UNWTO

Světová organizace cestovního ruchu (UNWTO), specializovaná agentura OSN, je odpovědná za podporu cestovního ruchu. UNWTO již dlouho považuje soukromý sektor za nedílného partnera při plnění svého obecného mandátu podpory udržitelného rozvoje cestovního ruchu. UNWTO je navíc jedinou agenturou OSN, která má členy ze soukromého sektoru, kteří jsou součástí struktury řízení. UNWTO věří, že veřejný a soukromý sektor sdílí mnoho společných cílů, které lze v dnešním globalizovaném světě účinněji řešit prostřednictvím spolupráce a navazování partnerství. Spojením více než 500 společností, vzdělávacích a výzkumných institucí, destinací a nevládních organizací UNWTO poskytuje přidruženým členům prostor, aby se zapojili do dialogu, sdíleli informace a podnikli další kroky. Jejím hlavním posláním je podporovat synergie mezi přidruženými členy a členskými státy a podporovat výměnu znalostí mezi klíčovými zúčastněnými stranami s cílem přispět k podpoře cílů udržitelného rozvoje OSN.