Účetní a daňové případové studie

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s praktickou stránkou českého daňového systému, konkrétně s oblastí daně z příjmů fyzických a právnických osob, daně z přidané hodnoty a vzájemnými souvislostmi daňového a účetního systému. Nedílnou součástí bude i prohloubení znalostí z oblasti „malých“ daní, tj. daně silniční, daně z nemovitých věcí a daně z nabytí nemovitých věcí. Posluchači získají znalosti i z oblasti mezinárodního zdanění fyzických a právnických osob, účetních aspektů nakládání s majetkem podnikatelského subjektu a vazeb mezi přímými a nepřímými daněmi s praktického pohledu. Rovněž bude věnována pozornost evidování podnikatelské činnosti fyzické osoby – účetní jednotky a podnikatele s daňovou evidencí. Adept získá základní orientaci v praktické oblasti účetnictví a daní, která může být nápomocna v přípravě ke zkouškám daňového poradce, auditora a certifikovaného účetního.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

 • aplikovat získané teoretické poznatky v praktickém podnikatelském prostředí,
 • sestavit daňové přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob,
 • sestavit daňové přiznání k dani z přidané hodnoty,
 • systematicky dále pokračovat v osobní přípravě ke zkouškám daňového poradce, auditora nebo certifikovaného účetního.

Obsah předmětu:

 1. Podnikatelská činnost fyzické osoby – zahájení podnikání, výběr modelu evidování podnikatelské činnosti z právního, účetního a daňového hlediska. Účetní a daňové aspekty jednotlivých modelů.
 2. Založení a vznik právnické osoby – účetní jednotky. Registrace k daním. Účetní a daňové aspekty související se založením, vznikem, existencí, zrušením a zánikem právnické osoby.
 3. Zaměstnávání pracovníků. Účetní a daňový pohled. Povinnosti kladené z hlediska sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění. Vedení mzdové agendy.
 4. Hmotný a nehmotný majetek. Pořízení a zařazení. Účetní a daňové souvislosti jednotlivých způsobů pořízení majetku.
 5. Hmotný a nehmotný majetek. Účetní a daňové odpisy. Aspekty účetního a daňového odpisování u jednotlivých druhů hmotného a nehmotného majetku. Vyřazení majetku z účetního a daňového hlediska a konsekvence z toho vyplývající.
 6. Cestovní náhrady. Pracovní cesty zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných. Rozdíly pro jednotlivé skupiny osob v právním, účetním a daňovém kontextu.
 7. Operace se zásobami. Pořízení, evidování a vyřazení zásob. Účetní a daňové souvislosti. Skladová evidence. Oceňování zásob.
 8. Daň z přidané hodnoty v podnikání účetně a daňově. Vznik povinnosti registrace plátce daně a osoby identifikované k dani. Povinnosti kladené na daňové subjekty. Zrušení registrace.
 9. Správní povinnosti podnikatelských subjektů u daně z přidané hodnoty. Povinná agenda pro podnikatele dle zákona o dani z přidané hodnoty.
 10. Daň z příjmů fyzických osob. Zjištění základu daně a stanovení daně. Sestavení daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob.
 11. Daň z příjmů právnických osob. Účetní uzávěrka a závěrka právnických osob za účetní a zdaňovací období. Sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob.
 12. Automobil a nemovité věci v podnikání. Aspekty související s pořízením, zařazením, využíváním a vyřazením automobilu a nemovitých věcí v podnikatelské činnosti. Sestavení daňového přiznání k dani silniční, daňového přiznání k dani z nemovitých věcí, daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí.