Proces mobility

Před mobilitou

Kontaktování zahraniční instituce

Oslovení kontaktní osoby, zajištění předběžného souhlasu s pobytem. Případně zajištění pozvánky, která je přílohou přihlášky do výběrového řízení. Účastník zajistí řádné vyplnění přihlášky včetně souhlasu svého vedoucího.

Staff Mobility Agreement (SMA)

Staff Mobility Agreement je smlouva o pobytu mezi účastníkem, vysílající a přijímající institucí. Za AMBIS VŠ podepisuje smlouvu institucionální koordinátor. Účastník vyplní své kontaktní informace, informace o VŠ AMBIS a zahraniční instituci. V dokumentu uvede celkový záměr a účel cesty, program a očekávané výsledky. Podepsaný SMA předloží ke kontrole a k podpisu koordinátorovi na AMBIS VŠ a následně zašle na zahraniční instituci. Pouze na základě trojstranně podepsané SMA je možné pobyt realizovat. Skeny jsou akceptovány.

Účastnická smlouva (ÚS)

Účastnická smlouva je dokumentem mezi účastníkem a AMBIS VŠ. Je podkladem pro vyplacení finanční podpory a obsahuje práva a povinnosti VŠ a účastníka. Podpora tedy může být vyplacena nejdříve po podepsání smlouvy. Účastník podepisuje smlouvu osobně ve dvou originálech (1 pro VŠ a jeden pro účastníka).

Zajištění cestovních dokladů a ubytování

Letenky/jízdenky a ubytování v zahraničí si zajišťují sami účastníci mobility. Cestovní dny musí předcházet a následovat dny pobytové. Pokud tedy pobyt probíhá od 5. 11. do 8. 11., účastník cestuje 4. 11. a následně 9. 11.

Účastník není povinen dodávat koordinátorovi doklady o cestě a ubytování, ale doporučujeme si tyto doklady uschovat (palubní lístek, potvrzení o ubytování).

Pojištění

Účastník je povinen zajistit si cestovní zdravotní a úrazové pojištění po dobu pobytu v zahraničí.

Po mobilitě

Zaměstnanec dodá nejpozději do 5 pracovních dnů Erasmus+ koordinátorovi originál zahraniční institucí podepsaného Potvrzení průběhu mobility - Confirmation of Erasmus+ Staff Mobility.

Zaměstnanec je povinen do 30 dnů od konce mobility vyplnit závěrečnou zprávu (Participant Survey) z pobytu. E-mail s odkazem obdrží po skončení mobility. Pozdní nebo neúplné vyplnění závěrečné zprávy je důvodem pro vrácení finanční podpory z programu Erasmus+.

Další

Zaměstnanci jsou povinni jakékoliv změny neprodleně nahlásit Erasmus koordinátorovi. Změny podléhají souhlasu Erasmus+ koordinátora na Ambis VŠ.

Nesplnění podmínek programu může mít negativní vliv na zaměstnancovy další případné přihlášky do výběrového řízení na mobility Erasmus+.

Při nedodržení délky mobility (zkrácení) bude účastnická smlouva upravena dodatkem a upravena bude také částka finanční podpory. Data v Staff Mobility Agreement, účastnické smlouvě a Potvrzení průběhu mobility (Confirmation of Erasmus+ Staff Mobility) musí být stejná.