Proces mobility

Před mobilitou

Kontaktování zahraniční instituce

Oslovení kontaktní osoby, zajištění předběžného souhlasu s pobytem. Případně zajištění pozvánky, která je přílohou přihlášky do výběrového řízení. Účastník zajistí řádné vyplnění přihlášky včetně souhlasu svého přímého nadřízeného.

Mobility Agreement (MA)

Mobility Agreement je smlouva o pobytu mezi účastníkem, vysílající a přijímající institucí. Za AMBIS VŠ podepisuje smlouvu institucionální koordinátor. Účastník vyplní své kontaktní informace, informace o VŠ AMBIS a zahraniční instituci. V dokumentu uvede celkový záměr a účel cesty, program a očekávané výsledky. Podepsaný MA předloží ke kontrole a k podpisu koordinátorovi na AMBIS VŠ a následně zašle na zahraniční instituci. Pouze na základě trojstranně podepsané MA je možné pobyt realizovat. Skeny jsou akceptovány.

Mobility Agreement for teaching

Mobility Agreement for training

Účastnická smlouva (ÚS)

Účastnická smlouva je dokumentem mezi účastníkem a AMBIS VŠ. Je podkladem pro vyplacení finanční podpory a obsahuje práva a povinnosti VŠ a účastníka. Podpora tedy může být vyplacena nejdříve po podepsání smlouvy. Účastník podepisuje smlouvu osobně ve dvou originálech (1 pro VŠ a jeden pro účastníka).

Zajištění cestovních dokladů a ubytování

Letenky/jízdenky a ubytování v zahraničí si zajišťují sami účastníci mobility. Cestovní dny musí předcházet a následovat dny pobytové. Pokud tedy pobyt probíhá od 5. 11. do 8. 11., účastník cestuje 4. 11. a následně 9. 11. Z těchto cest pak předá Erasmus+ koordinátorovi cestovní dokumenty (palubní lístek, lístek na autobus nebo vlak, či čestné prohlášení o použití osobního vozu). Při nesplnění této podmínky bude dodatkem mobilita zpětně zkrácena tak, aby vyhovovala podmínkám programu Erasmus+ a bude zkrácena také finanční podpora.

Účastník není povinen dodat koordinátorovi doklad o ubytování.

Pojištění

Účastník je povinen zajistit si cestovní zdravotní a úrazové pojištění po dobu pobytu v zahraničí.

Po mobilitě

Zaměstnanec dodá nejpozději do 5 pracovních dnů Erasmus+ koordinátorovi originál zahraniční institucí podepsaného Potvrzení průběhu mobility a originály cestovních dokumentů (palubní lístek, jízdenka na autobus nebo vlak, či čestné prohlášení o použití osobního vozidla).

Zaměstnanec je povinen do 30 dnů od konce mobility vyplnit závěrečnou zprávu (Participant Survey) z pobytu. E-mail s odkazem obdrží po skončení mobility. Pozdní nebo neúplné vyplnění závěrečné zprávy je důvodem pro vrácení finanční podpory z programu Erasmus+.

Další

Zaměstnanci jsou povinni jakékoliv změny neprodleně nahlásit Erasmus koordinátorovi. Změny podléhají souhlasu Erasmus+ koordinátora na Ambis VŠ.

Nesplnění podmínek programu může mít negativní vliv na zaměstnancovy další případné přihlášky do výběrového řízení na mobility Erasmus+.

Víkendy nejsou započítávány do placených dnů mobility. Začátek a konec mobility musí být vždy v pracovní den – první a poslední den, kdy je vyžadována přítomnost pracovníka na pracovišti v zahraničí.

Při nedodržení délky mobility (zkrácení) bude účastnická smlouva upravena dodatkem a upravena bude také částka finanční podpory. Data v Mobility agreement, účastnické smlouvě a Potvrzení průběhu mobility musí být stejná.