Úvěrové a vkladové obchody

Cíl předmětu: cílem předmětu je vybavit studenta teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi z oblasti bankovního úvěrování a vkladových obchodů. Student získá přehled o významných aspektech právní úpravy vkladových a úvěrových obchodů v českém bankovnictví, zejména o právech i rizicích spotřebitelů v průběhu úvěrového procesu, povinnostech a právech věřitelů a zprostředkovatelů. Získá i praktické poznatky z oblasti úvěrových a vkladových procesů, které zlepší jeho znalostní potenciál a jeho orientaci v úvěrové i vkladové oblasti. Získané znalosti a dovednosti umožní absolventům jejich další osobní i profesní rozvoj.

Obsah předmětu:

 1. Legislativní aspekty bankovních úvěrů a bankovních vkladů, jejich bilanční vazby a vliv na stabilitu bankovního financování.
 2. Základní typologie vkladových obchodů, hledisko času, sektoru, a měny ve struktuře vkladů, souvislosti vkladové struktury s vybranými aspekty bankovního řízení. Právní úprava jednotlivých typů vkladových obchodů.
 3. Stavební spoření, právní úprava a základní parametry stavebního spoření v ČR, vkladová a úvěrová složka stavebního spoření.
 4. Pojištění vkladů v ČR, legislativní úprava, povinnosti bank v systému pojištění vkladů, pravidla pro pojistitelnost vkladů, stanovení a výplata náhrady z pojištěných vkladů. Vazby národních systémů pojištění vkladů a evropského systému pojištění vkladů.
 5. Úvěrový obchod, úvěrový vztah, jeho právní úprava v ČR, základní fáze úvěrového obchodu a jejich vazba na řízení úvěrového rizika v bance.
 6. Proces posouzení úvěruschopnosti klienta, význam a typologie úvěrových registrů, úvěrové registry v ČR, registry oprávněných osob v ČR.
 7. Zajištění úvěru jako nástroj snížení rizika úvěrového obchodu, typy zajištění a proces oceňování zástav, právní aspekty vybraných forem zajištění v ČR.
 8. Spotřebitelský úvěr v ČR, právní aspekty spotřebitelského úvěru, úvěrová smlouva, institut předčasného splacení úvěru, vazba hodnoty úvěru na zástavu, požadavky na poskytovatele a zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů.
 9. Hypoteční úvěr v ČR, hypoteční úvěr pro retailovou klientelu a jeho souvislosti se spotřebitelským úvěrem na bydlení, firemní hypoteční úvěr, bankovní zdroje financování hypotéčních úvěrů, právní aspekty financování.
 10. Ostatní typy úvěrů – kontokorentní, směnečné, revolvingové, kreditní úvěry – jejich využití pro retailovou a firemní klientelu.
 11. Bankovní záruky, možnosti využití bankovních záruk ve firemním financování, typologie záruk, průběh záručního obchodu.