ERASMUS+ informace pro zájemce

Co je program ERASMUS+?

Program Erasmus+ na naší škole je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání, spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi, na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni a spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi a podniky.
Program je určen pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů.

Program Erasmus nabízí studentům VŠ dva typy aktivit:

Studijní pobyt na zahraniční vysokoškolské instituci v délce 3-12 měsíců (realizace výhradně na základě platných meziinstitucionálních dohod mezi vysílající a přijímající vysokoškolskou institucí vlastnící ECHE).
Praktické stáže v zahraničním podniku či organizaci v délce 2-12 měsíců (realizace na základě trojstranné dohody mezi studentem, vysílající vysokoškolskou institucí a přijímající organizací, institucí, podnikem). Nově existuje také možnost realizace absolventské stáže.

Obecné informace:

Studium i stáž v zahraničí jsou uznatelné v rámci studijního programu na domácí vysoké škole při splnění podmínek předepsaných pro absolvování studia.
Student může absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v součtu v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský). Může tedy absolvovat např. 6 měsíců studijního pobytu a 6 měsíců praktické stáže, či např. celých 12 měsíců praktické stáže. Vždy však platí limit 12 měsíců v jednom studijním cyklu.

Obecné podmínky účasti studentů:

  • Student, který vyjíždí na studijní pobyt/pracovní stáž do zahraničí, musí být zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na vysoké škole, která je zapojena do programu Erasmus+. Studovat může prezenční i kombinovanou formou studia a musí být zapsán ke studiu během celého studijního pobytu či praktické stáže (neplatí pro absolventské stáže).
  • Student vyjíždějící na studijní pobyt musí být zapsán minimálně ve druhém ročníku bakalářského či pětiletého magisterského studia.
  • Student vyjíždějící na praktickou stáž může studovat jakýkoliv ročník studia, tedy i první.
  • Student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu.
  • Student musí být vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení.
  • Studenti, kteří již v minulosti absolvovali studijní pobyt či praktickou stáž v rámci programu LLP Erasmus (2007-2013), se mohou programu Erasmus+ také účastnit, předchozí mobility se však ve stejném stupni studia sčítají.

Kam můžete vyjet?

Studijní pobyt i praktické stáže mohou studenti českých vysokých škol realizovat pouze v programových zemích mimo ČR a zemi svého pobytu. Do programu Erasmus+ jsou nyní zapojeny tyto státy:

29 členských států EU: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Srbsko, Švédsko, Velká Británie

Země EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko
Kandidátské země: Turecko, Makedonie

Jak se do programu přihlásit?

Do programu Erasmus+ je možné se přihlásit pouze v rámci výběrových řízení, která stanovují podmínky a požadavky pro žadatele o stipendium.
O termínech výběrových řízení jsou studenti Ambis informováni prostřednictvím e-mailu, dále na vývěsce programu Erasmus+ a u Institucionálního Koordinátora.

Jaké jsou finanční podmínky?

Na základě uzavření finanční dohody obdrží student stipendium. Výše stipendia za měsíc je pevně dána v přehledu sazeb stipendií pro příslušný akademický rok.

Studenti, kteří mají specifické potřeby, si mohou zažádat o navýšení stipendia dle podmínek Domu zahraniční spolupráce.