Projekt Uplatnění neparametrických metod (DEA, FDH) k analýze a ke komparaci efektivnosti obcí

V rámci programu Éta technické agentury České republiky získala Ambis projekt č. TL01000463 Uplatnění neparametrických metod (DEA, FDH) k analýze a ke komparaci efektivnosti obcí, na jehož řešení se podílí Dopravní fakulta ČVUT v Praze. Aplikačním garantem našeho projektu je Ministerstvo vnitra.

Odpovědný řešitel: prof. Ing. Bojka Hamerníková, CSc. (2/2018 – 7/2020), Ing. Marek Jetmar Ph.D. (8/2020 - 5/2021)

Členové týmu: prof. RNDr. René Wokoun CSc., Doc. RNDr. Juraj Pančík, PhD., Ing. Vladimír Beneš, Ph.D., doc. Ing. Lenka Maličká, PhD., Ing. Jan Kubát, Ph.D., doc. Ing. Michal Plaček, Ph.D., Ing. Mgr. Michal Jeřábek, Ph.D., Ing. Vít Fábera, Ph.D.

Doba trvání: 2018 – 2021

Analýza efektivnosti obcí a jejich komparace jsou důležitým nástrojem veřejných politik a činnosti orgánů veřejné správy (ministerstev, krajů, obcí). Uplatnění neparametrických metod (DEA, FDH) k této analýze je způsob, jak přenést poznatky ekonomické teorie do praxe a přispět ke zkvalitnění rozhodování a řízení ve veřejné sféře. Přínosem projektu pro AG a uživatele bude vypracování metodiky analýzy efektivnosti obcí s využitím IT (software) umožňující efektivnější rozhodování a řízení. Přenos poznatků z ekonomického výzkumu do praxe je jedním z našich cílů.

Tyto poznatky budou uplatněny k inovacím studijních programů a výuky předmětů na Ambis. Výstupy projektu posílí kvalitu veřejných politik. Projekt je zaměřen na 4. oblast Člověk a společenský systém, Výzvy a příležitosti 21. století (29. a 30.).