Základy psychologie

Cílem předmětu je osvojení základních psychologických poznatků. Koncepce předmětu se opírá o základní poznatkovou bázi různých psychologických disciplín (např. psychologie osobnosti, obecná psychologie, psychopatologie, sociální psychologie) a speciální poznatková báze, která zahrnuje praktické tematické okruhy, např. psychologie a praxe, konfliktní situace, kontakt s klientem, zátěžové situace, atd. Studenti jsou vedeni k tomu, aby se dovedli zorientovat mezi různými psychologickými přístupy k danému problému. V celkovém zaměření předmětu je proto kladen důraz na prezentování různých psychologických teorií a koncepcí, které umožňují analyzovat chování a prožívání člověka v relevantních, živých situacích praxe. Posluchačům poskytne předmět vhodný základ pro další studium předmětů zaměřených na přípravu manažerů.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Psychologie jako věda, psychologické disciplíny. Předmět psychologie, význam psychologického poznání v každodenním životě a práci. Psychologické teorie.
 2. Psychologický výzkum, aktuální výzkumná témata v současném světě. Metody zkoumání. Význam psychologické diagnostiky
 3. Kognitivní procesy a jejich charakteristika - vnímání, představování, myšlení. Myšlení jako řešení problémů
 4. Pojetí osobnosti, utváření osobnosti, základní teorie osobnosti. Determinace lidské psychiky. Psychické vlastnosti osobnosti.
 5. Pojetí, funkce, charakteristika emocí. Analýza základních pojmů: motiv, motivace; teorie motivace, motivace pracovního jednání.
 6. Sociální interakce a komunikace. Sociální skupiny, sociální role. Sociální percepce, chyby v sociální percepci
 7. Základy komunikace, verbální, neverbální komunikace, základní komunikační chyby. Strategie jednání s lidmi, interpersonální konflikty.
 8. Podstata zátěžových situací a možnosti vyrovnávání se s nimi. Stresové situace, frustrační, konfliktní, silné emoční prožívání. Příčiny stresu v pracovní sféře; konflikty v pracovním týmu. Techniky vyrovnávání se s náročnými situacemi.
 9. Syndrom vyhoření, analýza pojmu, fáze. Příčiny vzniku syndromu vyhoření v osobním i pracovním životě. Prevence, řešení syndromu vyhoření, psychoterapie.
 10. Základy vývojové psychologie. Zákonitosti vývoje psychiky; periodizace psychického vývoje. Věkové a individuální zvláštnosti; základní charakteristiky jednotlivých vývojových období.
 11. Činitelé ovlivňující duševní vývoj. Sebepojetí, vývoj sebepojetí
 12. Selfmanagement. - být sám sobě dobrým psychologem.