.

  Student na konci každého semestru vypracuje Zprávu o realizaci odborné praxe, jejíž součástí bude vlastní zhodnocení působení v organizaci a také přehled projektů a úkolů, na kterých student spolupracoval.

  povinně volitelný

  4. Semestr

  povinný

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je seznámit studenty s platným daňovým systémem České republiky z pohledu uplatňování jednotlivých daňových zákonů tak, aby byli schopni znát konstrukci a význam každé jednotlivé daně.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Po absolvování předmětu budou studenti schopni aplikovat svoje znalosti v praxi veřejnoprávních a podnikatelských subjektů a samostatně zpracovat daňová přiznání k jednotlivým daním.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Úvod do předmětu. Základní pojmy z oblasti daní – předmět daně, poplatník daně, plátce daně, daň, sazba daně, zdaňovací období, funkce daní a dalších nástrojů příjmové politiky, teoretická východiska a rozdíly mezi daněmi a ostatní příjmy rozpočtů, členění daní, charakteristika daňového systému ČR.
  2. Daň z příjmů fyzických osob. Poplatníci, předmět daně, příjmy ze závislé činnosti.
  3. Daň z příjmů ze samostatné činnosti, sociální a zdravotní pojištění.
  4. Daň z příjmů fyzických osob. Příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu a ostatní příjmy.
  5. Daň z příjmů právnických osob. Poplatníci, základ daně, výsledek hospodaření, společné principy zdaňování fyzických a právnických osob.
  6. Daňové odpisování hmotného a nehmotného majetku, rezervy a opravné položky.
  7. Daň silniční. Předmět daně, poplatníci daně, sazby daně, osvobození, daňové přiznání.
  8. Daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí.
  9. Daň z přidané hodnoty. Základní pojmy, daňové doklady, základ daně, sazby daně, výpočet daně, registrace k dani, nárok na odpočet, daňová povinnost, nadměrný odpočet.
  10. Daň z přidané hodnoty. Zdaňování pořízení zboží z jiného členského státu, dovoz, vývoz.
  11. Daň z přidané hodnoty. Zdaňování poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států EU a třetích zemí. Daňové přiznání, souhrnné hlášení, kontrolní hlášení.
  12. Ostatní nepřímé daně. Spotřební daně, ekologické daně.

  Zaměření předmětu:

  Stěžejním cílem výuky předmětu je získání základních praktických poznatků ve třech oblastech, které na sebe logicky navazují, a to ve finančním řízení (zejména příjmy a výdaje, rozpočtování, finanční analýzy, finanční kontrola, problematika úspor a podobně), v projektovém řízení (praktická tvorba projektu – cíle, termín, rozpočet projektu; dotační projekty atd.), a ve strategickém řízení (zásady, tvorba plánů a veřejných politik, moderní metody strategického řízení). Součástí je též problematika etiky, morálky a odpovědnosti manažera včetně problematiky odhalování korupce a podvodů.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Úvod k finančnímu řízení, příjmy a výdaje veřejných rozpočtů, trendy new public management.
  2. Hospodaření ve veřejné správě, zásady zdravého finančního řízení, principy investičního a finančního rozhodování.
  3. Rozpočtování, finanční data (databáze Monitor) a finanční analýzy.
  4. Finanční kontrola, 3E (efektivnost, hospodárnost, účinnost) – na konkrétních příkladech.
  5. Řízení úspor, řízení rizik, řízení majetku, řízení zakázek.
  6. Zásady projektového řízení.
  7. Tvorba projektu pomocí trojimperativu (cíle, termíny, rozpočet).
  8. Dotační management (projekty) a fondy EU.
  9. Zásady strategického řízení a plánování.
  10. Praktická příprava strategických dokumentů.
  11. Moderní metody strategického řízení (BSC, MBO, atd.).
  12. Etika, morálka a odpovědnost manažera, riziko finanční korupce a podvodů.

  Zaměření předmětu:

  Předmět se zaměřuje na procesy regionálního rozvoje a možnosti jejich usměrňování prostřednictvím regionální politiky a jejích nástrojů.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Studenti získají znalosti a dovednosti potřebné pro analyzování a koncepční (strategické, politické) řešení problémů rozvoje obcí, měst a regionů.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Regionální rozvoj – základní pojmy a vymezení.
  2. Obecná regionální politika. Regionální problémy a regionální politika. Příčiny vzniku regionální politiky. Definice regionální politiky. Vývoj regionální politiky. Vnější souvislosti a doktrinální přístupy k regionální politice (akcelerační, tradiční atd.). Motivy existence regionální politiky. Aktéři regionální politiky.
  3. Cíle a nástroje regionální politiky (makroekonomické, mikroekonomické, ostatní).
  4. Regionální politika v Evropské unii a její pozice v rámci evropských politik.
  5. Principy regionální politiky EU.
  6. Instituce a legislativa regionální politiky v EU.
  7. Evropské strukturální a investiční fondy. Fond soudržnosti. Ostatní fondy a iniciativy.
  8. Regionální politika v EU v plánovacích obdobích 2007–2013, 2014–2020.
  9. Regionální politika v České republice: výchozí situace, legislativní rámec.
  10. Programové zabezpečení regionálního rozvoje a regionální politiky v České republice. Podpora regionálního rozvoje v ČR ze strany EU. Institucionální zabezpečení regionální politiky v ČR.
  11. Problémy a efektivnost regionální politiky.
  12. Budoucnost regionální politiky EU a ČR.

  Zaměření předmětu:

  Studenti si osvojí zásady a metody odborné práce, práci s literaturou a prameny a dalšími heuristickými materiály a informačními zdroji. Prakticky si vyzkouší práci s odborným textem a samostatnou tvůrčí činnost. Budou individuálně konzultovat své dílčí kroky k naplnění cíle práce s vedoucím práce a s vedoucím semináře. Výstupem je zpracování pracovní verze bakalářské práce.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Metody získávání zdrojů, dat a informací.
  2. Čtení odborného textu, rešerše, kritika pramenů, zásady interpretace dat, vědecká fakta.
  3. Používání zdrojů a jejich citace, zásady správného citování, nejčastější chyby v citacích. Obecná pravidla pro bibliografické citace podle normy ČSN ISO 690.
  4. Metodologie sociologického výzkumu, kvalitativní a kvantitativní metody.
  5. Vybrané výzkumné metody a techniky vhodné pro zpracování bakalářské práce.
  6. Obsahová strukturalizace a hierarchizace textu a hlavních částí bakalářské práce.
  7. Vnitřní podoba bakalářské práce a stylistika.
  8. Charakteristika jednotlivých základních částí bakalářské práce.
  9. Vnější podoba bakalářské práce, formální náležitosti.
  10. Time management. Efektivní časový plán postupu prací při zpracovávání bakalářské práce.
  11. Prezentace bakalářské práce, příprava na diskusi a rozpravu v rámci obhajoby bakalářské práce.
  12. Skupinové a individuální konzultace, prezentace průběžných výsledků.

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu Odborná praxe I – VI je zvýšit provázanost studia s potřebami praxe, tedy potřebami reálného profesního života, a lépe tak reagovat na požadavky budoucích potenciálních zaměstnavatelů absolventů, a to jak z hlediska managementu, tak z hlediska ekonomiky a hospodaření. Předmět Odborná praxe probíhá v 1., 2., 3., 4., 5. a 6. semestru studia, tři týdny v každém semestru, délka praxe za celé studium je tedy 18 týdnů. Student může praxi splnit třemi způsoby:

  1. Navrhne si sám organizaci, se kterou se domluví a praxi u ní absolvuje.

  2. Student pracuje v organizaci, která svou činností přímo souvisí se studijním programem a je v souladu s profilem absolventa. Pak si praxi může nechat částečně uznat.

  3. Student má možnost využít smluvně zajištěné organizace, které se školou spolupracují.

  Student na konci každého semestru vypracuje Zprávu o realizaci odborné praxe, jejíž součástí bude vlastní zhodnocení působení v organizaci a také přehled projektů a úkolů, na kterých student spolupracoval.

  povinně volitelný

  5. Semestr

  Zaměření předmětu:

  Manažerské dovednosti představují ucelený soubor kompetencí zaměřených na aplikační rovině na posílení role vedoucích zaměstnanců v jejich vedoucí, řídící a rozvojové dimenzi. Předmět je zaměřen na osvojení si základních postupů trojrole vedoucího zaměstnance: manažera – leadera – kouče, tj. prizmatu řízení – vedení – rozvoje zaměstnanců.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Studující si osvojí principy, techniky a metody vedení, řízení a rozvoje zaměstnanců. Naučí se je používat jako manažerské techniky, postupy a metody pro efektivní zvládnutí role vedoucího zaměstnance i pro svůj vlastní seberozvoj.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Manažer – leader – kouč: trojrole vedoucího zaměstnance.
  2. Manažerská komunikace: principy, kanály, úskalí, formy.
  3. Poskytování zpětné vazby, umění dávat i přijímat pochvalu i kritiku.
  4. Performance management a práce s manažerskou mřížkou.
  5. Manažerské rozhovory: motivační, hodnotící, vytýkací.
  6. Metody a techniky dlouhodobé práce s podřízenými.
  7. Týmová spolupráce a práce s týmovou dynamikou.
  8. Motivace zaměstnanců a motivační nástroje podniků.
  9. Zvládání komunikačně náročných situací z manažerské praxe.
  10. Koučink jako nástroj rozvoje zaměstnanců.
  11. Základy time a stress managementu.
  12. Work-life balance v praxi.

  Zaměření předmětu:

  Záměrem předmětu je poskytnout vědomosti a další kompetence pro oborové specializované nižší a střední manažerské pozice v oblasti krizového řízení.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Absolvent po získání teoretických znalostí dokáže vysvětlit právní normy z oblasti krizového řízení (krizové zákony), bude schopen definovat odbornou terminologii, obecné zásady, principy a činnosti orgánů krizového řízení. Dokáže popsat činnost orgánů krizového řízení, jeho subjekty a jejich role. Umí vysvětlit potřebné prvky pro materiální, technické a personální řešení mimořádných událostí a krizových situací, pro zabezpečení ochrany obyvatelstva, majetku a životního prostředí.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Koncepce krizového řízení, odborná terminologie.
  2. Aktuální právní normy, nařízení a metodiky.
  3. Vymezení hrozeb, rizik, základy analýzy rizik.
  4. Role veřejné správy, neziskových a nestátních organizací, právnických a fyzických osob.
  5. Principy a činnosti orgánů krizového řízení, bezpečnostních rad a krizových štábů a složek IZS.
  6. Krizové plánování ve veřejné správě (krizové plány, havarijní plány, plány krizové připravenosti).
  7. Systém hospodářských opatření pro krizové stavy, řízení nezbytných dodávek, regulační opatření.
  8. Správa státních hmotných rezerv, informační systémy krizového řízení v oblasti zajišťování věcných zdrojů.
  9. Kritická infrastruktura.
  10. Operační příprava státu.
  11. Manažerské funkce a dovedností v krizových situacích.
  12. Krizová komunikace.

  Zaměření předmětu:

  Náplní předmětu je příprava bakalářské práce pod vedením vedoucího práce. Studující má za povinnost během přípravy práce konzultovat s vedoucím práce pomocí osobních konzultací anebo e-mailem v dohodnutém rozsahu (splnění konzultací je podmínkou udělení zápočtu).

  Osnova:

  1. Aktualizace tezí pro zpracování bakalářské práce (v přiměřeném rozsahu, obsahující zejména cíl práce, metody a návrh postupu zpracování) a aktualizace rešerše literatury.
  2. Koncept bakalářské práce (rozpracovaná teoretická i praktická část, v rozsahu 20-25 normostran).
  povinný

  Cílem předmětu Odborná praxe I – VI je zvýšit provázanost studia s potřebami praxe, tedy potřebami reálného profesního života, a lépe tak reagovat na požadavky budoucích potenciálních zaměstnavatelů absolventů, a to jak z hlediska managementu, tak z hlediska ekonomiky a hospodaření. Předmět Odborná praxe probíhá v 1., 2., 3., 4., 5. a 6. semestru studia, tři týdny v každém semestru, délka praxe za celé studium je tedy 18 týdnů. Student může praxi splnit třemi způsoby:

  1. Navrhne si sám organizaci, se kterou se domluví a praxi u ní absolvuje.

  2. Student pracuje v organizaci, která svou činností přímo souvisí se studijním programem a je v souladu s profilem absolventa. Pak si praxi může nechat částečně uznat.

  3. Student má možnost využít smluvně zajištěné organizace, které se školou spolupracují.

  Student na konci každého semestru vypracuje Zprávu o realizaci odborné praxe, jejíž součástí bude vlastní zhodnocení působení v organizaci a také přehled projektů a úkolů, na kterých student spolupracoval.

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky udržitelného rozvoje, do pojmové problematiky a s tím spojených právních norem ČR a direktiv EU, případně aktuálních podkladů OSN. Součástí přípravy na problematiku bude vysvětlení historie pojmu a postupu k udržitelnosti, dále pak smyslu světové konference v Riu 1992 a jejích důsledků, pojmů a aktivit (Agenda 21, lokální Agenda 21), postupů při stanovení MDG a přechodu na Agendu 2030, strategie rozvoje ČR 2030 a provázání s dalšími dokumenty. V dalším rozvoji myšlenky udržitelného rozvoje jsou posluchači seznámeni s dalšími principy a aplikacemi ve světě, v Evropě a také v ČR.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Udržitelný rozvoj, vznik, definice, prosazování a instituce, zákony.
  2. Vývoj myšlenky UR ve světě i v ČR, navazující evropské aktivity.
  3. Indikátory udržitelnosti a jejich využití a rozvoj.
  4. Seznámení s environmentální geografií, bezpečností a postupy prevence krizových situací v prostředí.
  5. Úvod do využití datových zdrojů.
  6. Globální oteplování, omezení CO2, mitigace, Resilient Cities a Covenant Cities, Pact of Mayors, Adaptační strategie.
  7. Koncepce environmentální bezpečnosti a přizpůsobení se vlivům změny klimatu.
  8. Směry a myšlenky v aktuální světové, evropské a české politice v ochraně životního prostředí a udržitelném rozvoji.
  9. Zákony ČR a směrnice EU a doporučení udržitelného rozvoje.
  10. Aktuální trendy, jako jsou Smart Cities, Digital City, adaptace na změnu klimatu, resilience měst, strategie adaptace, organizace na světové úrovni a rozvoj myšlenek u nás.
  11. Města a globální rozvojové cíle.
  12. Cíle milenia a další, včetně Agendy 2030 a strategického rámce UR v ČR 2030, ICLEI.
  povinně volitelný

  6. Semestr

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je prohloubit a aktualizovat klíčové znalosti z oblasti managementu (a to zejména ve vazbě na ekonomiku a hospodaření) ve veřejné správě. V rámci studia student získá a prohloubí si přehled o metodách, nástrojích a technikách, které jsou v praxi efektivně využitelné při řízení a hospodaření ve veřejné správě. Předmět aktualizuje klíčová témata ke státní závěrečné zkoušce.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Pojmy, definice, přístupy – aktualizace pro praxi.
  2. Manažerské funkce.
  3. Analýza a rozhodování.
  4. Finanční řízení.
  5. Hospodaření a rozpočtování.
  6. Personální management ve veřejné správě.
  7. Operativní versus strategické řízení.
  8. Projektové řízení a dotační management.
  9. Řízení kvality, změn a inovací.
  10. Marketing a komunikace.
  11. Morálka a etika manažera, problematika korupce.
  12. Řešení problémů, rozvoj osobnosti.

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je pochopit základy současných procesů globalizace (případně protichůdných procesů) probíhajících v rámci světové ekonomiky a politiky a jejich vazby na mezinárodní obchod a další formy mezinárodních ekonomických vztahů, které představují vnější ekonomické prostředí vývoje české ekonomiky.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Úvod do studia, předmět a metody zkoumání globální ekonomiky.
  2. Vznik a vývoj světové ekonomiky.
  3. Strukturální změny ve světové ekonomice.
  4. Mezinárodní dělba práce a mezinárodní ekonomické vztahy.
  5. Mezinárodní obchod a vývojové tendence světových trhů.
  6. Mezinárodní pohyb výrobních faktorů (kapitálu a pracovní síly) a jejich vývoj.
  7. Mezinárodní měnový a finanční systém a jejich vývoj.
  8. Transnacionální korporace a jejich role ve světové ekonomice.
  9. Integrační procesy ve světové ekonomice.
  10. Změny v rozložení ekonomického potenciálu ve světové ekonomice.
  11. Globální problémy světové ekonomiky.
  12. Vztah politiky a ekonomiky ve světovém hospodářství.

  Zaměření předmětu:

  Primárním cílem předmětu je zvládnutí praktických základů obchodního a správního práva. Předmět rovněž poskytne základní orientaci v terminologii a souvislostech jak správního, tak i obchodního práva.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Úvod do problematiky, historický vývoj obchodního práva.
  2. Podnikatel, spotřebitel, obchodní závod.
  3. Založení a vznik obchodní společnosti, povaha a právní charakteristika společenské a zakladatelské smlouvy, náležitosti společenské a zakladatelské smlouvy, neplatnost založení společnosti.
  4. Základní pojmy z práva obchodních společností. Veřejné obchodní společnosti. Komanditní společnosti. Společnost s ručením omezeným. Akciové společnosti.
  5. Postavení společníka ve společnosti, přehled jeho práv a povinností.
  6. Práva a povinnosti statutárních orgánů vůči společnosti, vznik a zánik funkce, dozorčí rada, zákaz konkurence. Zrušení společnosti a jeho právní důsledky, zrušení společnosti s likvidací.
  7. Pojem a charakteristika správního práva a veřejné správy.
  8. Prameny a normy správního práva.
  9. Subjekty a vztahy ve správním právu.
  10. Pojem a charakteristika evropského správního práva.
  11. Charakteristika činnosti veřejné správy, funkce veřejné správy.
  12. Správní akty, správní řízení, opatření obecné povahy, veřejnoprávní smlouvy.

  Náplní předmětu je příprava a zpracování bakalářské práce pod vedením vedoucího práce. Studující má za povinnost během přípravy práce konzultovat s vedoucím práce pomocí osobních konzultací anebo e-mailem (splnění konzultací je podmínkou udělení zápočtu).

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Cílem předmětu Odborná praxe I – VI je zvýšit provázanost studia s potřebami praxe, tedy potřebami reálného profesního života, a lépe tak reagovat na požadavky budoucích potenciálních zaměstnavatelů absolventů, a to jak z hlediska managementu, tak z hlediska ekonomiky a hospodaření. Předmět Odborná praxe probíhá v 1., 2., 3., 4., 5. a 6. semestru studia, tři týdny v každém semestru, délka praxe za celé studium je tedy 18 týdnů. Student může praxi splnit třemi způsoby:

  1. Navrhne si sám organizaci, se kterou se domluví a praxi u ní absolvuje.

  2. Student pracuje v organizaci, která svou činností přímo souvisí se studijním programem a je v souladu s profilem absolventa. Pak si praxi může nechat částečně uznat.

  3. Student má možnost využít smluvně zajištěné organizace, které se školou spolupracují.

  Student na konci každého semestru vypracuje Zprávu o realizaci odborné praxe, jejíž součástí bude vlastní zhodnocení působení v organizaci a také přehled projektů a úkolů, na kterých student spolupracoval.

  MHVS Bc. staré

  Název předmětu

  1. Semestr

  Zaměření předmětu:

  Seznámit studenty se základními ekonomickými kategoriemi, veličinami a modely ekonomické teorie jako teoretickým základem studia navazujících ekonomických a manažerských disciplín. Studenti si osvojí základní ekonomické teoretické přístupy pro individuální rozhodování při řešení problémů v hospodářské praxi.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti rozumět principům rozhodování ekonomických subjektů na mikroekonomické úrovni a klíčovým faktorům ovlivňujícím makroekonomickou rovnováhu.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Základní ekonomické pojmy, ekonomický koloběh, hranice produkčních možností.
  2. Rozhodování spotřebitele na trzích výrobků a služeb.
  3. Rozhodování firmy na trzích výrobků a služeb.
  4. Rozhodování domácností na trzích výrobních faktorů.
  5. Rozhodování firem na trzích výrobních faktorů.
  6. Rovnováha trhu. Efektivnost trhu a firmy. Tržní selhání. Mikroekonomická politika státu.
  7. Měření makroekonomické výkonnosti. Hospodářská politika, nástroje a funkce.
  8. Peníze. Trh peněz.
  9. Determinanty makroekonomické rovnováhy v krátkém období – agregátní poptávka.
  10. Determinanty makroekonomické rovnováhy v krátkém období – agregátní nabídka.
  11. Makroekonomické nerovnováhy, hospodářský cyklus, inflace, nezaměstnanost.
  12. Možnosti léčení makroekonomických nerovnováh. Hospodářský růst a jeho determinanty.
  povinný

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je obeznámit studenty se základními postuláty právní vědy, metodiky aplikace a realizace práva, a to s důrazem na oblast práva soukromého ve vztahu k otázkám managementu.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Studenti budou absolvováním předmětu připravení zorientovat se v právních textech, kterým dokáží porozumět a použít právní normy na jednoduché situace.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Fenomén práva, právní normy.
  2. Prameny práva.
  3. Tvorba právních norem.
  4. Právní kultury.
  5. Subjekty práva.
  6. Systém práva.
  7. Interpretace práva
  8. Realizace právních norem.
  9. Právní vztahy.
  10. Právní odpovědnost.
  11. Aplikace práva.
  12. Právní stát.

  Zaměření předmětu:

  Seznámit studenty se základními výpočetními a statistickými postupy a možnostmi jejich využití v ekonomii, investování a rozhodování. Ukázat studentům možnosti matematické analýzy a prezentace statistických dat. Předmět představuje jeden ze základních prvků odborné části studijního programu.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Číselné obory: reprezentace čísel, operace s čísly, znázornění reálného čísla nebo jeho aproximace na číselné ose. Množiny: intervaly reálných čísel a operace s nimi, znázornění na číselné ose.
  2. Proměnná a výrazy: zavedení, definiční obor a nulové body výrazu, úpravy výrazů včetně dělení mnohočlenů, modelování reálné situace pomocí výrazů. Lineární rovnice a nerovnice: řešení lineárních rovnice a nerovnice s jednou neznámou, součinový a podílový tvar.
  3. Kvadratické rovnice a nerovnice, rovnice vyššího řádu o jedné neznámé.
  4. Soustavy rovnic: sčítací a dosazovací metoda, využití matic a determinantů při řešení soustav lineárních rovnic, Cramerovo pravidlo, Gaussova eliminační metoda.
  5. Závislosti, vztahy, aritmetická a geometrická posloupnost: hledání závislostí a jejich matematická interpretace, grafické znázornění (diagramy a grafy), aritmetická a geometrická posloupnost. Číselné posloupnosti: posloupnost omezená, posloupnost rostoucí a klesající, limita posloupnosti.
  6. Funkce jedné reálné proměnné: zavedení pojmu, definiční obor, obor hodnot, graf funkce, základní vlastnosti funkcí, elementární funkce. První derivace funkce a její význam.
  7. Popisná statistika. Charakteristiky polohy a variability.
  8. Kombinatorika. Úvod do teorie pravděpodobnosti. Klasická definice pravděpodobnosti, podmíněná pravděpodobnost.
  9. Náhodné jevy. Věta o násobení a sčítání pravděpodobnosti. Náhodné veličiny. Popis rozdělení pravděpodobností náhodných veličin. Charakteristiky jednorozměrných náhodných veličin.
  10. Základní pravděpodobnostní rozdělení. Náhodný výběr, výběrová zjišťování.
  11. Základy teorie statistických odhadů a testování statistických hypotéz. Úvod do matematické statistiky, základní pojmy.
  12. Úvod do regresní a korelační analýzy, jednorozměrná analýza rozptylu, analýza v kontingenčních tabulkách. Metody analýzy časových řad (elementární metody popisu dekompozice časových řad, adaptivní přístupy k modelu časových řad).

  Zaměření předmětu:

  Předmět se zaměřuje na osvojení si zásad odborné práce při zpracování vybraného odborného tématu na základě vyhledání, selekce a utřídění zdrojů a využití získaných znalostí z dosavadního studia včetně dovednosti jejich samostatné aplikace při řešení konkrétního problému. Studenti se seznámí s metodami tvorby odborné práce a základními přístupy kvantitativního a kvalitativního výzkumu, práce s literaturou a dalšími prameny a informačními zdroji. Prakticky si vyzkouší metody efektivního učení a práci s odborným textem.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Po úspěšném absolvování budou studenti schopni efektivně vyhledávat a třídit zdroje, vybrat vhodné metody zpracování odborného textu, formulovat základní východiska řešeného problému, formulovat výzkumné otázky, psát a publikovat odborný text.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Úvod do metodologie vědecké práce.
  2. Psaní odborného textu – formální a stylistické zásady zpracování textu.
  3. Práce s tématem, stanovení cílů, tvorba textu.
  4. Formy odborných/akademických textů.
  5. Zdroje a způsoby získávání informací – vyhledávání v EIZ a na internetu.
  6. Citace a plagiátorství.
  7. Hodnocení vědy, hodnocení kvality zdrojů.
  8. Etika vědecké práce.
  9. Výzkumné metody, výzkumné otázky, design výzkumu, hypotézy, proměnné.
  10. Kvalitativní výzkum – metody, rozhovory.
  11. Kvantitativní výzkum – metody, dotazníky.
  12. Metody vyhodnocování a interpretace dat, statistické vyhodnocení dat.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Po úspěšném absolvování studijního předmětu budou absolventi schopni:

  Student bude znát a dokáže vysvětlit základní poznatky obecné psychologie, vývojové psychologie, sociální psychologie a psychologie osobnosti, které patří k základním psychologickým disciplínám. Dokáže kriticky analyzovat a v praxi implementovat poznatky obecné psychologie a aplikovat metodologii a metody psychologie při řešení některých praktických problémů v oblasti řízení lidí.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Předmět, úkoly, členění a význam psychologických věd.
  2. Historie psychologie a hlavní směry současné psychologie.
  3. Základy metodologie a metody psychologie.
  4. Kognitivní procesy.
  5. Emoce a motivace.
  6. Paměť a učení.
  7. Základy ontogenetické psychologie, determinanty psychického vývoje.
  8. Člověk v předivu interpersonálních vztahů.
  9. Osobnost – vznik, vývoj, utváření, struktura, dynamika.
  10. Vlastnosti osobnosti.
  11. Poznávání osobnosti.
  12. Zvládání náročných životních situací.
  povinný

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Cílem předmětu je zvýšit provázanost studia s potřebami praxe, tedy potřebami reálného profesního života a lépe tak reagovat na požadavky budoucích potenciálních zaměstnavatelů absolventů, a to jak z hlediska managementu, tak z hlediska ekonomiky a hospodaření. Studentovi by tento předmět měl umožnit ověřit si nabyté vědomosti z oblasti svého studijního programu jejich praktickou aplikací v konkrétních situacích běžné činnosti různých typů ekonomiky a managementu a získat zcela nové poznatky, které mu pomohou doplnit si teoretické vědomosti a získat tak ucelenější orientaci v určité problematice.

  Osnova:

  Na úvodním semináři budou studenti seznámeni s podmínkami, obsahem a organizací odborné praxe. Na něm také obdrží všechny potřebné formuláře:

  1. Zadání odborné praxe
  2. Rámcovou smlouvu o spolupráci při realizaci odborné praxe.
  3. Závěrečnou zprávu o realizaci odborné praxe
  Cizí jazyk 1
  povinný

  2. Semestr

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je získávat klíčové znalosti z oblasti managementu, a to zejména ve vazbě na ekonomiku ve veřejné správě. V rámci studia student získá přehled o metodách, nástrojích a technikách, které jsou v praxi efektivně využitelné při řízení a hospodaření ve veřejné správě

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  1. Management a ekonomika – úvod, pojmy, teoretické přístupy.
  2. Manažerské funkce – plánování (včetně ekonomického plánování).
  3. Manažerské funkce – organizování (včetně modelů řízení, struktur, tvorby dokumentace).
  4. Manažerské funkce – vedení a motivování (včetně odměňování a finanční motivace).
  5. Manažerské funkce – kontrola (včetně systému finanční kontroly).
  6. Manažerské funkce: analýza (včetně ekonomických analýz).
  7. Manažerské funkce: rozhodování (včetně ekonomických aspektů) a implementace.
  8. Manažerské role, manažerská komunikace, vyjednávání a řešení problémů.
  9. Základy procesního a projektového řízení.
  10. Řízení rizik, problematika etiky, korupce a podvodů.
  11. Řízení času.
  12. Řízení kvality a změn.

  Zaměření předmětu:

  Kurz si klade za cíl seznámit studenty se základními problémy a teoriemi politologie agenezí oboru samotného. Pozornost je věnována otázkám historického vývoje oboru a jeho vzniku. Kurz se zaobírá otázkou dimenzí politiky, veřejné moci, legality, legitimity, dělby moci, politické kultury, rolí voleb a politických stran. Stranou pozornosti nezůstanou ani klasifikace politických stran a hnutí, volebních systémů a modelů a teorií demokracie.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Po absolvování kurzu se student umí orientovat v základních rámcích fungování demokratického politického systému, včetně volebního a stranického systému a rovněž charakterizovat hlavní trajektorie vývoje politických stran a hnutí. Díky elementárnímu přehledu hlavních směrů politických ideologií student chápe myšlenkové zdroje současné demokratické politiky i práva.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Vymezení pojmu politologie.
  2. Vznik a vývoj politologie jako vědy.
  3. Stát, státní moc a dělba státní moci.
  4. Političtí aktéři, jejich klasifikace, role a funkce v politickém systému.
  5. Politická kultura, demagogie a populismus.
  6. Cleavages, vznik, vývoj a klasifikace politických stran a hnutí.
  7. Význam a funkce voleb; volební kampaně, politický marketing, volební geografie.
  8. Volební systémy a jejich charakteristika.
  9. Demokratické a nedemokratické politické systémy, liberální demokracie.
  10. Modely a teorie demokracie I (athénská demokracie, demokracie italských městských států, procedurální demokracie a elitismus, pluralismus a neopluralismus, polyarchie R. A. Dahla a Ch. Lindbloma, konsociační a konsenzuální model demokracie A. Lijpharta).
  11. Modely a teorie demokracie II (participativní demokracie, ekonomická demokracie, deliberativní demokracie, agonistický pluralismus, delegativní demokracie, bojeschopná demokracie, postdemokracie, asociativní demokracie, kosmopolitní demokracie).
  12. Základní směry politických ideologií

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuálními v praxi využívanými informačními systémy ve státní správě.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Studenti získají praktické schopnosti získávání informací z těchto systémů a také se naučí pracovat se systémem pro evidenci dokumentů. Dále získají přehled o právních normách, které souvisí s informačními systémy, elektronickými smlouvami, či archivnictvím.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Informační systémy, základní pojetí informačních systémů (dále IS), trendy v oblasti IS/ICT.
  2. Životní cyklus vývoje IS, manažerský pohled na řízení IS.
  3. Legislativa a standardy, evropské a české právo pro oblast eGovernmentu, standardy a metodické pokyny pro tvorbu ISVS, zákony a vyhlášky související s ISVS.
  4. Základní registry veřejné správy, datové schránky.
  5. Ostatní databáze a rejstříky veřejné správy, služby systémů veřejné správy.
  6. Představení problematiky informačních systémů ve veřejné správě. Používání elektronických dokumentů.
  7. Evidence dokumentů. Životní cyklus dokumentů. Povinnost vedení spisové služby. Archivace dokumentů.
  8. Seznámení se systémem SSL Ginis.
  9. Legislativa týkající se práce s elektronickými dokumenty a jejich platností. Digitální podpis a související právní normy.
  10. Problematika práce s elektronickými dokumenty. Možnosti aplikací spisové služby, problémy konverzí, časových razítek, datových schránek, datových nosičů.
  11. Přehled zdrojů informací o platném a účinném právu a jejich relevance.
  12. Systém ASPI.

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je seznámit studenty se základními sociologickými pojmy, teoriemi, tématy a paradigmaty sociologie tak, aby porozuměli sociálním jevům a procesům a hlouběji se zamysleli nad problémy moderní a postmoderní společnosti.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Po úspěšném absolvování budou studenti rozumět základním sociologickým pojmům. Výstupy učení jsou zaměřeny na získání základních znalostí a dovedností sociologického myšlení, a zejména pak pochopení hlavních principů sociologického přístupu.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Principy sociologie a sociologické perspektivy, vznik sociologie jako vědy, zakladatelé sociologie.
  2. Základní sociologická paradigmata a přístupy, hlavní sociologické teoretické směry a postavy.
  3. Kultura, jedinec a společnost, socializace.
  4. Konformita, deviace a sociální kontrola.
  5. Sociální stratifikace a nerovnost, sociální mobilita.
  6. Skupiny, organizace a byrokracie.
  7. Ekonomický systém a práce, ekonomická globalizace, vztah mezi politickým a ekonomickým systémem.
  8. Hlavní charakteristiky pracovního trhu v ČR v kontextu EU.
  9. Základy demografie a hlavní demografické trendy v ČR v evropském kontextu.
  10. Urbanizace a životní prostředí.
  11. Masová média a komunikace.
  12. Základy metodologie sociologického výzkumu a hlavní sociologické výzkumné metody.

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je zvýšit provázanost studia s potřebami praxe, tedy potřebami reálného profesního života a lépe tak reagovat na požadavky budoucích potenciálních zaměstnavatelů absolventů, a to jak z hlediska managementu, tak z hlediska ekonomiky a hospodaření

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  . Studentovi by tento předmět měl umožnit ověřit si nabyté vědomosti z oblasti svého studijního programu jejich praktickou aplikací v konkrétních situacích běžné činnosti různých typů ekonomiky a managementu a získat zcela nové poznatky, které mu pomohou doplnit si teoretické vědomosti a získat tak ucelenější orientaci v určité problematice.

  Osnova:

  Na úvodním semináři budou studenti seznámeni s podmínkami, obsahem a organizací odborné praxe. Na něm také obdrží všechny potřebné formuláře:

  1. Zadání odborné praxe
  2. Rámcovou smlouvu o spolupráci při realizaci odborné praxe
  3. Závěrečnou zprávu o realizaci odborné praxe.
  Cizí jazyk 2
  Povinně volitelný

  3. Semestr

  Zaměření předmětu:

  Student získá základní teoretické znalosti z oblasti účetnictví, bude seznámen se současnou právní úpravou účetnictví pro veřejnou správu a podnikatele v České republice. Hlavní důraz je kladen na základní účetní operace na účtech rozvahových, vznik nákladů a výnosů, vznik a vykázání výsledku hospodaření, což je společné pro všechny světově respektované účetní systémy.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Po absolvování předmětu bude student schopen zachytit běžné hospodářské operace vyskytující se v malých a středních podnicích, zachytit uzávěrkové operace a sestavit účetní závěrku, dále bude umět využívat informace obsažené v účetních výkazech pro účely řízení a rozhodování.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Podstata a význam účetnictví. Nástroje účetnictví.
  2. Bilanční teorie. Bilance: funkce a obsah Odvození rozvahových účtů, otevírání účtů.
  3. Náklady a výnosy. Účetní dokumentace, chronologie, systematika.
  4. Kontrola správnosti účetních zápisů. Uzavírání účetních knih. Výkaznictví, Výkaz zisku a ztrát: struktura a možnosti uspořádání.
  5. Dlouhodobý majetek (rozpoznání, oceňování, vykazování), způsoby pořizování dlouhodobého majetku.
  6. Dlouhodobý majetek (vyjádření opotřebení, způsoby vyřazování a jejich účtování a vykazování).
  7. Zásoby nakupované (definice, členění, rozpoznání, oceňování, účtování způsob A, B).
  8. Finanční majetek (pokladna, bankovní účet, peníze na cestě, finanční majetek dlouhodobý, krátkodobý).
  9. Dodavatelsko-odběratelské vztahy, účtování DPH, účtování závazků a pohledávek vůči zaměstnancům.
  10. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky, rezervy.
  11. Proces účetní uzávěrky.
  12. Účetní závěrka.

  Zaměření předmětu:

  Seznámit studenty se základními pojmy, metodami a technikami z oblasti řízení lidských zdrojů. Objasnit roli řízení lidských zdrojů v organizaci se specifikami veřejné správy.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Studující získá potřebné dovednosti a znalosti z relevantních oblastí s důrazem na motivaci pracovníků, řízení výkonu a systém odměňování v organizacích veřejné správy. Poskytuje posluchačům základ nutný pro výkon manažerských funkcí ve veřejné správě.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Úvod do řízení lidských zdrojů, uplatnění řízení lidských zdrojů v řízení organizace a veřejné správě.
  2. Organizační management.
  3. Role a osobnost manažera, styly řízení.
  4. Získávání zaměstnanců, zdroje a nástroje.
  5. Výběr zaměstnanců a využívané metody.
  6. Adaptace zaměstnance a její oblasti.
  7. Řízení výkonu a jeho determinanty.
  8. Vzdělávání a rozvoj.
  9. Pracovní kariéra a její možnosti.
  10. Systémy odměňování.
  11. Hodnocení zaměstnanců a jeho metody.
  12. Činnosti personalisty a manažera v managementu lidských zdrojů v organizaci a ve veřejné správě.

  Zaměření předmětu:

  Cíl předmětu je zaměřen na prokázání znalostí: 1) umět na příkladech vysvětlit a kriticky analyzovat vybrané praktické otázky veřejné správy v ČR (zejména základní pojmy, legislativu, struktury, organizaci, cíle, řízení, rozhodování, hospodaření ve veřejné správě), a to i ve vazbě na EU, 2) porozumět procesům a činnostem veřejné správy ve vazbě na odpovědnost zaměstnanců za vykonávané činnosti, za hospodaření, za vnitřní kontrolní systém (včetně příkladů hodnocení efektivnosti), 3) naučit se implementovat a zdůvodnit vybrané postupy, nástroje a techniky využitelné v praxi.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Studenti na základě odborných znalostí budou schopni navrhovat a zdůvodňovat použití vybraných nástrojů včetně jejich praktického použití jako je jednoduchý projekt (včetně cílů, termínů a rozpočtu), nástroje k definování cílů, vhodné analýzy (SWOT, analýza cílových skupin, analýza rizik).

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Pojem a charakteristika veřejné správy, subjekty veřejné správy.
  2. Správní věda, veřejné politiky, relevantní legislativa.
  3. Reformy a modernizace veřejné správy v ČR a EU.
  4. Organizace veřejné správy – státní správa, samospráva (obce, kraje), přenesený výkon státní správy, řízení veřejné správy.
  5. Zaměstnanci ve veřejné správě (jejich role, vedoucí zaměstnanci), problematika korupce a etiky.
  6. Úkoly a cíle veřejné správy (management veřejné správy) – pojetí, obsah a systematika úkolů veřejné správy.
  7. Rozhodování a analýza (SWOT, rizik, cílových skupin atd.) ve veřejné správě (obecně, případové studie).
  8. Hospodaření ve veřejné správě, správa majetku, dotační management, zásady zdravého finančního řízení samospráv.
  9. Veřejné služby, veřejné projekty (projektové řízení) a veřejné zakázky.
  10. Kontrola a hodnocení veřejné správy – obecně, jednotlivá kritéria (efektivnost, hospodárnost, účelnost).
  11. Efektivnost a dostupnost veřejné správy – praktické problémy měření efektivnosti.
  12. Problematika EU, mezinárodní a nadnárodní organizace a veřejná správa.

  Zaměření předmětu:

  Studenti si osvojí zásady a metody odborné práce, práci s literaturou a prameny a dalšími heuristickými materiály a informačními zdroji. Prakticky si vyzkouší práci s odborným textem a samostatnou tvůrčí činnost. Budou individuálně konzultovat své dílčí kroky k naplnění cíle práce s vedoucím práce a s vedoucím semináře. Výstupem je zpracování pracovní verze bakalářské práce.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Metody získávání zdrojů, dat a informací.
  2. Čtení odborného textu, rešerše, kritika pramenů, zásady interpretace dat, vědecká fakta.
  3. Používání zdrojů a jejich citace, zásady správného citování, nejčastější chyby v citacích. Obecná pravidla pro bibliografické citace podle normy ČSN ISO 690.
  4. Metodologie sociologického výzkumu, kvalitativní a kvantitativní metody.
  5. Vybrané výzkumné metody a techniky vhodné pro zpracování bakalářské práce.
  6. Obsahová strukturalizace a hierarchizace textu a hlavních částí bakalářské práce.
  7. Vnitřní podoba bakalářské práce a stylistika.
  8. Charakteristika jednotlivých základních částí bakalářské práce.
  9. Vnější podoba bakalářské práce, formální náležitosti.
  10. Time management. Efektivní časový plán postupu prací při zpracovávání bakalářské práce.
  11. Prezentace bakalářské práce, příprava na diskusi a rozpravu v rámci obhajoby bakalářské práce.
  12. Skupinové a individuální konzultace, prezentace průběžných výsledků.
  povinně volitelný

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je zvýšit provázanost studia s potřebami praxe, tedy potřebami reálného profesního života a lépe tak reagovat na požadavky budoucích potenciálních zaměstnavatelů absolventů, a to jak z hlediska managementu, tak z hlediska ekonomiky a hospodaření.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Studentovi by tento předmět měl umožnit ověřit si nabyté vědomosti z oblasti svého studijního programu jejich praktickou aplikací v konkrétních situacích běžné činnosti různých typů ekonomiky a managementu a získat zcela nové poznatky, které mu pomohou doplnit si teoretické vědomosti a získat tak ucelenější orientaci v určité problematice.

  Osnova:

  Na úvodním semináři budou studenti seznámeni s podmínkami, obsahem a organizací odborné praxe. Na něm také obdrží všechny potřebné formuláře:

  1. Zadání odborné praxe
  2. Rámcovou smlouvu o spolupráci při realizaci odborné praxe
  3. Závěrečnou zprávu o realizaci odborné praxe
  Cizí jazyk 3
  Povinně volitelný

  4. Semestr

  Zaměření předmětu:

  Primárním cílem předmětu je zvládnutí praktických základů obchodního a správního práva. Předmět rovněž poskytne základní orientaci v terminologii a souvislostech jak správního, tak i obchodního práva.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Úvod do problematiky, historický vývoj obchodního práva.
  2. Podnikatel, spotřebitel, obchodní závod.
  3. Založení a vznik obchodní společnosti, povaha a právní charakteristika společenské a zakladatelské smlouvy, náležitosti společenské a zakladatelské smlouvy, neplatnost založení společnosti.
  4. Základní pojmy z práva obchodních společností. Veřejné obchodní společnosti. Komanditní společnosti. Společnost s ručením omezeným. Akciové společnosti
  5. Postavení společníka ve společnosti, přehled jeho práv a povinností.
  6. Práva a povinnosti statutárních orgánů vůči společnosti, vznik a zánik funkce, dozorčí rada, zákaz konkurence. Zrušení společnosti a jeho právní důsledky, zrušení společnosti s likvidací.
  7. Pojem a charakteristika správního práva a veřejné správy.
  8. Prameny a normy správního práva.
  9. Subjekty a vztahy ve správním právu.
  10. Pojem a charakteristika evropského správního práva.
  11. Charakteristika činnosti veřejné správy, funkce veřejné správy.
  12. Správní akty, správní řízení, opatření obecné povahy, veřejnoprávní smlouvy.
  povinný

  Zaměření předmětu:

  Kurz se zabývá marketingovými principy ve veřejné správě. Marketing je jedním z nástrojů, který mají manažeři k dispozici ke zlepšení výkonnosti organizace a podporovat účinnou komunikaci se zúčastněnými stranami. Veřejná správa čelí jedinečným marketingovým výzvám – od nedostatečných zdrojů pro adekvátní řešení potřeb marketingu až po všeobecný nedostatek pochopení síly marketingu. Pro uplatňování marketingu ve veřejné správě je zásadní především skutečnost, že úřady státní správy a samosprávy poskytují výhradně služby, které zpravidla vyplývají ze zákonů, a to občanům ČR, kteří nemají možnost výběru poskytovatele těchto služeb. Kurz se zabývá těmito a dalšími výzvami veřejné správy. Cílem kurzu je seznámit se se základními zákonitostmi marketingového přístupu ve veřejné správě, v jejichž jádru stojí nutnost znát a naplňovat potřeby a přání občanů i veřejné správy.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Po úspěšném absolvování tohoto kurzu budou studenti schopni:

 • Vysvětlit základní pravidla marketingu, jeho odlišnosti v komerční sféře a ve veřejné správě
 • Identifikovat marketingové cíle pro veřejnou správu
 • Aplikovat získané znalosti při využívání marketingových nástrojů ve veřejné správě
 • kriticky a analyticky využívat informace.
 • Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Základní pojmy a definice. Specifika marketingu ve veřejné správě. Zákazník ve veřejné správě. Možnosti a limity marketingu ve veřejné správě
  2. Marketingový informační systém pro veřejnou správu. Informace charakterizující spravované území či výsledky činnosti veřejné správy. Informace o hodnotách, vizích, plánech a preferencích. Informace o postupech (o způsobech naplňování legislativy) a agendách. Informace o službách poskytovaných veřejnou správou.
  3. Marketingový výzkum jako komunikace s občanem – zákazníkem. Informační zdroje, GDPR.
  4. Struktura výzkumu. Realizace výzkumu, design výzkumu, metodologie, organizace výzkumu, kvantitativní výzkum, kvalitativní výzkum, smíšený výzkum.
  5. Mise, vize, marketingová strategie a taktika. Marketingový plán. Marketingové cíle. Cílové skupiny. Pozicionování. Rozpočet. Implementace plánu a vyhodnocení.
  6. Charakteristika nástrojů marketingu ve veřejné správě. Produkt a jeho specifika ve veřejné správě.
  7. Distribuce a cenová politika.
  8. Marketingová komunikace. Nositelé marketingové komunikace. Image, identita. PR, sponzoring a lobbing. Krizová komunikace ve veřejné správě.
  9. ICT v marketingu veřejné správy. E-Government. Internet a sociální sítě v komunikaci. Úřední deska. Veřejná setkání s občany. Úřadovny, SMS zprávy.
  10. Lidé a materiální prostředí. Uspokojení potřeb zákazníka a tvorba hodnot.
  11. Vytváření strategických partnerství, příležitosti a rizika. Public-Private-Partnership. CRM ve veřejné správě. Spolupráce mezi zájmovými skupinami – občané, podniky, firmy, komunální politici, správa obce/města, svazy, sdružení, neziskové organizace, kulturní a religiózní instituce apod.
  12. Nové trendy v marketingu veřejné správy.
  povinný

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu Daňový systém je seznámit studenty s platným daňovým systémem České republiky z pohledu uplatňování jednotlivých daňových zákonů tak, aby byli schopni znát konstrukci a význam každé jednotlivé daně.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Po absolvování předmětu budou studenti schopni aplikovat svoje znalosti v praxi veřejnoprávních a podnikatelských subjektů a samostatně zpracovat daňová přiznání k jednotlivým daním.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Úvod do předmětu. Základní pojmy z oblasti daní – předmět daně, poplatník daně, plátce daně, daň, sazba daně, zdaňovací období, funkce daní a dalších nástrojů příjmové politiky, teoretická východiska a rozdíly mezi daněmi a ostatní příjmy rozpočtů, členění daní, charakteristika daňového systému ČR.
  2. Daň z příjmů fyzických osob. Poplatníci, předmět daně, příjmy ze závislé činnosti.
  3. Daň z příjmů ze samostatné činnosti, sociální a zdravotní pojištění.
  4. Daň z příjmů fyzických osob. Příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu a ostatní příjmy.
  5. Daň z příjmů právnických osob. Poplatníci, základ daně, výsledek hospodaření), společné principy zdaňování fyzických a právnických osob.
  6. Daňové odpisování hmotného a nehmotného majetku, rezervy a opravné položky.
  7. Daň silniční. Předmět daně, poplatníci daně, sazby daně, osvobození, daňové přiznání.
  8. Daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí.
  9. Daň z přidané hodnoty. Základní pojmy, daňové doklady, základ daně, sazby daně, výpočet daně, registrace k dani, nárok na odpočet, daňová povinnost, nadměrný odpočet.
  10. Daň z přidané hodnoty. Zdaňování pořízení zboží z jiného členského státu, dovoz, vývoz.
  11. Daň z přidané hodnoty. Zdaňování poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států EU a třetích zemí. Daňové přiznání, souhrnné hlášení, kontrolní hlášení.
  12. Ostatní nepřímé daně. Spotřební daně, ekologické daně.

  Zaměření předmětu:

  Manažerské dovednosti představují ucelený soubor kompetencí zaměřených na aplikační rovině na posílení role vedoucích zaměstnanců v jejich vedoucí, řídící a rozvojové dimenzi. Předmět je zaměřen na osvojení si základních postupů trojrole vedoucího zaměstnance: manažera – leadera – kouče, tj. prizmatu řízení – vedení – rozvoje zaměstnanců.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Studující si osvojí principy, techniky a metody vedení, řízení a rozvoje zaměstnanců. Naučí se je používat jako manažerské techniky, postupy a metody pro efektivní zvládnutí role vedoucího zaměstnance i pro svůj vlastní seberozvoj.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Manažer – leader – kouč: trojrole vedoucího zaměstnance.
  2. Manažerská komunikace: principy, kanály, úskalí, formy.
  3. Poskytování zpětné vazby, umění dávat i přijímat pochvalu i kritiku.
  4. Performance management a práce s manažerskou mřížkou.
  5. Manažerské rozhovory: motivační, hodnotící, vytýkací.
  6. Metody a techniky dlouhodobé práce s podřízenými.
  7. Týmová spolupráce a práce s týmovou dynamikou.
  8. Motivace zaměstnanců a motivační nástroje podniků.
  9. Zvládání komunikačně náročných situací z manažerské praxe.
  10. Koučink jako nástroj rozvoje zaměstnanců.
  11. Základy time a stress managementu.
  12. Work-life balance v praxi.

  Zaměření předmětu:

  Náplní předmětu je příprava bakalářské práce ve stanoveném rozsahu pod vedením vedoucího práce. Studující má za povinnost během přípravy práce konzultovat s vedoucím práce pomocí osobních konzultací anebo e- mailem v dohodnutém rozsahu (splnění konzultací je podmínkou udělení zápočtu).

  Osnova:

  1. Teze pro zpracování bakalářské práce (v přiměřeném rozsahu 10–15 normostran stran, obsahující zejména cíl práce, metody a návrh postupu zpracování),
  2. Rešerše dostupné literatury a zdrojů (v přiměřeném rozsahu dle tématu práce).

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je zvýšit provázanost studia s potřebami praxe, tedy potřebami reálného profesního života a lépe tak reagovat na požadavky budoucích potenciálních zaměstnavatelů absolventů, a to jak z hlediska managementu, tak z hlediska ekonomiky a hospodaření. Studentovi by tento předmět měl umožnit ověřit si nabyté vědomosti z oblasti svého studijního programu jejich praktickou aplikací v konkrétních situacích běžné činnosti různých typů ekonomiky a managementu a získat zcela nové poznatky, které mu pomohou doplnit si teoretické vědomosti a získat tak ucelenější orientaci v určité problematice. .

  Osnova:

  Na úvodním semináři budou studenti seznámeni s podmínkami, obsahem a organizací odborné praxe. Na něm také obdrží všechny potřebné formuláře:

  1. Zadání odborné praxe.
  2. Rámcovou smlouvu o spolupráci při realizaci odborné praxe.
  3. Závěrečnou zprávu o realizaci odborné praxe.

  5. Semestr

  Zaměření předmětu:

  Stěžejním cílem výuky předmětu je získání základních praktických poznatků ve třech oblastech, které na sebe logicky navazují, a to o finančním řízení (zejména příjmy a výdaje, rozpočtování, finanční analýzy, finanční kontrola, problematika úspor a podobně), o projektovém řízení (praktická tvorba projektu – cíle, termín, rozpočet projektu; dotační projekty atd.), a o strategickém řízení (zásady, tvorba plánů a veřejných politik, moderní metody strategického řízení). Součástí je též problematika etiky, morálky odpovědnosti manažera včetně problematiky odhalování korupce a podvodů.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Úvod k finančnímu řízení, příjmy a výdaje veřejných rozpočtů, trendy new public management.
  2. Hospodaření ve veřejné správě, zásady zdravého finančního řízení, principy investičního a finančního rozhodování.
  3. Rozpočtování, finanční data (databáze Monitor) a finanční analýzy.
  4. Finanční kontrola, 3 E (efektivnost, hospodárnost, účinnost) – na konkrétních příkladech.
  5. Řízení úspor, řízení rizik, řízení majetku, řízení zakázek.
  6. Zásady projektového řízení.
  7. Tvorba projektu pomocí troj imperativu (cíle, termíny, rozpočet).
  8. Dotační management (projekty) a fondy EU.
  9. Zásady strategického řízení a plánování.
  10. Praktická příprava strategických dokumentů.
  11. Moderní metody strategického řízení (BSC, MBO, atd.).
  12. Etika, morálka a odpovědnost manažera, riziko finanční korupce a podvodů.

  Zaměření předmětu:

  Předmět se zaměřuje na procesy regionálního rozvoje a možnosti jejich usměrňování prostřednictvím regionální politiky a jejích nástrojů.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Studenti získají potřebné znalosti a dovednosti, potřebné pro analyzování a koncepční (strategické, politické) řešení problémů rozvoje obcí, měst a regionů.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Regionální rozvoj – základní pojmy a vymezení.
  2. Obecná regionální politika. Regionální problémy a regionální politika. Příčiny vzniku regionální politiky. Definice regionální politiky. Vývoj regionální politiky, Vnější souvislosti a doktrinální přístupy k regionální politice (akcelerační, tradiční atd.). Motivy existence regionální politiky. Aktéři regionální politiky.
  3. Cíle a nástroje regionální politiky (makroekonomické, mikroekonomické, ostatní).
  4. Regionální politika v Evropské unii a její pozice v rámci evropských politik.
  5. Principy regionální politiky EU.
  6. Instituce a legislativa regionální politiky v EU.
  7. Evropské strukturální a investiční fondy. Fond soudržnosti. Ostatní fondy a iniciativy.
  8. Regionální politika v EU v období plánovacích obdobích 2007–2013, 2014–2020.
  9. Regionální politika v České republice: Výchozí situace, Legislativní rámec.
  10. Programové zabezpečení regionálního rozvoje a regionální politiky v České republice. Podpora regionálního rozvoje v ČR ze strany EU. Institucionální zabezpečení regionální politiky v ČR.
  11. Problémy a efektivnost regionální politiky.
  12. Budoucnost regionální politiky EU a ČR.

  Zaměření předmětu:

  Záměrem předmětu je poskytnout vědomosti a další kompetence pro oborové specializované nižší a střední manažerské pozice v oblasti krizového řízení.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Absolvent po získání teoretických znalostí dokáže vysvětlit právní normy z oblasti krizového řízení (krizové zákony), bude schopen definovat odbornou terminologii, obecné zásady, principy a činnosti orgánů krizového řízení. Dokáže popsat činnost orgánů krizového řízení jeho subjekty a jejich role. Umí vysvětlit potřebné prvky pro materiální, technické a personální řešení mimořádných událostí a krizových situací, pro zabezpečení ochrany obyvatelstva, majetku a životního prostředí.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Koncepce krizového řízení, odborná terminologie.
  2. Aktuální právní normy, nařízení a metodiky.
  3. Vymezení hrozeb, rizik, základy analýzy rizik.
  4. Role veřejné správy, neziskových a nestátních organizací, právnických a fyzických osob.
  5. Principy a činnosti orgánů krizového řízení, bezpečnostních rad a krizových štábů a složek IZS.
  6. Krizové plánování ve veřejné správě (Krizové plány, Havarijní plány, Plány krizové připravenosti).
  7. Systém hospodářských opatření pro krizové stavy, řízení nezbytných dodávek, regulační opatření.
  8. Správa státních hmotných rezerv, informační systémy krizového řízení v oblasti zajišťování věcných zdrojů.
  9. Kritická infrastruktura.
  10. Operační příprava státu.
  11. Manažerské funkce a dovedností v krizových situacích.
  12. Krizová komunikace.

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je pochopit základy současných procesů globalizace (případně protichůdných procesů) probíhajících v rámci světové ekonomiky a politiky a jejich vazby na mezinárodní obchod a další formy mezinárodních ekonomických vztahů, které představují vnější ekonomické prostředí vývoje české ekonomiky.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Úvod do studia, předmět a metody zkoumání globální ekonomiky
  2. Vznik a vývoj světové ekonomiky.
  3. Strukturální změny ve světové ekonomice.
  4. Mezinárodní dělba práce a mezinárodní ekonomické vztahy.
  5. Mezinárodní obchod a vývojové tendence světových trhů.
  6. Mezinárodní pohyb výrobních faktorů (kapitálu a pracovní síly) a jejich vývoj.
  7. Mezinárodní měnový a finanční systém a jejich vývoj.
  8. Transnacionální korporace a jejich role ve světové ekonomice.
  9. Integrační procesy ve světové ekonomice.
  10. Změny v rozložení ekonomického potenciálu ve světové ekonomice.
  11. Globální problémy světové ekonomiky.
  12. Vztah politiky a ekonomiky ve světovém hospodářství.

  Zaměření předmětu:

  Náplní předmětu je příprava bakalářské práce pod vedením vedoucího práce. Studující má za povinnost během přípravy práce konzultovat s vedoucím práce pomocí osobních konzultací anebo e-mailem v dohodnutém rozsahu (splnění konzultací je podmínkou udělení zápočtu).

  Osnova:

  1. Aktualizace tezí pro zpracování bakalářské práce (v přiměřeném rozsahu, obsahující zejména cíl práce, metody a návrh postupu zpracování) a aktualizace rešerše literatury,
  2. Koncept bakalářské práce (rozpracovaná teoretická i praktická část, v rozsahu 20-25 normostran).
  povinný

  Cílem předmětu je zvýšit provázanost studia s potřebami praxe, tedy potřebami reálného profesního života a lépe tak reagovat na požadavky budoucích potenciálních zaměstnavatelů absolventů, a to jak z hlediska managementu, tak z hlediska ekonomiky a hospodaření. Studentovi by tento předmět měl umožnit ověřit si nabyté vědomosti z oblasti svého studijního programu jejich praktickou aplikací v konkrétních situacích běžné činnosti různých typů ekonomiky a managementu a získat zcela nové poznatky, které mu pomohou doplnit si teoretické vědomosti a získat tak ucelenější orientaci v určité problematice.

  Osnova:

  1. Zadání odborné praxe.
  2. Rámcovou smlouvu o spolupráci při realizaci odborné praxe.
  3. Závěrečnou zprávu o realizaci odborné praxe.
  povinně volitelný

  Zaměření předmětu:

  Cílem je naučit studenty základy konstrukce a funkční principy hlavních druhů palných zbraní, střeliva pro tyto zbraně a jeho účinky v cíli. Seznámit studenty s nejpoužívanějšími druhy palných zbraní pro civilní i služební použití a jejich základními technickými parametry. Seznámit s ostatními druhy střeliva a možnostmi jejího použití k páchání trestní činnosti. Osvojit si základní odbornou terminologii, standardy a ČSN z oboru zbraní, střeliva a terminální balistiky. Z pohledu vnitřní balistiky pochopit proces výstřelu v jeho jednotlivých etapách a znát průběh jednotlivých vnitrobalistických charakteristik v závislosti na čase nebo dráze střely v hlavni. Vytvořit předpoklady pro správné použití palné zbraně a munice v krizové situaci v rámci platného právního prostředí České republiky.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Po absolvování předmětu budou studenti schopni se samostatně orientovat v problematice palných zbraní a střeliva s důrazem na malorážové zbraňové systémy používané ozbrojenými bezpečnostními sbory (OBS) a jejich použití v profesní, komerční i osobní obraně v rámci platného zákona č. 119/2002 Sb. v podmínkách ČR. Budou znát základní funkční principy, konstrukční a balistické charakteristiky KKZ a DKZ a střeliva.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Úvod do předmětu, terminologie a ČOS. Pojem malorážový zbraňový systém a jeho složky.
  2. Vnitřní balistika hlavňové palné zbraně (HPZ). Proces výstřelu HPZ bez výtoku plynu.
  3. Etapizace vnitrobalistického děje výstřelu.
  4. Charakteristika a rozdělení malorážových palných zbraní.
  5. Konvenční zbraňové systémy a právní regulace jejich použití v podmínkách ČR.
  6. Funkční cyklus a princip palné zbraně. Konstrukce a funkce hlavních částí palné zbraně. Popis pistolí, revolverů, samopalů, pušek a speciálních zbraní.
  7. Neletální zbraně a střelivo. Zbraně kategorie „D“ ve smyslu zákona č. 119/2002 Sb.
  8. Úvod do studia střeliva. Charakteristika, konstrukce, rozdělení.
  9. Zvláštní druhy střeliva (expanzní, průbojné, frangible).
  10. Zákon č. 119/2002 Sb. (Zákon o zbraních a střelivu, 8. března 2002).
  11. Ranivá balistika. Metody hodnocení ranivého potenciálu a ranivého účinku MRS.
  12. Střelivo zavedených palných zbraní v OBS.

  6. Semestr

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je prohloubit a aktualizovat klíčové znalosti z oblasti managementu (a to zejména ve vazbě na ekonomiku a hospodaření) ve veřejné správě. V rámci studia student získá a prohloubí si přehled o metodách, nástrojích a technikách, které jsou v praxi efektivně využitelné při řízení a hospodaření ve veřejné správě. Předmět aktualizuje klíčová témata ke státní závěrečné zkoušce.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Pojmy, definice, přístupy – aktualizace pro praxi.
  2. Manažerské funkce.
  3. Analýza a rozhodování
  4. Finanční řízení.
  5. Hospodaření a rozpočtování.
  6. Personální management ve veřejné správě.
  7. Operativní versus strategické řízení.
  8. Projektové řízení a dotační management.
  9. Řízení kvality, změn a inovací.
  10. Marketing a komunikace.
  11. Morálka a etika manažera, problematika korupce.
  12. Řešení problémů, rozvoj osobnosti.

  Zaměření předmětu:

  Cílem je porozumět psychologické dimenzi vedení lidí a řízení lidských zdrojů, pochopení významu a možnosti uplatnění psychologie v organizacích a manažerské práci. Dále osvojení si základních dovedností nezbytných pro formování efektivních týmů, řešení konfliktů a rozvoj kreativity nezbytných pro učící se organizace, prohloubení sebepoznání.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Úvod, struktura předmětu, člověk v sociálním prostředí.
  2. Osobnost jedince v pracovním procesu, rozdíly mezi jednotlivci, postoje v práci.
  3. Člověk v pracovním procesu.
  4. Výběr pracovníků a metody hodnocení v relaci k požadavkům pracovní pozice.
  5. Motivace pracovního jednání, obecné a specifické teorie, různé přístupy k pracovní motivaci v relaci k osobnosti pracovníka.
  6. Pracovní spokojenost a pracovní chování, modifikace pracovního chování, pojetí kvality pracovního života.
  7. Týmy a pracovní skupiny (metody formování týmů, technika analýzy a vyjednávání role, model silového pole).
  8. Osobní, interpersonální a skupinové intervence (role konsultanta, řešení konfliktů pomocí třetí strany).
  9. Stress management-teorie a modely pracovní zátěže, klasifikace stresorů, ukazatelé zátěže a prevence zátěže, burn-out.
  10. Patologické jevy na pracovišti.
  11. Psychologické rozměry trhu.

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky udržitelného rozvoje, do pojmové problematiky a s tím spojených právních norem ČR a direktiv EU, případně aktuálních podkladů OSN. Součástí přípravy na problematiku bude vysvětlení historie pojmu a postupu k udržitelnosti, dále pak smyslu světové konference v Riu 1992 a jejích důsledků, pojmů a aktivit Agenda 21, lokální Agenda 21, postupy při stanovení MDG a přechodu na Agendu 2030, strategie rozvoje ČR 2030 a provázání s dalšími dokumenty. V dalším rozvoji myšlenky udržitelného rozvoje jsou posluchači seznámeni s dalšími principy a aplikacemi ve světě, v Evropě a také v ČR.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Udržitelný rozvoj, vznik, definice, prosazování a instituce, zákony.
  2. Vývoj myšlenky UR ve světě i v ČR, navazující Evropské aktivity.
  3. Indikátory udržitelnosti a jejich využití a rozvoj.
  4. Seznámení s environmentální geografií, bezpečností a postupy prevence krizových situací v prostředí.
  5. Úvod do využití datových zdrojů.
  6. Globální oteplování, omezení CO2, mitigace, Resilient Cities a Covenant Cities, Pact of Mayors, Adaptační strategie,
  7. Koncepce environmentální bezpečnosti a přizpůsobení se vlivům změny klimatu.
  8. Směry a myšlenky v aktuální světové, evropské a české politice v ochraně životního prostředí a udržitelném rozvoji.
  9. Zákony ČR a směrnice EU a doporučení udržitelného rozvoje.
  10. Aktuální trendy jako jsou Smart Cities, Digital City, Adaptace na změnu klimatu, resilience měst, strategie adaptace, organizace na světové úrovni a rozvoj myšlenek u nás.
  11. Města a globální rozvojové cíle.
  12. Cíle Milenia a další, včetně Agendy 2030 a strategického rámce UR v ČR 2030, ICLEI.

  Náplní předmětu je příprava a zpracování bakalářské práce pod vedením vedoucího práce. Studující má za povinnost během přípravy práce konzultovat s vedoucím práce pomocí osobních konzultací anebo e-mailem minimálně (splnění konzultací je podmínkou udělení zápočtu).

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Cílem předmětu je zvýšit provázanost studia s potřebami praxe, tedy potřebami reálného profesního života a lépe tak reagovat na požadavky budoucích potenciálních zaměstnavatelů absolventů, a to jak z hlediska managementu, tak z hlediska ekonomiky a hospodaření. Studentovi by tento předmět měl umožnit ověřit si nabyté vědomosti z oblasti svého studijního programu jejich praktickou aplikací v konkrétních situacích běžné činnosti různých typů ekonomiky a managementu a získat zcela nové poznatky, které mu pomohou doplnit si teoretické vědomosti a získat tak ucelenější orientaci v určité problematice.

  Osnova:

  Na úvodním semináři budou studenti seznámeni s podmínkami, obsahem a organizací odborné praxe. Na něm také obdrží všechny potřebné formuláře:

  1. Zadání odborné praxe
  2. Rámcovou smlouvu o spolupráci při realizaci odborné praxe.
  3. Závěrečnou zprávu o realizaci odborné praxe

  MHVS Mgr.

  Název předmětu

  1. Semestr

  Cíle předmětu:

  Cílem předmětu je seznámit studenty s pokročilejšími principy a modely rozhodování ekonomických subjektů na mikroekonomické a makroekonomické úrovni, a tím umožnit kvalifikovanější orientaci v aktuálních ekonomických problémech a otázkách i v aplikovaných ekonomických disciplínách.

  Osnova:

  1. Základní ekonomické pojmy a metody ekonomického uvažování.
  2. Rozhodování spotřebitele na trzích výrobků a služeb.
  3. Rozhodování firmy na trzích výrobků a služeb.
  4. Rozhodování domácností na trzích výrobních faktorů.
  5. Rozhodování firem na trzích výrobních faktorů.
  6. Efektivnost trhu a firmy. Tržní selhání. Mikroekonomická politika státu.
  7. Měření makroekonomické výkonnosti. Základní nástroje hospodářské politiky – fiskální a monetární politika.
  8. Peníze a trh peněz. Cílování inflace.
  9. Determinanty makroekonomické rovnováhy v krátkodobém a střednědobém horizontu – agregátní poptávka.
  10. Determinanty makroekonomické rovnováhy v krátkodobém a střednědobém horizontu – agregátní nabídka.
  11. Makroekonomické nerovnováhy, hospodářský cyklus. Inflace, nezaměstnanost a Phillipsovy křivky.
  12. Možnosti léčení makroekonomických nerovnováh (fiskální a monetární politika). Dlouhodobý horizont, hospodářský růst a jeho determinanty.
  povinný

  Cíle předmětu:

  Cílem předmětu je prohloubit, rozvíjet a integrovat znalosti získané při studiu základních kurzů managementu. Současně se předmět zaměřuje na pochopení „manažerského modelu“ jako vědomou volbu manažerů, jak „řídit a vést organizaci“, jeho komplexní uchopení v kontextu tradičních a alternativních paradigmat. Součástí předmětu je zaměření na inovace managementu, které hledají odpovědi na výzvy manažerů 21. století.

  Osnova:

  1. Model/systém řízení organizace – integrující pohled na měkké a tvrdé prvky řízení.
  2. Prostředí manažerské práce ve vazbě na hospodaření (na příkladu fiskální decentralizace v zemích CEE), globální kontext.
  3. Strategické řízení organizace v globálním a lokálním kontextu, příležitosti a rizika.
  4. Operativní řízení organizace v podmínkách 21 století, příležitosti a rizika (na příkladu alternativního poskytování veřejných služeb – využití výsledků projektu GAČR 19-06020S).
  5. Principy manažerské práce manažera 21. století (rozhodování, odpovědnost).
  6. Struktura a obsah manažerské práce.
  7. Model kritických faktorů úspěchu v komparaci s dalšími modely (BSC, MBO).
  8. Procesní přístup, procesy a jejich optimální nastavení.
  9. Význam IS/ICT (a průmyslu 4.0, Smart Cities, Smart Administration atd.) – management změny.
  10. Organizační kultura, etika a její vliv na řízení a hospodaření.
  11. Tvůrčí vedení spolupracovníků („leadership“).
  12. Inovace v managementu, řízení znalostí.

  Cíle předmětu:

  Cílem předmětu je poskytnout přehled základů statistiky a ekonometrie v nezbytně nutném rozsahu pro hlubší studium veřejných financí a ekonomiky. V části statistika jsou vysvětleny základní pojmy ze statistiky, pravděpodobnosti a statistické indukce. V části ekonometrie je kladen důraz na analýzu vztahů ekonomických veličin, modelování vývoje ekonomických veličin a vysvětlení principů konstrukce předpovědí a ověřování jejich přesnosti. Poslední část předmětu poskytne přehled různých možností rozhodování, využitelných hlavně při řešení výběrových řízení probíhajících ve VS.

  Osnova:

  1. Úvod do statistiky, základní statistické pojmy (statistická terminologie, statistické tabulky a grafy, etapy statistického zkoumání, statistické třídění).
  2. Vlastnosti variační řady a jejich měření pomocí charakteristik, měření a charakteristiky úrovně a variability.
  3. Základní pojmy teorie pravděpodobnosti, definice. Opakované pokusy nezávislé a závislé. Náhodné veličiny, rozdělení pravděpodobností, distribuční funkce, pravděpodobnostní funkce, hustota.
  4. Charakteristiky náhodných veličin. Důležitá rozdělení pravděpodobností diskrétních a spojitých náhodných veličin.
  5. Základy statistické indukce. Základní a výběrový soubor, náhodný výběr. Bodový odhad, metody konstrukce bodových odhadů. Intervalový odhad, konstrukce konfidenčních intervalů.
  6. Testy statistických hypotéz, obecný postup, chyby při testování. Základní parametrické a neparametrické testy.
  7. Úvod do ekonometrie. Regresní a korelační analýza. Korelační koeficient, Chi-square test nezávislosti.
  8. Lineární regresní model. Metoda nejmenších čtverců. Modely, které lze převést na lineární regresní model.
  9. Úvod do analýzy časových řad. Modely časových řad. Určování trendových funkcí.
  10. Modely časových řad obsahující sezonní výkyvy a dlouhodobé hospodářské cykly.
  11. Úvod do rozhodovacích metod. Základní pojmy (varianty, kritéria). Způsoby vytváření maximalizačních a minimalizačních kritérií. Metody určování vah kritérií.
  12. Rozhodování za jistoty. Rozhodování za rizika. Rozhodování za nejistoty.

  Cíle předmětu:

  Cílem tohoto předmětu je učinit průřez obecnou částí, jednotlivými rezorty státní správy, správním právem procesním a trestním a seznámit studenty s nejvýznamnějšími právními předpisy těchto oblastí správního práva. Budou osvětleny základní pojmy obecné části veřejné správy, přičemž jedna přednáška bude věnována problematice územní samosprávy, tj. obcím a krajům. Z rozsáhlé materie správního práva procesního bude zprostředkován obsah správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.), který je nejvýznamnějším právním předpisem procesního práva správního. Záměrem je vysvětlit studentům smysl a význam institutů správního řádu. Předmět bude zaměřen i na otázku správního soudnictví, jehož výkonem pověřil zákonodárce krajské soudy a Nejvyšší správní soud v Brně (zákon č. 150/2002 Sb.).

  Osnova:

  1. Veřejná správa – pojem, prameny, základní organizace, správní akty, kontrola veřejné správy, právo petiční, právo na přístup k informacím, odpovědnost za škodu ve veřejné správě.
  2. Územní samospráva – obce, kraje.
  3. Správní právo trestní – přestupky.
  4. Správní řád.
  5. Správní soudnictví.
  6. Vnitřní správa.
  7. Správa na úseku kultury a školství.
  8. Stavební správa, územní plánování.
  9. Správa na úseku obrany.
  10. Správa na úseku zdravotnictví.
  11. Živnostenská správa.
  12. Správa policie.

  Cíle předmětu:

  Cílem předmětu je poskytnout studentům informace týkající se výběru tématu a vedoucího diplomové práce, požadavků vysoké školy na administrativní průběh procesu zpracování diplomové práce až po její obhajobu při státní závěrečné zkoušce. Studenti získají důležité informace týkající se vazby tématu a obsahu diplomové práce na studovaný program, důraz je kladen na seznámení studentů s vhodnou strukturou diplomové práce a správné obsahové naplnění jednotlivých částí. Seminář je zaměřen především na seznámení s formálními požadavky na zpracování diplomové práce, vyhledávání odborných a vědeckých zdrojů, jejich správné citování a prevenci plagiátorství.

  Osnova:

  1. Výběr tématu a vedoucího práce
  2. Základní procesní požadavky - směrnice rektora k závěrečným pracem
  3. Struktura závěrečné práce
  4. Zdroje odborné a vědecké literatury, práce s nimi
  5. Citace, citační normy, prevence plagiátorství
  6. Data a jejich sběr
  povinný

  Cíle předmětu:

  Cílem předmětu je zvýšit provázanost studia s potřebami praxe, tedy potřebami reálného profesního života a lépe tak reagovat na požadavky budoucích potenciálních zaměstnavatelů absolventů, a to jak z hlediska managementu, tak z hlediska ekonomiky a hospodaření. Studentovi by tento předmět měl umožnit ověřit si nabyté vědomosti z oblasti svého studijního programu jejich praktickou aplikací v konkrétních situacích běžné činnosti různých typů ekonomiky a managementu a získat zcela nové poznatky, které mu pomohou doplnit si teoretické vědomosti a získat tak ucelenější orientaci v určité problematice. Předmět Odborná praxe probíhá v 1., 2., 3. a 4. semestru studia, 3 týdny v každém semestru, délka praxe za celé studium je tedy 12 týdnů.

  Osnova:

  Na úvodním semináři budou studenti seznámeni s podmínkami, obsahem a organizací odborné praxe. Na něm také obdrží všechny potřebné formuláře:

 • Zadání odborné praxe.
 • Rámcovou smlouvu o spolupráci při realizaci odborné praxe.
 • Závěrečnou zprávu o realizaci odborné praxe.
 • Student absolvuje praxi ve vybrané a školou schválené organizaci, s níž má AMBIS vysoká škola, a.s. uzavřenou rámcovou smlouvu. O průběhu praxe student zpracuje závěrečnou zprávu.

  2. Semestr

  Cíle předmětu:

  Kurz se zabývá marketingovými principy a aplikací marketingového výzkumu ve veřejné správě. Marketing vychází z potřeb a požadavků trhu, je na trh zaměřen. Veřejná správa čelí jedinečným marketingovým výzvám – od nedostatečných zdrojů pro adekvátní řešení potřeb marketingu až po všeobecný nedostatek pochopení síly marketingu. Služby veřejné správy nejsou v mnoha případech předmětem směny a nelze stanovit jejich cenu na trhu. Ačkoli jsou tyto služby svou povahou veřejné, u množství z nich lze uplatnit některé prvky tržních mechanismů. Pro uplatňování marketingu ve veřejné správě je zásadní především skutečnost, že úřady státní správy a samosprávy poskytují výhradně služby, které zpravidla vyplývají ze zákonů, a to občanům ČR, kteří nemají možnost výběru poskytovatele těchto služeb. Kurz se zabývá těmito a dalšími výzvami veřejné správy. Cílem kurzu je seznámit studenty se základními zákonitostmi marketingového přístupu ve veřejné správě, v jejichž jádru stojí nutnost znát a naplňovat potřeby a přání občanů i veřejné správy.

  Po úspěšném absolvování tohoto kurzu budou studenti schopni:

  1. identifikovat marketingové cíle pro veřejnou správu
  2. analyzovat potřeby a požadavky občana - zákazníka
  3. vytvářet a demonstrovat strategie a taktiky marketingu veřejné správy
  4. sestavit marketingový plán pro veřejnou správu
  5. vybrat a implementovat adekvátní marketingový mix pro veřejnou správu
  6. aplikovat znalosti a dovednosti při využití nástrojů pro plánování a implementaci pro zlepšení výkonu veřejné správy
  7. kriticky a analyticky využívat informace.

  Osnova:

  1. Specifika a rozvoj marketingu ve veřejné správě. Zákazník ve veřejné správě. Služby tažené poptávkou vs. služby tažené nabídkou a jejich vliv na marketing ve veřejné správě. Možnosti a limity marketingu ve veřejné správě.
  2. Marketingový informační systém ve veřejné správě. Informace charakterizující spravované území. Informace o výsledcích činnosti veřejné správy. Informace o hodnotách, vizích, plánech a preferencích. Informace o způsobech naplňování legislativy a agendách. Informace o službách poskytovaných veřejnou správou.
  3. Marketingový výzkum jako komunikace s občanem – zákazníkem. Informační zdroje, GDPR. Struktura výzkumu. Realizace výzkumu, design výzkumu, metodologie, organizace výzkumu, kvantitativní výzkum, kvalitativní výzkum, smíšený výzkum. Strategie výzkumu.
  4. Mise, vize, marketingová strategie a taktika. Marketingový plán. Marketingové cíle. Cílové skupiny. Pozicionování. Rozpočet. Implementace plánu a vyhodnocení.
  5. Charakteristika nástrojů marketingu ve veřejné správě – marketingový mix 4P, 4C, 8P, 9P. Produkt a jeho specifika ve veřejné správě. Životní cyklus produktu. Inovace produktu ve veřejné správě. Kvalita produktu ve veřejné správě - ISO 9001, European Framework for Quality Management. TQM – total quality management.
  6. Distribuce a cenová politika. Vliv přímých a nepřímých platebních mechanismů na marketingové aktivity ve veřejné správě.
  7. Marketingová komunikace. Vliv stupně kontaktu s veřejností na komunikační aktivity ve veřejné správě. Efektivní komunikace radnice, obce, města, regionu. Komunikační kanály. Image, identita, logo, branding. PR, sponzoring, lobbing. Krizová komunikace ve veřejné správě. Dobré jméno (good will) a word-of-mouth komunikace (WOM).
  8. ICT v marketingu veřejné správy. E-Government. Využití internetu a sociálních sítí v marketingu veřejné správy. Úřední deska. Veřejná setkání s občany. Úřadovny, SMS zprávy. Projekt CzechPoint.
  9. Lidé a materiální prostředí. Uspokojení potřeb zákazníka a tvorba hodnot. Zaměstnanci ve veřejné správě jako ambasadoři značky. Veřejnost a zájmové skupiny. Zařízení, vybavení a atmosféra v organizaci veřejné správy.
  10. Vytváření strategických partnerství, příležitosti a rizika. Public-Private-Partnership. CRM ve veřejné správě. Spolupráce mezi zájmovými skupinami – občané, podniky, firmy, komunální politici, správa obce/města, svazy, sdružení, neziskové organizace, kulturní a religiózní instituce apod.
  11. Optimalizace procesů - způsobů rozhodování, podněcování aktivity zaměstnanců, ustálených postupů při úředních úkonech.
  12. Nové trendy v marketingu veřejné správy.

  Cíle předmětu:

  Předmět navazuje na základní znalosti z účetnictví (metody a principy). Předmět je zaměřen jak na obecné metodické postupy manažerského účetnictví, tak na možnosti využívání manažerského účetnictví v organizacích veřejného sektoru, převážně v občanských sdruženích a obecně prospěšných organizacích, těžiště spočívá v oblasti kalkulací nákladů, hledání finančních zdrojů a jejich následné vyúčtování, dále na provázanosti manažerského a finančního účetnictví.

  Osnova:

  1. Úvod do studia manažerského účetnictví, průběh studia předmětu. Podstata a funkce manažerského účetnictví.
  2. Pojetí a členění nákladů a výnosů v manažerském účetnictví, kritéria racionality nákladů, možnosti členění nákladů.
  3. Nákladové funkce, analýza nákladů, bod zvratu.
  4. Kalkulace, metody (absorpční kalkulace – prostá kalkulace dělením, kalkulace s poměrovými čísly, přirážková kalkulace, kalkulace ve sdružené výrobě).
  5. Kalkulace variabilních nákladů, moderní metody kalkulace (ABC).
  6. Kalkulační systém a jeho využití.
  7. Možnosti zachycování účetních informací o činnosti vnitropodnikových útvarů (jednookruhová soustava, dvouokruhová soustava).
  8. Vliv charakteru činnosti na zachycování operací v nákladovém účetnictví – výkonová orientace.
  9. Vliv charakteru činnosti na zachycování operací v nákladovém účetnictví – odpovědnostní orientace.
  10. Rozpočetnictví, vymezení rozpočtů, metody rozpočtování.
  11. Využití rozdílových metod pro účely řízení vnitropodnikových útvarů (metoda standardních nákladů a výnosů a odchylek).
  12. Rozpočet (rozpočet investic, rozpočtová rozvaha, rozpočet finančních toků), krátkodobé rozpočty.

  Cíle předmětu:

  Stěžejním cílem výuky předmětu je získání základních poznatků o příjmové a výdajové stránce veřejných rozpočtů, seznámení se základními metodami, technikami, nástroji, přístupy a pojmy. Součástí přednášek budou praktické aplikace, informace, příklady či případové studie, které seznámí posluchače s praktickými otázkami v této oblasti. Po úspěšném absolvování předmětu získají posluchači základní znalosti v oblasti veřejné ekonomie, financí a finančního managementu, sestavování veřejných rozpočtů na místní, regionální i národní úrovni, osvojí si racionální přístupy ke způsobům hospodaření s veřejnými prostředky.

  Osnova:

  1. Úvod do veřejné ekonomie, financí a finančního managementu, definice a pojmy.
  2. Příjmy a výdaje veřejných rozpočtů, daně v ČR.
  3. Veřejné statky a externality.
  4. Role státu v ekonomice, fiskální systém.
  5. Veřejná volba, veřejné služby, veřejné zakázky, veřejné investice.
  6. Efektivnost, hospodárnost, účinnost – na konkrétních příkladech.
  7. Rozpočtování ve veřejné správě a v samosprávě, rozpočet EU.
  8. Finanční data (databáze Monitor) a finanční analýzy.
  9. Finanční řízení – zásady zdravého finančního řízení.
  10. Řízení úspor.
  11. Dotační management a fondy EU.
  12. Principy investičního a finančního rozhodování ve vazbě na společenskou odpovědnost.

  Cíle předmětu:

  Cílem předmětu je seznámit studenty se základními metodami a technikami sociálně vědního výzkumu, které jsou prakticky využitelné v rámci řešení manažerských problémů v oblasti veřejné politiky. Kurz studentům zároveň poskytuje dostatečnou metodologickou výbavu pro přípravu jejich diplomových prací. Důraz je kladen na zvládnutí potřebného souboru znalostí a dovedností pro zpracování vlastního výzkumného projektu. Semináře, kde se studenti prakticky seznámí s přípravou výzkumného projektu a jeho realizací, budou též prostorem, kde budou diskutovány jejich individuální výzkumné projekty. Výsledkem kurzu je i) pochopení hlavních principů metodologie výzkumu, ii) schopnost orientovat se v celé šíři kvalitativních a kvantitativních metod výzkumu a znát principy a podmínky jejich použití, iii) ovládat základy kvalitativní i kvantitativní analýzy dat, iv) schopnost připravit a realizovat vlastní empirický výzkumný projekt.

  Osnova:

  1. Sociálně vědní výzkum a možnosti jeho aplikace v oblasti managementu veřejných politik.
  2. Hlavní koncepty.
  3. Principy vzniku teorií ve výzkumu: operacionalizace, hypotéza, objektivita a otázka hodnotové neutrality ve výzkumu.
  4. Příprava výzkumného projektu, proces výzkumu, design výzkumu.
  5. Etická pravidla výzkumu, stanovení výzkumné otázky.
  6. Volba adekvátní metody sběru dat, sampling v kvalitativním a kvantitativním výzkumu a jeho hlavní principy.
  7. Vybrané kvantitativní a kvalitativní metody výzkumu: dotazníkové šetření.
  8. Vybrané kvantitativní a kvalitativní metody výzkumu: Focus groups, hloubkové rozhovory.
  9. Vybrané kvantitativní a kvalitativní metody výzkumu: pozorování, case study, desk research, data mining.
  10. Hlavní principy analýzy kvalitativních dat a jejich prezentace (principy grounded theory a kvalitativního kódování).
  11. Hlavní principy analýzy kvantitativních dat a statistického zpracování sociálně vědních dat.
  12. Zásady a principy přípravy vlastního výzkumného projektu a závěrečné výzkumné zprávy.

  Cíle předmětu:

  Cílem předmětu je zvýšit provázanost studia s potřebami praxe, tedy potřebami reálného profesního života a lépe tak reagovat na požadavky budoucích potenciálních zaměstnavatelů absolventů, a to jak z hlediska managementu, tak z hlediska ekonomiky a hospodaření. Studentovi by tento předmět měl umožnit ověřit si nabyté vědomosti z oblasti svého studijního programu jejich praktickou aplikací v konkrétních situacích běžné činnosti různých typů ekonomiky a managementu a získat zcela nové poznatky, které mu pomohou doplnit si teoretické vědomosti a získat tak ucelenější orientaci v určité problematice. Předmět Odborná praxe probíhá v 1., 2., 3. a 4. semestru studia, 3 týdny v každém semestru, délka praxe za celé studium je tedy 12 týdnů.

  Osnova:

  Na úvodním semináři budou studenti seznámeni s podmínkami, obsahem a organizací odborné praxe. Na něm také obdrží všechny potřebné formuláře:

 • Zadání odborné praxe.
 • Rámcovou smlouvu o spolupráci při realizaci odborné praxe.
 • Závěrečnou zprávu o realizaci odborné praxe.
 • Student absolvuje praxi ve vybrané a školou schválené organizaci, s níž má AMBIS vysoká škola, a.s. uzavřenou rámcovou smlouvu. O průběhu praxe student zpracuje závěrečnou zprávu.

  3. Semestr

  Cíle předmětu:

  To provide students with an unconventional view on the development of external determinants of the Czech national economy, represented by the global economy structural developments, changes in globalization and interdependence processes, and the influence of the international political environment with emphasis on geopolitics.

  Osnova:

  1. Subject and methods of examining the global economy and geopolitics.
  2. The origin, evolution and perspectives of the global economy.
  3. Multi-level structure of the global economy and geopolitics.
  4. The subjects of the global economy and international politics.
  5. The system of international economic relations and political determinants of its development.
  6. Principles, mechanisms, tools and theoretical concepts of international economic and geopolitical relations.
  7. Development dynamics of the of the current global economy and geopolitice. (Lecture of a practicioner).
  8. Structural developments and changes in the global economy with its future.
  9. Global problems and contradictions of the global economy and their relation to geopolitice.
  10. The institutional superstructure of the global economy and international politics.
  11. Geopolitics as part of international politics and its influence on the global economy.
  12. Structure and concepts of global management of the global economy and geopolitics.

  Cíle předmětu:

  Seznámení s klíčovými analytickými a koncepčními (politickými) přístupy a nástroji k lokálnímu a regionálnímu rozvoji a možnostmi jejich praktické aplikace.

  Osnova:

  1. Úvod do lokálního a regionálního rozvoje, vymezení základních pojmů.
  2. Přehled teorií lokálního a regionálního rozvoje.
  3. Koncepty lokálního a regionálního rozvoje (exogenní vs. endogenní rozvoj, udržitelný rozvoj, inovační rozvoj, městský a regionální marketing aj.).
  4. Aktéři a instituce působící v oblasti lokálního a regionálního rozvoje.
  5. Regionální a komunální politika – cíle, koncepce, nástroje.
  6. Územní plánování – cíle, koncepce a nástroje.
  7. Principy udržitelného rozvoje a jejich praktické uplatnění.
  8. Tvorba a evaluace strategií lokálního a regionálního rozvoje.
  9. Výzkum ekonomických, sociálních a environmentálních dopadů rozvojových strategií a projektů.
  10. Rozvoj velkých měst a metropolitních regionů – aktéři, trendy, problémy, možnosti řešení.
  11. Rozvoj malých měst a venkovských regionů – aktéři, trendy, problémy, možnosti řešení.
  12. Revitalizace starých průmyslových měst a regionů – aktéři, trendy, problémy, možnosti řešení.

  Cíle předmětu:

  Seznámit studenty se strategickou rolí řízení lidských zdrojů v organizaci. Předmět umožňuje studentům poznat specifické problémy řízení lidských zdrojů. Navazuje na předmět MLZ v bakalářském studijním programu. Studující získá potřebné dovednosti a znalosti z relevantních oblastí s důrazem na strategické přístupy řízení lidských zdrojů, rozvoj a vzdělávání pracovníků, řízení výkonu. Poskytuje posluchačům znalosti pro výkon manažerských funkcí a příklady z praktického uplatnění poznatků v manažerské praxi.

  Osnova:

  1. Pojetí, význam a rozdíly lidských zdrojů a lidského kapitálu.
  2. Činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.
  3. Fungování trhu práce a odlišné přístupy k zaměstnávání lidí.
  4. Význam a opatření státní politiky zaměstnanosti.
  5. Strategie rozvoje lidského kapitálu a potenciálu.
  6. Řízení rozvoje pracovníků – modely a osy strategie.
  7. Aplikace kompetenčního přístupu v rozvoji a vzdělávání pracovníků.
  8. Pojetí a nástroje řízení znalostí, talentů, diverzity.
  9. Řízení pracovního výkonu a kvality v organizaci.
  10. Příklady mezinárodního řízení lidských zdrojů.
  11. Přednáška odborníka z praxe o realizaci ŘLZ v organizaci a nových přístupech.
  12. Činnosti personalisty a manažera v managementu lidských zdrojů v organizaci.

  Cíle předmětu:

  Cílem předmětu je zvýšit provázanost studia s potřebami praxe, tedy potřebami reálného profesního života a lépe tak reagovat na požadavky budoucích potenciálních zaměstnavatelů absolventů, a to jak z hlediska managementu, tak z hlediska ekonomiky a hospodaření. Studentovi by tento předmět měl umožnit ověřit si nabyté vědomosti z oblasti svého studijního programu jejich praktickou aplikací v konkrétních situacích běžné činnosti různých typů ekonomiky a managementu a získat zcela nové poznatky, které mu pomohou doplnit si teoretické vědomosti a získat tak ucelenější orientaci v určité problematice. Předmět Odborná praxe probíhá v 1., 2., 3. a 4. semestru studia, 3 týdny v každém semestru, délka praxe za celé studium je tedy 12 týdnů.

  Osnova:

  Na úvodním semináři budou studenti seznámeni s podmínkami, obsahem a organizací odborné praxe. Na něm také obdrží všechny potřebné formuláře:

 • Zadání odborné praxe.
 • Rámcovou smlouvu o spolupráci při realizaci odborné praxe.
 • Závěrečnou zprávu o realizaci odborné praxe.
 • Student absolvuje praxi ve vybrané a školou schválené organizaci, s níž má AMBIS vysoká škola, a.s. uzavřenou rámcovou smlouvu. O průběhu praxe student zpracuje závěrečnou zprávu.

  Cíle předmětu:

  Náplní předmětu je příprava diplomové práce pod vedením vedoucího práce. Studující má za povinnost během přípravy práce konzultovat s vedoucím práce pomocí osobních konzultací anebo e-mailem v dohodnutém rozsahu (splnění konzultací je podmínkou udělení zápočtu).

  Osnova:

  1. Teze pro zpracování diplomové práce (v přiměřeném rozsahu 10–15 normostran, obsahující zejména cíl práce, metody a návrh postupu zpracování);
  2. Koncept diplomové práce (rozpracovaná teoretická i praktická část, v rozsahu 10–15 normostran).

  4. Semestr

  Cíle předmětu:

  Stěžejním cílem výuky předmětu je prohloubit znalosti ve vztahu k managementu a hospodaření ve státní správě a samosprávě. V rámci studia získá student přehled o strategickém řízení, řízení projektů, řízení procesů, řízení kvality a změn, řízení času, řízení rizik a problematiky korupce, podvodů a plýtvání, a to z teoretického a zejména praktického hlediska. Student si osvojí potřebné znalosti včetně dobré a špatné praxe v této oblasti, úskalí, specifik a potenciálních problémů, a to v relevantních souvislostech.

  Osnova:

  1. Úvod do problematiky a aktualizace probraných témat.
  2. Public management - specifika řízení ve veřejné správě, efektivní a neefektivní řízení – úskalí, příklady.
  3. Legislativa ve vazbě na management ve veřejné správě - povinnosti vedoucích zaměstnanců, kontrolní mechanismy (na příkladu obcí).
  4. Hospodaření ve státní správě a samosprávě, dopady ekonomické činnosti.
  5. Územní a strategické plánování, finanční aspekty veřejných strategií, principy udržitelného rozvoje.
  6. Řízení projektů, ekonomické aspekty řízení projektů ve veřejné správě – na konkrétních příkladech.
  7. Řízení lidských zdrojů, výdaje na zaměstnance ve veřejné správě, optimalizace a personální audity.
  8. Řízení kvality ve veřejné správě, vztah kvality - výkonu - výdajů, problematika „štíhlé administrativy“.
  9. Řízení rizik a příležitostí ve veřejné správě, ekonomické dopady.
  10. Korupce, plýtvání, podvody a jejich dopady na hospodaření. Protikorupční strategie – na konkrétních příkladech.
  11. Řízení času – faktor času při plánování a rozhodování.
  12. Řízení a hospodaření různých typů organizací ve veřejné správě.

  Cíle předmětu:

  Udělení zápočtu je vázáno na odevzdání finální verze závěrečné práce e-mailem vedoucímu práce. Mezní termín pro udělení zápočtu je ukončení studijních povinností dle platného harmonogramu akademického roku. Vedoucí práce může stanovit přesný (dřívější) termín a upřesnit podmínky udělení zápočtu. Student je povinen respektovat pokyny svého vedoucího při tvorbě závěrečné práce a zpracovávat svou práci s ohledem na termíny stanovené vedoucím práce.

  Cíle předmětu:

  Cílem předmětu je zvýšit provázanost studia s potřebami praxe, tedy potřebami reálného profesního života a lépe tak reagovat na požadavky budoucích potenciálních zaměstnavatelů absolventů, a to jak z hlediska managementu, tak z hlediska ekonomiky a hospodaření. Studentovi by tento předmět měl umožnit ověřit si nabyté vědomosti z oblasti svého studijního programu jejich praktickou aplikací v konkrétních situacích běžné činnosti různých typů ekonomiky a managementu a získat zcela nové poznatky, které mu pomohou doplnit si teoretické vědomosti a získat tak ucelenější orientaci v určité problematice. Předmět Odborná praxe probíhá v 1., 2., 3. a 4. semestru studia, 3 týdny v každém semestru, délka praxe za celé studium je tedy 12 týdnů.

  Osnova:

  Na úvodním semináři budou studenti seznámeni s podmínkami, obsahem a organizací odborné praxe. Na něm také obdrží všechny potřebné formuláře:

 • Zadání odborné praxe.
 • Rámcovou smlouvu o spolupráci při realizaci odborné praxe.
 • Závěrečnou zprávu o realizaci odborné praxe.
 • Student absolvuje praxi ve vybrané a školou schválené organizaci, s níž má AMBIS vysoká škola, a.s. uzavřenou rámcovou smlouvu. O průběhu praxe student zpracuje závěrečnou zprávu.