Vývoj dřevo-betonového mostu se vzdálenou kontrolou


Letos v únoru byl zahájen projekt CK04000199 „Vývoj dřevo-betonového mostu se vzdálenou kontrolou“, který získala naše škola jako další spoluřešitel v programu TAČR Doprava 2020+. Projekt byl schválen na 3 roky, tedy od 1. 2. 2023 do 31. 12. 2025.

Cílem projektu je vývoj nového typu dřevo-betonových mostních konstrukcí se vzdálenou kontrolou provozních podmínek a se systémem zajištění vysoké bezpečnosti provozu. Součástí je návrh systému flexibilního projektování monitorovaných dřevo-betonových mostů. Nové technické řešení výrazně sníží náklady na výstavbu, ale i na preventivní a prediktivní údržbu. Poznatky získané v projektu vyústí do formulace Technických podmínek výstavby dřevo-betonových mostů na území ČR. Řešení obsahuje i vývoj informačního modelu stavby s následným využitím v databázi informací o návrhu, výstavbě a provozu mostu po dobu plánované životnosti. Informační model stavby bude součástí sítě sdílených dat pro plánování výstavby a oprav mostů připravované aplikačními garanty SKANSKA, MATRIX, ŘSD ČR, SFDI a MZe ČR. Hlavním řešitelem tohoto projektu je ČZU Praha Fakulta lesnická a dřevařská. Vedle již výše zmíněných garantů projektu se na projektu podílí ještě VŠB Ostrava Fakulta stavební, ČVUT Praha Fakulta architektury a samozřejmě AMBIS VŠ.

Hlavním řešitelem tohoto projektu za AMBIS je doc. Ing. Michal Plaček, Ph.D., který na něm spolupracuje s paní doc. Ing. Gabrielou Vacekovou, Ph.D.

AMBIS VŠ se v tomto projektu především podílí na přípravě Návrhu technického předpisu stanovující požadavky pro výstavbu dřevo-betonových mostních staveb, ve kterém se budou realizovat sociologické analýzy s cílem stanovení uplatnění dřeva v nosných dřevobetonových konstrukcích a vnímání těchto konstrukcí stran široké veřejnosti a uživatelů.

Ostatní výstupy projektu jsou patent nového systému spřažení dřevo-betonových mostů, pět užitných vzorů (Kompozitní konstrukce dřevo-UHPC, Mostní svršek UHPC, Užitný vzor pro hydroizolační systém, Užitný vzor pro systém příčného předpínání pro dřevo-betonové mosty, Užitný vzor systému vzdálené kontroly a monitoringu), Software pro optimalizaci návrhu dřevo-betonových mostů, Software pro vzdálenou kontrolu konstrukce, Prototypová mostní konstrukce - Smart Systém a dva Poloprovozy (Hydroizolační systém – Odhad potencionálního využití a Hydroizolační systém pro zajištění ochrany dřevěných prvků mostní konstrukce).