Dopad bezpečnostní a obranné politiky na efektivitu výkonu činností nezbytných pro chod a obranu státu


V lednu tohoto roku byl zahájen projekt VK01030155 „Dopad bezpečnostní a obranné politiky na efektivitu výkonu činností nezbytných pro chod a obranu státu“, který získala škola v programu OPSEC, který je financovaný Bezpečnostním výzkumem Ministerstva vnitra ČR. Projekt byl schválen na 4 roky, tedy od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2026.

Cílem projektu je pomocí nástrojů systémové dynamiky zkoumat dopady obranné a bezpečnostní politiky na variabilitu postoje zaměstnanců ke službě v situacích, kdy budou volit mezi zabezpečením či ochranou vlastních rodin, nebo plněním činností nezbytných pro chod a obranu státu a faktorů, které tuto variabilitu ovlivňují. Jedná se o mimořádně aktuální téma, které v podmínkách ČR nebylo dosud řešeno.

Klíčovým výsledkem bude certifikovaná metodika, která vymezí příležitosti a rizika, návrhy postupů a opatření včetně způsobů komunikace se zaměstnanci a jejich rodinnými příslušníky. Dalším výsledkem bude software, který umožní pomocí simulace scénářů vývoje identifikovat slabá či silná místa, hrozby a příležitosti spojené s danou problematikou. Třetím výsledkem bude doporučení - návrh na úpravu právního prostředí.

Na tomto projektu Ambis VŠ spolupracuje s firmou Proverb a.s. (prof. Marek Šusta), která má velké zkušenosti právě se systémovou dynamikou.

Hlavním řešitelem tohoto projektu je doc. Ing. Milan J. Půček, Ph.D. Na úspěšné realizaci projektu se bude podílet realizační tým, který je složen z předních akademických pracovníků Ambis VŠ. Za právní aspekty je zodpovědný JUDr. Petr Kolman, Ph.D. Doc. Ing. Oldřich Krulík, Ph.D. má na starosti především bezpečnostní aspekty. Za analýzu a návrhy v oblasti komunikace s vojáky a zaměstnanci bezpečnostních složek a jejich rodinnými příslušníky zodpovídá doc. JUDr. Ing. Jana Majerová, Ph.D. Manažerem projektu je Ing. et Ing. Veronika Linhartová, která má též na starosti ekonomické aspekty projektu. Aspektem řízení lidských zdrojů se v projektu zabývá Ing. Lenka Farkačová, Ph.D.