Tvorba mediální strategie

Studenti získají přehled o základních principech tvorby mediální strategie, její přípravy, návrhu, rozpočtování, realizace i follow up fází, včetně evaluace úspěšnosti mediální kampaně a jejích dopadů. Budou znát základní principy a trendy v oblasti mediálních strategií. V rámci předmětu budou moci sledovat moderní trendy v sestavování mediálních strategií u nás i ve světě, včetně doporučení a keylearnings od profesionálů v oblasti médií a marketingu, kteří výuku obohatí ze své současné praxe také formou případových studií. V rámci předmětu se studenti budou přímo podílet na analýze vybraných realizovaných mediálních strategií, a to nejen z uživatelského pohledu, ale i z pohledu marketéra a zadavatele mediální strategie a dalších důležitých článků komunikačního mixu. Zároveň si vyzkouší navrhnout základní pilíře mediální strategie vybrané instituce včetně rozpočtu a časového harmonogramu.