Finanční účetnictví

Předmět navazuje na předmět Základy účetnictví. Cílem je prohloubení znalostí v oblasti účetnictví podnikatelských subjektů v České republice, především malých a středních účetních jednotek. Je zaměřen na detailnější postupy účtování o majetku, závazcích a vlastním kapitálu podniku a méně časté hospodářské operace. Pozornost je věnována účetnímu zemědělské činnosti, která se vyznačuje řadou specifik, účetnímu řešení podnikových kombinací, přeměnám, zániku a zrušení obchodních společností. Po absolvování předmětu budou mít studenti znalosti a dovednosti odpovídající modulu ÚČETNICTVÍ – PRINCIPY A TECHNIKY (zkouška č. 1) v rámci Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

 • aplikovat získané teoretické znalosti v praktickém podnikatelském prostředí,
 • zachytit hospodářské operace,
 • připravit účetní uzávěrku,
 • sestavit individuální účetní závěrku, připravit podklady pro sestavení konsolidované účetní závěrky

Obsah předmětu:

 1. Dlouhodobý majetek (technické zhodnocení dlouhodobého majetku, směna dlouhodobého majetku, leasing)
 2. Finanční majetek (dlouhodobý majetkové cenné papíry a dluhové cenné papíry)
 3. Krátkodobý finanční majetek a finanční deriváty
 4. Zásoby vlastní výroby
 5. Specifika účtování o zemědělské činnosti.
 6. Účtování o pohledávkách (postoupení, směna, zápočet pohledávek a závazků)
 7. Účtování o daních (daň z přídané hodnoty, odložená daň z příjmů)
 8. Přechodné účty a účty rezerv.
 9. Kapitálkové účty v jednotlivých typech společností, dlouhodobé závazky
 10. Účetní uzávěrka (posouzení hodnoty majetku a závazků k rozvahovému dni)
 11. Operace s podnikem
 12. Konsolidovaná účetní závěrka