Základy udržitelného rozvoje

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky udržitelného rozvoje, do pojmové problematiky a s tím spojených právních norem a direktiv EU, případně podkladů OSN. Postup bude ve vysvětlení historie pojmu a postupu k udržitelnosti, dále pak konference v Riu 1992 a její důsledky, Agenda 21, lokální Agenda 21, metody a postupy lokálních agend 21 a další aplikace ve světě, v Evropě a pak také v ČR. Geneze lokálních agend 21, jejich výsledky a dopady a také hodnocení, kritéria a indikátory. Pojmy spojené s následnými konferencemi jako je globální oteplování, omezení CO2 a dalších skleníkových plynů, taktiky, Akce 21. Aktuální celosvětové, Evropské a české trendy v udržitelném rozvoji, zákonné odkazy a normy, uplatnění udržitelného rozvoje v praxi a jeho pravidla, regionální udržitelný rozvoj. V rámci předmětu a objasnění pojmů i dotčených zákonů spojených s udržitelností budou nastaveny i modelové situace a příklady, tak aby byly objasněny základní souvislosti.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Po absolvování předmětu budou mít studenti přehled o pojmech, metodách a normách v oblasti životního prostředí a procesech spojených s plánováním a realizací udržitelného rozvoje na regionální i na Evropské úrovni, budou schopni rámcově identifikovat a vyhodnotit základní postupy pro udržitelnost v jednotlivých pilířích udržitelnosti a současně připravit strategický plán udržitelného rozvoje záměru či regionu.

Hlavní témata – obsah předmětu

  1. Historie vzniku pojmu UR
  2. Udržitelný rozvoj a jeho pilíře a atributy
  3. Odvozené pojmy a aktivity – Agenda 21, strategické plány UR a veřejná správa
  4. Agendy 21 na místní úrovni a jejich postupy, USA, Evropa, ČR
  5. Geneze Agend 21 a jejich rozvoj v ČR, včetně kritérií a indikátorů, participace veřejnosti
  6. Strategie udržitelného rozvoje na státní i regionální úrovni, posuzování udržitelnosti, atributy, indikátory
  7. Indikátory udržitelného rozvoje a zákonné normy k udržitelnosti v ČR, role veřejné správy a úřadů
  8. Původní a rozvojové trendy udržitelného rozvoje do současnosti, odlišnosti v pojetí UR ve světě
  9. Současné trendy a rozvoj udržitelného rozvoje v ČR a ve světě, hlavní směry, postupy, organizace