Management lidských zdrojů

Dvouleté navazující magisterské studium

Školné

od 26 900,- / semestr

Obor

Management a hospodaření ve veřejné správě

Forma

Prezenční i kombinovaná

Titul

Ing.

Uplatnění zaměření

Absolvent zaměření najde uplatnění jako vedoucí pracovník nebo jako pracovník v personálních činnostech ve veřejné správě, ale i v jiných organizacích a podnicích. Osvojí si dovednosti a metody, díky nimž si poradí s vedením spolupracovníků a s hlavními personálními činnostmi z pohledu zaměstnance i vedoucího pracovníka.

Získáte dobré uplatnění pro práci na úřadech všech typů, dále ve státních, krajských či městských organizacích nebo firmách, ale také v ziskové i neziskové sféře na pozicích vedoucích zaměstnanců i výkonných pozicích (úředníků, odborných referentů, analytiků, personalistů, ekonomů, na pozicích manažerů projektů veřejných zakázek apod.).

Maximální orientace na praxi! Učíme to, co v praxi funguje a je využitelné!

Ideální vzdělávání také pro ty, kteří již ve veřejné správě působí – uplatňujeme přístup „učení se praxí“.


Získáte klíčové znalosti a dovednosti manažerských technik, analýz a rozhodování, hospodaření, personalistiky a vedení lidí, práva, marketingu, řízení projektů, zakázek či veřejných služeb, regionálního či lokálního rozvoje.

Výborné vzdělávání pro budoucí starosty, ředitele či vedoucí útvarů na ministerstvech či jiných úřadech, ředitele či ekonomy státních, krajských nebo městských organizací a firem, ale také obecně pro ředitele neziskových organizací či firem a pro výkonné nebo odborné pozice.

Chci se přihlásit ke studiu

Napište nám o sobě pár údajů a my se vám obratem ozveme zpět s pozvánkou k přijímacímu pohovoru.

Zaměření oboru Management a hospodaření ve veřejné správě

Management cestovního ruchu

Politologie

Veřejné finance


Management lidských zdrojů

Management rozvoje měst a regionů


Bezpečnost ČR


8 studijních oborů
52 zaměření

Nový magisterský obor můžete studovat v Praze i v Brně.

Zajímá nás názor našich studentů

Studentka Kriminalistiky a Kriminologie

,,Na tuto školu jsem se přihlásila proto, že jsem na ni obdržela velice pozitivní recenze. Vybrala jsem si kombinované studium, které se dá snadno zvládat s prací. Online výuka mi vyhovuje, protože se nás učitelé snaží zapojit do svých hodin.“

-Aneta, Management a hospodaření ve veřejné správě


Kde se obor vyučuje?


Praha 8
Lindnerova 575/1
Praha - Libeň

Brno
Šujanovo náměstí 356/1

Garant zaměření

doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.

„Při výuce využívám své dlouholeté manažerské zkušenosti s řízením vědeckovýzkumných, aplikačních a pedagogických týmů. Od roku 1990 jsem působila ve výzkumu několikrát jako zodpovědný řešitel grantů a dílčích úkolů. Za svou akademickou praxi jsem publikovala více než 100 vědeckých publikací a odborných prací. Na Ambis mne nejvíce baví učit studenty, vést závěrečné práce a oceňuji celé prostředí školy.“

Orientační studijní plán

Chcete vědět, jaké předměty vás čekají od prvního do čtvrtého semestru
a co v nich budete probírat? Pokud vám nebude něco jasné, napište nám.

Název předmětu

1. Semestr

Cíle předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty s pokročilejšími principy a modely rozhodování ekonomických subjektů na mikroekonomické a makroekonomické úrovni, a tím umožnit kvalifikovanější orientaci v aktuálních ekonomických problémech a otázkách i v aplikovaných ekonomických disciplínách.

Osnova:

 1. Základní ekonomické pojmy a metody ekonomického uvažování.
 2. Rozhodování spotřebitele na trzích výrobků a služeb.
 3. Rozhodování firmy na trzích výrobků a služeb.
 4. Rozhodování domácností na trzích výrobních faktorů.
 5. Rozhodování firem na trzích výrobních faktorů.
 6. Efektivnost trhu a firmy. Tržní selhání. Mikroekonomická politika státu.
 7. Měření makroekonomické výkonnosti. Základní nástroje hospodářské politiky – fiskální a monetární politika
 8. Peníze a trh peněz. Cílování inflace.
 9. Determinanty makroekonomické rovnováhy v krátkodobém a střednědobém horizontu – agregátní poptávka.
 10. Determinanty makroekonomické rovnováhy v krátkodobém a střednědobém horizontu – agregátní nabídka.
 11. Makroekonomické nerovnováhy, hospodářský cyklus. Inflace, nezaměstnanost a Phillipsovy křivky.
 12. Možnosti léčení makroekonomických nerovnováh (fiskální a monetární politika). Dlouhodobý horizont, hospodářský růst a jeho determinanty.
povinný

Cíle předmětu:

Cílem předmětu je prohloubit, rozvíjet a integrovat znalosti získané při studiu základních kurzů managementu. Současně se předmět zaměřuje na pochopení „manažerského modelu“ jako vědomou volbu manažerů, jak „řídit a vést organizaci“, jeho komplexní uchopení v kontextu tradičních a alternativních paradigmat. Součástí předmětu je zaměření na inovace managementu, které hledají odpovědi na výzvy manažerů 21. století.

Osnova:

 1. Model/systém řízení organizace – integrující pohled na měkké a tvrdé prvky řízení.
 2. Prostředí manažerské práce ve vazbě na hospodaření (na příkladu fiskální decentralizace v zemích CEE), globální kontext.
 3. Strategické řízení organizace v globálním a lokálním kontextu, příležitosti a rizika.
 4. Operativní řízení organizace v podmínkách 21 století, příležitosti a rizika (na příkladu alternativního poskytování veřejných služeb – využití výsledků projektu GAČR 19-06020S).
 5. Principy manažerské práce manažera 21. století (rozhodování, odpovědnost).
 6. Struktura a obsah manažerské práce.
 7. Model kritických faktorů úspěchu v komparaci s dalšími modely (BSC, MBO).
 8. Procení přístup, procesy a jejich optimální nastavení.
 9. Význam IS/ICT (a průmyslu 4.0, Smart Cities, Smart Administration atd.) – management změny.
 10. Organizační kultura, etika a její vliv na řízení a hospodaření.
 11. Tvůrčí vedení spolupracovníků („leadership“).
 12. Inovace v managementu, řízení znalostí.

Cíle předmětu:

Cílem předmětu je poskytnout přehled základů statistiky a ekonometrie, nezbytně nutném rozsahu pro hlubší studium veřejných financí a ekonomiky. V části statistika jsou vysvětleny základní pojmy ze statistiky, pravděpodobnosti a statistické indukce. V části ekonometrie je kladen důraz na analýzu vztahů ekonomických veličin, modelování vývoje ekonomických veličin a vysvětlení principů konstrukce předpovědí a ověřování jejich přesnosti. Poslední část předmětu poskytne přehled různých možností rozhodování, využitelných hlavně při řešení výběrových řízení probíhajících ve VS.

Osnova:

 1. Úvod do statistiky, základní statistické pojmy (statistická terminologie, statistické tabulky a grafy, etapy statistického zkoumání, statistické třídění). 
 2. Vlastnosti variační řady a jejich měření pomocí charakteristik, měření a charakteristiky úrovně a variability.
 3. Základní pojmy teorie pravděpodobnosti, definice. Opakované pokusy nezávislé a závislé. Náhodné veličiny, rozdělení pravděpodobností, distribuční funkce, pravděpodobnostní funkce, hustota.
 4. Charakteristiky náhodných veličin. Důležitá rozdělení pravděpodobností diskrétních a spojitých náhodných veličin.
 5. Základy statistické indukce. Základní a výběrový soubor, náhodný výběr. Bodový odhad, metody konstrukce bodových odhadů. Intervalový odhad, konstrukce konfidenčních intervalů. 
 6. Testy statistických hypotéz, obecný postup, chyby při testování. Základní parametrické a neparametrické testy.
 7. Úvod do ekonometrie. Regresní a korelační analýza. Korelační koeficient, Chi-square test nezávislosti.
 8. Lineární regresní model. Metoda nejmenších čtverců. Modely, které lze převést na lineární regresní model.
 9. Úvod do analýzy časových řad. Modely časových řad. Určování trendových funkcí.
 10. Modely časových řad obsahujíc sezonní výkyvy a dlouhodobé hospodářské cykly.
 11. Úvod do rozhodovacích metod. Základní pojmy (Varianty, kritéria). Způsoby vytváření maximalizačních a minimalizačních kritérií. Metody určování vah kritérií.
 12. Rozhodování za jistoty. Rozhodování za rizika. Rozhodování za nejistoty.

Cíle předmětu:

Cíle předmětu: Cílem tohoto předmětu je učinit průřez obecnou částí, jednotlivými rezorty státní správy, správním právem procesním a trestním a seznámit studenty s nejvýznamnějšími právními předpisy těchto oblastí správního práva. Budou osvětleny základní pojmy obecné části veřejné správy, přičemž jedna přednáška bude věnována problematice územní samosprávy, tj. obcím a krajům. Z rozsáhlé materie správního práva procesního bude zprostředkován obsah správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.), který je nejvýznamnějším právním předpisem procesního práva správního. Záměrem je vysvětlit studentům smysl a význam institutů správního řádu. Předmět bude zaměřen i na otázku správního soudnictví, jehož výkonem pověřil zákonodárce krajské soudy a Nejvyšší správní soud v Brně (zákon č. 150/2002 Sb.).

Osnova:

 1. Veřejná správa – pojem, prameny, základní organizace, správní akty, kontrola veřejné správy, právo petiční, právo na přístup k informacím, odpovědnost za škodu ve veřejné správě.
 2. Územní samospráva – obce, kraje.
 3. Správní právo trestní – přestupky.
 4. Správní řád.
 5. Správní soudnictví.
 6. Vnitřní správa.
 7. Správa na úseku kultury a školství.
 8. Stavební správa, územní plánování.
 9. Správa na úseku obrany.
 10. Správa na úseku zdravotnictví.
 11. Živnostenská správa.
 12. Správa policie.

Cíle předmětu:

Studenti si osvojí pokročilé zásady a metody odborné práce, práci s tématem a zejména se zaměří na výběr metod výzkumné části své kvalifikační práce. Studenti budou znát zásady informační etiky zejména z hlediska plagiátorství a také základy etiky výzkumu. Studenti zvládnou koncipovat a samostatně napsat odborný text ve formě zadání diplomové práce, dále budou umět relevantně využívat odborné zdroje s ohledem na téma práce a pracovat s adekvátními výzkumnými metodami a nástroji řešícími odborný problém tématu budoucí kvalifikační práce. Budou schopni rozlišit výhody kvalitativního a kvantitativního způsobu výzkumu, budou znát základní nástroje těchto výzkumů a budou schopni je vhodně použít. Studenti se naučí kriticky pohlížet na svůj odborný text, budou konzultovat postup vzniku diplomové práce a získají tak kompetenci vést dialog na specifické odborné téma. Zpracováním zadání diplomové práce studenti se dobře připraví na vlastní psaní kvalifikační práce a na obhajobu své práce před odbornou komisí.

Student bude po absolvování předmětu schopen:

definovat a konkretizovat téma práce; vyhledat a zhodnotit relevantní zdroje k tématu; zvolit a umět použít vhodnou metodologii zpracování empirické části práce; koncipovat zadání kvalifikační práce podle zadané šablony.

Osnova:

 1. Úvod do odborného obsahu práce I. – typologie a struktura odborných textů, charakteristika odborného textu.
 2. Úvod do odborného obsahu práce II. – stylistické, formální, gramatické a typografické zásady psaníodborných textů.
 3. Obsahová strukturalizace a hierarchizace textu a hlavních částí kvalifikační práce, formální a obsahovápodoba diplomové práce, charakteristika jednotlivých základních částí kvalifikační práce.
 4. Práce s tématem a způsoby vyhledávání informací, hodnocení zdrojů, informací a vědecké práce.
 5. Elektronické informační zdroje – druhy, vyhledávání, rešeršní strategie.
 6. Citační styly, forma citací a způsob citování.
 7. Autorský zákon a publikační etika, plagiátorství.
 8. Time management, efektivní časový plán postupu prací při zpracovávání kvalifikační práce.
 9. Prezentace kvalifikační práce, příprava na diskusi a rozpravu v rámci obhajoby práce.
 10. Informační etika a etika výzkumu.
 11. Vybrané výzkumné metody a techniky vhodné pro zpracování kvalifikační práce.
 12. Typy výzkumů – kvalitativní a kvantitativní přístup, metody získávání dat a údajů: výhody a nevýhody jednotlivých postupů.
povinný

Cíle předmětu:

Cílem předmětu je zvýšit provázanost studia s potřebami praxe, tedy potřebami reálného profesního života a lépe tak reagovat na požadavky budoucích potenciálních zaměstnavatelů absolventů, a to jak z hlediska managementu, tak z hlediska ekonomiky a hospodaření. Studentovi tento předmět umožňuje ověřit si nabyté vědomosti z oblasti svého studijního programu jejich praktickou aplikací v konkrétních situacích běžné činnosti různých typů ekonomiky a managementu a získat zcela nové poznatky, které mu pomohou doplnit si teoretické vědomosti a získat tak ucelenější orientaci v určité problematice.

Osnova:

 1. Zadání odborné praxe.
 2. Rámcovou smlouvu o spolupráci při realizaci odborné praxe.
 3. Závěrečnou zprávu o realizaci odborné praxe.

Student absolvuje praxi ve vybrané a školou schválené organizaci, s níž má AMBIS vysoká škola, a.s. uzavřenou rámcovou smlouvu. O průběhu praxe student zpracuje závěrečnou zprávu.

2. Semestr

Cíle předmětu:

Seznámit studenty se strategickou rolí personálního managementu v organizaci se specifikou veřejné správy. Navazuje na předmět Řízení lidských zdrojů v bakalářském studijním programu. Studující získá potřebné znalosti o strategických přístupech personálního managementu, vycházející ze systematického plánování a výběru zaměstnanců veřejné správy, ze strategického rozvoje zaměstnanců a hodnocení jejich pracovního výkonu. Poskytuje posluchačům především znalosti pro výkon manažerských funkcí ve veřejné správě.

Osnova:

 1. Trh práce a státní politika zaměstnanosti v ČR
 2. Činnosti personalisty a manažera organizacich veřejné správy.
 3. Pojetí a význam lidského kapitálu v organizacích veřejné správy
 4. Analýza pracovních míst ve veřejné správě.
 5. Kompetenční modely ve veřejné správě
 6. Specifika výběru zaměstnanců ve veřejné správě.
 7. Strategie rozvoje lidského kapitálu a potenciálu ve veřejné správě.
 8. Hodnocení pracovního výkonu a systémy odměňování ve veřejné správě
 9. Systémy řízení kvality ve veřejné správě.
 10. Nástroje řízení znalostí.
 11. Přístupy k talent managementu ve veřejné správě.
 12. Etický kodex zaměstnanců ve veřejné správě.

Cíle předmětu:

Předmět navazuje na základní znalosti z účetnictví (metody a principy). Předmět je zaměřen jak obecné metodické postupy manažerského účetnictví, tak na možnosti využívání manažerského účetnictví v organizacích veřejného sektoru, převážně v občanských sdruženích a obecně prospěšných organizacích, těžiště spočívá v oblasti kalkulací nákladů, hledání finančních zdrojů a jejich následné vyúčtování, dále na provázanosti manažerského a finančního účetnictví.

Osnova:

 1. Úvod do studia manažerského účetnictví, průběh studia předmětu. Podstata a funkce manažerského účetnictví.
 2. Pojetí a členění nákladů a výnosů v manažerském účetnictví, kritéria racionality nákladů, možnosti členění nákladů.
 3. Nákladové funkce, analýza nákladů, bod zvratu.
 4. Kalkulace, metody (absorpční kalkulace – prostá kalkulace dělením, kalkulace s poměrovými čísly, přirážková kalkulace, kalkulace ve sdružené výrobě). 
 5. Kalkulace variabilních nákladů, moderní metody kalkulace (ABC).
 6. Kalkulační systém a jeho využití. 
 7. Možnosti zachycování účetních informací o činnosti vnitropodnikových útvarů (jednookruhová soustava, dvouokruhová soustava).
 8. Vliv charakteru činnosti na zachycování operací v nákladovém účetnictví – výkonová orientace. 
 9. Vliv charakteru činnosti na zachycování operací v nákladovém účetnictví – odpovědnostní orientace.
 10. Rozpočetnictví, vymezení rozpočtů, metody rozpočtování.
 11. Využití rozdílových metod pro účely řízení vnitropodnikových útvarů (metoda standardních nákladů a výnosů a odchylek).
 12. Rozpočet (rozpočet investic, rozpočtová rozvaha, rozpočet finančních toků), krátkodobé rozpočty.

Cíle předmětu:

Stěžejním cílem výuky předmětu Veřejná ekonomika a finanční management je získání základních poznatků o příjmové a výdajové stránce veřejných rozpočtů, seznámení se základními metodami, technikami, nástroji, přístupy a pojmy. Součástí přednášek budou praktické aplikace, informace, příklady či případové studie, které seznámí posluchače s praktickými otázkami v této oblasti. Po úspěšném absolvování předmětu získají posluchači základní znalosti v oblasti veřejné ekonomie, financí a finančního managementu, sestavování veřejných rozpočtů na místní, regionální i národní úrovni, osvojí si racionální přístupy ke způsobům hospodaření s veřejnými prostředky.

Osnova:

 1. Úvod do veřejné ekonomie, financí a finančního managementu, definice a pojmy. 
 2. Příjmy a výdaje veřejných rozpočtů, daně v ČR.
 3. Veřejné statky a externality. 
 4. Role státu v ekonomice, fiskální systém.
 5. Veřejná volba, veřejné služby, veřejné zakázky, veřejné investice.
 6. Efektivnost, hospodárnost, účinnost – na konkrétních příkladech.
 7. Rozpočtování ve veřejné správě a v samosprávě, rozpočet EU.
 8. Finanční data (databáze Monitor) a finanční analýzy.
 9. Finanční řízení – zásady zdravého finančního řízení.
 10. Řízení úspor.
 11. Dotační management a fondy EU.
 12. Principy investičního a finančního rozhodování ve vazbě na společenskou odpovědnost.

Cíle předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními metodami a technikami sociálně vědního výzkumu, které jsou prakticky využitelné v rámci řešení manažerských problémů v oblasti veřejné politiky. Kurz studentům zároveň poskytuje dostatečnou metodologickou výbavu pro přípravu jejich diplomových prací. Důraz je kladen na zvládnutí potřebného souboru znalostí a dovedností pro zpracování vlastního výzkumného projektu. Semináře, kde se studenti prakticky seznámí s přípravou výzkumného projektu a jeho realizací, budou též prostorem, kde budou diskutovány jejich individuální výzkumné projekty. Výsledkem kurzu je i) pochopení hlavních principů metodologie výzkumu, ii) schopnost orientovat se v celé šíři kvalitativních a kvantitativních metod výzkumu a znát principy a podmínky jejich použití, iii) ovládat základy kvalitativní i kvantitativní analýzy dat, iv) schopnost připravit a realizovat vlastní empirický výzkumný projekt.

Osnova:

 1. Sociálně vědní výzkum a možnosti jeho aplikace v oblasti managementu veřejných politik.
 2. Hlavní koncepty. 
 3. Principy vzniku teorií ve výzkumu: operacionalizace, hypotéza, objektivita a otázka hodnotové neutrality ve výzkumu.
 4. Příprava výzkumného projektu, proces výzkumu, design výzkumu.
 5. Etická pravidla výzkumu, stanovení výzkumné otázky.
 6. Volba adekvátní metody sběru dat, sampling v kvalitativním a kvantitativním výzkumu a jeho hlavní principy.
 7. Vybrané kvantitativní a kvalitativní metody výzkumu: dotazníkové šetření.
 8. Vybrané kvantitativní a kvalitativní metody výzkumu: Focus groups, hloubkové rozhovory.
 9. Vybrané kvantitativní a kvalitativní metody výzkumu: pozorování, case study, desk research, data mining.
 10. Hlavní principy analýzy kvalitativních dat a jejich prezentace (principy grounded theory a kvalitativního kódování).
 11. Hlavní principy analýzy kvantitativních dat a statistického zpracování sociálně vědních dat.
 12. Zásady a principy přípravy vlastního výzkumného projektu a závěrečné výzkumné zprávy.

Cíle předmětu:

Cílem předmětu je zvýšit provázanost studia s potřebami praxe, tedy potřebami reálného profesního života a lépe tak reagovat na požadavky budoucích potenciálních zaměstnavatelů absolventů, a to jak z hlediska managementu, tak z hlediska ekonomiky a hospodaření. Studentovi by tento předmět měl umožnit ověřit si nabyté vědomosti z oblasti svého studijního programu jejich praktickou aplikací v konkrétních situacích běžné činnosti různých typů ekonomiky a managementu a získat zcela nové poznatky, které mu pomohou doplnit si teoretické vědomosti a získat tak ucelenější orientaci v určité problematice.

Osnova:

  Na úvodním semináři budou studenti seznámeni s podmínkami, obsahem a organizací odborné praxe. Na něm také obdrží všechny potřebné formuláře:

 1. Zadání odborné praxe.
 2. Rámcovou smlouvu o spolupráci při realizaci odborné praxe.
 3. Závěrečnou zprávu o realizaci odborné praxe.

Student absolvuje praxi ve vybrané a školou schválené organizaci, s níž má AMBIS vysoká škola, a.s. uzavřenou rámcovou smlouvu. O průběhu praxe student zpracuje závěrečnou zprávu.

3. Semestr

Cíle předmětu:

The course aims to acquaint students with the specifics of public projects, their creation, and evaluation. Special attention is paid to the public procurement, its legal framework, and problems in the Czech Republic, as well as the issue of value for money (VFM).

The course provides students with an overview of the essential tools and procedures used in project management. The lectures will provide students with information on general best practices for project management as well as information on project management in a specific public administration environment. During the course, students will be acquainted with the various phases of project management (pre-project, project, and post-project) and activities/competencies that are key to the stage. In the course, students will be acquainted with standard approaches to project management (PMI, IPMA, PRINCE2), as well as with innovative approaches to solving partial activities in project management such as agile approaches, design thinking, etc. Students will individually and in groups process partial outputs of project management (project plan, risk analysis, communication strategy). An essential element of teaching will be the presentation of essays on processed outputs, training in team management, and training in other soft skills (providing feedback, conflict resolution).

After completing the course, the student will be able to:

 1. understand the process of project management, creation, and evaluation of public projects,
 2. know the principles of providing public services,
 3. create simple public projects,
 4. be able to choose the optimal single-criteria or multi-criteria evaluation method for the evaluation and selection of projects,
 5. understand and interpret the Czech legal framework for public procurement,
 6. improve their team skills when creating and evaluating public projects and public procurement.

Osnova:

 1. Public projects and public procurement
 2. Essential attributes of project management
 3. Pre-project phase, selection of suitable projects
 4. Planning in the project
 5. Project team, project organization
 6. Risk management in the project
 7. Monitoring, reporting, and evaluation
 8. Communication in the project
 9. Change management in projects
 10. Completion of the project and its evaluation
 11. The process of awarding and evaluating public contracts - the legal framework in the Czech Republic
 12. Presentation of essays

Cíle předmětu:

Seznámení s klíčovými analytickými a koncepčními (politickými) přístupy a nástroji k lokálnímu a regionálnímu rozvoji a možnostmi jejich praktické aplikace.

Osnova:

 1. Úvod do lokálního a regionálního rozvoje, vymezení základní pojmů.
 2. Přehled teorií lokálního a regionálního rozvoje. 
 3. Koncepty lokálního a regionálního rozvoje (exogenní vs. endogenní rozvoj, udržitelný rozvoj, inovační rozvoj, městský a regionální marketing aj.).
 4. Aktéři a instituce působící v oblasti lokálního a regionálního rozvoje. 
 5. Regionální a komunální politika – cíle, koncepce, nástroje. 
 6. Územní plánování – cíle, koncepce a nástroje.
 7. Principy udržitelného rozvoje a jejich praktické uplatnění. 
 8. Tvorba a evaluace strategií lokálního a regionálního rozvoje. 
 9. Výzkum ekonomických, sociálních a environmentálních dopadů rozvojových strategií a projektů.
 10. Rozvoj velkých měst a metropolitních regionů – aktéři, trendy, problémy, možnosti řešení. 
 11. Rozvoj malých měst a venkovských regionů – aktéři, trendy, problémy, možnosti řešení.
 12. Revitalizace starých průmyslových měst a regionů – aktéři, trendy, problémy, možnosti řešení.

Cíle předmětu:

Kurz se zabývá marketingovými principy a aplikací marketingového výzkumu ve veřejné správě. Marketing vychází z potřeb a požadavků trhu je na trh zaměřen. Veřejná správa čelí jedinečným marketingovým výzvám – od nedostatečných zdrojů pro adekvátní řešení potřeb marketingu až po všeobecný nedostatek pochopení síly marketingu. Služby veřejné správy nejsou ve mnoha případech předmětem směny a nelze stanovit jejich cenu na trhu. Ačkoli jsou tyto služby svou povahou veřejné, u množství z nich lze uplatnit některé prvky tržních mechanismů. Pro uplatňování marketingu ve veřejné správě je zásadní především skutečnost, že úřady státní správy a samosprávy poskytují výhradně služby, které zpravidla vyplývají ze zákonů, a to občanům ČR, kteří nemají možnost výběru poskytovatele těchto služeb. Kurz se zabývá těmito a dalšími výzvami veřejné správy. Cílem kurzu je seznámit se studenty se základními zákonitostmi marketingového přístupu ve veřejné správě, v jejichž jádru stojí nutnost znát a naplňovat potřeby a přání občanů i veřejné správy.

Po úspěšném absolvování tohoto kurzu budou studenti schopni:

 1. identifikovat marketingové cíle pro veřejnou správu 
 2. analyzovat potřeby a požadavky občana - zákazníka
 3. vytvářet a demonstrovat strategie a taktiky marketingu veřejné správy 
 4. sestavit marketingový plán pro veřejnou správu
 5. vybrat a implementovat adekvátní marketingový mix pro veřejnou správu
 6. aplikovat znalosti a dovednosti při využití nástrojů pro plánování a implementaci pro zlepšení výkonu veřejné správy.
 7. kriticky a analyticky využívat informace.

Osnova:

 1. Specifika a rozvoj marketingu ve veřejné správě. Zákazník ve veřejné správě. Služby tažené poptávkou vs. služby tažené nabídkou a jejich vliv na marketing ve veřejné správě. Možnosti a limity marketingu ve veřejné správě.
 2. Marketingový informační systém ve veřejné správě. Informace charakterizující spravované území. Informace o výsledcích činnosti veřejné správy. Informace o hodnotách, vizích, plánech a preferencích. Informace o způsobech naplňování legislativy a agendách. Informace o službách poskytovaných veřejnou správou.
 3. Marketingový výzkum jako komunikace s občanem – zákazníkem. Informační zdroje, GDPR. Struktura výzkumu. Realizace výzkumu, design výzkumu, metodologie, organizace výzkumu, kvantitativní výzkum, kvalitativní výzkum, smíšený výzkum. Strategie výzkumu. 
 4. Mise, vize, marketingová strategie a taktika.  Marketingový plán. Marketingové cíle. Cílové skupiny. Pozicionování. Rozpočet. Implementace plánu a vyhodnocení.
 5. Charakteristika nástrojů marketingu ve veřejné správě – marketingový mix 4P, 4C, 8P, 9P. Produkt a jeho specifika ve veřejné správě. Životní cyklus produktu. Inovace produktu ve veřejné správě. Kvalita produktu ve veřejné správě - ISO 9001, European Framework for Quality Management. TQM – total quality management. 
 6. Distribuce a cenová politika. Vliv přímých a nepřímých platebních mechanismů na marketingové aktivity ve veřejné správě.
 7. Marketingová komunikace. Vliv stupně kontaktu s veřejností na komunikační aktivity ve veřejné správě. Efektivní komunikace radnice, obce, města, regionu. Komunikační kanály. Image, identita, logo, branding. PR, sponzoring, lobbing. Krizová komunikace ve veřejné správě. Dobré jméno (good will) a word-of-mouth komunikace (WOM).
 8. ICT v marketingu veřejné správy. E-Government. Využití internetu a sociálních sítí v marketingu veřejné správy. Úřední deska. Veřejná setkání s občany. Úřadovny, SMS zprávy. Projekt CzechPoint.
 9. Lidé a materiální prostředí. Uspokojení potřeb zákazníka a tvorba hodnot. Zaměstnanci ve veřejné správě jako ambasadoři značky. Veřejnost a zájmové skupiny. Zařízení, vybavení a atmosféra v organizaci veřejné správy. 
 10. Vytváření strategických partnerství, příležitosti a rizika. Public-Private-Partnership. CRM ve veřejné správě. Spolupráce mezi zájmovými skupinami – občané, podniky, firmy, komunální politici, správa obce/města, svazy, sdružení, neziskové organizace, kulturní a religiózní instituce apod. 
 11. Optimalizace procesů - způsobů rozhodování, podněcování aktivity zaměstnanců, ustálených postupů při úředních úkonech. 
 12. Nové trendy v marketingu veřejné správy.

Cíle předmětu:

Cílem předmětu je zvýšit provázanost studia s potřebami praxe, tedy potřebami reálného profesního života a lépe tak reagovat na požadavky budoucích potenciálních zaměstnavatelů absolventů, a to jak z hlediska managementu, tak z hlediska ekonomiky a hospodaření. Studentovi by tento předmět měl umožnit ověřit si nabyté vědomosti z oblasti svého studijního programu jejich praktickou aplikací v konkrétních situacích běžné činnosti různých typů ekonomiky a managementu a získat zcela nové poznatky, které mu pomohou doplnit si teoretické vědomosti a získat tak ucelenější orientaci v určité problematice.

Osnova:

Na úvodním semináři budou studenti seznámeni s podmínkami, obsahem a organizací odborné praxe. Na něm také obdrží všechny potřebné formuláře:

 1. Zadání odborné praxe.
 2. Rámcovou smlouvu o spolupráci při realizaci odborné praxe.
 3. Závěrečnou zprávu o realizaci odborné praxe.

Student absolvuje praxi ve vybrané a školou schválené organizaci, s níž má AMBIS vysoká škola, a.s. uzavřenou rámcovou smlouvu. O průběhu praxe student zpracuje závěrečnou zprávu.

Cíle předmětu:

Náplní předmětu je příprava diplomové práce pod vedením vedoucího práce. Studující má za povinnost během přípravy práce konzultovat s vedoucím práce pomocí osobních konzultací anebo e-mailem v dohodnutém rozsahu (splnění konzultací je podmínkou udělení zápočtu).

Osnova:

 1. Teze pro zpracování diplomové práce (v přiměřeném rozsahu 10–15 normostran, obsahující zejména cíl práce, metody a návrh postupu zpracování);
 2. Koncept diplomové práce (rozpracovaná teoretická i praktická část, v rozsahu 10–15 normostran).

4. Semestr

Cíle předmětu:

Stěžejním cílem výuky předmětu Management a hospodaření ve veřejné správě II je prohloubit znalosti ve vztahu k managementu a hospodaření ve státní správě a samosprávě. V rámci studia získá student přehled o strategickém řízení, řízení projektů, řízení procesů, řízení kvality a změn, řízení času, řízení rizik a problematiky korupce, podvodů a plýtvání, a to z teoretického a zejména praktického hlediska. Student si osvojí potřebné znalosti včetně dobré a špatné praxe v této oblasti, úskalí, specifik a potenciálních problémů, a to v relevantních souvislostech.

Osnova:

 1. Úvod do problematiky a aktualizace probraných témat.
 2. Public management - specifika řízení ve veřejné správě, efektivní a neefektivní řízení – úskalí, příklady
 3. Legislativa ve vazbě na management ve veřejné správě - povinnosti vedoucích zaměstnanců, kontrolní mechanismy (na příkladu obcí)
 4. Hospodaření ve státní správě a samosprávě, dopady ekonomické činnosti.
 5. Územní a strategické plánování,, finanční aspekty veřejných strategií, principy udržitelného rozvoje..
 6. Řízení projektů, ekonomické aspekty řízení projektů ve veřejné správě  – na konkrétních příkladech.
 7. Řízení lidských zdrojů, výdaje na zaměstnance ve veřejné správě, optimalizace a personální audity.
 8. Řízení kvality ve veřejné správě, vztah kvality  - výkonu - výdajů, problematika „štíhlé administrativy“.
 9. Řízení rizik a příležitostí ve veřejné správě, ekonomické dopady.
 10. Korupce, plýtvání, podvody a jejich dopady na hospodaření. Protikorupční strategie – na konkrétních příkladech
 11. Řízení času – faktor času při plánování a rozhodování.
 12. Řízení a hospodaření různých typů organizací ve veřejné správě.

Cíle předmětu:

Stěžejním cílem výuky předmětu Management a hospodaření ve veřejné správě II je prohloubit znalosti ve vztahu k managementu a hospodaření ve státní správě a samosprávě. V rámci studia získá student přehled o strategickém řízení, řízení projektů, řízení procesů, řízení kvality a změn, řízení času, řízení rizik a problematiky korupce, podvodů a plýtvání, a to z teoretického a zejména praktického hlediska. Student si osvojí potřebné znalosti včetně dobré a špatné praxe v této oblasti, úskalí, specifik a potenciálních problémů, a to v relevantních souvislostech.

Cíle předmětu:

Cílem předmětu je zvýšit provázanost studia s potřebami praxe, tedy potřebami reálného profesního života a lépe tak reagovat na požadavky budoucích potenciálních zaměstnavatelů absolventů, a to jak z hlediska managementu, tak z hlediska ekonomiky a hospodaření. Studentovi by tento předmět měl umožnit ověřit si nabyté vědomosti z oblasti svého studijního programu jejich praktickou aplikací v konkrétních situacích běžné činnosti různých typů ekonomiky a managementu a získat zcela nové poznatky, které mu pomohou doplnit si teoretické vědomosti a získat tak ucelenější orientaci v určité problematice.

Osnova:

  Na úvodním semináři budou studenti seznámeni s podmínkami, obsahem a organizací odborné praxe. Na něm také obdrží všechny potřebné formuláře:

 1. Zadání odborné praxe.
 2. Rámcovou smlouvu o spolupráci při realizaci odborné praxe.
 3. Závěrečnou zprávu o realizaci odborné praxe.

Student absolvuje praxi ve vybrané a školou schválené organizaci, s níž má AMBIS vysoká škola, a.s. uzavřenou rámcovou smlouvu. O průběhu praxe student zpracuje závěrečnou zprávu.

Jsme největší soukromá vysoká škola.

Napište nám o sobě pár údajů a my se vám obratem ozveme zpět, abychom vás pozvali na přijímací pohovor.