Národní bezpečnost

Tříleté bakalářské studium

Školné

od 34 900 Kč
za semestr

Obor

Bezpečnostní management

Lokalita

Praha/Brno

Titul

Bakalář
(Bc.)

Chcete se stát součástí jednoho z ústředních orgánů, které chrání bezpečnost našeho státu?


Vzdělání, které vás posune dál

Pokud svou budoucnost vidíte v orgánech státní správy, bezpečnostních sborech na centrální úrovni, pozicích na regionální úrovni nebo u nevládních neziskových organizací, je tohle zaměření rozhodně pro vás.

Předměty v rámci zaměření

 • Soudobé bezpečnostní hrozby
 • Bezpečnostní systém ČR: funkce, vazby, problémy
 • Násilní nestátní aktéři v mezinárodní politice
 • Úvod do studia zpravodajství a strategie
 • Strategická analýza ve veřejné správě

Chci se přihlásit ke studiu

Napište nám o sobě pár údajů a my se vám do dvou pracovních dnů ozveme zpět s pozvánkou k přijímacímu pohovoru.

Staňte se žádaným odborníkem

Díky zaměření Národní bezpečnost získáte výbornou orientaci v problematice aktuálních bezpečnostních strategií i hrozeb, seznámíte se s principy fungování bezpečnostního systému České republiky a pochopíte složité vazby mezinárodní politiky.

Další zaměření oboru Bezpečnostní management v regionech


Kriminalistika
a kriminologie

Právo
a bezpečnost


Mezinárodní
bezpečnost

Kybernetická
bezpečnost


Zajímá nás názor našich studentů

Hned během prvních pár týdnů školy mi bylo jasné, že tohle byla správná volba. Měla jsem ze začátku trochu obavy ohledně předsudků, které občas kolem soukromých škol panují. Ty se ale velmi rychle rozpustily, jak pára nad hrncem.

Na škole působí odborníci z praxe a, jak se hned ukázalo, mají skutečně hodně toho, co předat. Příjemná atmosféra školy, kde si nikdo není cizí, je další poměrně příjemnou výhodou, jelikož tu nikdo není jen tvář beze jména, jen další z davu.

- Kateřina, Kriminalistika a kriminologie

Balíček online podpory

Jako student kombinované formy máte možnost zakoupit si balíček online podpory, díky kterému dostanete přístup k dodatečným studijním materiálům a dalším výhodám pro lepší zvládnutí studia. 

Kde mohu realizovat praxe?


17 studijních oborů
70 zaměření

Studijní plán

Chcete vědět, jaké předměty vás čekají od prvního do šestého semestru
a co v nich budete probírat? Pokud vám nebude něco jasné, napište nám.

Název předmětu

1. Semestr

Zaměření předmětu:

Předmět slouží jako právní propedeutika pro vytváření právního rámce k předmětům, které se problematiky práva dotýkají a které student tohoto programu absolvuje v dalších fázích studia.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

V rámci výuky je cílem, aby student získal znalosti o právním systému v oblasti teorie práv, ústavního systému a veřejné správy, zvláště se zaměřením na bezpečnost včetně legislativy v oblasti krizového řízení.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. právo, právní norma, právní řád
 2. prameny práva,
 3. Ústava,
 4. Listina základních práv a svobod,
 5. Ústavní zákon o bezpečnosti ČR,
 6. územní členění státu,
 7. výkonná moc,
 8. zákonodárná moc,
 9. soudní moc,
 10. samospráva,
 11. správa ozbrojených sil a ozbrojených sborů,
 12. správní řízení.
povinný

Zaměření předmětu:

Studenti budou po absolvování předmětu znát základní pojmy používané v oblasti analýzy rizik, základní metodologické principy z oblasti analýzy rizika a bude umět vysvětlit principy identifikaci a kvantifikaci rizika, hodnocení rizika a uplatnění vhodných nástrojů pro hodnocení rizika (například SWOT analýza, UMRA, aj.), predikci rizika, rozhodovací procesy a využití multikriteriální analýzy v procesu rizikové analýzy.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Studenti umí obsáhleji popsat, analyzovat a na základní úrovni umí vysvětlit rizika, která mají závažný celospolečenský dopad (ekologické, průmyslové havárie, negativní dopady z antropogenní činnosti, teroristické útoky, denudační území, industriální území).

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Definice rizika, pojmy rizikové analýzy
 2. Identifikace a kvantifikace rizika
 3. Hodnocení a hodnotící nástroje rizikové analýzy
 4. Predikce rizika
 5. Rozhodování a rozhodovací procesy
 6. Vícekriteriální rozhodování, multikriteriální analýza
 7. Rizika ekologická
 8. Rizika z antropogenní činnosti
 9. Rizika teroristická
 10. Rizika denudačního území
 11. Rizika industriálního území
 12. Průmyslové havárie
povinný

Zaměření předmětu:

Studenti budou znát teoretické základy kriminalistiky a vybrané metody kriminalistické techniky a kriminalistické taktiky.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Budou umět vyhledávat a zpracovávat výsledky kriminalistického zkoumání v dokazování a kriminalistické identifikaci objektu. Studenti budou umět identifikovat a analyzovat kriminalistická data a informace v následujících oblastech dle osnovy:

 1. Historie vzniku a dejiny kriminalistiky
 2. Kriminalistické stopy a systém kriminalistiky
 3. Kriminalistické zkoumání a kriminalistická identifikace
 4. Ohledání místa činu
 5. Kriminalistická prohlídka.
 6. Výslech, Konfrontace, Prověrka výpovědi na místě
 7. Kriminalistický experiment
 8. Rekognice
 9. Rekonstrukce
 10. Kriminalistické verze
 11. Krim.technicke metody identiikace osoby
 12. Krim. technické metody identifikace objektu

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je umět vymezit a popsat systém subjektů podílejících se na zajištění bezpečnosti obcí a regionů, včetně právních institutů jejich součinnosti a spolupráce. Dále umět definovat a podrobně popsat právní základy, postavení, působnost, organizaci, řízení a teritoriální působnost Policie ČR a obecní policie.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Student dokáže vyjmenovat, vyložit, komparovat a aplikovat základní oprávnění a povinnosti policisty a strážníka obecní policie s predikcí možných výkladových a aplikačních komplikací. Následně na základě odborných znalostí bude student schopen se samostatně a odpovědně rozhodovat při řešení strukturovaných a nestrukturovaných problémů bezpečnostní praxe a získá způsobilost analyzovat, zdůvodnit, zhodnotit (právně, eticky a takticky) postup strážníků a policistů při úkonu zasahujícího do lidských práv a svobod.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Úvod do předmětu BOR
 2. Subjekty zajišťující bezpečnost obcí a regionů
 3. Postavení, zřízení a věcná působnost PČR a OP v oblasti bezpečnosti
 4. Teritoriální působnost PČR a OP:
 5. Řízení a organizace PČR a OP
 6. Personální substrát PČR a OP
 7. Spolupráce a součinnost PČR, OP a ostatních subjektů v oblasti bezpečnosti
 8. Základní povinnosti policisty a strážníka (zdvořilost, poučování a mlčenlivost):
 9. Základní povinnosti policisty a strážníka (iniciativa, přiměřenost, prokazování příslušnosti a poskytnutí pomoci)
 10. Oprávnění policisty a strážníka k použití donucovacích prostředků (DP)
 11. Oprávnění policisty a strážníka k použití zbraně

Zaměření předmětu:

Kritické myšlení operuje s tezí, že cílem lidského poznání není nalezení informací, ale jejich kritická interpretace. Předmět se zaměřuje na širokou oblast informací v současném světě. Studující budou seznámeni s typy informací, s technikami jejich hledání i taxonomie. Následně si osvojí principy kritického čtení a kritické analýzy informací. Významnou složkou předmětu je osvojení si principů psaní odborných textů a jejich obsahové a pragmatické interpretace. Studující si rozvinou kompetence nutné pro etickou, věcně, odborně i pragmaticky správnou práci s informacemi a pro psaní seminárních i bakalářských prací, které následně budou uplatňovat po celou dobu studia.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Informace v dnešním světě; Informační zdroje: klasické, online, jejich taxonomie, možnosti a meze jejich hledání a poznání;
 2. Zpracování informací (data a metadata); ISBN, ISSN, CODEN, SICI, DOI a normy nejen citační;
 3. Autorské právo;
 4. Informace a byznys
 5. Ochrana informací;
 6. Informační etika a hodnocení informací;
 7. Kritická práce s informacemi;
 8. Kritické myšlení a kritické čtení;
 9. Obsahová a pragmatická analýza textu;
 10. Odborný text, jeho charakteristiky a analýza;
 11. Seminární a bakalářská práce - náležitosti, struktura, citace, etika;
 12. Odborný a populárněnaučný článek - náležitosti, struktura.
Cizí jazyk 1
povinně volitelný

2. Semestr

Zaměření předmětu:

Studenti budou po absolvování předmětu znát teoretické a praktickými základy činností v rozhodovacím procesu a procesu řízení rizik v různých hospodářských oblastech ovlivněných činnosti lidí a v přírodních podmínkách s vlivy antropogenní činností. Bude také umět vysvětlit a prakticky využít principy identifikaci a kvantifikaci rizika, hodnocení rizika a budou schopni na profesionální bázi uplatnit vhodné nástroje pro hodnocení rizika, přičemž základem budou metody RIPRAN, SWOT a UMRA z oblasti metod analyticky vyhodnotitelných a dále pak další prostředky pro hodnocení rizika (HAZOP, FMEA a další).

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Student zná, umí definovat a vysvětlit váhování rizika, lineární a nelineární metody hodnocení, rizikové inženýrství, rozhodovací metody – rozhodovací stromy, histogramy a umí s nimi pracovat při uplatnění základních pojmů rizik a rizikové analýzy a přístupu k riziku, přičemž porozuměl identifikaci a kvantifikaci rizika.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Úvod do předmětu, informace k zadání seminární práce, pravidla práce a termíny, výběr témat seminární práce a způsob jejího zpracování, šablona pro práci, kontaktní informace.
 2. Základní pojmy, názvosloví (opakování z prerekvizity) a základní orientace v problematice hodnocení situací pomocí metod analýzy rizika, technická a ekonomická rizika, váhování rizika, lineární a nelineární metody hodnocení, SWOT analýza jako metoda pro vypracování seminární práce.
 3. SWOT analýza jako metoda pro vypracování seminární práce (zásady) – pokračování, metoda UMRA jako metoda pro vypracování seminární práce (zásady), metoda RIPRAN.
 4. Portfolio rizik. Příčiny vzniku a působení rizik. Čas a prostor. Identifikace nebezpečí, kvalifikace nebezpečí, kvantifikace rizika.
 5. Definice vstupních údajů potřebných pro hodnocení metodami analýzy rizika vyhodnocení dat, jev a událost; nebezpečí a scénář nebezpečí, újma a škoda, historie, metody, váhování a kritéria metod analýzy rizika.
 6. Definice a modelování rizik podle specifického prostředí a odlišností hospodářského odvětví nebo přírodních podmínek. Druhy rizik a analýza rizika Bezpečnostní rizika, sociální a demografická rizika
 7. Cíle rizikového inženýrství a dobrá inženýrská praxe - projekt, objekt, proces; segmenty projektu, zdroje nebezpečí. Závislost mezi jevy a událostmi.
 8. Metody ovládání rizik podniku, ochrana proti zvyšování přírodního rizika z pohledu státní správy, metody, nástroje a techniky pro rizikové inženýrství.
 9. Další expertní metody, rozhodovací metody, rozhodovací stromy, histogramy.
 10. Aplikace pro-aktivního, strategického a systémového přístupu ve prospěch bezpečí a rozvoje. Aplikace v analýze a managementu rizika, Plánování územní, nouzové a krizové. Rozhodování v technickoekonomické praxi, praktické užití, Využití expertů, expertní a znalecká činnost.
 11. Vady, škody a vyjádření časově nezávislé velikosti škody (praktické ukázky). Alokace rizika projektů, systému výstavby, rizika těchto procesů. Záruční doba objektů a činností ve vazbě na riziko, hodnocení technického stavu na principech rizikové analýzy.
 12. Určení pravděpodobnosti (nebo četnosti) výskytu jmenovaných rizik u jednotlivých procesů a kvantifikace následků, pojistitelná a nepojistitelná rizika.

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je vysvětlit studentům přístupy, zájmy a institucionální nástroje České republiky při zajišťování vnitřní bezpečnosti státu. .

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Student bude znát hierarchickou strukturu státních orgánů a orgánů územní samosprávy zajišťujících bezpečnost České republiky. Bude umět vysvětlit jejich vzájemné vazby, funkce a kompetence v bezpečnostním systému České republiky.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Účel tvorby a naplňování koncepce bezpečnostního systému České republiky
 2. Bezpečnostní strategie České republiky – bezpečnostní zájmy, bezpečnostní prostředí
 3. Formy zajišťující plnění záměrů bezpečnostní strategie České republiky
 4. Ústřední orgány státu v bezpečnostním systému České republiky
 5. Ozbrojené síly České republiky
 6. Ozbrojené bezpečnostní sbory
 7. Záchranné sbory a záchranné a havarijní služby
 8. Systém ochrany obyvatelstva v České republice
 9. Instituce a orgány s územní působností – krajská, obecní a místní úroveň
 10. Ostatní prvky bezpečnostního systému – obecní policie, soukromé bezpečnostní služby
 11. Subjekty kritické infrastruktury, právnické osoby, podnikající fyzické osoby ve vztahu k bezpečnostnímu systému státu orgánům krizového řízení.
 12. Příprava bezpečnostního systému na možné nadcházející hrozby

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je připravit studenty na aplikaci základních poznatků managementu v orgánech a institucích zajišťujících vnitřní bezpečnost ČR.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Po absolvování předmětu budou studenti znát základní principy a zásady managementu, porozumí významu manažerských funkcí a rolí, budou znát základní metody pro řešení manažerských problémů (metody a nástroje strategického managementu, rozhodování, projektového řízení, managementu kvality).

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Úvod do managementu, základní pojmy.
 2. Vývoj a hlavní rozvojové směry managementu.
 3. Management organizace. Manažerské funkce. Manažerské role.
 4. Strategický management. Metody a nástroje. Přednáška garanta společně s odborníkem z praxe.
 5. Organizování. Procesní řízení.
 6. Rozhodování. Vybrané metody řešení problémů.
 7. Řízení lidí.
 8. Personální politika organizace.
 9. Projektový management.
 10. Metody a techniky managementu kvality. Přednáška garantra společně s odborníkem z praxe.
 11. Time management. Manažerská komunikace.
 12. Etika a kultura práce manažera. Společenská odpovědnost organizace.

Zaměření předmětu:

Předmět je zaměřen na vývoj informačních systémů veřejné správy včetně systému eGovernment. Předmět rozvíjí vstupní znalosti a dovednosti studentů v oblasti práce s daty a informacemi při využívání IS zaměřených na aplikace ve VS včetně otázek kybernetické bezpečnosti.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Studenti získají znalosti a dovednosti s cílem definovat informační potřeby a poskytovat uživatelské podněty při zavádění a realizaci IS VS včetně aspektů týkajících se kybernetické bezpečnosti. Studenti budou motivování k dalšímu učení. Získají:

 • schopnost orientace ve vývoji informačních systémů;
 • přehled o systémech eGovernment a jejich využití v praxi;
 • informace o kybernetické bezpečnosti a to jak z pohledu legislativy, tak praxe;
 • dovednost uplatnit osvojené poznatky nejen ve veřejné správě, ale také v soukromém sektoru;

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Úvod do eGovernmentu – vymezení pojmu, základní nástroje
 2. Informační systém datových schránek
 3. Základní registry
 4. Czech POINT, Portál veřejné správy a další projekty eGovernmentu v ČR
 5. Elektronická identifikace a elektronický podpis
 6. Informační systémy z pohledu územní samosprávy
 7. Úvod do kybernetické bezpečnosti – informační systémy jako součást kritické infrastruktury
 8. Základy informační bezpečnosti a její pravidla, ochrana soukromí na Internetu
 9. Zákon o kybernetické bezpečnosti
 10. Typy útoků proti IS a možná proti nim, bezpečnostní týmy CSIRT/CERT
 11. Doménová jména a bezpečnost systému doménových jmen
 12. Digitální agenda pro Evropu a otázky informační společnosti a eGovernmentu
 13. Evropská unie a informační bezpečnost: strategické dokumenty, agentura ENISA

Zaměření předmětu:

Studenti budou po absolvování předmětu znát základní pojmy z oblasti kartografie a geoinformatiky a chápat vztahy mezi nimi. Porozumí základní procesům pro tvorby map (a to v papírové i digitální podobě) a budou schopni tyto procesy implementovat do vlastních výstupů.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Studenti budou schopni poznatky využít v oblasti bezpečnostního managementu, vč. analýzy dat v této oblasti. Dokáží kriticky zhodnotit výstupy třetích strach z hlediska problematiky záměrně zkreslené interpretace při využití grafických podkladů.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Úvod do kartografie (vývoj, historické mapy pro využití v regionálním rozvoji, základy matematické kartografie)
 2. Úvod do GIS (základní pojmy a představení softwaru)
 3. Nejpoužívanější datové modely
 4. Mapové služby
 5. Základní operace s vektorovými daty
 6. Základní operace s rastrovými daty (georeferencování)
 7. Mapy v regionálním rozvoji
 8. GIS a územní plánování
 9. Metody tematické kartografie pro znázornění kvantitativních a kvalitativních údajů
 10. Kompozice mapy
 11. Úvod do nových GIS technologií využitelných v regionálním rozvoji
 12. Samostatná práce
povinně volitelný

Zaměření předmětu:

Kurz si klade za cíl seznámit studenty/ky se základními problémy a teoriemi politologie, i genezí oboru samotného. Pozornost je věnována otázkám historického vývoje oboru a jeho vzniku. Kurz se zaobírá otázkou politické moci, legitimity, dělby moci, politické kultury, rolí voleb, volební geografie, občanské společnosti a hlavních politických institucí. Stranou pozornosti nezůstanou ani klasifikace politických stran, volebních systémů a modelů a teorií demokracie.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Po absolvování kurzu se student(ka) orientuje v základních rámcích fungování demokratického politického systému, politické kultury, jednotlivých politických aktérů, včetně volebního a stranického systému a základů volební geografie.. Na základní úrovni umí charakterizovat hlavní trajektorie vývoje politických stran a hnutí. Je také schopen/schopna rozeznat hlavní hodnoty a prvky liberální demokracie a určit charakteristické jevy aktuální krize liberální demokracie.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Vymezení pojmu politologie
 2. Vznik a vývoj politologie jako vědy
 3. Státní moc a dělba státní moci
 4. Základní směry politického myšlení a ideologie
 5. Moderní politické myšlení
 6. Demokratické a nedemokratické politické systémy
 7. Modely a teorie demokracie
 8. Politická kultura a občanská společnost
 9. Političtí aktéři, jejich klasifikace, role a funkce v politickém systému
 10. Význam a funkce voleb, volební geografie
 11. Volební systémy a jejich charakteristika
 12. Cleavages, vznik, vývoj a klasifikace politických stran
povinně volitelný

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studující s hlavními principy sociologického přístupu k analýze společenských jevů a s hlavními tématy sociologického myšlení. Studující si osvojí základní odbornou terminologii, seznámí se s hlavními sociologickými teoriemi a oblastmi sociologické analýzy. Tyto znalosti jim umožní hlubší reflexi problémů soudobé společnosti a podpoří rozvoj jejich kritického myšlení.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Po úspěšném absolvování kurzu získají studující přehled o hlavních otázkách, pojmech a principech sociologie jako vědní disciplíny a výrazně si rozšíří svůj kulturní a společenský rozhled v oblasti fungování současných společností a jejich aktuálních výzev a problémů.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Principy sociologie a sociologické perspektivy, vznik sociologie jako vědy, zakladatelé sociologie
 2. Základní sociologická paradigmata a přístupy, hlavní sociologické teoretické směry a postavy
 3. Kultura, jedinec a společnost, socializace
 4. Konformita, deviace a sociální kontrola
 5. Sociální stratifikace a nerovnost, sociální mobilita
 6. Skupiny, organizace a byrokracie
 7. Ekonomický systém a práce, ekonomická globalizace
 8. Hlavní charakteristiky pracovního trhu v ČR v kontextu EU
 9. Základy demografie a hlavní demografické trendy v ČR v evropském kontextu
 10. Urbanizace a životní prostředí
 11. Masová média a komunikace
 12. Základy metodologie sociologického výzkumu a hlavní sociologické výzkumné metody
Cizí jazyk 2
povinně volitelný

3. Semestr

Zaměření předmětu:

Záměrem předmětu je poskytnout vědomosti a další jiné kompetence pro oborové specializované nižší a střední manažerské pozice v oblasti krizového řízení.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Absolvent po získání teoretických znalostí, zná a vysvětluje právní normy z oblasti krizového řízení (krizové zákony), umí definovat odbornou terminologii, obecné zásady, principy a činnosti orgánů krizového řízení. Umí popsat činnost integrovaného záchranného systému, jeho subjekty a jejich role. Zná a umí vysvětlit potřebné prvky pro materiální, technické a personální řešení mimořádných událostí a krizových situací, pro zabezpečení ochrany obyvatelstva a majetku.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Odborná terminologie krizového řízení.
 2. Aktuální právní normy, předpisy, standardy a zkušenostní zdroje upravující činnosti krizového řízení, hospodářských opatření, civilní nouzové připravenosti.
 3. Metody a systém krizového řízení.
 4. Typy hrozeb.
 5. Principy a činnosti orgánů krizového řízení.
 6. Integrovaný záchranný systém, jeho subjekty, jejich role.
 7. Hospodářská opatření pro krizové stavy.
 8. Role veřejné správy, neziskových a nestátních organizací, právnických a fyzických osob
 9. Forma, obsah a tvorba krizových a havarijních plánů; organizační, řídící a plánovací nástroje.
 10. Krizová připravenost a její revize (audit).
 11. Zvládnutí krizové situace a strategie obnovy systému nebo subjektu (plány obnovy). Krizové řízení – specifika a srovnání Evropské unie a Severoatlantické aliance.

Zaměření předmětu:

Cíl předmětu je zaměřen na prokázání znalostí: 1) umět na příkladech vysvětlit a kriticky analyzovat vybrané praktické otázky veřejné správy v ČR (zejména základní pojmy, legislativu, struktury, organizaci, cíle, řízení, rozhodování, hospodaření ve veřejné správě), a to i ve vazbě na EU, 2) porozumět procesům a činnostem veřejné správy ve vazbě na odpovědnost zaměstnanců za vykonávané činnosti, za hospodaření, za vnitřní kontrolní systém (včetně příkladů hodnocení efektivnosti), 3) naučit se implementovat a zdůvodnit vybrané postupy, nástroje a techniky využitelné v praxi.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Studenti na základě odborných znalostí budou schopni navrhovat a zdůvodňovat použití vybraných nástrojů včetně jejich praktického použití jako je jednoduchý projekt (včetně cílů, termínů a rozpočtu), nástroje k definování cílů, vhodné analýzy (SWOT, analýza cílových skupin, analýza rizik) vše v rámci kontextu profesně zaměřeného studia Bezpečnostního managementu.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Pojem a charakteristika veřejné správy, subjekty veřejné správy
 2. Správní věda, veřejné politiky, relevantní legislativa
 3. Reformy a modernizace veřejné správy v ČR a EU
 4. Organizace veřejné správy - státní správa, samospráva (obce, kraje), přenesený výkon státní správy, řízení veřejné správy
 5. Zaměstnanci ve veřejné správě (jejich role, vedoucí zaměstnanci), problematika korupce a etiky
 6. Úkoly a cíle veřejné správy (management veřejné správy) - pojetí, obsah a systematika úkolů veřejné správy, transformace úkolů veřejné správy do organizačních struktur, plánování úkolů veřejné správy, problémy plynoucí z nárůstu úkolů
 7. Rozhodování a analýza (SWOT, rizik, cílových skupin atd.) ve veřejné správě (obecně, případové studie)
 8. Hospodaření ve veřejné správě, správa majetku, dotační management, zásady zdravého finančního řízení samospráv
 9. Veřejné služby, veřejné projekty (projektové řízení) a veřejné zakázky
 10. Kontrola a hodnocení veřejné správy - obecně, jednotlivá kritéria (efektivnost, hospodárnost, účelnost)
 11. Efektivnost a dostupnost veřejné správy – praktické problémy měření efektivnosti
 12. Problematika EU, mezinárodní a nadnárodní organizace a veřejná správa

Zaměření předmětu:

Absolventi kurzu umí: 1) kriticky analyzovat otázky bezpečnostní problematiky v kontextu současného mezinárodně-politického dění, a to jak na úrovni mezinárodního systému, tak i na úrovni státu; 2) rozeznávat a odlišovat jednotlivé typy hrozeb, chápat procesy, v nichž tyto hrozby vznikají; 3) vyhodnocovat a rozlišovat důležitost bezpečnostních hrozeb s ohledem na bezpečnostní prostředí České republiky.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Absolventi tak na základě nabytých odborných znalostí budou schopni navrhovat a zdůvodňovat celou škálu bezpečnostních opatření a jejich funkčních variant k zvládání bezpečnostních hrozeb v rámci mezinárodního systému i teritoriálního státu.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Základní bezpečnostní pojmy – hrozba vs riziko, referenční objekt, chráněný zájem, negativní vs pozitivní bezpečnost;
 2. Hierarchie bezpečnostních zájmů, teorie sekuritizace, bezpečnostní sektory;
 3. Přírodně-sociální problematika bezpečnostních hrozeb – energeticko-surovinová a enviromentální bezpečnost;
 4. Antropo-sociální problematika bezpečnostních hrozeb – populační problém, migrační problém;
 5. Inter-sociální problematika bezpečnostních hrozeb - státní a nestátní původci hrozeb, mezinárodně-bezpečnostní prostředí po konci studené války do současnosti, velmocenská politika a mezinárodní řád;
 6. Zbraně hromadného ničení a jejich proliferace, teorie jaderného odstrašení;
 7. Kybernetická bezpečnost a síťová (hybridní) válka
 8. Problematika selhávajících a zhroucených států;
 9. Násilní nestátní aktéři, privatizace bezpečnosti;
 10. Ideologie jako bezpečnostní hrozba – od nacionalismu 19. století až k radikálnímu saláfismu 21. století; terorismus vs státní teror;
 11. Teroristé z al-Káidy vs state-makeři z Daeše;
 12. Závěrečné shrnutí problematiky globálních bezpečnostních hrozeb.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Studenti budou po absolvování předmětu znát základní termíny, které slouží pro analýzu stavu, rozsahu, struktury a vývoje kriminality, a dokáží vyjmenovat a charakterizovat nejvýznamnější kriminologické teorie zabývající se příčinami kriminálního chování. Budou schopni samostatně vyhledat a využít různé typy dat o kriminalitě, přičemž k příslušným zdrojům informací zaujmou náležitě kritický postoj a posoudí jejich specifika i vzájemné rozdíly (zejména s ohledem na mediální zpravodajství o kriminalitě, kriminální statistiky a kriminologické výzkumy). V souvislosti s probíranými kriminologickými teoriemi budou schopni uvažovat o jejich silných i slabých stránkách, a to v přímé vazbě na praktické využití těchto konceptů v rámci moderní kriminální politiky.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Pojem, předmět a charakteristika kriminologie jako oboru
 2. Kriminalita registrovaná a kriminalita latentní
 3. Rozsah, intenzita, struktura a vývoj kriminality
 4. Kriminální statistiky
 5. Viktiminologické a self-reportové studie jako zdroj informací o kriminalitě
 6. Média a kriminální zpravodajství
 7. Příčiny kriminality a základní přístupy k jejich zkoumání
 8. Klasická a neoklasická kriminologická škola
 9. Biologicky orientovaná pozitivistická kriminologie
 10. Psychologicky orientovaná pozitivistická kriminologie
 11. Sociologicky orientovaná pozitivistická kriminologie
 12. Multifaktorové teorie a nové přístupy v kriminologii

Zaměření předmětu:

Předmět je zaměřen na osvojení si konkrétních odborných znalostí a částečně i dovedností potřebných pro řešení soukromo-bezpečnostních otázek občana a základních činností středního managementu, podílejícího se na podnikání v soukromých bezpečnostních službách.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Student zná základní ustanovení občanského zákoníku a další relevantní právní předpisy, které opravňují občana k ochraně své osoby i dalších osob, včetně osob právnických, při narušení jejich práv. Umí zhodnotit situace a navrhnout právně odpovídající způsob ochrany své a ostatních osob. Ovládá zdůvodnění právní nutnosti užití způsobu odvracení nebezpečí, útoků, protiprávních jednání a případných následků.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Úvod do problematiky, náhled na pojem bezpečnost a její organizace státem a občanskou společností
 2. Ústavní zákon 110/98 Sb. o institucionální bezpečnosti organizované státem a jednotlivé druhy činností
 3. Postavení a úloha soukromých bezpečnostních služeb jako základního kamene pro další působení bezpečnostního systému státu.
 4. Právní úprava svépomoci a dalších okolností, které upravují postup občana vlastníka v ochraně svých práv
 5. Okolnosti vylučující protiprávnost jako nástroj pro postup občana i pracovníka SBS.
 6. Vybranná speciální zákonná úprava v zahraničí.
 7. Etika v činnosti SBS a rozdělení malých a středních bezpečnostních podniků a jejich přednosti
 8. Systémy řízení subjektů SBS a jejich výhody a zápory ve vztahu ke klientům
 9. Formy a metody v oblasti ochrany majetku a osob
 10. Formy a metody v oblasti poskytování služby soukromého detektiva
 11. Systém dálkového přenosu a tzv. technických služeb v oblasti ochrany osob a majetku
 12. Budoucí právní úprava – lege specialit – návrh zákona o SBS a další bezpečnostní činnosti
povinně volitelný

Zaměření předmětu:

Rozšíření a sjednocení znalostí pro použití komponent kancelářských programů (MS Office, Open Office) s cílem dosáhnout efektivního a kvalitního užívání těchto programových balíkův oblasti bezpečnostního managementu. Získané znalosti a dovednosti budou využity jak v průběhu studia, tak i v praxi.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Úvod do programu Word, spuštění, nápověda, nastavení programu, automatické opravy. Formátování textu. Rozložení stránky, písmo, odstavce, úpravy textu, použití stylů, šablony, záhlaví a zápatí, číslování stránek.
 2. Použití automatických funkcí. Vytváření obsahu, seznamů literatury, tabulek, obrázků, rejstříku, poznámkový aparát. Práce s tabulkou. Zarážky, tabulátory, převod textu na tabulku a opačně, vytvoření tabulky, formátování tabulky, výpočty.
 3. Vizuální efekty. Standardní kliparty, vlastní obrázky (velikost, stín, 3D objekt), obtékání textu, editor rovnic, Wordart a Smartart.
 4. Hromadná korespondence. Vytváření a použití seznamu příjemců, vytvořen štítků, obálek a dopisů. Spolupráce uživatelů. Komentáře, sledované změny, porovnávání dokumentů, uzamykání dokumentů.
 5. Prezentace. Tvorba prezentace, úprava a formátování snímků, zásady a doporučení. Tvorba animací a přechodů. Poznámky k prezentaci, spuštění prezentace, průběh prezentace.
 6. Ovládání tabulkového procesoru – buňky, formát buněk, adresování relativní a absolutní, stavový řádek, Automatické Funkce – vkládání funkcí, vyhledání vhodných funkcí ze seznamu, kopírování buněk.
 7. Použití složitějších funkcí – matematické funkce, statistické funkce, funkce když, countif, sumif, vyhledávací funkce. Funkce pro práci s textem a datem – funkce najít, zleva, zprava, část, datum, rok, měsíc den, …. Práce s maticemi - použití maticového zápisu a výpočtu základních maticových operací jako výpočet determinantu, součtu a součinu matic, inverzní matice, transponované matice.
 8. Grafické zpracování numerických dat - tvorba grafů, úpravy grafu.
 9. Vyhledávání a filtrování. Kontingenční tabulky – vytváření, modifikace, použití, vícerozměrné tabulky, filtrování
 10. Rozšířené nástroje – hledání řešení, tabulka dat, scénáře, řešitel, analytické nástroje.
 11. Použití textového editoru Open Office Formátování textu a odstavců, práce s grafikou a tabulkami, vytváření obsahu, číslování stránek, záhlaví a zápatí. Open Office Calc - základní přehled, formátování buněk, použití funkcí, pokročilé nástroje.
 12. Použití textového editoru Google docs. Vytváření, přesouvání a mazání dokumentů, formátování textu a odstavců, práce s grafikou a tabulkami, vytváření obsahu, číslování stránek, záhlaví a zápatí. Aplikace tabulkového kalkulátoru Google Docs.- základní přehled, formátování buněk, použití funkcí, pokročilé nástroje
povinně volitelný

Zaměření předmětu:

Chápat předmět jako průvodce zásadami krizové komunikace, její psychologická podstata. Bude poskytnuta řada konkrétních návodů k volbě adekvátních komunikačních strategií s cílem zachování integrity osobnosti a předcházení destruktivním způsobům řešení krizových situací, které přinášejí do života stavy agrese, úzkosti, strachu apatie.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Teoretická východiska, vstup do předmětu seznámení s obsahem, cílem a metodikou výuky
 2. Pojem komunikace, její význam, funkce, základní podmínky úspěšné komunikace
 3. Komunikační modely pro zachování psychické stability v krizových situacích
 4. Pojem krize, její podstata
 5. Spouštěče a typy krizí, průběh krizí
 6. Chování člověka v krizi, krajní emočni reakce a jak je zvládat,
 7. Zásady práce s lidmi v krizi, jak s nimi komunikovat (co říkat či neříkat),
 8. Prevence krizových situací, jejich signály
 9. Obnova psychických sil, mechanismy obnovy
 10. Asertivita – vhodná komunikační strategie pro zvládnutí krizových situací, její podstata
 11. Vhodné asertivní, metody, direktivní a nedirektivní komunikace, asertivní práva a povinnosti
 12. Praktické postupy pro psychohygienu
Cizi jazyk 3
povinně volitelný

4. Semestr

Zaměření předmětu:

Cílem je získat znalosti o problematice ochrany osob a majetku technickými a organizačními prostředky, a to v pracovním procesu i volném čase, a především při výskytu závažných nouzových situací.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Pochopení problematiky ochrany osob a majetku; poznání předpisové základny, bezpečnostní dokumentace; ochrany před látkami CBRNE a při pohromách, které mohou nabývat kritických rozměrů a jsou možné v ČR.

Poznání zásad pro ochranu osob, majetku, organizací, státu a EU.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Základní pojmy. Soubor poznatků pro ochranu osob a majetku
 2. Komplexní systém řízení bezpečnosti a jeho propojení s ochranou osob a majetku.
 3. BOZP.
 4. Vybrané objekty a zařízení a principy jejich ochrany.
 5. Technologie pro fyzickou bezpečnost, zabezpečovací systémy a hodnocení úrovně zabezpečení objektů.
 6. Vybrané aspekty ochrany nehmotného majetku.
 7. Přehledy právních norem řešících ochranu obyvatelstva při vzniku mimořádných událostí.
 8. Koncepce ochrany obyvatelstva, varování a vyrozumění, ukrytí, evakuace, nouzové přežití obyvatelstva
 9. Způsob a rozsah individuální ochrany v ČR, improvizovaná a typizovaná ochrana.
 10. Integrovaný záchranný systém. Právní postavení, povinnosti a oprávnění.
 11. Evakuace obyvatelstva, předcházení vzniku paniky.
 12. Ochrana proti terorismu.
 13. Ochrana obyvatelstva před technologickými haváriemi. Ochrana proti úniku nebezpečných jedovatých a radioaktivních látek
 14. Systémy komunikace a výstrahy. Humanitární pomoc.

Zaměření předmětu:

Předmět se zaměřuje na získání teoretických znalostí a praktických dovedností z činnosti státní správy v případě nevojenských i vojenských ohrožení vnitřní bezpečnosti státu.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Po absolvování předmětu student bude znát zásady, právní úpravu a organizací veřejného pořádku a roli státu při zajištění vnitřní bezpečnosti. Student zná zásady a cíle činnosti aktuální organizačního a funkčního pojetí veřejné správy v České republice v oblasti vnitřního pořádku; důraz je položen zejména na roli ozbrojených složek státu na ústřední a regionální úrovni. Dále student získá aplikační dovednosti v oblasti specifik organizace a činností státní správy za mimořádných situací (za mimořádných událostí, za krizových situací).

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Ústavní základy veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti
 2. Systém a cíle vnitřní bezpečnosti státu
 3. Správní právo jako nástroj k zajištění činnosti veřejné správy
 4. Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek ve státní správě a samosprávě
 5. Role ozbrojených sborů při naplnění veřejného pořádku
 6. Veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost
 7. Role samosprávy při zajištění místních záležitosti veřejného pořádku
 8. Organizovaný zločin, radikalismus, extrémismus, terorismus
 9. Role prevence kriminality při zajištění vnitřního pořádku
 10. Azylová a migrační politika státu při zajištění vnitřní bezpečnosti
 11. Bezpečnost osob a majetku při krizových situacích
 12. Ochrana „měkkých cílů“ a míst velké koncentrace osob

Zaměření předmětu:

Cílem přednášek je seznámit studenty s principy a zásadami prevence kriminality, která je dnes všeobecně chápána jako jeden ze základních pilířů moderní kriminální politiky. Představeny budou jednotlivé typy preventivních opatření, a to s důrazem na informace o jejich reálné účinnosti, vyplývající z evaluačních kriminologických studií. Pozornost bude věnována systému prevence v České republice i v zahraničí, stejně jako jednotlivým státním i nestátním subjektům, které se do tohoto systému zapojují. Na konkrétních příkladech budou popsány zásady přípravy i realizace preventivních projektů na místní, krajské, celostátní i mezinárodní úrovni.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Student rozumí zásadám a principům preventivního přístupu ke kontrole kriminality a dokáže je adekvátně uplatnit při přípravě konkrétního preventivního projektu na místní či krajské úrovni.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Prevence jako součást systému kontroly kriminality
 2. Preventivní aspekty trestní politiky
 3. Klasifikace prevence podle obsahu preventivních aktivit a podle jejích adresátů
 4. Zásady sociální a vývojové prevence kriminality, typy programů sociální prevence
 5. Situační prevence a její uplatnění
 6. Viktimologická prevence
 7. Primární prevence kriminality a její evaluace
 8. Sekundární a terciární prevence kriminality
 9. Systémy prevence kriminality v ČR a v zahraničí
 10. Příprava a realizace preventivních projektů

Zaměření předmětu:

Předmět je zaměřen na podnik a na jeho fungování v tržním hospodářství. Cílem je poskytnout studentům získání základních znalostí o možnostech podnikání a jeho hlavních cílech, možných formách podnikání, majetku vloženém do podnikání, zdrojích jeho krytí, tvorbě a rozdělování vytvořeného hospodářského výsledku podniku.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Po úspěšném absolvování předmětu student získá základní znalosti v oblasti právních, ekonomických, organizačních, výrobních a tržních stránkách podnikových procesů, které v podniku probíhají a vzájemných souvislostech. Student bude umět na základní úrovni pracovat s informacemi poskytovanými prostřednictvím účetních výkazů podniku a získá dovednost je kriticky vyhodnocovat ve vztahu k budoucímu vývoji podniku.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Podstata podniku a podnikání, okolí podniku
 2. Výrobní faktory a jejich klasifikace
 3. Efektivnost podniku a její kategorie
 4. Klasifikace podniků
 5. Životní cyklus podniku
 6. Majetek podniku
 7. Kapitálová struktura podniku
 8. Oceňování majetku podniku
 9. Cíle podniku a jeho funkce
 10. Specifika jednotlivých druhů podnikání
 11. Finanční plánování
 12. Investiční činnost

Zaměření předmětu:

Studenti si osvojí pokročilé zásady a metody odborné práce, práci s tématem a zejména se zaměří na výběr metod výzkumné části své kvalifikační práce. Studenti zvládnou koncipovat a samostatně napsat odborný text ve formě zadání bakalářské práce, dále budou umět relevantně využívat odborné zdroje s ohledem na téma práce a pracovat s adekvátními výzkumnými metodami a nástroji řešícími odborný problém tématu budoucí bakalářské práce. Budou schopni rozlišit výhody kvalitativního a kvantitativního způsobu výzkumu, budou znát základní nástroje těchto výzkumů a budou schopni je vhodně použít. Studenti se naučí kriticky pohlížet na svůj odborný text, budou konzultovat postup vzniku zadání bakalářské práce a získají tak kompetenci vést dialog na specifické odborné téma. Zpracováním zadání bakalářské práce studenti se dobře připraví na vlastní psaní bakalářské práce a na obhajobu své bakalářské práce před odbornou komisí.

Student bude po absolvování předmětu schopen: - definovat a konkretizovat téma práce; - vyhledat a zhodnotit relevantní zdroje k tématu; - zvolit a umět použít vhodnou metodologii zpracování empirické části práce; - koncipovat zadání bakalářské práce podle zadané šablony.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Úvod do odborného obsahu práce I.
 2. Úvod do odborného obsahu práce II.
 3. Vybrané výzkumné metody a techniky vhodné pro zpracování bakalářské práce. Etika výzkumu.
 4. Typy výzkumů - kvalitativní a kvantitativní přístup, metody získávání dat a údajů: výhody a nevýhody jednotlivých postupů.
 5. Stanovení výzkumného problému, výzkumných otázek, hypotéz a designu výzkumu.
 6. Sběr dat, volba výzkumného nástroje, určení výzkumného vzorku.
 7. Proměnné, operacionalizace, hypotézy
 8. Logika kvantitativního výzkumu, nároky, kladené na výzkumné nástroje, tvorba dotazníku.
 9. Kvalitativní výzkum – specifika rozhovorů, zaznamenávání dat, kódování.
 10. Interpretace a zpracování výsledných dat.
 11. Obsahová strukturalizace a hierarchizace textu a hlavních částí bakalářské práce, formální a obsahová podoba bakalářské práce, charakteristika jednotlivých základních částí bakalářské práce.
 12. Time management, efektivní časový plán postupu prací při zpracovávání bakalářské práce, prezentace bakalářské práce, příprava na diskusi a rozpravu v rámci obhajoby bakalářské práce.
Odborná praxe 1
povinný

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je vysvětlit místo a procesy letecké a letištní bezpečnosti (ve smyslu Security) v komplexu civilní letecké dopravy, zejména s důrazem na bezpečnost odbavení cestujících na veřejných mezinárodních letištích v ČR a bezpečnostního zajištění letů.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Po úspěšném absolvování předmětu studenti budou znát základní terminologii letištních procesů obecně a procesů bezpečnostního zajištění zvláště, znát legislativní rámec letecké a letištní bezpečnosti jak na úrovni mezinárodní, evropské (EU) a vnitrostátní včetně obligatorních bezpečnostních norem letišť, leteckých společností a dalších subjektů, podílejících se na civilní letecké dopravě. Budou rozumět cílům a návazností jednotlivých bezpečnostních postupů a metod při objektové ochraně letišť, ochraně letadel na zemi a za letu a zejména při ochraně cestujících jakož i jejich zavazadel či leteckého nákladu. Dokáží rozeznávat a odlišovat jednotlivé typy hrozeb a rizik působících proti bezpečnosti letecké dopravy, zejména jednotlivé typy teroristických útoků proti civilnímu letectví. Budou znát základní způsoby řešení bezpečnostních incidentů a kritických situací v leteckém a letištním provozu.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Základní pojmy a definice: létání, letectví, letiště, bezpečnost v širším a užším smyslu, organizace civilního letectví.
 2. Právní regulace civilní letecké dopravy, historie, rozsah a závaznost. Mezinárodní organizace a rozhodující regulátoři mezinárodní a vnitrostátní civilní letecké dopravy.
 3. Právní regulace bezpečnosti mezinárodní a vnitrostátní civilní letecké dopravy I. a II.
 4. Terorismus obecně a letecký a letištní terorismus speciálně. Typy teroristických útoků proti civilnímu letectví. Klasifikace a profil ohrožujících cestujících. Případové studie.
 5. Bezpečnostní struktura veřejných letišť v ČR, bezpečnostní plánování v civilní letecké dopravě, bezpečnostní požadavky na projektování letišť.
 6. Zakázané a nebezpečné předměty, materiály a látky v civilní letecké dopravě. Zbraně. Výbušná zařízení.
 7. Detekční bezpečnostní kontroly cestujících a jejich zavazadel v civilní letecké dopravě, bezpečnostní kontroly leteckého nákladu (carga), nadstavbové typy bezpečnostních opatření a kontrol.
 8. Identifikace obrazových výstupů RTG zařízení, personálních skenerů, řešení poplachových signálů detektorů kovů, detektorů výbušných látek a detektorů ionizujícího záření
 9. Ochrana a bezpečnost letadel na zemi a za letu, bezpečnostní prohlídky a kontroly letadel, bezpečnost dodávek a cateringu. Bezpečnostní doprovody letadel, eskorty potenciálně rizikových cestujících.
 10. Řešení zvláštních (kritických) situací: opuštěné či neidentifikované zavazadlo, cestující, který se nedostavil k odletu, telefonická vyhrůžka, nepovolaná osoba v neveřejném prostoru, identifikace vizuální či procesní rozvědky, incidenty spojené se střelbou, výbuchem či braním rukojmí. Kritické situace: únos letadla, „bomba na palubě“, ohrožení v terminálu. Zvládání reakcí cestujících a veřejnosti. Případové studie.
 11. Problematika lidského faktoru v bezpečnosti obecně a bezpečnosti civilního letectví speciálně. Řízení kvality prováděných bezpečnostních opatření, testování, inspekce a audity letecké a letištní bezpečnost.
 12. Komplexní řešení letecké a letištní bezpečnosti. Případové studie. Prognózy vývoje v dané problematice.

5. Semestr

Zaměření předmětu:

Cílem výuky je objasnit problematiku implementace legislativních norem a dalších standardů hospodářských opatření pro krizové stavy a civilního nouzového plánování v rámci ČR tak, aby studenti uměli vysvětlit působnost orgánů veřejné správy, právnických a podnikajících fyzických osob v rámci právního systému ČR, vyhledávat a zpracovávat relevantní data a informace pro řešení hospodářských opatření pro krizové stavy.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Studenti budou znát a umět vysvětlit strukturu potřebných prvků pro materiální, technické a personální řešení mimořádných událostí a pro zabezpečení ochrany obyvatelstva a majetku. Dílčím cílem je seznámit studenty s úlohou a významem hospodářských opatření při zabezpečování nezbytných a mobilizačních dodávek formou výrobků, prací a služeb, bez nichž nelze zajistit překonání krizových stavů. Studenti umí samostatně analyzovat problémy, identifikovat dostupné alternativy řešení bezpečnosti prostředí a realizovat plány zvolených variant při dodržení stávajícího právního rámce. Studenti získají základní vědomosti v následujících oblastech:

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Úvod do problematiky HOPKS, legislativní základy, HOPKS jako nedílná součást bezpečnostního systému České republiky,(pojmy, místo a úloha HOPKS).
 2. Poslání, struktura, tvorba a využití státních hmotných rezerv.
 3. Systém nouzového hospodářství.
 4. Systém hospodářské mobilizace a regulačních opatření.
 5. Použití státních hmotných rezerv.
 6. Systém plánování a vyžadování věcných zdrojů pro řešení krizové situace a jejich informační podpora
 7. Výstavba a údržba nezbytné infrastruktury.
 8. Fungování a nástroje realizace systému HOPKS na úrovni samosprávy - kraj
 9. Fungování a nástroje realizace systému HOPKS na úrovni samosprávy - ORP
 10. Základní charakteristika věcných zdrojů k řešení krizových situací.
 11. Systém plánování potřebných zdrojů pro řešení krizové situace.
 12. Systém vyžadování věcných zdrojů za krizové situace.

Zaměření předmětu:

Cílem výuky předmětu je, aby student znal základní fyzikální principy technologií specializovaných pro preventivní ochranu objektů kritické infrastruktury před úmyslnými antropogenními činy. To znamená technické systémy pro bezpečnostní prohlídku osob, zavazadel a zásilek zaměřených na detekci výbušnin, střelných i chladných zbraní a též nebezpečných chemických, biologických a radioaktivních látek.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Student dovede navrhnout a zdůvodnit vhodné kombinace detekční techniky pro různé typy bezpečnostních prohlídek a pro různé druhy a stupně ohrožení. Bude umět identifikovat a řešit slabá místa prohlídek s ohledem na kapacitní, ekonomické, právní a etické otázky. Díky znalostem většiny detekčních a analyzačních metod bude i způsobilý chápat většinu problémů vnitřní bezpečnosti z hlediska technologické ochrany před úmyslnými antropogenními činy.

Poznání zásad pro ochranu osob, majetku, organizací, státu a EU.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Úvod do problematiky, elmg spektrum, stopové částice
 2. Detekce kovů
 3. Rentgenové metody, dvojí energie, zpětný rozptyl, počítačová tomografie, difrakce
 4. Rentgenové metody - praktické zaměstnání v Laboratoři bezpečnostních technologií
 5. Neutronové metody
 6. Magnetická a kvadrupólová rezonance
 7. Milimetrové a terahertzové vlny
 8. Detekce stopových částic
 9. Bezpečnostní prohlídky osob, zavazadel, zásilek. Kombinace detekčních metod
 10. Výcvik operátorů rentgenových systémů. Profilace osob. Zajištění nebezpečných položek
 11. Exkurze (pracoviště bezpečnostních prohlídek; výrobce)
 12. Optické metody detekce. Detekce z odstupu.

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je získání znalostí pro aplikaci základního kategoriálního aparátu a stěžejních právních institutů trestního práva a správního trestání. V rámci výuky student získá znalosti o právním systému v oblasti trestního práva a správního trestání. Dále s tvůrčím využitím odborných znalostí bude umět aplikovat právní rámec při řešení konkrétních činností - zpracování dokumentů a podání návrhů státním orgánům činným v trestním nebo přestupkovém řízení.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Výsledky učení umožní získání požadovaných kompetencí pro výkonné bezpečnostně právní, nižší a střední manažerské pozice v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Pojem trestního práva, trestný čin
 2. Zavinění, nutná obrana, krajní nouze
 3. Zánik trestnosti
 4. Tresty
 5. Přípravné řízení trestní
 6. Řízení před soudem, mimořádné opravné prostředky
 7. Milost, amnestie
 8. Trestní odpovědnost právnických osob a mládeže
 9. Správní trestání, vztah trestního práva a správního trestání
 10. Vybrané přestupky, sankce
 11. Řízení o přestupcích
 12. Škoda a její náhrada v trestním řízení a správním trestání

Zaměření předmětu:

Studijní předmět Základy psychologie integruje na úrovni propedeutiky nejdůležitější poznatky tří nejvýznamnějších psychologických věd: obecné psychologie, vývojové psychologie a psychologie osobnosti. Kromě teoretických poznatků si studenti osvojí také poznatky psychologické metodologie s cílem jejich efektivní implementace do praktické odborné činnosti. Výsledky psychologické přípravy se promítnou v profilu absolventa a následně v efektivním průběhu profesní činnosti.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Po úspěšném absolvování studijního předmětu budou absolventi schopni:

 • porozumět základním pojmům a kategoriím výše uvedených psychologických věd,
 • analyzovat osobní i profesní problémy, objasňovat jejich psychologickou podstatu a navrhovat optimální řešení,
 • ovládat vhodné psychologické metody a využívat je při řešení rutinních i výzkumných úkolů,
 • zasvěceně konzultovat s experty.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Předmět, úkoly, struktura a význam psychologických věd.
 2. Historický vývoj a hlavní směry moderní světové psychologie.
 3. Fylogenetický vývoj psychiky.
 4. Metodologie psychologie.
 5. Kognitivní, konativní a motivační procesy.
 6. Základní poznatky vývojové psychologie.
 7. Vývojové determinanty.
 8. Pojetí osobnosti, vlastnosti osobnosti.
Odborná praxe 2
povinný
povinně volitelný

Student bude znát jednotlivé druhy stop bezpečnostní hrozby a jeji konkrétní situace. Dokáže kriticky analyzovat jednotlivé druhy stop z místa kriminální události. Bude umět vysvětlit teoretické základy metod bezpečnostního zkoumání a hodnocení výsledku. Bude umět zpracovat dokumentaci pro vyhodnocování konkrétního forenzního zkoumání a aplikovat využití výsledku při dokazování.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Forenzní kynologie
 2. Zkoumání ručního písma
 3. Detektor lži
 4. Kriminalistická biomechanika
 5. Kriminalistická balistika
 6. Kriminalistická pyrotechnika
 7. Analýza DNA
 8. Forenzní toxikologie
 9. Soudní lékařství
 10. Bezpečnostní služby
 11. Práce policie
 12. Práce kriminální policie
povinně volitelný

Zaměření předmětu:

Cílem je naučit studenty základy konstrukce a funkční principy hlavních druhů palných zbraní, střeliva pro tyto zbraně a jeho účinky v cíli. Seznámit studenty s nejpoužívanějšími druhy palných zbraní pro civilní i služební použití a jejich základními technickými parametry. Seznámit s ostatními druhy střeliva a možnostmi jejího použití k páchání trestní činnosti. Osvojit si základní odbornou terminologii, standardy a ČSN z oboru zbraní, střeliva a terminální balistiky. Z pohledu vnitřní balistiky pochopit proces výstřelu v jeho jednotlivých etapách a znát průběh jednotlivých vnitrobalistických charakteristik v závislosti na čase nebo dráze střely v hlavni. Vytvořit předpoklady pro správné použití palné zbraně a munice v krizové situaci v rámci platného právního prostředí České republiky.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Po absolvování předmětu budou studenti schopni se samostatně orientovat v problematice palných zbraní a střeliva s důrazem na malorážové zbraňové systémy používané ozbrojenými bezpečnostními sbory (OBS) a jejich použití v profesní, komerční i osobní obraně v rámci platného zákona č. 119/2002 Sb. v podmínkách ČR. Budou znát základní funkční principy, konstrukční a balistické charakteristiky KKZ a DKZ a střeliva.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Úvod do předmětu, terminologie a ČOS. Pojem malorážový zbraňový systém a jeho složky.
 2. Vnitřní balistika hlavňové palné zbraně (HPZ). Proces výstřelu HPZ bez výtoku plynu.
 3. Etapizace vnitrobalistického děje výstřelu.
 4. Charakteristika a rozdělení malorážových palných zbraní.
 5. Konvenční zbraňové systémy a právní regulace jejich použití v podmínkách ČR.
 6. Funkční cyklus a princip palné zbraně. Konstrukce a funkce hlavních částí palné zbraně. Popis pistolí, revolverů, samopalů, pušek a speciálních zbraní.
 7. Neletální zbraně a střelivo. Zbraně kategorie „D“ ve smyslu zákona č. 119/2002 Sb.
 8. Úvod do studia střeliva. Charakteristika, konstrukce, rozdělení.
 9. Zvláštní druhy střeliva (expanzní, průbojné, frangible).
 10. Zákon č. 119/2002 Sb. (Zákon o zbraních a střelivu, 8. března 2002).
 11. Ranivá balistika. Metody hodnocení ranivého potenciálu a ranivého účinku MRS.
 12. Střelivo zavedených palných zbraní v OBS.

6. Semestr

Zaměření předmětu:

Zaměřením předmětu Řízení lidských zdrojů je rozšířením znalostí základů managementu a jejich aplikace v organizaci s cílem hlubšího pochopení složitosti, struktur, vazeb a procesů probíhajících v prostředí těchto organizací. Hlavním přínosem bude systémový pohled na strategii řízení lidského kapitálu, důraz bude kladen na osvojení si základních dovedností v procesech vedení lidí (tzv. soft skills). Semináře jsou postaveny na procvičování modelových situací.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Absolvováním předmětu si studenti osvojí dovednost manažerského myšlení potřebného pro praktickou aplikaci poznatků v oblasti ovlivňování lidí, motivování a komunikace. Po absolvování předmětu by studenti měli znát základní nástroje a techniky úspěšného vedení lidí a řízení lidských zdrojů. Cílem je vybavit studenty relevantními technikami vedení lidí (soft skills) tak, aby je dokázali aplikovat v praxi a byli schopni dalšího sebevzdělávání a byli připraveni na další rozvoj manažerských dovedností. Semináře jsou postaveny na procvičování modelových situací, práci v týmech.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Strategie řízení lidského kapitálu v organizaci.
 2. Personální řízení a jeho úloha v organizaci. Personální administrativa.
 3. Systemizace a popis pracovních míst.
 4. Péče o pracovníky, pracovní podmínky. Vzdělávání pracovníků a rozvoj kvalifikace.
 5. Získávání, výběr a přijímání pracovníků. Adaptace pracovníků. Případová studie (počítačová učebna).
 6. Motivování pracovníků. Metody a nástroje pracovní motivace.
 7. Řízení výkonu. Metody hodnocení pracovníků.
 8. Základní techniky aplikované v řízení a vedení lidí.
 9. Vedení a komunikování.
 10. Systém komunikace v organizaci. Pracovní porady. Přednáška garanta předmětu společně s představitelem managementu z MHMP.
 11. Mentorování. Případová studie. Přednáška garanta předmětu společně s představitelem managementu z MHMP.
 12. Koučování. Případová studie. Přednáška garanta předmětu společně s představitelem managementu z MHMP.
 13. Personální informační systémy a personální dokumentace. Personální audit.

Zaměření předmětu:

Cílem výuky předmětu je znát principy činnosti a možnosti použití technických prostředků ochrany objektů, především mechanických zábranných systémů, elektrických zabezpečovacích systémů, elektrické požární signalizace, kamerových systémů, integrované ochrany zboží a ochraně automobilů. Cílem je, aby student uměl analyzovat rizika pro daný objekt a uměl navrhnout pro něj mechanický zabezpečovací systém a elektrický zabezpečovací systém a zpracovat pro něj dokumentaci.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Student bude umět řešit bezpečnostní problémy spjaté s využíváním technických prostředků ochrany objektů v soukromém a veřejném sektoru.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Teorie ochrany objektů, základní druhy ochrany
 2. Mechanické zábranné systémy obvodové a plášťové ochrany. Prvky vstupních otvorových výplní.
 3. Cylindrické vložky, doplňkové prvky, mechanická předmětová ochrana a přeprava cenností
 4. Prvky elektrické zabezpečovací signalizace prostorové ochrany
 5. Prvky elektrické zabezpečovací signalizace obvodové ochrany
 6. Prvky elektrické zabezpečovací signalizace plášťové a předmětové ochrany. Ústředny
 7. Elektrická požární signalizace
 8. Kamerové systémy
 9. Systémy kontroly vstupů
 10. Integrovaná ochrana zboží
 11. Ochrana automobilů

Zaměření předmětu:

V rámci předmětu bude student umět vysvětlit s přímé a nepřímé vazby mezi hrozbami v krajině a v sídlech a naučí se poznat a analyzovat bezpečnostní souvislosti některých činností, které jsou stěžejní při ochraně území i jeho rozvoji vč. řízení investic a zajištění investiční výstavby.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Student se naučí objasnit krajinné, ekonomické a sociální souvislosti regionálních a environmentálních rizik na pozadí geografických struktur. Předmětem aplikovaných znalostí budou zejména rizika a jejich eliminace jako jsou povodně, požáry, větrné smrště, zemětřesení, pohyby půdy a další jevy. Student porozumí i genezi hrozeb a vývoji pohledu na rizika a jejich eliminaci vč. jejich kalkulace do podkladů regionálního rozvoje. Kromě hlavních regionálních environmentálních rizik v ČR budou specifikována také světová rizika a potenciální problémové regiony i konkrétní projevy rizik.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Vztah člověk - příroda a jeho geneze v prehistorické a historické době
 2. Civilizace, kolapsy a jejich příčiny ve vztahu k prostředí a krajině
 3. Rizika z hlediska vod
 4. Rizika z hlediska půdy a geologické struktury
 5. Rizika povětrnostní, jejich cykly a působení, divočení počasí
 6. Rizika požárů, technogenních výpadků a fatálních havárií
 7. Rizika vzniklá kombinací vice faktorů přírodního prostředí a spolupůsobení
 8. Ekonomické a sociální dopady hrozeb a pak rizik na rozvoj region u nás i ve světě
 9. Nové a stare skupiny rizik související s činností člověka
 10. Globální a u nás málo známá rizika jejich vlivy a možnosti řešení
 11. Politika zajištění environmentální bezpečnosti v ČR a alarmismus, desinformace, informační rizika
 12. Aktuality UR - resilience, adaptace na vlivy změny klimatu, mitigace, resilience sídel a region.

Předmět navazuje na kurz Metodologie odborné práce. Cílem je individuálně vést studenty, seznámit je se závaznou metodikou pro psaní kvalifikačních prací, obsahovými a formálními požadavky kladenými na zpracování konkrétní práce a poskytnout jim informace usnadňující zpracování bakalářské práce na požadované odborné úrovni a připravit je na její úspěšnou obhajobu.

Zpracování bakalářské práce
povinný

Zaměření předmětu:

Odborná praxe 3
povinný

Zaměření předmětu:

Absolventi na základě osvojení klíčových pojmů sociální vědy, teorií mezinárodních vztahů a obecné bezpečnostní problematiky budou znát patřičnou šíří disciplíny bezpečnostních studií a na jednotlivých analytických hladinách mezinárodního systému budou umět identifikovat fenomény/procesy, které jsou rozhodující pro zajištění bezpečnosti aktéra mezinárodních vztahů.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Dále absolventi budou umět vysvětlit: 1) jak si státy v rámci mezinárodního systému zajišťují vlastní bezpečnost a 2) jak mezinárodní společenství skrze mezinárodní instituce dokáže konzervovat povahu mezinárodního řádu a předcházet a řešit vnitrostátní i mezinárodní konflikty.)

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Objektivita v sociální vědě, vědecká vs laická logika, interpretace sociální reality, dilemata sociální vědy;
 2. Teorie mezinárodních vztahů, funkce teorie v mezinárodních vztazích, hlavní směry vývoje teoretické reflexe mezinárodních vztahů;
 3. Realismus/neorealismus, idealismus/neoliberalismus, konstruktivismus/kritická teorie, klíčové debaty v mezinárodních vztazích;
 4. Bezpečnostní studia – základní pojmy oboru, hierarchie bezpečnosti, bezpečnostní sektory;
 5. Předmět zájmu bezpečnostních studií disciplíny – vývoj a rozšiřování/prohlubování bezpečnostního pole, klasifikace nejdůležitějších směrů soudobých bezpečnostních studií;
 6. Způsoby zajištění bezpečnosti státu v anarchickém prostředí mezinárodního systému;
 7. Konflikt v mezinárodní politice – klasifikace, složky a průběh;
 8. Druhy násilí, pozitivní a negativní mír;
 9. Řešení konfliktů – eskalační a deeskalační model;
 10. Mezinárodní společenství a násilí, mezinárodní instituce a stabilita mezinárodního řádu;
 11. OSN a kolektivní management konfliktů, role NATO a EU v prevenci a řešení konfliktů;
 12. Závěrečné shrnutí mezinárodní bezpečnostní problematiky, diskuse.
povinně volitelný

Zaměření předmětu:

Studenti budou znát a umět vysvětlit dělení drog, drogové závislosti a prevenci v této problematice. Budou umět popsat a hodnotit trestně-právní úpravu. Interdisciplinární předmět specializačního charakteru, s důrazem na teoretickou i praktickou vyváženost současného stavu naučí studenty vyhledávat a zpracovávat aktuální informace z níže uvedených oblastí: návykových látek (NL), dopingových prostředků (AS, AAS), trestně-právní problematiky, nových trendů v problematice -„NSD“, činnost a zákonná vymezení OČTŘ v proces dokazování v rámci trestního řízení – zaměřeno na důkazní prostředky: analýzy, odborné expertízy a screeningové metody, poohlédnutí na mezinárodní boj proti drogám, organizování a realizování protidrogové politiky v ČR, prevence apod. ¨

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Drogy a společnost – pohled do historie.
 2. Přehled přírodních drog.
 3. Přehled základních druhů syntetických drog, zneužívání léčiv.
 4. Prekurzory, anabolika, doping.
 5. Identifikace OPL v zadržených zásilkách a v biologickém materiálu.
 6. Drogová kriminalita, drogová scéna ve věznicích.
 7. Alkohol a kriminalita.
 8. Právní úprava drogové problematiky v ČR a v EU.
 9. Národní strategie protidrogové politiky vlády ČR na léta 2010-2018.
 10. Vývoj mezinárodní spolupráce od počátku 20. st. po současnost.
 11. Zdravotní a sociální aspekty závislostí.
 12. Přístupy k řešení drogového problému ve vybraných zemích (USA, Švýcarsko, Holandsko).

Povinně volitelné předměty

povinně volitelný

Zaměření předmětu:

Kurz si klade za cíl seznámit studenty/ky se základními problémy a teoriemi politologie, i genezí oboru samotného. Pozornost je věnována otázkám historického vývoje oboru a jeho vzniku. Kurz se zaobírá otázkou politické moci, legitimity, dělby moci, politické kultury, rolí voleb, volební geografie, občanské společnosti a hlavních politických institucí. Stranou pozornosti nezůstanou ani klasifikace politických stran, volebních systémů a modelů a teorií demokracie.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Po absolvování kurzu se student(ka) orientuje v základních rámcích fungování demokratického politického systému, politické kultury, jednotlivých politických aktérů, včetně volebního a stranického systému a základů volební geografie.. Na základní úrovni umí charakterizovat hlavní trajektorie vývoje politických stran a hnutí. Je také schopen/schopna rozeznat hlavní hodnoty a prvky liberální demokracie a určit charakteristické jevy aktuální krize liberální demokracie.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Vymezení pojmu politologie
 2. Vznik a vývoj politologie jako vědy
 3. Státní moc a dělba státní moci
 4. Základní směry politického myšlení a ideologie
 5. Moderní politické myšlení
 6. Demokratické a nedemokratické politické systémy
 7. Modely a teorie demokracie
 8. Politická kultura a občanská společnost
 9. Političtí aktéři, jejich klasifikace, role a funkce v politickém systému
 10. Význam a funkce voleb, volební geografie
 11. Volební systémy a jejich charakteristika
 12. Cleavages, vznik, vývoj a klasifikace politických stran
povinně volitelný

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studující s hlavními principy sociologického přístupu k analýze společenských jevů a s hlavními tématy sociologického myšlení. Studující si osvojí základní odbornou terminologii, seznámí se s hlavními sociologickými teoriemi a oblastmi sociologické analýzy. Tyto znalosti jim umožní hlubší reflexi problémů soudobé společnosti a podpoří rozvoj jejich kritického myšlení.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Po úspěšném absolvování kurzu získají studující přehled o hlavních otázkách, pojmech a principech sociologie jako vědní disciplíny a výrazně si rozšíří svůj kulturní a společenský rozhled v oblasti fungování současných společností a jejich aktuálních výzev a problémů.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Principy sociologie a sociologické perspektivy, vznik sociologie jako vědy, zakladatelé sociologie
 2. Základní sociologická paradigmata a přístupy, hlavní sociologické teoretické směry a postavy
 3. Kultura, jedinec a společnost, socializace
 4. Konformita, deviace a sociální kontrola
 5. Sociální stratifikace a nerovnost, sociální mobilita
 6. Skupiny, organizace a byrokracie
 7. Ekonomický systém a práce, ekonomická globalizace
 8. Hlavní charakteristiky pracovního trhu v ČR v kontextu EU
 9. Základy demografie a hlavní demografické trendy v ČR v evropském kontextu
 10. Urbanizace a životní prostředí
 11. Masová média a komunikace
 12. Základy metodologie sociologického výzkumu a hlavní sociologické výzkumné metody
povinně volitelný

Zaměření předmětu:

Rozšíření a sjednocení znalostí pro použití komponent kancelářských programů (MS Office, Open Office) s cílem dosáhnout efektivního a kvalitního užívání těchto programových balíkův oblasti bezpečnostního managementu. Získané znalosti a dovednosti budou využity jak v průběhu studia, tak i v praxi.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Úvod do programu Word, spuštění, nápověda, nastavení programu, automatické opravy. Formátování textu. Rozložení stránky, písmo, odstavce, úpravy textu, použití stylů, šablony, záhlaví a zápatí, číslování stránek.
 2. Použití automatických funkcí. Vytváření obsahu, seznamů literatury, tabulek, obrázků, rejstříku, poznámkový aparát. Práce s tabulkou. Zarážky, tabulátory, převod textu na tabulku a opačně, vytvoření tabulky, formátování tabulky, výpočty.
 3. Vizuální efekty. Standardní kliparty, vlastní obrázky (velikost, stín, 3D objekt), obtékání textu, editor rovnic, Wordart a Smartart.
 4. Hromadná korespondence. Vytváření a použití seznamu příjemců, vytvořen štítků, obálek a dopisů. Spolupráce uživatelů. Komentáře, sledované změny, porovnávání dokumentů, uzamykání dokumentů.
 5. Prezentace. Tvorba prezentace, úprava a formátování snímků, zásady a doporučení. Tvorba animací a přechodů. Poznámky k prezentaci, spuštění prezentace, průběh prezentace.
 6. Ovládání tabulkového procesoru – buňky, formát buněk, adresování relativní a absolutní, stavový řádek, Automatické Funkce – vkládání funkcí, vyhledání vhodných funkcí ze seznamu, kopírování buněk.
 7. Použití složitějších funkcí – matematické funkce, statistické funkce, funkce když, countif, sumif, vyhledávací funkce. Funkce pro práci s textem a datem – funkce najít, zleva, zprava, část, datum, rok, měsíc den, …. Práce s maticemi - použití maticového zápisu a výpočtu základních maticových operací jako výpočet determinantu, součtu a součinu matic, inverzní matice, transponované matice.
 8. Grafické zpracování numerických dat - tvorba grafů, úpravy grafu.
 9. Vyhledávání a filtrování. Kontingenční tabulky – vytváření, modifikace, použití, vícerozměrné tabulky, filtrování
 10. Rozšířené nástroje – hledání řešení, tabulka dat, scénáře, řešitel, analytické nástroje.
 11. Použití textového editoru Open Office Formátování textu a odstavců, práce s grafikou a tabulkami, vytváření obsahu, číslování stránek, záhlaví a zápatí. Open Office Calc - základní přehled, formátování buněk, použití funkcí, pokročilé nástroje.
 12. Použití textového editoru Google docs. Vytváření, přesouvání a mazání dokumentů, formátování textu a odstavců, práce s grafikou a tabulkami, vytváření obsahu, číslování stránek, záhlaví a zápatí. Aplikace tabulkového kalkulátoru Google Docs.- základní přehled, formátování buněk, použití funkcí, pokročilé nástroje
povinně volitelný

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu „Zbraně a střelivo“ je seznámit studenty s právním rámcem užití zbraně dle nového zákona o střelných zbraních a střelivu, jakož i s konstrukcí zbraně a principy její funkce, vč. konstrukce střeliva. Při výuce bude věnována pozornost i zákonnému použití zbraně a deliktům, jakož i okolností vylučujících protiprávnost při užití zbraně dle trestního zákona. Předmět je zamýšlen jako teoretický úvod do problematiky zbraní a střeliva a jako motivace k získání zbrojního průkazu. Po vzájemné dohodě studenta a vedení školy je možno v mimoškolním čase pro studenty zorganizovat praktické nácviky střelby na střelnici.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Po absolvování předmětu budou studenti schopni orientovat se v problematice právního rámce držení a užití zbraní a střeliva a základních technických znalostí funkce zbraně a střeliva.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Ústavní základy a právní rámec držení zbraní a střeliva
 2. Pojem zbraně, rozdělení zbraní, vymezení pojmu zbraně
 3. Střelné zbraně a jejich užití dle zákona o střelních zbraních a střelivu
 4. Kategorie zbraní a střeliva
 5. Nabývání vlastnictví, držení a nošení zbraně a střeliva
 6. Zbrojní průkaz a zbrojní licence
 7. Registrace zbraně a průkaz zbraně
 8. Informační systémy zbraní a střeliva a provozovaných střelnic
 9. Sankce a delikty spojené s držením a použitím zbraní
 10. Použití zbraně dle trestního zákona
 11. Principy činnosti střelných zbraní
 12. Konstrukce střeliva a jeho funkce
povinně volitelný

Zaměření předmětu:

Chápat předmět jako průvodce zásadami krizové komunikace, její psychologická podstata. Bude poskytnuta řada konkrétních návodů k volbě adekvátních komunikačních strategií s cílem zachování integrity osobnosti a předcházení destruktivním způsobům řešení krizových situací, které přinášejí do života stavy agrese, úzkosti, strachu apatie.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Teoretická východiska, vstup do předmětu seznámení s obsahem, cílem a metodikou výuky
 2. Pojem komunikace, její význam, funkce, základní podmínky úspěšné komunikace
 3. Komunikační modely pro zachování psychické stability v krizových situacích
 4. Pojem krize, její podstata
 5. Spouštěče a typy krizí, průběh krizí
 6. Chování člověka v krizi, krajní emočni reakce a jak je zvládat,
 7. Zásady práce s lidmi v krizi, jak s nimi komunikovat (co říkat či neříkat),
 8. Prevence krizových situací, jejich signály
 9. Obnova psychických sil, mechanismy obnovy
 10. Asertivita – vhodná komunikační strategie pro zvládnutí krizových situací, její podstata
 11. Vhodné asertivní, metody, direktivní a nedirektivní komunikace, asertivní práva a povinnosti
 12. Praktické postupy pro psychohygienu

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je vysvětlit místo a procesy letecké a letištní bezpečnosti (ve smyslu Security) v komplexu civilní letecké dopravy, zejména s důrazem na bezpečnost odbavení cestujících na veřejných mezinárodních letištích v ČR a bezpečnostního zajištění letů.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Po úspěšném absolvování předmětu studenti budou znát základní terminologii letištních procesů obecně a procesů bezpečnostního zajištění zvláště, znát legislativní rámec letecké a letištní bezpečnosti jak na úrovni mezinárodní, evropské (EU) a vnitrostátní včetně obligatorních bezpečnostních norem letišť, leteckých společností a dalších subjektů, podílejících se na civilní letecké dopravě. Budou rozumět cílům a návazností jednotlivých bezpečnostních postupů a metod při objektové ochraně letišť, ochraně letadel na zemi a za letu a zejména při ochraně cestujících jakož i jejich zavazadel či leteckého nákladu. Dokáží rozeznávat a odlišovat jednotlivé typy hrozeb a rizik působících proti bezpečnosti letecké dopravy, zejména jednotlivé typy teroristických útoků proti civilnímu letectví. Budou znát základní způsoby řešení bezpečnostních incidentů a kritických situací v leteckém a letištním provozu.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Základní pojmy a definice: létání, letectví, letiště, bezpečnost v širším a užším smyslu, organizace civilního letectví.
 2. Právní regulace civilní letecké dopravy, historie, rozsah a závaznost. Mezinárodní organizace a rozhodující regulátoři mezinárodní a vnitrostátní civilní letecké dopravy.
 3. Právní regulace bezpečnosti mezinárodní a vnitrostátní civilní letecké dopravy I. a II.
 4. Terorismus obecně a letecký a letištní terorismus speciálně. Typy teroristických útoků proti civilnímu letectví. Klasifikace a profil ohrožujících cestujících. Případové studie.
 5. Bezpečnostní struktura veřejných letišť v ČR, bezpečnostní plánování v civilní letecké dopravě, bezpečnostní požadavky na projektování letišť.
 6. Zakázané a nebezpečné předměty, materiály a látky v civilní letecké dopravě. Zbraně. Výbušná zařízení.
 7. Detekční bezpečnostní kontroly cestujících a jejich zavazadel v civilní letecké dopravě, bezpečnostní kontroly leteckého nákladu (carga), nadstavbové typy bezpečnostních opatření a kontrol.
 8. Identifikace obrazových výstupů RTG zařízení, personálních skenerů, řešení poplachových signálů detektorů kovů, detektorů výbušných látek a detektorů ionizujícího záření
 9. Ochrana a bezpečnost letadel na zemi a za letu, bezpečnostní prohlídky a kontroly letadel, bezpečnost dodávek a cateringu. Bezpečnostní doprovody letadel, eskorty potenciálně rizikových cestujících.
 10. Řešení zvláštních (kritických) situací: opuštěné či neidentifikované zavazadlo, cestující, který se nedostavil k odletu, telefonická vyhrůžka, nepovolaná osoba v neveřejném prostoru, identifikace vizuální či procesní rozvědky, incidenty spojené se střelbou, výbuchem či braním rukojmí. Kritické situace: únos letadla, „bomba na palubě“, ohrožení v terminálu. Zvládání reakcí cestujících a veřejnosti. Případové studie.
 11. Problematika lidského faktoru v bezpečnosti obecně a bezpečnosti civilního letectví speciálně. Řízení kvality prováděných bezpečnostních opatření, testování, inspekce a audity letecké a letištní bezpečnost.
 12. Komplexní řešení letecké a letištní bezpečnosti. Případové studie. Prognózy vývoje v dané problematice.
povinně volitelný

Student bude znát jednotlivé druhy stop bezpečnostní hrozby a jeji konkrétní situace. Dokáže kriticky analyzovat jednotlivé druhy stop z místa kriminální události. Bude umět vysvětlit teoretické základy metod bezpečnostního zkoumání a hodnocení výsledku. Bude umět zpracovat dokumentaci pro vyhodnocování konkrétního forenzního zkoumání a aplikovat využití výsledku při dokazování.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Forenzní kynologie
 2. Zkoumání ručního písma
 3. Detektor lži
 4. Kriminalistická biomechanika
 5. Kriminalistická balistika
 6. Kriminalistická pyrotechnika
 7. Analýza DNA
 8. Forenzní toxikologie
 9. Soudní lékařství
 10. Bezpečnostní služby
 11. Práce policie
 12. Práce kriminální policie

Zaměření předmětu:

Absolventi na základě osvojení klíčových pojmů sociální vědy, teorií mezinárodních vztahů a obecné bezpečnostní problematiky budou znát patřičnou šíří disciplíny bezpečnostních studií a na jednotlivých analytických hladinách mezinárodního systému budou umět identifikovat fenomény/procesy, které jsou rozhodující pro zajištění bezpečnosti aktéra mezinárodních vztahů.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Dále absolventi budou umět vysvětlit: 1) jak si státy v rámci mezinárodního systému zajišťují vlastní bezpečnost a 2) jak mezinárodní společenství skrze mezinárodní instituce dokáže konzervovat povahu mezinárodního řádu a předcházet a řešit vnitrostátní i mezinárodní konflikty.)

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Objektivita v sociální vědě, vědecká vs laická logika, interpretace sociální reality, dilemata sociální vědy;
 2. Teorie mezinárodních vztahů, funkce teorie v mezinárodních vztazích, hlavní směry vývoje teoretické reflexe mezinárodních vztahů;
 3. Realismus/neorealismus, idealismus/neoliberalismus, konstruktivismus/kritická teorie, klíčové debaty v mezinárodních vztazích;
 4. Bezpečnostní studia – základní pojmy oboru, hierarchie bezpečnosti, bezpečnostní sektory;
 5. Předmět zájmu bezpečnostních studií disciplíny – vývoj a rozšiřování/prohlubování bezpečnostního pole, klasifikace nejdůležitějších směrů soudobých bezpečnostních studií;
 6. Způsoby zajištění bezpečnosti státu v anarchickém prostředí mezinárodního systému;
 7. Konflikt v mezinárodní politice – klasifikace, složky a průběh;
 8. Druhy násilí, pozitivní a negativní mír;
 9. Řešení konfliktů – eskalační a deeskalační model;
 10. Mezinárodní společenství a násilí, mezinárodní instituce a stabilita mezinárodního řádu;
 11. OSN a kolektivní management konfliktů, role NATO a EU v prevenci a řešení konfliktů;
 12. Závěrečné shrnutí mezinárodní bezpečnostní problematiky, diskuse.
povinně volitelný

Zaměření předmětu:

Studenti budou znát a umět vysvětlit dělení drog, drogové závislosti a prevenci v této problematice. Budou umět popsat a hodnotit trestně-právní úpravu. Interdisciplinární předmět specializačního charakteru, s důrazem na teoretickou i praktickou vyváženost současného stavu naučí studenty vyhledávat a zpracovávat aktuální informace z níže uvedených oblastí: návykových látek (NL), dopingových prostředků (AS, AAS), trestně-právní problematiky, nových trendů v problematice -„NSD“, činnost a zákonná vymezení OČTŘ v proces dokazování v rámci trestního řízení – zaměřeno na důkazní prostředky: analýzy, odborné expertízy a screeningové metody, poohlédnutí na mezinárodní boj proti drogám, organizování a realizování protidrogové politiky v ČR, prevence apod. ¨

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Drogy a společnost – pohled do historie.
 2. Přehled přírodních drog.
 3. Přehled základních druhů syntetických drog, zneužívání léčiv.
 4. Prekurzory, anabolika, doping.
 5. Identifikace OPL v zadržených zásilkách a v biologickém materiálu.
 6. Drogová kriminalita, drogová scéna ve věznicích.
 7. Alkohol a kriminalita.
 8. Právní úprava drogové problematiky v ČR a v EU.
 9. Národní strategie protidrogové politiky vlády ČR na léta 2010-2018.
 10. Vývoj mezinárodní spolupráce od počátku 20. st. po současnost.
 11. Zdravotní a sociální aspekty závislostí.
 12. Přístupy k řešení drogového problému ve vybraných zemích (USA, Švýcarsko, Holandsko).

Chci se přihlásit ke studiu

Napište nám o sobě pár údajů a my se vám do dvou pracovních dnů ozveme zpět s pozvánkou k přijímacímu pohovoru.