Management
cestovní kanceláře

Tříleté bakalářské studium

Školné

od 29 400 Kč
za semestr

Obor

Cestovní
ruch

Lokalita

Praha/Brno

Titul

Bakalář
(Bc.)

Přihlaste se na akademický rok 2024/25!

Zajímá tě cestovní ruch a jeho organizace? 

Pojď toto zaměření studovat k nám a získáš široké spektrum dovedností a znalostí o cestovním ruchu, konkrétně ve správě a řízení cestovní kanceláře. Naučíš se, jak správně vést a řídit cestovní kancelář, včetně správy zaměstnanců, finančního plánování a strategického řízení. Získáš také dovednosti v oblasti marketingu, prodeje a komunikace s klienty.


Uplatnění:

Předměty zaměření:

 • Manažer cestovní kanceláře
 • Cestovní agent
 • Touroperator 
 • Manažer turistické destinace
 • Marketingový specialista
 • Management a ekonomika CK a CA
 • Marketing CK a CA
 • Informační a rezervační systémy
 • Interkulturní komunikace
 • Praktická tvorba produktů CK

Chci se přihlásit ke studiu

Napište nám o sobě pár údajů a my se vám obratem ozveme zpět s pozvánkou k přijímacímu pohovoru.

Kde všude po studiu zaměření nalezneš uplatnění?

Po absolvování zaměření máš širokou škálu možností, kde můžeš pracovat: v cestovních kancelářích a agenturách, na letištích, v hotelovém průmyslu, v kongresovém cestovním ruchu, v rámci event management, průvodcovství v cestovním ruchu, práce v rámci cestovních portálů a webových platforem, v místních turistických organizacích.

Co vše se studiem tohoto zaměření naučíš?

Studium managementu cestovní kanceláře ti poskytne rozsáhlé znalosti o provozování cestovního ruchu a připraví tě na úspěšnou kariéru v této oblasti. Naučíme tě vyvíjet a spravovat cestovní produkty, jako jsou zájezdy, dovolené, lety, hotely a další. Naučíš se analýze trhu, sběru dat, segmentaci cílového trhu a následnému vytvoření a propagaci odpovídajícího cestovního produktu.

Jak poznáš, že jsi to právě ty, komu studium tohoto zaměření půjde skvěle?

Toto zaměření je vhodné pro ty, kteří mají zájem o turismus a organizaci, mají schopnosti pro řízení a vedení lidí ve specifickém prostředí cestovního ruchu.

Nejpopulárnější zaměření

Management
letecké dopravy

Destinační
management

Management
hotelových služeb


Gastronomie

17 studijních oborů
70 zaměření

Zajímá nás názor našich studentů


"Díky spojení teoretických a praktických poznatků na manažerské úrovni je Vysoká škola obchodní a hotelová v Brně výbornou institucí k získání potřebných kompetencí pro orientaci v odvětví hotelnictví, gastronomie nebo cestovního ruchu. Často z této školy osvojené znalosti a dovednosti sám uplatňuji v praxi při jednání s obchodními partnery nebo pro zajištění optimálního fungování společnosti, ve které působím." 
 

- Ing. Michal Veselský, manažer rezervačního systému a cateringu Quality hotel Brno


"Studium jednoznačně doporučuji. Oceňuji zejména zaměření na využití teorie v praxi a lidský přístup přednášejících. Při uskutečňování svých profesních i osobních cílů z něj těžím dodnes."

- Bc. Martin Vajčner, MSc., vinař, majitel vinařství a člen Ústředního kontrolního a zkušebního zemědělského ústavu


VŠOH mi dala skvělé spolužáky, se kterými se potkávám dodnes, ať už soukromě, nebo profesně. Líbilo se mi, že škola byla malá a atmosféra v ní byla domácí a všechno se dalo vyřídit, zařídit a domluvit bez potřeby běhat po různých katedrách různě po městě. Skvělí učitelé mě ovlivnili svým poctivým přístupem a zápalem jak akademicky, tak lidsky, a byla opravdu radost vnímat, co se snaží předat. Vzpomínám na VŠOH pozitivně.

- Ing. Lukáš Šinogl, ředitel hotelu Unique Beach Resort Zanzibar

Jaké je studium na Ambisu? Podívejte se na referenční stránku.

Balíček online podpory

Jako student kombinované formy máte možnost zakoupit si balíček online podpory, díky kterému dostanete přístup k dodatečným studijním materiálům a dalším výhodám pro lepší zvládnutí studia. 

Garant oboru

doc. Ing. Alžbeta Kiráľová, Ph.D. 

„Působím jako expertka pro EISMEA COSME, Erasmus + EACEA, EAPAA, VEGA, TAČR a Silverlight. Zastupuji Ambis v mezinárodních organizacích a sítích cestovního ruchu, jako jsou UNWTO, ATLAS, NECSTouR, WTN. 

Mým zaměřením je marketing a management cestovního ruchu. Pracovala jsem v cestovní kanceláři, hotelu a na nejvyšších manažerských pozicích v oblasti marketingu ve slovenských, amerických a německých nadnárodních korporacích se zaměřením na služby. Tyto zkušenosti mohu studentům předat v rámci výuky.“

Kde mohu realizovat praxe?


Získejte slevu na přihlášku 490Kč

Nechte nám na sebe e-mail a zaplatíme za vás poplatek za přijímací řízení.

Orientační studijní plán

Podívejte se, jaké předměty vás čekají od prvního do šestého semestru
a co v nich budete probírat. Pokud vám nebude něco jasné, napište nám.

Název předmětu
Způsob ukončení
Typ předmětu

1. Semestr

zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Seznámit studenty se základními ekonomickými kategoriemi, veličinami a modely ekonomické teorie jako teoretickým základem studia navazujících ekonomických a manažerských disciplín. Studenti si osvojí základní ekonomické teoretické přístupy pro individuální rozhodování při řešení problémů v hospodářské praxi. Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti rozumět principům rozhodování ekonomických subjektů na mikroekonomické úrovni a klíčovým faktorům ovlivňujícím makroekonomickou rovnováhu.

Obsah předmětu:

 1. Úvod, metody, vybrané základní pojmy.
 2. Rozhodování domácností na trzích výrobků a služeb.
 3. Rozhodování firem na trzích výrobků a služeb.
 4. Rozhodování domácností a firem na trhu práce.
 5. Problémy tržního mechanismu, tržní selhání.
 6. Měření makroekonomické výkonnosti. Spotřeba vlády.
 7. Spotřeba domácností (rozhodování o spotřebě a úsporách).
 8. Investice firem (rozhodování o investicích)
 9. Zahraniční obchod. Měnový kurz.
 10. Trh peněz a cílování inflace.
 11. Agregátní poptávka a agregátní nabídka.
 12. Analýza ekonomiky z pohledu různých časových horizontů.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty s odbornou terminologií používanou v cestovním ruchu, s funkcemi cestovního ruchu a poukázat na možnosti rozvoje podnikání v této oblasti, objasnit význam cestovního ruchu pro rozvoj národní a regionální ekonomiky, seznámit s organizací cestovního ruchu, aktuální politikou cestovního ruchu a nástroji podpory rozvoje cestovního ruchu v ČR. Předmět využívá případové studie a dobré příklady z praxe (best practices). Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni orientovat se v problematice cestovního ruchu jako společensko-ekonomického fenoménu, posoudit faktory rozvoje cestovného ruchu a rozlišovat jeho základné druhy a formy, hodnotit cestovní ruch jako systém, porozumět struktuře a vnějšímu okolí, aplikovat poznatky získané studiem v praxi cestovního ruchu, vytvořit racionální obsah seminární práce o vybraném problému cestovného ruchu.

Osnova:

 1. Cestovní ruch jako interdisciplinární jev. Objasnění požadavků k úspěšnému zakončení předmětu. Seznámení se studijní literaturou. Vývoj poznání a podstata cestovního ruchu. Cestovní ruch jako předmět zkoumání různých vědných disciplín (geografie CR, sociologie CR, kulturní antropologie, psychologie CR, pedagogika CR, ekonomie CR). Teorie cestovního ruchu.
 2. Cestovní ruch jako sociálně-ekonomický systém, jeho struktura a okolí. Cestovní ruch jako systém a jeho struktura – subjekt a objekt cestovního ruchu. Okolí systému cestovního ruchu (politické, ekonomické, sociální, kulturní, technologické a ekologické prostředí).
 3. Klasifikace cestovního ruchu. Klasifikace cestovního ruchu podle druhů a forem. Obsah a podmínky základných druhů a forem cestovního ruchu.
 4. Vývoj cestování a cestovního ruchu. Náčrt historie cestování a cestovního ruchu. Základní motivy cestování ve starověku a středověku. Cestovní motivy v novověku. Novodobý cestovní ruch v Evropě. Osobitosti vývoje cestovního ruchu v Čechách.
 5. Trh cestovního ruchu. Podstata trhu cestovního ruchu, jeho charakteristika a osobitosti.
 6. Poptávka po cestovním ruchu a činitelé, které ji ovlivňují. Poptávka po cestovním ruchu. Motivace, potřeby. Činitele ovlivňující poptávku po cestovním ruchu – ekonomické, demografické, sociální, psychologické, ekologické, technologické, politické a administrativní. Subjekt cestovního ruchu jako představitel poptávky a jeho typologie.
 7. Nabídka cestovního ruchu a činitelé, kteří ji ovlivňují. Nabídka cestovního ruchu – primární, sekundární. Činitelé ovlivňující nabídku v cestovním ruchu. Produkt cestovního ruchu – osobitosti, tvorba, distribuce.
 8. Podniky a instituce cestovního ruchu. Podniky cestovného ruchu a jejich osobitosti. Typologie podniků. Organizace destinačního managementu. Asociace cestovního ruchu. Orgány koordinace cestovního ruchu.
 9. Služby v cestovním ruchu a jejich klasifikace. Podstata služeb a jejich osobitosti v cestovním ruchu – proces poskytování služeb, znaky služeb, klasifikace služeb. Kvalita služeb cestovního ruchu.
 10. Hospodářské a sociální účinky cestovního ruchu. Hospodářské funkce (a efekty) cestovního ruchu – příjmy a multiplikační efekt, tvorba hodnoty a vliv na HDP, faktor zaměstnanosti, faktor regionálního rozvoje, faktor platební bilance. Sociální a kulturní funkce cestovního ruchu.
 11. Politika CR. Podstata politiky cestovního ruchu. Státní politika cestovního ruchu v ČR, MMR, legislativní úprava, finanční, metodická a marketingová podpora cestovního ruchu, agentura Czechtourism. Mezinárodní organizace cestovního ruchu. Význam členstva ČR v mezinárodních organizacích cestovního ruchu. Případová studie – přednáška odborníka z praxe.
 12. Rozvoj cestovního ruchu ve světě a v ČR. Mezinárodní cestovní ruch. Cestovní ruch v ČR. Vliv globalizace a integrace na cestovní ruch.
zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je naučit studenty základním pravidlům tvorby odborného textu. Předmět se zaměřuje na osvojení si zásad odborné práce při zpracování vybraného odborného tématu na základě vyhledání, selekce a utřídění zdrojů a využití získaných znalostí z dosavadního studia včetně dovednosti jejich samostatné aplikace při řešení konkrétního problému. Studentům budou předány zásady tvorby odborné práce, práce s literaturou a dalšími prameny a informačními zdroji. Předmět rozvíjí schopnosti studentů při výběru tématu, určení cílů, metod a postupů odborné práce. Prakticky si vyzkouší metody efektivního učení a práci s odborným textem.

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni: • efektivně vyhledávat a třídit zdroje; • definovat základní charakteristiky odborného textu; • znát metody a formy citování; • vyhnout se problematice plagiátorství; • vybrat vhodné metody zpracování odborného textu; • určit kvalitu zdrojů a umět poznat, kdy se jedná o kvalitní zdroj; • dle předem definovaných kritérií vyhledat a použít relevantní zdroje; • vytvořit text, jehož veškeré atributy odpovídají charakteristikám požadovaného odborného textu.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do tvorby odborných textů
 2. Tvorba a zásady psaní odborných textů
 3. Stylistické, gramatické a typografické zásady
 4. Citace I. - styly, forma a způsoby citování
 5. Citace II. - praktické příklady a využití
 6. Plagiátorství
 7. Práce s tématem
 8. Způsoby vyhledávání informací
 9. Elektronické informační zdroje
 10. Hodnocení zdrojů a informací, etika vědecké práce
 11. Kritické myšlení v práci s informacemi
 12. Publikování a prezentace informací

Cíl předmětu:

Seznámit studenty se základními výpočetními a statistickými postupy a možnostmi jejich využití v ekonomii, investování a rozhodování. Představit studentům možnosti matematické analýzy a prezentace statistických dat vhodné pro praxi v rámci zaměření studijního programu.

Obsah předmětu:

 1. Číselné obory: reprezentace čísel, operace s čísly, znázornění reálného čísla nebo jeho aproximace na číselné ose. Množiny: intervaly reálných čísel a operace s nimi, znázornění na číselné ose.
 2. Proměnná a výrazy: zavedení, definiční obor a nulové body výrazu, úpravy výrazů včetně dělení mnohočlenů, modelování reálné situace pomocí výrazů. Lineární rovnice a nerovnice: řešení lineárních rovnice a nerovnice s jednou neznámou, součinový a podílový tvar.
 3. Kvadratické rovnice a nerovnice, rovnice vyššího řádu o jedné neznámé.
 4. Soustavy rovnic: sčítací a dosazovací metoda, využití matic a determinantů při řešení soustav lineárních rovnic, Cramerovo pravidlo, Gaussova eliminační metoda.
 5. Funkce jedné reálné proměnné: zavedení pojmu, definiční obor, obor hodnot, graf funkce, základní vlastnosti funkcí, elementární funkce. První derivace funkce a její význam.
 6. Kombinatorika. Úvod do teorie pravděpodobnosti. Klasická definice pravděpodobnosti, podmíněná pravděpodobnost.
 7. Popisná statistika. Charakteristiky polohy a variability. Grafická reprezentace popisných statistik.
 8. Náhodné jevy. Věta o násobení a sčítání pravděpodobnosti. Náhodné veličiny. Popis rozdělení pravděpodobností náhodných veličin. Charakteristiky jednorozměrných náhodných veličin.
 9. Základní pravděpodobnostní rozdělení. Náhodný výběr, výběrová zjišťování.
 10. Úvod do matematické statistiky, základní pojmy. Základy teorie statistických odhadů.
 11. Testování statistických hypotéz. Úlohy pro výběry z normálního a alternativního rozložení.
 12. Úvod do jednoduché a vícenásobné regresní analýzy.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Předmět obsahuje poznatky z veřejné správy, její struktury, organizace, řízení, rozhodování, hospodaření, poznatky správního práva a další legislativy ve vazbě na problematiku veřejné správy, součástí předmětu jsou též aspekty EU. Posluchači se seznámí s teoretickými a zejména s praktickými aspekty fungování veřejné správy (obecně a zejména ve vztahu k samosprávám); s jejím hospodařením a správou; se subjekty, s rozhodováním a vztahy; se správní vědou a relevantní legislativou; s organizační výstavbou veřejné správy, s veřejnou službou a rolí úředníků ve veřejné správě. Dále se posluchači seznámí s problematikou úkolů a cílů veřejné správy, s rozhodováním uvnitř tohoto systému a s fenoménem efektivnosti veřejné správy. Posluchači se též seznáme s relevantními aspekty těchto témat ve vazbě na EU.

Obsah předmětu:

 1. Pojem a charakteristika veřejné správy, subjekty veřejné správy.
 2. Správní věda, veřejné politiky, relevantní legislativa.
 3. Reformy a modernizace veřejné správy v ČR a EU.
 4. Organizace veřejné správy – státní správa, samospráva (obce, kraje), přenesený výkon státní správy.
 5. Zaměstnanci ve veřejné správě, problematika korupce a etiky.
 6. Úkoly a cíle veřejné správy – pojetí, obsah a systematika úkolů veřejné správy, transformace úkolů veřejné správy do organizačních struktur, plánování úkolů veřejné správy, problémy plynoucí z nárůstu úkolů.
 7. Rozhodování a analýza ve veřejné správě (obecně, ve vazbě na samosprávu).
 8. Hospodaření ve veřejné správě, správa majetku.
 9. Veřejné služby, veřejné projekty a veřejné zakázky.
 10. Kontrola a hodnocení veřejné správy – obecně, jednotlivá kritéria (efektivnost, hospodárnost, účelnost).
 11. Přednáška odborníka z praxe: Efektivnost a dostupnost veřejné správy – praktické problémy.
 12. Problematika EU, mezinárodní a nadnárodní organizace a veřejná správa.
zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je prohloubit a rozšířit znalost anglické odborné terminologie a mluveného projevu v oblasti cestovního ruchu. Spolu s upevňováním a prohlubováním jazykových dovedností v oblasti gramatiky a běžné frazeologie si studenti osvojí jejich adekvátní a efektivní uplatňování v různých situacích v organizacích destinačního managementu, provozu cestovních agentur, cestovních kanceláří, hotelnictví a průvodcovství. Po absolvování předmětu bude student schopen komunikovat na téma cestovní ruch a reagovat na běžné situace v oblasti cestovního ruchu.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do cestovního ruchu. Dovolená a oblíbené lokality.
 2. Marketing v cestovním ruchu.
 3. Příprava zájezdu.
 4. Doprava a cestovní ruch.
 5. Jednání s klientem.
 6. Ubytování.
 7. Vyřizování stížností.
 8. Oblíbené destinace cestovního ruchu.
 9. Příprava nové destinace.
 10. Aktivity návštěvníků v destinaci.
 11. Průvodce.
 12. Zeměpisné rysy.
 13. Plán poznávacího zájezdu.

2. Semestr

zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Zprostředkovat informace o ekonomických souvislostech rozvoje cestovního ruchu na různých úrovních řízení a politice cestovního ruchu jako východiska řízení a dosahováni užitku v cestovním ruchu. Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni použít osvojené znalosti při hodnocení ekonomických a sociálních účinků cestovního ruchu v podmínkách společensky odpovědného chování podnikatelského a veřejného sektoru, budou kompetentní kriticky posoudit účinky cestovního ruchu na ekonomiku a společnost z hlediska cílů jeho rozvoje a politiky státu v cestovním ruchu, a to i z hlediska politiky EU v cestovním ruchu, používat elementární metody hodnocení účinků cestovního ruchu vzhledem k jeho ekonomické funkci a konečný (hodnotový a užitkový) efekt cestovního ruchu, analyzovat statistické údaje o domácím, zahraničním a mezinárodním rozvoje cestovního ruchu z hlediska různých přístupů a potřeb soukromého a veřejného sektoru, aplikovat získané poznatky při hledání a hodnocení účinků rozvoje cestovního ruchu, pracovat na různých stupních podnikové sféry, kde dokáže posuzovat ekonomické aspekty cestovního ruchu z hlediska politiky cestovního ruchu na národní úrovni a politiky EU v cestovním ruchu.

Obsah předmětu:

 1. Předmět a metodologie ekonomiky cestovního ruchu.
 2. Cestovní ruch jako ekonomická činnost a jeho kvantifikace.
 3. Satelitní účet cestovního ruchu
 4. Funkce a specifika trhu cestovního ruchu
 5. Poptávka a nabídka v cestovním ruchu
 6. Rovnováha na trhu cestovního ruchu
 7. Podniky cestovního ruchu
 8. Strategie rozvoje produktu a podnikatelský plán podniků cestovního ruchu
 9. Řízení lidských zdrojů v cestovním ruchu
 10. Ekonomika a řízení regionálního cestovního ruchu
 11. Politika státu v cestovním ruchu; podstata, obsah, cíle a nástroje státní politiky. Model politiky cestovního ruchu států OECD.
 12. Politika Evropské unie v cestovním ruchu. Politika státu v cestovním ruchu v České republice a na Slovensku.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy z managementu v relaci k řízenému systému. Předmět poskytuje posluchačům základní znalosti a dovednosti pro řízení organizací. Vytváří základy pro návazné studium zejména manažersky orientovaných předmětů.

Obsah předmětu:

 1. Pojetí managementu, vymezení základních pojmů.
 2. Historické kořeny managementu, vývoj a hlavní rozvojové směry v minulosti a současnosti.
 3. Školy managementu.
 4. Profil a osobnost manažera. Styly manažerské práce.
 5. Rozhodovací procesy.
 6. Plánování.
 7. Organizování.
 8. Motivování a stimulace zaměstnanců. Řízení lidských zdrojů.
 9. Kontrola.
 10. Procesní management.
 11. Komunikace a vyjednávání, stres management.
 12. Etické řízení podniku, employer branding a aktuální trendy v managementu.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je navázat na problematiku základů účetnictví a propojit je s podnikovou ekonomikou tak, aby byli schopni porozumět existenci a principu fungování podnikatelských subjektů v České republice. Předmět je zaměřen na vymezení majetku a zdrojů jeho krytí, jejich oceňování, funkci v rámci ekonomické činnosti podniku a zobrazení v rámci koloběhu těchto prostředků. Hlavní důraz je kladen na prezentaci informací v podobě účetních výkazů pro potřeby uživatelů. Studenti získají informace pro výběr optimální právní formy podnikání a o majetkové a kapitálové struktuře podniku jako důležitých faktorech pro úspěšné fungování podnikatelského subjektu. Význam oceňování majetku a závazků pro účetní výkaznictví. Vzhledem k zaměření studia je důležité, aby posluchači plně porozuměli především výstupům z finančního účetnictví v podobě výkazů, které se používají v ČR, neboť je možné předpokládat, že budou po ukončení studia aktivními uživateli účetních informací jiných účetních jednotek (dotace, výběrová řízení na zakázky apod.).

Obsah předmětu:

 1. Podstata podniku a podnikání, okolí podniku.
 2. Majetková a kapitálová struktura podniku.
 3. Zachycování hospodářské činnosti podniku.
 4. Náklady, jejich klasifikace a výnosy podniku.
 5. Současný funkční model účetnictví pro podnikatele v ČR.
 6. Dlouhodobý majetek. Hodnocení jeho využití.
 7. Zásoby. Řízení zásob.
 8. Účtování o finančním majetku. Zúčtovací vztahy. Cash Flow.
 9. Zdroje krytí majetku a účtování o nich.
 10. Účetní závěrka a uzávěrka.
 11. Finanční plánování.
 12. Externí přednáška: Funkce a náplň práce ekonoma, využití informací pro ekonomické rozhodování, řízení a hodnocení.
zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Studenti si osvojí pokročilé zásady a metody odborné práce, práci s tématem a zejména se zaměří na výběr metod výzkumné části své kvalifikační práce. Studenti zvládnou koncipovat a samostatně napsat odborný text ve formě zadání bakalářské práce, dále budou umět relevantně využívat odborné zdroje s ohledem na téma práce a pracovat s adekvátními výzkumnými metodami a nástroji řešící odborný problém tématu budoucí bakalářské práce. Budou schopni rozlišit výhody kvalitativního a kvantitativního způsobu výzkumu, budou znát základní nástroje těchto výzkumů a budou schopni je vhodně použít. Studenti se naučí kriticky pohlížet na svůj odborný text a budou konzultovat postup vzniku zadání bakalářské práce. Zpracováním zadání bakalářské práce studenti se dobře připraví na vlastní psaní bakalářské práce a na obhajobu své bakalářské práce před odbornou komisí.

Student bude po absolvování předmětu schopen:

 1. definovat a konkretizovat téma práce;
 2. zpracovat Zadání závěrečné práce;
 3. vyhledat a zhodnotit relevantní zdroje k tématu;
 4. zvolit a umět použít vhodnou metodologii zpracování empirické části práce;
 5. začít pracovat na textu své práce dle šablony.

Obsah předmětu:

 1. Metody získávání zdrojů, dat a informací.
 2. Čtení odborného textu, rešerše, kritika pramenů, zásady interpretace dat, vědecká fakta.
 3. Používání zdrojů a jejich citace, zásady správného citování, nejčastější chyby v citacích. Obecná pravidla pro bibliografické citace podle normy ČSN ISO 690.
 4. Metodologie sociologického výzkumu, kvalitativní a kvantitativní metody.
 5. Vybrané výzkumné metody a techniky vhodné pro zpracování bakalářské práce.
 6. Obsahová strukturalizace a hierarchizace textu a hlavních částí bakalářské práce.
 7. Vnitřní podoba bakalářské práce a stylistika.
 8. Charakteristika jednotlivých základních částí bakalářské práce.
 9. Vnější podoba bakalářské práce, formální náležitosti.
 10. Time management. Efektivní časový plán postupu prací při zpracovávání bakalářské práce.
 11. Prezentace bakalářské práce, příprava na diskusi a rozpravu v rámci obhajoby bakalářské práce.
 12. Skupinové a individuální konzultace, prezentace průběžných výsledků.
zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je prohloubit a rozšířit znalost anglické odborné terminologie a mluveného projevu v oblasti cestovního ruchu a služeb leteckého provozu. Spolu s upevňováním a prohlubováním jazykových dovedností v oblasti gramatiky a běžné frazeologie si studenti osvojí jejich adekvátní a efektivní uplatňování v různých situacích v organizacích destinačního managementu, provozu cestovních agentur, cestovních kanceláří, hotelnictví a průvodcovství. Po absolvování předmětu bude student schopen komunikovat na téma cestovní ruch a reagovat na běžné situace v oblasti cestovního ruchu, orientovat se v historickém kontextu cestovního ruchu.

Obsah předmětu:

 1. Trendy v cestovním ruchu. Historie a současnost.
 2. Popis grafů. Analýza statistik.
 3. Propagace a reklama v cestovním ruchu.
 4. Efektivní webové stránky.
 5. Vytváření hotelové značky.
 6. Současné trendy v hotelovém ubytování.
 7. Podnikatelský záměr.
 8. Trvale udržitelný rozvoj.
 9. Dopady a vlivy cestovního ruchu – na společnost.
 10. Dopady a vlivy cestovního ruchu – na přírodu.
 11. Obchodní jednání.
 12. Letecká doprava. Provoz na letišti.
 13. Jednání s klientem (cestujícím).

3. Semestr

zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Student by si měl osvojit orientaci v české a evropské právní úpravě i v hlavních vývojových tendencích otázek souvisejících s cestovním ruchem. Právo cestovního ruchu je pozoruhodnou ukázkou moderního a dosud zdaleka nestabilizovaného právního institutu. Cílem předmětu je porozumět komplikovaným a velmi moderním právním institutům v cestovním ruchu, jako je např. ochrana zákazníků u zájezdů nebo u timeshare. Studenti získají znalosti právní úpravy ve vztahu k cestovnímu ruchu, kterou lze rozdělit na několik skupin: 1. Předpisy obchodního a občanského práva týkající se přímo právní úpravy cestovního ruchu, 2. předpisy soukromého práva, které se týkají i cestovního ruchu, tedy hlavně fungování cestovních kanceláří a agentur (především o živnostenský zákon a také zákon o obchodních korporacích), 3. speciální veřejnoprávní předpisy týkající se cestovního ruchu (například zvláštní místní poplatky, normy v zásadě stavební určující kategorizaci ubytovacích zařízení a připravovaná norma k územní organizaci turismu na základě certifikace organizací destinačního managementu), 4. veřejnoprávní normy obvykle ze správního práva související s cestovním ruchem (jejich množství je velmi vysoké a jde o až pozoruhodně rozmanité problémy, jako je památková péče, ochrana přírody, doprava, ale i speciálnější problémy jako je vydávání cestovních dokladů, vinařství, lázeňství.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do předmětu, nastínění hlavních problémů a jejich dosavadního odborného zpracování.
 2. Charakter českého právního systému.
 3. Systematika práva, mezinárodní a evropské právo.
 4. Odvětví soukromého práva.
 5. Odvětví veřejného práva.
 6. Obchodní právo, živnostenský zákon a cestovní ruch.
 7. Význam a rozbor zákona č 159/1999 Sb.
 8. Smlouvy v občanském zákoníku z hlediska cestovního ruchu - zejména smlouva o zájezdu.
 9. Timeshare – jeho koncepce a vývoj.
 10. Instituty správního práva a cestovní ruch (připravovaný zákon o podpoře rozvoje cestovního ruchu a destinační management, památková péče, aj.).
 11. Vývoj právní úpravy cestovního ruchu a dlouhodobé problémy praxe.
 12. Aktuální právní a praktické problémy cestovního ruchu.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Hlavním cílem předmětu je poskytnout studentům vhled do problematiky vztahu mezi prostředím, společností a aktivitami cestovního ruchu. Předmět studenty seznámí jak s idiografickou koncepcí geografie, především pomocí zaměření se na unikátní charakteristiky destinací, tak s nomotetickým poznáním, které akcentuje univerzální charakteristiky jevů, událostí a procesů v cestovním ruchu. Tedy kromě poznávacích postupů popisné geografie cestovního ruchu vysvětlující otázky jako „kde co leží“, budou studenti schopni porozumět příčinám prostorového rozložení aktivit cestovního ruchu a důsledkům této lokalizace – sociální, kulturní, ekonomické, environmentální a politické.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do problematiky geografie cestovního ruchu I – základy (humánní) geografie jako vědy.
 2. Úvod do problematiky geografie cestovního ruchu II – cestovní ruch jako předmět a objekt výzkumu (základní koncepty, teorie, vývoj).
 3. Úvod do problematiky geografie cestovního ruchu III – výzkum v geografii cestovního ruchu, formy a druhy cestovního ruchu, potenciál a předpoklady cestovního ruchu.
 4. Ekonomický, politický a demografický rozměr cestovního ruchu.
 5. Socio kulturní a environmentální rozměr cestovního ruchu.
 6. Časoprostorový rozměr cestovního ruchu.
 7. Druhé bydlení.
 8. Regionální geografie cestovního ruchu I – Česko.
 9. Regionální geografie cestovního ruchu II – Evropa.
 10. Regionální geografie cestovního ruchu III – svět (vyjma Evropy).
 11. Speciální téma I: nadměrný cestovní ruch a cestovní ruch v době pandemie.
 12. Speciální téma II: nové typy turistických atraktivit.

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenty znalostmi z oblasti informačních a rezervačních systémů využívaných v různých oblastech cestovního ruchu. Informační a rezervační systémy v rámci cestovního ruchu není vhodné oddělovat, protože se navzájem doplňují. Studentům budou představeny konkrétní informační a rezervační systémy pro cestovní ruch, které jsou dostupné na trhu a smyslem kterých je organizační a datové propojení subjektů cestovního ruchu. Studenti získají znalosti o globálních družicových polohových systémech a využití satelitní navigace v cestovním ruchu. Dále budou seznámeni s geografickými informačními systémy (GIS) a internetovými a mobilními aplikacemi. Na základě úspěšného absolvování předmětu budou studenti schopni formulovat požadavky na informační a rezervační systém v cestovním ruchu a vhodný vybrat.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do terminologie informačních a rezervačních systémů v cestovním ruchu.
 2. Informační a rezervační systémy pro cestovní ruch a jejich členění.
 3. GIS (kartogram, kartodiagram)
 4. Základy GPS, navigace, aplikace pro navigace.
 5. Rezervační systémy v cestovních kancelářích.
 6. Hotelové rezervační systémy.
 7. Globální distribuční systémy.
 8. Mobilní technologie a jejich využití v cestovním ruchu.
 9. Internetové a mobilní aplikace v cestovním ruchu.
 10. Tvorba 3D modelů pro využití v cestovním ruchu.
 11. Využití informačních technologií v CRM a marketingovém průzkumu.
 12. Trendy v informačních a rezervačních technologiích v cestovním ruchu.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je získání a prohloubení teoretických a praktických znalostí v oblasti marketingu zboží a služeb. Hlavní důraz bude kladen na poznání praktické stránky problematiky ve vztahu k sociálně-ekonomickému řízení podniku, města či regionu. Po úspěšném absolvování předmětu studenti budou schopni aplikovat principy marketingu v praxi, uskutečnit analýzu vnitřního i vnějšího okolí firmy, vybrat cílový trh, sestavit marketingovou strategii včetně marketingového mixu, připravit průzkum trhu a realizovat ho.

Obsah předmětu:

 1. Podstata marketingové filosofie. Marketingová koncepce a její vývoj. Holistická koncepce marketingu.
 2. Marketing a globalizace.
 3. Hybné síly v marketingovém okolí podniku a jejich dopad na postavení zákazníka. Vztahový marketing.
 4. Strategický marketingový proces. Vize, mise, marketingový plán.
 5. Nástroje situační analýzy.
 6. Segmentace trhu, cílený marketing a positioning.
 7. Postavení marketingového výzkumu ve firmě. Marketingový výzkum jako proces. Realizace marketingového výzkumu. Přednáška odborníka z praxe – případová studie.
 8. Marketingový mix. 4P, 5P, 4C.
 9. Tvorba produktu. Životní cyklus produktu.
 10. Cenová politika. Distribuční politika. E-commerce.
 11. Marketingová komunikace. Komunikační mix. On–line komunikace.
 12. Nové trendy v marketingu.
zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je prohloubit a rozšířit znalost anglické odborné terminologie a mluveného projevu v oblasti cestovního ruchu. Spolu s upevňováním a prohlubováním jazykových dovedností v oblasti gramatiky a běžné frazeologie si studenti osvojí jejich adekvátní a efektivní uplatňování v různých situacích v organizacích destinačního managementu provozu cestovních agentur, cestovních kancelář, hotelnictví a průvodcovství. Po absolvování předmětu bude student schopen komunikovat na téma cestovní ruchu a reagovat na běžné situace v oblasti cestovního ruchu a podnikové ekonomiky a orientovat se v hotelnictví.

Obsah předmětu:

 1. Změna pracoviště. Žádost o zaměstnání.
 2. Dárkové předměty.
 3. Týmová práce.
 4. Globální myšlení.
 5. Podnikové finance a investice.
 6. Nábor. Kariérní růst a produktivita práce.
 7. Rozvoj lidských zdrojů.
 8. Uvedení nového výrobku na trh.
 9. Na veletrhu.
 10. Persvazivní komunikace.
 11. Zakládání a financování podniku.
 12. Evropský trh.
 13. Představení podniku.

4. Semestr

Cíl předmětu:

Cíle předmětu je naučit studenty využívat standardy kvality v současném hotelnictví a způsob fungování jednotlivých úseků hotelového provozu (v hotelech, v hotelových řetězcích a společnostech) a v gastronomických provozovnách. Znalosti: studenti předmětu budou umět definovat standardy využívané v hotelnictví, dovedou vysvětlit principy procesního řízení hotelových služeb v konkurenčním prostředí, s vymezením se specializací vlastního hotelového portfolia produktů. Dovednosti: studenti předmětu dovedou efektivně využívat aktuální informace s využitím ICT a budou schopni aplikovat odborné standardy a metodiku HotelStars.

Obsah předmětu:

 1. Historie a vývoj ubytovacích služeb.
 2. Vývoj gastronomie a stravovacích služeb.
 3. Ubytovací služby – význam, funkce, kategorie, klasifikace.
 4. Stravovací služby – význam, funkce, typologie, standardy.
 5. Organizace a řízení v hotelech, ubytovacích a stravovacích zařízeních.
 6. Ubytovací úsek – front office, housekeeping a navazující služby.
 7. Stravovací úsek – nabídka (pokrmy, nápoje, menu), prodej.
 8. Marketing v ubytovacích a stravovacích zařízeních.
 9. Integrační procesy v hotelnictví.
 10. Řízení kvality v ubytovacích a stravovacích službách.
 11. Environmentální přístup v řídících procesech v ubytovacích a stravovacích zařízeních.
 12. Informační technologie v ubytovacích a stravovacích zařízeních.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty s odbornou terminologií používanou v řízení destinací cestovního ruchu, s funkcemi a postavením organizací destinačního managementu v ČR, poukázat na možnosti vytváření a rozvoje destinací cestovního ruchu, objasnit význam destinací cestovního ruchu pro rozvoj národní a regionální ekonomiky. Předmět využívá četných případových studií a dobré příklady z praxe (best practices). Po absolvování předmětu bude student schopen orientovat se v zásadách a principech marketingu a řízení destinace CR, uskutečnit segmentaci trhu a pozicionování, sestavit marketingový mix destinace, sestavit marketingový plán pro destinaci, orientovat se v současných trendech marketingu a řízení destinací v ČR a v zahraničí, využívat informační technologie v marketingu a řízení destinace, aplikovat principy udržitelnosti rozvoje cestovního ruchu v destinaci, uskutečnit marketingovou analýzu destinace, analyzovat, kontrolovat a hodnotit úspěšnost využití marketingových nástrojů v řízení destinace, orientovat se v aktuální problematice řízení destinací v EU, orientovat se v principech vytváření a legislativě ovlivňující vytváření organizací destinačního managementu (DMO), orientovat se v principech vytváření sítí (networking) mezi veřejným, soukromým a neziskovým sektorem.

Obsah předmětu:

 1. Vytváření destinací CR. Objasnění požadavků k úspěšnému zakončení předmětu. Seznámení se studijní literaturou.
 2. Koncept managementu a organizace destinace.
 3. DMO. Governance a leadership v destinaci – případová studie – přednáška odborníka z praxe.
 4. Partnerství v destinaci. Vztahy se zájmovými skupinami (stakeholders) a residenty.
 5. Řízení udržitelného cestovního ruchu v destinaci.
 6. Konkurenceschopnost destinace a její měření.
 7. Sociologický výzkum, zkoumání spokojenosti a loajality návštěvníků.
 8. Tvorba strategií a regionálních plánů v destinacích CR.
 9. Chování návštěvníků v cestovním ruchu.
 10. Řízení rizik a krizí v destinaci.
 11. Řízení návštěvnických toků v destinaci. Overtourism.
 12. Trendy a výzvy pro destinace CR a DMO.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Student získá základní teoretické znalosti z oblasti účetnictví, bude seznámen se současnou právní úpravou účetnictví pro podnikatele v České republice. Hlavní důraz je kladen na základní účetní operace na účtech rozvahových, vznik nákladů a výnosů, vznik a vykázání výsledku hospodaření, což je společné pro všechny světově respektované účetní systémy. Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni zachytit běžné hospodářské operace vyskytující se v malých a středních podnicích, sestavit účetní závěrku, dále bude umět využívat informace obsažené v účetních výkazech pro účely řízení a rozhodování.

Obsah předmětu:

 1. Podstata a význam účetnictví. Nástroje účetnictví.
 2. Bilanční teorie. Bilance: funkce a obsah. Odvození rozvahových účtů, otevírání účtů.
 3. Náklady a výnosy. Účetní dokumentace, chronologie, systematika.
 4. Kontrola správnosti účetních zápisů. Uzavírání účetních knih. Výkaznictví, Výkaz zisku a ztrát: struktura a možnosti uspořádání.
 5. Dlouhodobý majetek (rozpoznání, oceňování, vykazování), způsoby pořizování dlouhodobého majetku,
 6. Dlouhodobý majetek (vyjádření opotřebení, způsoby vyřazování a jejich účtování a vykazování).
 7. Zásoby nakupované (definice, členění, rozpoznání, oceňování, účtování způsob A, B).
 8. Finanční majetek (pokladna, bankovní účet, peníze na cestě, finanční majetek dlouhodobý, krátkodobý).
 9. Dodavatelsko-odběratelské vztahy, účtování DPH, účtování závazků a pohledávek vůči zaměstnancům.
 10. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky, rezervy.
 11. Proces účetní uzávěrky.
 12. Účetní závěrka.
zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je prohloubit a rozšířit znalost anglické odborné terminologie a mluveného projevu v oblasti cestovního ruchu. Spolu s upevňováním a prohlubováním jazykových dovedností v oblasti gramatiky a běžné frazeologie si studenti osvojí jejich adekvátní a efektivní uplatňování v různých situacích v organizacích destinačního managementu, provozu cestovních agentur, cestovních kanceláří, hotelnictví a průvodcovství. Po absolvování předmětu bude student schopen komunikovat na téma cestovní ruch a reagovat na běžné situace v oblasti cestovního ruchu, orientovat se v oblasti hotelnictví a gastronomie.

Obsah předmětu:

 1. Kulturní dědictví.
 2. Popis památky UNESCO.
 3. Marketing akcí požádaných pro zákazníky (event.).
 4. Management akcí pořádaných pro zákazníky (event.)
 5. Smlouvy.
 6. Zaměstnání v cestovním ruchu.
 7. Profesionální dovednosti v cestovním ruchu.
 8. Řízení lidských zdrojů.
 9. Gastronomie. Kulinární cestovní ruch.
 10. Plánování gastronomického zájezdu.
 11. Rizika. Předcházení rizikům.
 12. Jak se vyrovnat s krizí. Pojištění.
 13. Credit Test.
zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Náplní předmětu je příprava bakalářské práce ve stanoveném rozsahu pod vedením vedoucího práce. Student má za povinnost během přípravy práce konzultovat s vedoucím práce prostřednictvím osobních konzultací nebo e- mailem v dohodnutém rozsahu (splnění počtu konzultací je podmínkou udělení zápočtu).

Obsah předmětu:

 1. Teze pro zpracování bakalářské práce (v přiměřeném rozsahu 10–15 normostran, obsahující zejména cíl práce, metody a návrh postupu zpracování).
 2. Rešerše dostupné literatury a zdrojů (v přiměřeném rozsahu dle tématu práce).

5. Semestr

Cíl předmětu:

Zdůvodnit význam poskytovaní služeb cestovního ruchu v procesu uspokojování potřeb účastníků cestovního ruchu; osvojit si techniku poskytování, zprostředkování a organizování služeb cestovního ruchu a na příkladech z praxe demonstrovat získané poznatky, využít získané poznatky pro práci v cestovním ruchu.

Obsah předmětu:

 1. Potřeby účastníků cestovního ruchu a jejich uspokojování s důrazem na služby cestovního ruchu (potřeby, motivy a motivace v cestovním ruchu; uspokojování potřeb účastníků s důrazem na služby, podstata, klasifikace, charakteristika, komplexnost a kvalita služeb cestovního ruchu; občanskoprávní aspekty poskytování služeb cestovního ruchu; technika služeb cestovního ruchu).
 2. Informační služby v cestovním ruchu (charakteristika, význam a podmínky poskytování informačních služeb v cestovním ruchu; turistická informační centra; informační a rezervační systémy v cestovním ruchu; internet).
 3. Dopravní služby v cestovním ruchu (charakteristika, význam, klasifikace a podmínky poskytovaní dopravních služeb, služby železniční, letecké, silniční a vodní dopravy, služby ostatních druhů dopravy).
 4. Sportovně-rekreační a kulturně-společenské služby (charakteristika, význam a podmínky poskytování sportovně-rekreačních a kulturně-společenských služeb v cestovním ruchu).
 5. Služby cestovních kanceláří a cestovních agentur (charakteristika, význam, funkce, klasifikace a podmínky zprostředkování, organizování a poskytovaní služeb cestovních kanceláří, osobitosti služeb cestovních agentur; produkt cestovních kanceláří a cestovních agentur, jeho nabídka a prodej, řešení krizových situací).
 6. Průvodcovské služby (význam průvodcovských služeb v cestovním ruchu, průvodcovské služby v mezinárodním a vnitrostátním kontextu, příprava a pracovní agenda průvodce cestovního ruchu, řešení krizových situací).
 7. Animační služby v cestovním ruchu (charakteristika, význam, klasifikace a podmínky poskytovaní animačních služeb včetně jejich organizačního, personálního materiálního a ekonomického zabezpečení).
 8. Pojišťovací služby v cestovním ruchu (charakteristika, význam a klasifikace pojištění v cestovním ruchu, komerční a nekomerční pojištění v cestovním ruchu).
 9. Lázeňské služby (charakteristika, význam, klasifikace a podmínky poskytovaní lázeňských služeb, wellness služby cestovního ruchu).
 10. Služby kongresového a incentivního cestovního ruchu (charakteristika, význam, klasifikace a podmínky poskytování kongresových služeb, organizování kongresových akcí, specifika služeb incentivního cestovního ruchu).
 11. Služby venkovského cestovního ruchu (charakteristika, význam a podmínky poskytování služeb venkovského cestovního ruchu).
 12. Ostatní služby v cestovním ruchu (směnárenské služby, cestovní doklady a celní řízení v cestovním ruchu, vízová agenda, zdravotní opatření v zahraničním cestovním ruchu, konzulární služby, služby místní infrastruktury).
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy marketingu uplatňovanými v teorii a praxi cestovního ruchu (CR). Předmět vysvětluje podstatu marketingu, systém marketingu, filosofii, cíle, plánování a organizaci, marketingové nástroje v prostředí cestovního ruchu. Důraz je kladen na rozšířený marketingový mix a na budování značky. Předmět využívá četných případových studií a dobré příklady z praxe (best practices). Po úspěšném absolvování tohoto předmětu budou studenti schopni se orientovat v problematice marketingu cestovního ruchu, provést analýzu vnitřního a vnějšího prostředí destinace CR, definovat marketingový mix v CR, sestavit marketingový plán pro destinaci, používat marketingové nástroje pro zvýšení konkurenceschopnosti podniku na trhu, aplikovat poznatky získané studiem v praxi cestovního ruchu, vytvořit racionální obsah seminární práce o vybraném problému marketingu cestovného ruchu.

Obsah předmětu:

 1. Marketing cestovního ruchu, jeho podstata a význam. Objasnění požadavků k úspěšnému zakončení předmětu. Seznámení se studijní literaturou. Vývoj poznání a podstata marketingu cestovního ruchu. Definice marketingu cestovního ruchu, jeho postavení a úloha, základní terminologie. Globalizace a marketing CR. Nové trendy v marketingu CR.
 2. Marketingové prostředí. Makroprostředí (vnější) a mikroprostředí (vnitřní) v cestovním ruchu. Vliv faktorů mikro a makro prostředí na marketing v CR.
 3. Marketingový informační systém. Cíle a funkce MIS, marketingové databáze, informační technologie v řízení podniku CR. Situační analýza, SWOT analýza, mikroprostředí podniky cestovního ruchu. Analýza marketingového prostředí (PEST analýza, Porterův model 5 sil apod.).
 4. Konkurence v cestovním ruchu. Konkurence, její vliv a význam na trhu. Nástroje pro monitoring a analýzu konkurence.
 5. Cílové trhy a jejich výběr. Spotřebitelské trhy, segmentace zákazníků a jejich nákupní chování. Faktory ovlivňující chování zákazníků na trhu cestovního ruchu. Kritéria segmentace v CR. Příklady.
 6. Marketingová strategie a marketingový plán. Podstata marketingového plánování, tvorba marketingového plánu, tvorba marketingové strategie. Vize a mise podniku CR.
 7. Charakteristika marketingového mixu. Vývoj marketingového mixu. MM v CR. 4P - Product, Place, Price, Promotion, 4C v cestovním ruchu; 5 P (+people).
 8. Produkt v CR. Produkt CR a jeho specifika. Výrobek vs. Služba. Strategie zavádění produktu na trh. Životní cyklus produktu. Budování značky v CR. Nové trendy při tvorbě produktu.
 9. Cena v CR. Význam a postavení ceny v MM. Tvorba cen v CR. Faktory ovlivňující tvorbu cen. Cenové strategie v CR.
 10. Distribuce produktu v CR. Podstata a cíle distribuce, prodejní místa, toky distribuce, distribuční cesty, organizace prodeje.
 11. Komunikace v CR. Podstata a specifika komunikace v CR. Komunikační mix v CR – reklama, PR, podpora prodeje, osobní prodej, podniková identita, lobbing, sponzoring. Komunikační média – vizuální, audiovizuální, tištěné, outdoorové, elektronické. Práce s komunikační agenturou. Příprava komunikační kampaně. Případová studie z praxe – přednáška odborníka z praxe.
 12. Lidské zdroje v CR. Specifické postavení poskytovatelů služeb v CR. Motivace a stimulace zaměstnanců. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v CR. Residenti a jejich vliv na marketing CR. Vzdělávání residentů v oblasti CR.

Cíl předmětu:

Předmět se zaměřuje na procesy regionálního rozvoje a možnosti jejich usměrňování prostřednictvím regionální politiky a jejích nástrojů. Zvláštní pozornost je věnována regionálním a lokálním aspektům udržitelného rozvoje cestovního ruchu. Studenti získají znalosti a dovednosti potřebné pro analýzu a koncepční (strategické, politické) řešení problémů rozvoje obcí, měst a regionů.

Obsah předmětu:

 1. Regionální rozvoj a udržitelný rozvoj – základní pojmy a vymezení.
 2. Procesy, mechanismy a aktéři lokálního a regionálního rozvoje.
 3. Únosnost prostředí/ krajiny. Ekologický, sociální a ekonomický rozměr rozvoje. Regionální resilience
 4. Cestovní ruch a jeho dopady na regionální a lokální rozvoj (ekonomické, sociální, kulturní, ekologické).
 5. Regionální rozvoj a koordinace udržitelného rozvoje
 6. Sledování a hodnocení udržitelného rozvoje
 7. Trendy v regionálním a lokálním rozvoji (klimatická změna, demografická změna, strukturální změny v ekonomice, digitalizace) a jejich dopady
 8. Regionální politika, její motivy, koncepce, cíle a nástroje.
 9. Regionální politika v Evropské unii. Principy regionální politiky EU. Vývoj.
 10. Regionální politika v České republice: Výchozí situace, legislativní rámec
 11. .
 12. Programové zabezpečení regionálního rozvoje a regionální politiky v České republice. Podpora regionálního rozvoje v ČR ze strany EU. Institucionální zabezpečení regionální politiky v ČR. (přednáška odborníka z praxe).
 13. Tvorba strategických plánů pro potřeby obcí, měst a regionů
zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je prohloubit a rozšířit znalost anglické odborné terminologie a mluveného projevu v oblasti cestovního ruchu. Spolu s upevňováním a prohlubováním jazykových dovedností v oblasti gramatiky a běžné frazeologie si studenti osvojí jejich adekvátní a efektivní uplatňování v různých situacích v organizacích destinačního managementu, provozu cestovních agentur, cestovních kanceláří, hotelnictví a průvodcovství. Po absolvování předmětu bude student schopen komunikovat na téma cestovní ruch a reagovat na běžné situace v oblasti cestovního ruchu, orientovat se v ekonomické oblasti cestovní kanceláře.

Obsah předmětu:

 1. Ekonomika. Ekonomie. Ekonomické systémy.
 2. Typy obchodních organizací.
 3. Začínáme podnikat.
 4. Marketing.
 5. Doprava a komunikace.
 6. Lidé a práce. Management lidských zdrojů.
 7. Evropská unie.
 8. Trh. Konkurence.
 9. Peníze. Peníze v cestovním ruchu.
 10. Geografie cestovního ruchu.
 11. Cestovní ruch v anglicky mluvících zemích.
 12. Cestovní ruch v České republice.
 13. Praha. Architektonické styly.
zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Náplní předmětu je příprava bakalářské práce pod vedením vedoucího práce. Student má za povinnost během přípravy práce konzultovat s vedoucím práce prostřednictvím osobních konzultací anebo e-mailem v dohodnutém rozsahu (splnění počtu konzultací je podmínkou udělení zápočtu).

Obsah předmětu:

 1. Aktualizace tezí pro zpracování bakalářské práce (v přiměřeném rozsahu, obsahující zejména cíl práce, metody a návrh postupu zpracování) a aktualizace rešerše literatury.
 2. Koncept bakalářské práce (rozpracovaná teoretická i praktická část, v rozsahu 20–25 normostran).

6. Semestr

zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Předmět reaguje na vzrůstající multikulturalitu podnikatelského prostředí současného světa. Jeho cílem je ukázat studentům, jak se pohybovat v multikulturním prostředí, seznámit je s úskalími interkulturní komunikace, se specifickými vlastnostmi národních kultur, s problémy, které multikulturní prostředí přináší a jak se s nimi vypořádat, jaké jsou specifika marketingu v multikulturním prostředí a jaké jsou možnosti přizpůsobení se lokálním reáliím. Po absolvování předmětu bude student schopen pochopit, jak je interkulturní komunikace ovlivněna 4 typy kultur, pochopit co můžete adaptovat a udělat stejně bez ohledu na místo, pochopit, jak se liší jednotlivé kultury jiných zemí a regionů, pracovat a komunikovat v zahraničí i doma v multikulturním prostředí.

Obsah předmětu:

 1. Úvod, základní pojmy, definice, multikulturní a interkulturní komunikace.
 2. Formy komunikace – verbální, nonverbální, komunikace činy, písemná komunikace, aktivní naslouchání.
 3. Etnocentrismus, předpojatost, stereotyp, kulturní šok, asimilace, kulturní relativismus a etika v interkulturní komunikaci.
 4. Modely a dimenze národních kultur – Trompenaars, Hall, Hofstede, Schwartz.
 5. České kulturní dimenze, konvergence kultur.
 6. Specifika kulturních oblastí – západní, islámská.
 7. Specifika kulturních oblastí – hinduistická a buddhistická, konfuciánská.
 8. Specifika kulturních oblastí – africká, latinsko-americká.
 9. Interkulturní komunikace – cíle, styl, integrita, kulturní různorodost.
 10. Kulturní šumy v komunikačním procesu.
 11. Vytváření plynulých komunikačních sdělení v multikulturním prostředí.
 12. Řízení interkulturní komunikace.
zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je zvýšit provázanost studia s potřebami praxe a potřebami reálného profesního života a lépe tak reagovat na požadavky budoucích potenciálních zaměstnavatelů. Studenti si prostřednictvím povinné praxe ověří nabyté vědomosti z oblasti svého studijního programu a jejich praktickou aplikací v konkrétních situacích běžné činnosti různých typů podniků cestovního ruchu. Zároveň získají zcela nové poznatky, které jim pomohou doplnit teoretické vědomosti a získat tak ucelenější orientaci ve specifické problematice cestovního ruchu.

Obsah předmětu:

 1. Zadání odborné praxe.
 2. Rámcovou smlouvu o spolupráci při realizaci odborné praxe.
 3. Závěrečnou zprávu o realizaci odborné praxe.
zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Náplní předmětu je příprava a zpracování bakalářské práce pod vedením vedoucího práce. Student během přípravy bakalářské práce průběžně konzultuje s vedoucím práce prostřednictvím osobních konzultací, případně prostřednictvím e-mailu.

Povinně volitelné předměty

zápočet
povinný
zápočet
povinný
zápočet
povinný
zápočet
povinný
zápočet
povinný
zápočet
povinný

Chci se přihlásit ke studiu

Napište nám o sobě pár údajů a my se vám obratem ozveme zpět s pozvánkou k přijímacímu pohovoru.