Trestní právo a správní trestání

Zaměření předmětu:

Předmět je zaměřen na problematiku trestního práva a správního trestání v ČR. Účelem je seznámení studentů s aktuální úpravou trestního práva (zejména trestního zákoníku, trestního řádu a zákona o soudnictví ve věcech mládeže) a správního trestání (zejména zák. o přestupcích). Studenti jsou seznámeni nejen s teorií trestního práva a úpravou de lege lata, ale i s praktickým využitím institutů trestního práva v praxi (de lege aplicata).

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Student by měl získat základní přehled o problematice trestního práva a správního trestání, a to zejména se zaměřením na praktické využití nabytých znalostí v aplikační praxi. Znalosti studentů, získané v to tomto předmětu, představují základ, pro pracovní uplatnění v oborech, které se trestního práva a správního trestání týkají (Policie ČR, Vězeňská služba ČR a další bezpečnostní sbory, obecní policie, veřejná správa zabývající se problematikou řešení přestupků a jiných správních deliktů, soukromé bezpečnostní a detektivní služby apod.)

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Systém sankcí v právním řádu ČR, předmět trestního práva a základy trestní odpovědnosti (působnost trestních zákonů, pojem trestného činu, vymezení přečinů a zločinů, základní teoretické zásady trestního práva).
 2. Objekt trestného činu, objektivní stránka trestného činu, subjekt (pachatel) trestného činu, subjektivní stránka (zavinění) trestného činu.
 3. Okolnosti vylučující protiprávnost, zánik trestní odpovědnosti.
 4. Zásady pro ukládání trestů a ochranných opatření podle trestního zákoníku a rozbor trestů a ochranných opatření podle trestního zákoníku.
 5. Trestní odpovědnost a trestání mladistvých, soudnictví ve věcech mládeže.
 6. Rozbor zvláštní části trestního zákoníku: trestné činy proti životu a zdraví, trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství, trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, trestné činy proti rodině a dětem.
 7. Rozbor zvláštní části trestního zákoníku: trestné činy proti majetku, trestné činy hospodářské, trestné činy obecně nebezpečné, trestné činy proti životnímu prostředí.
 8. Rozbor zvláštní části trestního zákoníku: trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci, trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných, trestné činy proti branné povinnosti, trestné činy vojenské, trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy.
 9. Základní zásady trestního práva procesního, orgány činné v trestním řízení, postavení obviněného a právo na obhajobu, postavení poškozeného (oběti trestného činu). Zajišťovací instituty trestního řízení (vazba, zadržení podezřelého, zajištění věci), přípravné řízení trestní.
 10. Řízení před soudem I. stupně (hlavní líčení), odvolací řízení a řízení o stížnosti, mimořádné opravné prostředky, vykonávací řízení a právní styk s cizinou.
 11. Správní trestání v právním řádu ČR, pojem přestupku, základní znaky, skutkové podstaty jednotlivých přestupků, řízení ve věcech přestupků.
 12. Jiné správní delikty (pojem, zákonná úprava, odpovědnosti za spáchání správního deliktu), pořádkové delikty, kárná odpovědnost.