Základy psychologie

Zaměření předmětu

Studijní předmět Základy psychologie integruje na úrovni propedeutiky nejdůležitější poznatky tří nejvýznamnějších psychologických věd: obecné psychologie, vývojové psychologie a psychologie osobnosti. Kromě teoretických poznatků si studenti osvojí také poznatky psychologické metodologie s cílem jejich efektivní implementace do praktické odborné činnosti. Výsledky psychologické přípravy se promítnou v profilu absolventa a následně v efektivním průběhu profesní činnosti.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Po úspěšném absolvování studijního předmětu budou absolventi schopni: porozumět základním pojmům a kategoriím výše uvedených psychologických věd, analyzovat osobní i profesní problémy, objasňovat jejich psychologickou podstatu a navrhovat optimální řešení, ovládat vhodné psychologické metody a využívat je při řešení rutinních i výzkumných úkolů, zasvěceně konzultovat s experty.

Hlavní témata – obsah předmětu

  1. Předmět, úkoly, struktura a význam psychologických věd.
  2. Historický vývoj a hlavní směry moderní světové psychologie.
  3. Fylogenetický vývoj psychiky.
  4. Metodologie psychologie.
  5. Kognitivní, konativní a motivační procesy.
  6. Základní poznatky vývojové psychologie.
  7. Vývojové determinanty.
  8. Pojetí osobnosti, vlastnosti osobnosti.