Zvýšení kvality života v domovech pro seniory v období nouzového stavu

V rámci programu Éta technologické agentury České republiky získala Ambis jako spoluřešitel projekt č. TL05000480 Zvýšení kvality života v domovech pro seniory v období nouzového stavu, hlavním řešitelem projektu je Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT. Aplikačním garantem projektu je Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky.

Členové týmu Ambis: Mgr. Irena Tušer, Ph.D., Ing. Jana Pupíková, Ph.D., prof. Ing. Rudolf Urban, CSc., Ing. Eliška Polcarová, Mgr. Tomáš Zeman, Ph.D. et Ph.D.

Doba trvání: 2021 - 2023

Cílem projektu je vytvořit na základě analýzy dopadů krizových opatření spojených s vyhlášením nouzového stavu na psychický stav a kvalitu života seniorů v domovech pro seniory metodiku pro nastavení systému komunikace nejenom se samotnými seniory, ale i s ošetřujícím personálem a příbuzenskou komunitou. Obsahem výstupní metodiky bude zejména vymezení vhodných komunikačních postupů a nástrojů s výše uvedenými aktéry, které mohou zmírnit negativní dopady na psychický stav seniorů. Tyto výsledky budou dosaženy především na základě psychologického vyšetření seniorů s cílem identifikovat dopady sociální izolace v důsledku nařízených opatření a analýzy dalších účinků komunikačních postupů ke zmírnění negativních dopadů u všech tří uvedených prvků zkoumaného systému.