Využití vyspělých technologií v oblasti odorologie

V rámci programu Éta technické agentury České republiky získala Ambis projekt č. TL03000207 Využití vyspělých technologií v oblasti odorologie, na jehož řešení se podílí Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT. Aplikačním garantem našeho projektu je Celní správa České Republiky.

Odpovědný řešitel: Prof. Ing. Václav Krajník, CSc.

Členové týmu Ambis: plk. Ing. Bc. Jiří Rulc, Ph.D., v.v., JUDr. Ing. Olga Vojtěchovská, Ph.D.

Doba trvání: 2020 - 2023

Tento projekt vychází z unikátního technologického objevu v oblasti nanotechnologií a klade si za cíl propojit výzkumné instituce různého zaměření při realizaci aplikačního potenciálu nanotechnologických vláken v oblasti odorologie. Souvisí to úzce se dvěma cíli SHUV, a to využití potenciálu základního výzkumu k aplikacím (1.), propojení výzkumu technického a netechnického charakteru (2.), přínosy multidisciplinárchích přístupů (3.). V tomto projektu dojde k propojení dvou výzkumných týmů z ČVUT a AMBIS. Odorologie uplatňuje různé způsoby ověřování hypotéz. Projekt se zaměří na využití elektroencefalografu za pomoci nového absorpčního materiálu založeného na vláknech s využitelností v různých oblastech společenského života. Testování proběhne na psech vycvičených k rozeznávání pachů a vyhledávání pachových stop. Na tomto základě bude vytvořen software na vyhodnocení elektroencefalografického záznamu získaného při snímání mozkové činnosti psa při porovnávání odorantů.