Management a hospodaření ve veřejné správě

Dvouleté navazující magisterské studium

Přihlaste se na akademický rok 2024/25!

Školné

od 32 900 Kč za semestr

Obor

Management a hospodaření ve veřejné správě

Lokalita

Praha/Brno

Titul

Inženýr
(Ing.)

Exceluj v managementu: Ovládni umění hospodaření a řízení ve veřejném sektoru.

Získáš pokročilé kompetence v řízení, strategickém plánování a finančním hospodaření ve veřejné správě, což ti umožní vést projekty s významným společenským dopadem.


Uplatnění:

 • Vedoucí pozice v místních samosprávách
 • Manažer veřejných projektů
 • Finanční ředitel ve veřejné správě
 • Poradce pro veřejné politiky
 • Specialista na strategické plánování

Klíčové oblasti studia:

 • Management
 • Marketing a marketingový výzkum
 • Management lidských zdrojů
 • Management a hospodaření ve veřejné správě
 • Veřejná správa a právo

Chci se přihlásit ke studiu

Napište nám o sobě pár údajů a my se vám obratem ozveme zpět s pozvánkou k přijímacímu pohovoru.

Jaké “dveře” ti toto studium otevře?

Po absolvování se uplatníš na pozicích, jako jsou: vedoucí v místních samosprávách, manažeři veřejných projektů, finanční ředitelé, poradci pro veřejné politiky a specialisté na strategické plánování v rámci veřejné správy, státních institucí, neziskových organizací i soukromých poradenských společností.

Pomůžeme ti s přípravou na tvou budoucí kariéru!

Po dokončení studia budeš schopen vést projekty zlepšující veřejnou infrastrukturu a služby, aplikovat strategie pro ekonomický růst a sociální prosperitu, a navrhovat řešení pro komplexní společenské výzvy, čímž aktivně přispěješ k pozitivní transformaci společnosti.

Jak poznáš, že tento studijní obor je ta správná volba pro tebe?

Tento obor je určen pro jedince se zájmem o veřejnou správu, které láká řešení společenských problémů a zlepšování života ve společnosti. Ideální studenti jsou ti, kteří mají analytické schopnosti, jsou schopni strategického myšlení a chtějí se podílet na vytváření a implementaci politik.

Zaměření oboru Management a hospodaření ve veřejné správě

Management cestovního ruchu

Politologie

Veřejné finance


Management lidských zdrojů
 

Bezpečnost ČR
 

Management rozvoje měst a regionů


17 studijních oborů
70 zaměření

Zajímá nás názor našich studentů

Studentka Kriminalistiky a Kriminologie

„Vrhnout se na studium VŠ 30 let po maturitě? Proč ne... Jako člověk s dlouholetou praxí jsem si vybrala AMBIS právě proto, že přednášející mají také bohaté zkušenosti z praxe. Studuji kombinovaně první ročník, a protože přišla epidemie COVIDu, čekalo mě studium online. Nejprve jsem měla obavy, ale zbytečně. Dokonce mi online výuka více vyhovuje. I při přednáškách distanční formou se můžeme ptát a s přednášejícími živě diskutovat.“

- Jitka, Management a hospodaření ve veřejné správě


Představení oboru Management a hospodaření ve veřejné správě

Garant oboru

doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA, PhD.

„Za svou profesní kariéru jsem působil na ekonomických a manažerských pozicích ve firmách a zejména v manažerských pozicích ve veřejné správě - jako tajemník městského úřadu, předseda správní rady neziskovky, člen dozorčí rady krajské nemocnice, náměstek ministra pro místní rozvoj, generální ředitel Národního zemědělského muzea a další. Díky svým předchozím zkušenostem jsem vyučující, který je současně praktikem. Učím pomocí příkladů a případových studií - minimum teorie, velká dávka toho, co v praxi funguje. Jsem autorem či spoluautorem více jak 14 odborných knih, 30 článků publikovaných ve vědeckých časopisech. Podílel jsem se také na několika zahraničních projektech (Bulharsko, Gruzie, Balkán). Na Ambis se mi líbí snaha maximálně zaměřit studium na využitelnost v praxi.“

Získejte slevu na přihlášku 490Kč

Nechte nám na sebe e-mail a zaplatíme za vás poplatek za přijímací řízení.

Orientační studijní plán

Chcete vědět, jaké předměty vás čekají od prvního do čtvrtého semestru
a co v nich budete probírat? Pokud vám nebude něco jasné, napište nám.

Název předmětu

1. Semestr

Cíle předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty s pokročilejšími principy a modely rozhodování ekonomických subjektů na mikroekonomické a makroekonomické úrovni, a tím umožnit kvalifikovanější orientaci v aktuálních ekonomických problémech a otázkách i v aplikovaných ekonomických disciplínách.

Osnova:

 1. Základní ekonomické pojmy a metody ekonomického uvažování.
 2. Rozhodování spotřebitele na trzích výrobků a služeb.
 3. Rozhodování firmy na trzích výrobků a služeb.
 4. Rozhodování domácností na trzích výrobních faktorů.
 5. Rozhodování firem na trzích výrobních faktorů.
 6. Efektivnost trhu a firmy. Tržní selhání. Mikroekonomická politika státu.
 7. Měření makroekonomické výkonnosti. Základní nástroje hospodářské politiky – fiskální a monetární politika.
 8. Peníze a trh peněz. Cílování inflace.
 9. Determinanty makroekonomické rovnováhy v krátkodobém a střednědobém horizontu – agregátní poptávka.
 10. Determinanty makroekonomické rovnováhy v krátkodobém a střednědobém horizontu – agregátní nabídka.
 11. Makroekonomické nerovnováhy, hospodářský cyklus. Inflace, nezaměstnanost a Phillipsovy křivky.
 12. Možnosti léčení makroekonomických nerovnováh (fiskální a monetární politika). Dlouhodobý horizont, hospodářský růst a jeho determinanty.
povinný

Cíle předmětu:

Cílem předmětu je prohloubit, rozvíjet a integrovat znalosti získané při studiu základních kurzů managementu. Současně se předmět zaměřuje na pochopení „manažerského modelu“ jako vědomou volbu manažerů, jak „řídit a vést organizaci“, jeho komplexní uchopení v kontextu tradičních a alternativních paradigmat. Součástí předmětu je zaměření na inovace managementu, které hledají odpovědi na výzvy manažerů 21. století.

Osnova:

 1. Model/systém řízení organizace – integrující pohled na měkké a tvrdé prvky řízení.
 2. Prostředí manažerské práce ve vazbě na hospodaření (na příkladu fiskální decentralizace v zemích CEE), globální kontext.
 3. Strategické řízení organizace v globálním a lokálním kontextu, příležitosti a rizika.
 4. Operativní řízení organizace v podmínkách 21 století, příležitosti a rizika (na příkladu alternativního poskytování veřejných služeb – využití výsledků projektu GAČR 19-06020S).
 5. Principy manažerské práce manažera 21. století (rozhodování, odpovědnost).
 6. Struktura a obsah manažerské práce.
 7. Model kritických faktorů úspěchu v komparaci s dalšími modely (BSC, MBO).
 8. Procesní přístup, procesy a jejich optimální nastavení.
 9. Význam IS/ICT (a průmyslu 4.0, Smart Cities, Smart Administration atd.) – management změny.
 10. Organizační kultura, etika a její vliv na řízení a hospodaření.
 11. Tvůrčí vedení spolupracovníků („leadership“).
 12. Inovace v managementu, řízení znalostí.

Cíle předmětu:

Cílem předmětu je poskytnout přehled základů statistiky a ekonometrie v nezbytně nutném rozsahu pro hlubší studium veřejných financí a ekonomiky. V části statistika jsou vysvětleny základní pojmy ze statistiky, pravděpodobnosti a statistické indukce. V části ekonometrie je kladen důraz na analýzu vztahů ekonomických veličin, modelování vývoje ekonomických veličin a vysvětlení principů konstrukce předpovědí a ověřování jejich přesnosti. Poslední část předmětu poskytne přehled různých možností rozhodování, využitelných hlavně při řešení výběrových řízení probíhajících ve VS.

Osnova:

 1. Úvod do statistiky, základní statistické pojmy (statistická terminologie, statistické tabulky a grafy, etapy statistického zkoumání, statistické třídění).
 2. Vlastnosti variační řady a jejich měření pomocí charakteristik, měření a charakteristiky úrovně a variability.
 3. Základní pojmy teorie pravděpodobnosti, definice. Opakované pokusy nezávislé a závislé. Náhodné veličiny, rozdělení pravděpodobností, distribuční funkce, pravděpodobnostní funkce, hustota.
 4. Charakteristiky náhodných veličin. Důležitá rozdělení pravděpodobností diskrétních a spojitých náhodných veličin.
 5. Základy statistické indukce. Základní a výběrový soubor, náhodný výběr. Bodový odhad, metody konstrukce bodových odhadů. Intervalový odhad, konstrukce konfidenčních intervalů.
 6. Testy statistických hypotéz, obecný postup, chyby při testování. Základní parametrické a neparametrické testy.
 7. Úvod do ekonometrie. Regresní a korelační analýza. Korelační koeficient, Chi-square test nezávislosti.
 8. Lineární regresní model. Metoda nejmenších čtverců. Modely, které lze převést na lineární regresní model.
 9. Úvod do analýzy časových řad. Modely časových řad. Určování trendových funkcí.
 10. Modely časových řad obsahující sezonní výkyvy a dlouhodobé hospodářské cykly.
 11. Úvod do rozhodovacích metod. Základní pojmy (varianty, kritéria). Způsoby vytváření maximalizačních a minimalizačních kritérií. Metody určování vah kritérií.
 12. Rozhodování za jistoty. Rozhodování za rizika. Rozhodování za nejistoty.

Cíle předmětu:

Cílem tohoto předmětu je učinit průřez obecnou částí, jednotlivými rezorty státní správy, správním právem procesním a trestním a seznámit studenty s nejvýznamnějšími právními předpisy těchto oblastí správního práva. Budou osvětleny základní pojmy obecné části veřejné správy, přičemž jedna přednáška bude věnována problematice územní samosprávy, tj. obcím a krajům. Z rozsáhlé materie správního práva procesního bude zprostředkován obsah správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.), který je nejvýznamnějším právním předpisem procesního práva správního. Záměrem je vysvětlit studentům smysl a význam institutů správního řádu. Předmět bude zaměřen i na otázku správního soudnictví, jehož výkonem pověřil zákonodárce krajské soudy a Nejvyšší správní soud v Brně (zákon č. 150/2002 Sb.).

Osnova:

 1. Veřejná správa – pojem, prameny, základní organizace, správní akty, kontrola veřejné správy, právo petiční, právo na přístup k informacím, odpovědnost za škodu ve veřejné správě.
 2. Územní samospráva – obce, kraje.
 3. Správní právo trestní – přestupky.
 4. Správní řád.
 5. Správní soudnictví.
 6. Vnitřní správa.
 7. Správa na úseku kultury a školství.
 8. Stavební správa, územní plánování.
 9. Správa na úseku obrany.
 10. Správa na úseku zdravotnictví.
 11. Živnostenská správa.
 12. Správa policie.

Cíle předmětu:

Cílem předmětu je poskytnout studentům informace týkající se výběru tématu a vedoucího diplomové práce, požadavků vysoké školy na administrativní průběh procesu zpracování diplomové práce až po její obhajobu při státní závěrečné zkoušce. Studenti získají důležité informace týkající se vazby tématu a obsahu diplomové práce na studovaný program, důraz je kladen na seznámení studentů s vhodnou strukturou diplomové práce a správné obsahové naplnění jednotlivých částí. Seminář je zaměřen především na seznámení s formálními požadavky na zpracování diplomové práce, vyhledávání odborných a vědeckých zdrojů, jejich správné citování a prevenci plagiátorství.

Osnova:

 1. Výběr tématu a vedoucího práce
 2. Základní procesní požadavky - směrnice rektora k závěrečným pracem
 3. Struktura závěrečné práce
 4. Zdroje odborné a vědecké literatury, práce s nimi
 5. Citace, citační normy, prevence plagiátorství
 6. Data a jejich sběr
povinný

Cíle předmětu:

Cílem předmětu je zvýšit provázanost studia s potřebami praxe, tedy potřebami reálného profesního života a lépe tak reagovat na požadavky budoucích potenciálních zaměstnavatelů absolventů, a to jak z hlediska managementu, tak z hlediska ekonomiky a hospodaření. Studentovi by tento předmět měl umožnit ověřit si nabyté vědomosti z oblasti svého studijního programu jejich praktickou aplikací v konkrétních situacích běžné činnosti různých typů ekonomiky a managementu a získat zcela nové poznatky, které mu pomohou doplnit si teoretické vědomosti a získat tak ucelenější orientaci v určité problematice. Předmět Odborná praxe probíhá v 1., 2., 3. a 4. semestru studia, 3 týdny v každém semestru, délka praxe za celé studium je tedy 12 týdnů.

Osnova:

Na úvodním semináři budou studenti seznámeni s podmínkami, obsahem a organizací odborné praxe. Na něm také obdrží všechny potřebné formuláře:

 • Zadání odborné praxe.
 • Rámcovou smlouvu o spolupráci při realizaci odborné praxe.
 • Závěrečnou zprávu o realizaci odborné praxe.
 • Student absolvuje praxi ve vybrané a školou schválené organizaci, s níž má AMBIS vysoká škola, a.s. uzavřenou rámcovou smlouvu. O průběhu praxe student zpracuje závěrečnou zprávu.

  2. Semestr

  Cíle předmětu:

  Kurz se zabývá marketingovými principy a aplikací marketingového výzkumu ve veřejné správě. Marketing vychází z potřeb a požadavků trhu, je na trh zaměřen. Veřejná správa čelí jedinečným marketingovým výzvám – od nedostatečných zdrojů pro adekvátní řešení potřeb marketingu až po všeobecný nedostatek pochopení síly marketingu. Služby veřejné správy nejsou v mnoha případech předmětem směny a nelze stanovit jejich cenu na trhu. Ačkoli jsou tyto služby svou povahou veřejné, u množství z nich lze uplatnit některé prvky tržních mechanismů. Pro uplatňování marketingu ve veřejné správě je zásadní především skutečnost, že úřady státní správy a samosprávy poskytují výhradně služby, které zpravidla vyplývají ze zákonů, a to občanům ČR, kteří nemají možnost výběru poskytovatele těchto služeb. Kurz se zabývá těmito a dalšími výzvami veřejné správy. Cílem kurzu je seznámit studenty se základními zákonitostmi marketingového přístupu ve veřejné správě, v jejichž jádru stojí nutnost znát a naplňovat potřeby a přání občanů i veřejné správy.

  Po úspěšném absolvování tohoto kurzu budou studenti schopni:

  1. identifikovat marketingové cíle pro veřejnou správu
  2. analyzovat potřeby a požadavky občana - zákazníka
  3. vytvářet a demonstrovat strategie a taktiky marketingu veřejné správy
  4. sestavit marketingový plán pro veřejnou správu
  5. vybrat a implementovat adekvátní marketingový mix pro veřejnou správu
  6. aplikovat znalosti a dovednosti při využití nástrojů pro plánování a implementaci pro zlepšení výkonu veřejné správy
  7. kriticky a analyticky využívat informace.

  Osnova:

  1. Specifika a rozvoj marketingu ve veřejné správě. Zákazník ve veřejné správě. Služby tažené poptávkou vs. služby tažené nabídkou a jejich vliv na marketing ve veřejné správě. Možnosti a limity marketingu ve veřejné správě.
  2. Marketingový informační systém ve veřejné správě. Informace charakterizující spravované území. Informace o výsledcích činnosti veřejné správy. Informace o hodnotách, vizích, plánech a preferencích. Informace o způsobech naplňování legislativy a agendách. Informace o službách poskytovaných veřejnou správou.
  3. Marketingový výzkum jako komunikace s občanem – zákazníkem. Informační zdroje, GDPR. Struktura výzkumu. Realizace výzkumu, design výzkumu, metodologie, organizace výzkumu, kvantitativní výzkum, kvalitativní výzkum, smíšený výzkum. Strategie výzkumu.
  4. Mise, vize, marketingová strategie a taktika. Marketingový plán. Marketingové cíle. Cílové skupiny. Pozicionování. Rozpočet. Implementace plánu a vyhodnocení.
  5. Charakteristika nástrojů marketingu ve veřejné správě – marketingový mix 4P, 4C, 8P, 9P. Produkt a jeho specifika ve veřejné správě. Životní cyklus produktu. Inovace produktu ve veřejné správě. Kvalita produktu ve veřejné správě - ISO 9001, European Framework for Quality Management. TQM – total quality management.
  6. Distribuce a cenová politika. Vliv přímých a nepřímých platebních mechanismů na marketingové aktivity ve veřejné správě.
  7. Marketingová komunikace. Vliv stupně kontaktu s veřejností na komunikační aktivity ve veřejné správě. Efektivní komunikace radnice, obce, města, regionu. Komunikační kanály. Image, identita, logo, branding. PR, sponzoring, lobbing. Krizová komunikace ve veřejné správě. Dobré jméno (good will) a word-of-mouth komunikace (WOM).
  8. ICT v marketingu veřejné správy. E-Government. Využití internetu a sociálních sítí v marketingu veřejné správy. Úřední deska. Veřejná setkání s občany. Úřadovny, SMS zprávy. Projekt CzechPoint.
  9. Lidé a materiální prostředí. Uspokojení potřeb zákazníka a tvorba hodnot. Zaměstnanci ve veřejné správě jako ambasadoři značky. Veřejnost a zájmové skupiny. Zařízení, vybavení a atmosféra v organizaci veřejné správy.
  10. Vytváření strategických partnerství, příležitosti a rizika. Public-Private-Partnership. CRM ve veřejné správě. Spolupráce mezi zájmovými skupinami – občané, podniky, firmy, komunální politici, správa obce/města, svazy, sdružení, neziskové organizace, kulturní a religiózní instituce apod.
  11. Optimalizace procesů - způsobů rozhodování, podněcování aktivity zaměstnanců, ustálených postupů při úředních úkonech.
  12. Nové trendy v marketingu veřejné správy.

  Cíle předmětu:

  Předmět navazuje na základní znalosti z účetnictví (metody a principy). Předmět je zaměřen jak na obecné metodické postupy manažerského účetnictví, tak na možnosti využívání manažerského účetnictví v organizacích veřejného sektoru, převážně v občanských sdruženích a obecně prospěšných organizacích, těžiště spočívá v oblasti kalkulací nákladů, hledání finančních zdrojů a jejich následné vyúčtování, dále na provázanosti manažerského a finančního účetnictví.

  Osnova:

  1. Úvod do studia manažerského účetnictví, průběh studia předmětu. Podstata a funkce manažerského účetnictví.
  2. Pojetí a členění nákladů a výnosů v manažerském účetnictví, kritéria racionality nákladů, možnosti členění nákladů.
  3. Nákladové funkce, analýza nákladů, bod zvratu.
  4. Kalkulace, metody (absorpční kalkulace – prostá kalkulace dělením, kalkulace s poměrovými čísly, přirážková kalkulace, kalkulace ve sdružené výrobě).
  5. Kalkulace variabilních nákladů, moderní metody kalkulace (ABC).
  6. Kalkulační systém a jeho využití.
  7. Možnosti zachycování účetních informací o činnosti vnitropodnikových útvarů (jednookruhová soustava, dvouokruhová soustava).
  8. Vliv charakteru činnosti na zachycování operací v nákladovém účetnictví – výkonová orientace.
  9. Vliv charakteru činnosti na zachycování operací v nákladovém účetnictví – odpovědnostní orientace.
  10. Rozpočetnictví, vymezení rozpočtů, metody rozpočtování.
  11. Využití rozdílových metod pro účely řízení vnitropodnikových útvarů (metoda standardních nákladů a výnosů a odchylek).
  12. Rozpočet (rozpočet investic, rozpočtová rozvaha, rozpočet finančních toků), krátkodobé rozpočty.

  Cíle předmětu:

  Stěžejním cílem výuky předmětu je získání základních poznatků o příjmové a výdajové stránce veřejných rozpočtů, seznámení se základními metodami, technikami, nástroji, přístupy a pojmy. Součástí přednášek budou praktické aplikace, informace, příklady či případové studie, které seznámí posluchače s praktickými otázkami v této oblasti. Po úspěšném absolvování předmětu získají posluchači základní znalosti v oblasti veřejné ekonomie, financí a finančního managementu, sestavování veřejných rozpočtů na místní, regionální i národní úrovni, osvojí si racionální přístupy ke způsobům hospodaření s veřejnými prostředky.

  Osnova:

  1. Úvod do veřejné ekonomie, financí a finančního managementu, definice a pojmy.
  2. Příjmy a výdaje veřejných rozpočtů, daně v ČR.
  3. Veřejné statky a externality.
  4. Role státu v ekonomice, fiskální systém.
  5. Veřejná volba, veřejné služby, veřejné zakázky, veřejné investice.
  6. Efektivnost, hospodárnost, účinnost – na konkrétních příkladech.
  7. Rozpočtování ve veřejné správě a v samosprávě, rozpočet EU.
  8. Finanční data (databáze Monitor) a finanční analýzy.
  9. Finanční řízení – zásady zdravého finančního řízení.
  10. Řízení úspor.
  11. Dotační management a fondy EU.
  12. Principy investičního a finančního rozhodování ve vazbě na společenskou odpovědnost.

  Cíle předmětu:

  Cílem předmětu je seznámit studenty se základními metodami a technikami sociálně vědního výzkumu, které jsou prakticky využitelné v rámci řešení manažerských problémů v oblasti veřejné politiky. Kurz studentům zároveň poskytuje dostatečnou metodologickou výbavu pro přípravu jejich diplomových prací. Důraz je kladen na zvládnutí potřebného souboru znalostí a dovedností pro zpracování vlastního výzkumného projektu. Semináře, kde se studenti prakticky seznámí s přípravou výzkumného projektu a jeho realizací, budou též prostorem, kde budou diskutovány jejich individuální výzkumné projekty. Výsledkem kurzu je i) pochopení hlavních principů metodologie výzkumu, ii) schopnost orientovat se v celé šíři kvalitativních a kvantitativních metod výzkumu a znát principy a podmínky jejich použití, iii) ovládat základy kvalitativní i kvantitativní analýzy dat, iv) schopnost připravit a realizovat vlastní empirický výzkumný projekt.

  Osnova:

  1. Sociálně vědní výzkum a možnosti jeho aplikace v oblasti managementu veřejných politik.
  2. Hlavní koncepty.
  3. Principy vzniku teorií ve výzkumu: operacionalizace, hypotéza, objektivita a otázka hodnotové neutrality ve výzkumu.
  4. Příprava výzkumného projektu, proces výzkumu, design výzkumu.
  5. Etická pravidla výzkumu, stanovení výzkumné otázky.
  6. Volba adekvátní metody sběru dat, sampling v kvalitativním a kvantitativním výzkumu a jeho hlavní principy.
  7. Vybrané kvantitativní a kvalitativní metody výzkumu: dotazníkové šetření.
  8. Vybrané kvantitativní a kvalitativní metody výzkumu: Focus groups, hloubkové rozhovory.
  9. Vybrané kvantitativní a kvalitativní metody výzkumu: pozorování, case study, desk research, data mining.
  10. Hlavní principy analýzy kvalitativních dat a jejich prezentace (principy grounded theory a kvalitativního kódování).
  11. Hlavní principy analýzy kvantitativních dat a statistického zpracování sociálně vědních dat.
  12. Zásady a principy přípravy vlastního výzkumného projektu a závěrečné výzkumné zprávy.

  Cíle předmětu:

  Cílem předmětu je zvýšit provázanost studia s potřebami praxe, tedy potřebami reálného profesního života a lépe tak reagovat na požadavky budoucích potenciálních zaměstnavatelů absolventů, a to jak z hlediska managementu, tak z hlediska ekonomiky a hospodaření. Studentovi by tento předmět měl umožnit ověřit si nabyté vědomosti z oblasti svého studijního programu jejich praktickou aplikací v konkrétních situacích běžné činnosti různých typů ekonomiky a managementu a získat zcela nové poznatky, které mu pomohou doplnit si teoretické vědomosti a získat tak ucelenější orientaci v určité problematice. Předmět Odborná praxe probíhá v 1., 2., 3. a 4. semestru studia, 3 týdny v každém semestru, délka praxe za celé studium je tedy 12 týdnů.

  Osnova:

  Na úvodním semináři budou studenti seznámeni s podmínkami, obsahem a organizací odborné praxe. Na něm také obdrží všechny potřebné formuláře:

 • Zadání odborné praxe.
 • Rámcovou smlouvu o spolupráci při realizaci odborné praxe.
 • Závěrečnou zprávu o realizaci odborné praxe.
 • Student absolvuje praxi ve vybrané a školou schválené organizaci, s níž má AMBIS vysoká škola, a.s. uzavřenou rámcovou smlouvu. O průběhu praxe student zpracuje závěrečnou zprávu.

  3. Semestr

  Cíle předmětu:

  To provide students with an unconventional view on the development of external determinants of the Czech national economy, represented by the global economy structural developments, changes in globalization and interdependence processes, and the influence of the international political environment with emphasis on geopolitics.

  Osnova:

  1. Subject and methods of examining the global economy and geopolitics.
  2. The origin, evolution and perspectives of the global economy.
  3. Multi-level structure of the global economy and geopolitics.
  4. The subjects of the global economy and international politics.
  5. The system of international economic relations and political determinants of its development.
  6. Principles, mechanisms, tools and theoretical concepts of international economic and geopolitical relations.
  7. Development dynamics of the of the current global economy and geopolitice. (Lecture of a practicioner).
  8. Structural developments and changes in the global economy with its future.
  9. Global problems and contradictions of the global economy and their relation to geopolitice.
  10. The institutional superstructure of the global economy and international politics.
  11. Geopolitics as part of international politics and its influence on the global economy.
  12. Structure and concepts of global management of the global economy and geopolitics.

  Cíle předmětu:

  Seznámení s klíčovými analytickými a koncepčními (politickými) přístupy a nástroji k lokálnímu a regionálnímu rozvoji a možnostmi jejich praktické aplikace.

  Osnova:

  1. Úvod do lokálního a regionálního rozvoje, vymezení základních pojmů.
  2. Přehled teorií lokálního a regionálního rozvoje.
  3. Koncepty lokálního a regionálního rozvoje (exogenní vs. endogenní rozvoj, udržitelný rozvoj, inovační rozvoj, městský a regionální marketing aj.).
  4. Aktéři a instituce působící v oblasti lokálního a regionálního rozvoje.
  5. Regionální a komunální politika – cíle, koncepce, nástroje.
  6. Územní plánování – cíle, koncepce a nástroje.
  7. Principy udržitelného rozvoje a jejich praktické uplatnění.
  8. Tvorba a evaluace strategií lokálního a regionálního rozvoje.
  9. Výzkum ekonomických, sociálních a environmentálních dopadů rozvojových strategií a projektů.
  10. Rozvoj velkých měst a metropolitních regionů – aktéři, trendy, problémy, možnosti řešení.
  11. Rozvoj malých měst a venkovských regionů – aktéři, trendy, problémy, možnosti řešení.
  12. Revitalizace starých průmyslových měst a regionů – aktéři, trendy, problémy, možnosti řešení.

  Cíle předmětu:

  Seznámit studenty se strategickou rolí řízení lidských zdrojů v organizaci. Předmět umožňuje studentům poznat specifické problémy řízení lidských zdrojů. Navazuje na předmět MLZ v bakalářském studijním programu. Studující získá potřebné dovednosti a znalosti z relevantních oblastí s důrazem na strategické přístupy řízení lidských zdrojů, rozvoj a vzdělávání pracovníků, řízení výkonu. Poskytuje posluchačům znalosti pro výkon manažerských funkcí a příklady z praktického uplatnění poznatků v manažerské praxi.

  Osnova:

  1. Pojetí, význam a rozdíly lidských zdrojů a lidského kapitálu.
  2. Činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.
  3. Fungování trhu práce a odlišné přístupy k zaměstnávání lidí.
  4. Význam a opatření státní politiky zaměstnanosti.
  5. Strategie rozvoje lidského kapitálu a potenciálu.
  6. Řízení rozvoje pracovníků – modely a osy strategie.
  7. Aplikace kompetenčního přístupu v rozvoji a vzdělávání pracovníků.
  8. Pojetí a nástroje řízení znalostí, talentů, diverzity.
  9. Řízení pracovního výkonu a kvality v organizaci.
  10. Příklady mezinárodního řízení lidských zdrojů.
  11. Přednáška odborníka z praxe o realizaci ŘLZ v organizaci a nových přístupech.
  12. Činnosti personalisty a manažera v managementu lidských zdrojů v organizaci.

  Cíle předmětu:

  Cílem předmětu je zvýšit provázanost studia s potřebami praxe, tedy potřebami reálného profesního života a lépe tak reagovat na požadavky budoucích potenciálních zaměstnavatelů absolventů, a to jak z hlediska managementu, tak z hlediska ekonomiky a hospodaření. Studentovi by tento předmět měl umožnit ověřit si nabyté vědomosti z oblasti svého studijního programu jejich praktickou aplikací v konkrétních situacích běžné činnosti různých typů ekonomiky a managementu a získat zcela nové poznatky, které mu pomohou doplnit si teoretické vědomosti a získat tak ucelenější orientaci v určité problematice. Předmět Odborná praxe probíhá v 1., 2., 3. a 4. semestru studia, 3 týdny v každém semestru, délka praxe za celé studium je tedy 12 týdnů.

  Osnova:

  Na úvodním semináři budou studenti seznámeni s podmínkami, obsahem a organizací odborné praxe. Na něm také obdrží všechny potřebné formuláře:

 • Zadání odborné praxe.
 • Rámcovou smlouvu o spolupráci při realizaci odborné praxe.
 • Závěrečnou zprávu o realizaci odborné praxe.
 • Student absolvuje praxi ve vybrané a školou schválené organizaci, s níž má AMBIS vysoká škola, a.s. uzavřenou rámcovou smlouvu. O průběhu praxe student zpracuje závěrečnou zprávu.

  Cíle předmětu:

  Náplní předmětu je příprava diplomové práce pod vedením vedoucího práce. Studující má za povinnost během přípravy práce konzultovat s vedoucím práce pomocí osobních konzultací anebo e-mailem v dohodnutém rozsahu (splnění konzultací je podmínkou udělení zápočtu).

  Osnova:

  1. Teze pro zpracování diplomové práce (v přiměřeném rozsahu 10–15 normostran, obsahující zejména cíl práce, metody a návrh postupu zpracování);
  2. Koncept diplomové práce (rozpracovaná teoretická i praktická část, v rozsahu 10–15 normostran).

  4. Semestr

  Cíle předmětu:

  Stěžejním cílem výuky předmětu je prohloubit znalosti ve vztahu k managementu a hospodaření ve státní správě a samosprávě. V rámci studia získá student přehled o strategickém řízení, řízení projektů, řízení procesů, řízení kvality a změn, řízení času, řízení rizik a problematiky korupce, podvodů a plýtvání, a to z teoretického a zejména praktického hlediska. Student si osvojí potřebné znalosti včetně dobré a špatné praxe v této oblasti, úskalí, specifik a potenciálních problémů, a to v relevantních souvislostech.

  Osnova:

  1. Úvod do problematiky a aktualizace probraných témat.
  2. Public management - specifika řízení ve veřejné správě, efektivní a neefektivní řízení – úskalí, příklady.
  3. Legislativa ve vazbě na management ve veřejné správě - povinnosti vedoucích zaměstnanců, kontrolní mechanismy (na příkladu obcí).
  4. Hospodaření ve státní správě a samosprávě, dopady ekonomické činnosti.
  5. Územní a strategické plánování, finanční aspekty veřejných strategií, principy udržitelného rozvoje.
  6. Řízení projektů, ekonomické aspekty řízení projektů ve veřejné správě – na konkrétních příkladech.
  7. Řízení lidských zdrojů, výdaje na zaměstnance ve veřejné správě, optimalizace a personální audity.
  8. Řízení kvality ve veřejné správě, vztah kvality - výkonu - výdajů, problematika „štíhlé administrativy“.
  9. Řízení rizik a příležitostí ve veřejné správě, ekonomické dopady.
  10. Korupce, plýtvání, podvody a jejich dopady na hospodaření. Protikorupční strategie – na konkrétních příkladech.
  11. Řízení času – faktor času při plánování a rozhodování.
  12. Řízení a hospodaření různých typů organizací ve veřejné správě.

  Cíle předmětu:

  Udělení zápočtu je vázáno na odevzdání finální verze závěrečné práce e-mailem vedoucímu práce. Mezní termín pro udělení zápočtu je ukončení studijních povinností dle platného harmonogramu akademického roku. Vedoucí práce může stanovit přesný (dřívější) termín a upřesnit podmínky udělení zápočtu. Student je povinen respektovat pokyny svého vedoucího při tvorbě závěrečné práce a zpracovávat svou práci s ohledem na termíny stanovené vedoucím práce.

  Cíle předmětu:

  Cílem předmětu je zvýšit provázanost studia s potřebami praxe, tedy potřebami reálného profesního života a lépe tak reagovat na požadavky budoucích potenciálních zaměstnavatelů absolventů, a to jak z hlediska managementu, tak z hlediska ekonomiky a hospodaření. Studentovi by tento předmět měl umožnit ověřit si nabyté vědomosti z oblasti svého studijního programu jejich praktickou aplikací v konkrétních situacích běžné činnosti různých typů ekonomiky a managementu a získat zcela nové poznatky, které mu pomohou doplnit si teoretické vědomosti a získat tak ucelenější orientaci v určité problematice. Předmět Odborná praxe probíhá v 1., 2., 3. a 4. semestru studia, 3 týdny v každém semestru, délka praxe za celé studium je tedy 12 týdnů.

  Osnova:

  Na úvodním semináři budou studenti seznámeni s podmínkami, obsahem a organizací odborné praxe. Na něm také obdrží všechny potřebné formuláře:

 • Zadání odborné praxe.
 • Rámcovou smlouvu o spolupráci při realizaci odborné praxe.
 • Závěrečnou zprávu o realizaci odborné praxe.
 • Student absolvuje praxi ve vybrané a školou schválené organizaci, s níž má AMBIS vysoká škola, a.s. uzavřenou rámcovou smlouvu. O průběhu praxe student zpracuje závěrečnou zprávu.

  Volitelné předměty se vyučují od druhého semestru.

  Jsme největší soukromá vysoká škola.

  Napište nám o sobě pár údajů a my se vám obratem ozveme zpět, abychom vás pozvali na přijímací pohovor.

  Proč studovat zrovna u nás?

  Přes 50

  zahraničních partnerských univerzit 

  82%

  studentů doporučuje studium na Ambis

  Až 98%

  našich absolventů se uplatní na trhu práce

  32 let

  praktických zkušeností ve vzdělávání 

  18k +

  úspěšných absolventů od roku 2001

  6 rokem

  po sobě jsme největší soukromá VŠ v ČR