Základy mezinárodního účetního výkaznictví

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy účetního výkaznictví uplatňovanými ve vysoce kvalitních systémech účetního výkaznictví (IFRS a US GAAP) a požadavky na harmonizaci účetního výkaznictví v EU prostřednictvím směrnic EU. Studenti se po absolvování předmětu budou mít povědomí o základních odlišnostech mezi uvedenými systémy a českými pravidly pro rozpoznání, oceňování, zachycování a vykazování prvků účetních výkazu, budou schopni orientace v individuální a konsolidované účetní závěrce sestavené v souladu s požadavky uvedených systémů, budou schopni zhodnotit úroveň hospodaření účetní jednotky na základě výkazů.

Obsah předmětu:

 1. Význam a postup harmonizace účetnictví v EU a ve světě
 2. Směrnice EU
 3. Systémy účetního výkaznictví IFRS, US GAAP
 4. Základní principy uplatňované při sestavování a předkládání účetní závěrky
 5. Základní prvky účetní závarky, jejich vymezení, kritéria pro rozpoznání, možnosti jejich oceňování – oceňovací báze a předkládání účetní závěrky
 6. Prezentace účetní závěrky se sestavené podle IFRS a US GAAP
 7. Vykazování zásob (rozpoznání, oceňování, zachycení a vykazování)
 8. Výnosy a principy pro jejich rozpoznání, oceňování, zachycování a vykazování
 9. Dlouhodobý hmotný majetek – hlavní kategorie v návaznosti na jeho využívání v hospodářské činnosti účetní jednotky (rozpoznání, oceňování, pořízení)
 10. Dlouhodobý hmotný majetek (oceňování k rozvahovému dni, opotřebení, vyřazení)
 11. Nehmotný majetek dlouhodobé povahy (jeho specifika)
 12. Uplatnění zásady věrného zobrazení reality a zásady opatrnosti v účetních systémech