Speciální pedagogika

Tříleté bakalářské studium

Školné

Od 33 900 Kč za semestr

Obor

Speciální pedagogika

Lokalita

Praha,
Brno

Titul

Bakalář
(Bc.)

Naučte se používat speciální pedagogické techniky a strategie při vzdělávání jedinců se speciálními potřebami

Zabývejte se otázkami výchovy, vzdělávání, podpory a rozvoje osob se speciálními potřebami všech věkových kategorií. Prostřednictvím přednášek a seminářů získáte znalosti i dovednosti nejen z oblasti speciální pedagogiky, ale i z oblasti psychologie, obecné pedagogiky, sociální práce, ale i dílčích částí medicínských oborů.


Uplatnění absolventů

  • Vychovatel ve speciálních zařízeních pro děti, mládež i dospělé

  • Pracovník speciálního poradenství

  • Pracovník sociálních služeb, ve vězeňství, v neziskovém sektoru atd.

Předměty v rámci oboru

  • Speciální pedagogika 
  • Psychologie a psychopatologie
  • Sociologie a sociální práce 
  • Poradentsví a supervize
  • Alternativní komunikace

Chci se přihlásit ke studiu

Napište nám o sobě pár údajů a my se vám obratem ozveme zpět s pozvánkou k přijímacímu pohovoru.

Buďte změnou, kterou chcete vidět ve světě

Budete se věnovat diagnostice, intervenci i poradenství. Naším společným cílem je, abyste se nejprve naučili identifikovat, jaké jsou silné i slabé stránky každého jedince, jaké jsou jeho obtíže, ve kterých oblastech potřebuje podporu a pomoc.

Naučíte se, jak poskytovat intervenci, podporu, jak s daným člověkem pracovat, jak s ním komunikovat, jaké používat pomůcky, metody či techniky.

Staňte se poradcem osobního rozvoje 

Nedílnou součástí profesní přípravy je poradenství, budeme řešit, jak podpořit danou osobu v kontextu inkluzivních myšlenek nejen v oblasti edukačního procesu, výběru studijního oboru, při hledání pracovního uplatnění, při volbě vhodné sociální služby a v mnoha dalších oblastech.

Perspektivní obor zaměřený na praxi

Jako absolventi našeho studijního programu budete kvalifikováni a v základní rovině připraveni pro práci se všemi cílovými skupinami disciplíny speciální pedagogiky. Pracovat pak můžete jako vychovatelé v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy, ve školní družině, jako pedagogové volného času, jako učitelé běžných i speciálních mateřských škol a jako asistenti pedagoga. 

17 studijních oborů
70 zaměření

Zajímá nás názor našich studentů

,,Na tuto školu jsem se přihlásila proto, že jsem na ni obdržela velice pozitivní recenze. Vybrala jsem si kombinované studium, které se dá snadno zvládat s prací. Online výuka mi vyhovuje, protože se nás učitelé snaží zapojit do svých hodin.“

-Aneta, Management a hospodaření ve veřejné správě

„Vrhnout se na studium VŠ 30 let po maturitě? Proč ne... Jako člověk s dlouholetou praxí jsem si vybrala AMBIS právě proto, že přednášející mají také bohaté zkušenosti z praxe. Studuji kombinovaně první ročník, a protože přišla epidemie COVIDu, čekalo mě studium online. Nejprve jsem měla obavy, ale zbytečně. Dokonce mi online výuka více vyhovuje. I při přednáškách distanční formou se můžeme ptát a s přednášejícími živě diskutovat.“

-Jitka, Management a hospodaření ve veřejné správě

"Studium mě velmi bavilo. Přednášky byly skutečně poutavé a především přínosné. Jednoznačný přínos tohoto studia u sebe vidím v propojení s praxí.

Ve funkci starostky, kterou zastávám, získané teoretické znalosti jednoznačně doplnily praktické zkušenosti a velmi mi to v mé práci pomohlo."

-Mgr. Jitka Synková, absolventka oboru Management rozvoje měst a regionů

Okolí o mně říká, že jsem kreativní a komunikativní. Baví mě reklama, sociální sítě a komunikace s lidmi, a právě proto jsem se rozhodla studovat marketing a posouvat se v tomto směru dál. S každým dalším semestrem a novými předměty zjišťuji, že je mi marketing čím dál tím bližší.  Jsem ráda, že máme v rozvrhu předměty, které s marketingem přímo souvisí. V marketingu již pracuji, takže teorii, kterou se ve škole učíme, aplikuji obratem v praxi.

- Kristýna Šoborová, zaměření Marketing a brand management 

Vždy jsem chtěl studovat právo. Právnické fakulty ale neumožňují dálkové studium. Proto jsem hledal možnosti v rámci soukromých vysokých škol a objevil jsem Ambis.  Zaujalo mě zaměření Právo a bezpečnost, které je možné studovat v kombinované formě. To nejlepší na studiu je, že informace a znalosti, které získáváme během přednášek, nevyužijeme pouze v zaměstnání, ale jsou užitečné a obohacující i v běžném životě.

- Martin Beňo, zaměření Právo a bezpečnost

Mám velmi blízko ke sportu i k všeobecnému dění kolem sportu, proto jsem si ke studiu vybral zaměření Sportovní management. Oceňuji ochotu vyučujících a jejich informovanost v celém sportovním odvětví. Věřím, že po dokončení studia využiji všechno, co jsem se naučil a dozvěděl, k nalezení vysněné práce ve sportovním prostředí.

- Marek Soukup, zaměření Sportovní management

Na začátku studia jsem měla mírné obavy, jestli je vysoká škola pro mě to pravé, ale všechny obavy zmizely hned po prvních přednáškách. Přístup vyučujících a celého vedení školy je na perfektní úrovni, vždy pomohou a poradí s jakýmkoliv problémem.

Díky tomu, že je škola menší, cítíte rodinnou a přátelskou atmosféru. Oceňuji také možnost přístupu ke kvalitním studijním materiálům, zkušenosti vyučujících a možnosti praxe.

- Nicol Seligová, zaměření Kriminalistika a kriminologie

Mým profesním cílem a snem je založit si po škole vlastní business. Proto jsem si ke studiu vybral zaměření Startup a podnikání. Velmi oceňuji, že přednášky jsou opravdu zajímavé a učitelé jsou ke studentům velmi vstřícní. Snaží se přizpůsobit každou vyučovací hodinu našim potřebám. 

Vyučující nám častokrát posílají materiály nad rámec, a pomáhají nám tak rozvíjet naše znalosti a vhled do podnikatelského světa. Tím nám umožňují lépe se připravit na to, jak začít podnikat v oblasti, která nás zajímá.

- David Lindauer, zaměření Startup a podnikání

Zaměření Management a rozvoj lidských zdrojů jsem si vybrala, protože mým profesním snem je vést a rozvíjet tým lidí pracujících v ekonomickém sektoru. Jsem ráda, že můžu využít možnosti kombinované formy studia, díky tomu totiž pokračuji ve své práci, ale zároveň studuji a vzdělávám se. Jestli je vaším snem pracovat s lidmi a vzdělávat se v této oblasti, tímhle zaměřením nešlápnete vedle. Studium vás bude rozvíjet a vzdělávat nejen pracovně, ale i soukromě.

- Markéta Frycová, zaměření Management a rozvoj lidských zdrojů

Jaké je studium na Ambisu? Podívejte se na referenční stránku.

Kde mohu realizovat praxe?


PaedDr. Jarmila Klugerová, Ph.D.,

Vedoucí katedry Speciální pedagogiky

Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze absolvovala magisterský obor zaměřený na speciální pedagogiku, posléze rigorózní řízení a doktorské studium. Dráhu vysokoškolského pedagoga započala rovněž na PedF UK v Praze, kde působila do roku 2000, a poté se podílela na tvorbě nového studijního oboru Speciální pedagogika na  VŠJAK. Zde rovněž začala pracovat jako odborná asistentka. V odborné praxi působila v zařízeních zaměřených na jedince se sluchovým, mentálním a řečovým postižením. Její profesní orientace je rozložena napříč spektrem speciální pedagogiky a na oblast vysokoškolského poradenství.

Orientační studijní plán

Chcete vědět, jaké předměty vás čekají od prvního do šestého semestru
a co v nich budete probírat? Pokud vám nebude něco jasné, napište nám.

Název předmětu
Způsob ukončení
Typ předmětu

1. Semestr

Filozofie a etika
zkouška
povinný
Obecná a inkluzivní pedagogika
zkouška
povinný
Úvod do sociologické teorie
zkouška
povinný
Speciální pedagogika
zápočet
povinný
Zdraví a nemoc
zápočet
povinný
Teorie a metody sociální práce
zápočet
povinný
Úvod do psychologické teorie
zápočet
povinný
Základy ICT
zápočet
povinný
Somatologie
zkouška
povinný

2. Semestr

Cizí jazyk
zápočet
povinný
Somatopatologie
zápočet
povinný
Psychiatrie a neurologie
zápočet
povinný
Sociální politika
zkouška
povinný
Vývojová psychologie
zkouška
povinný
Psychologie osobnosti
zkouška
povinný
Úvod do právní teorie a praxe
zkouška
povinný
Teorie výchovy
zápočet
povinný
Seminář k praxi I.
zápočet
povinný
Řízená a reflektovaná praxe I. (2 týdny)
zápočet
povinný

3. Semestr

Sociální psychologie
zkouška
povinný
Speciální pedagogika osob s mentálním postižením I.
zkouška
povinný
Speciální pedagogika osob s poruchami chování I.
zkouška
povinný
Speciální pedagogika osob s tělesným postižením I.
zápočet
povinný
Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením I.
zápočet
povinný
Speciální pedagogika osob se sluchovým postižením I.
zápočet
povinný
Speciální pedagogika osob s narušenou komunikační schopností I.
zápočet
povinný
Bakalářský seminář I.
zápočet
povinný
Řízená a reflektovaná praxe II. – zaměření na sociální práci (3 týdny)
zápočet
povinný
Seminář k praxi II.
zápočet
povinný

4. Semestr

Speciální pedagogika osob s poruchami autistického spektra
zápočet
povinný
Základy psychopatologie a patopsychologie
zápočet
povinný
Řízená a reflektovaná praxe III. – zaměření na cílovou skupinu osob s mentálním postižením NEBO cílovou skupinu osob s poruchami chování (3 týdny)
zápočet
povinný
Seminář k praxi III.
zápočet
povinný
Metody a techniky společenskovědního a sociálního výzkumu
zápočet
povinný
Speciální pedagogika osob s mentálním postižením včetně terapeutickoformativních přístupů II.
zkouška
povinný
Speciální pedagogika osob s poruchami chování včetně terapeutickoformativních přístupů II.
zkouška
povinný
Sociální patologie
zkouška
povinný
Implementace podpůrných opatření
zkouška
povinný

5. Semestr

Základy speciálně pedagogické diagnostiky
zkouška
povinný
Alternativní a augmentativní komunikace
zápočet
povinný
Speciální pedagogika osob s parciálními poruchami (SPUCH)
zkouška
povinný
Speciální pedagogika osob se souběžným postižením
zkouška
povinný
Speciální pedagogika osob s mimořádným nadáním
zkouška
povinný
Didaktika výchovné práce s dítětem předškolního věku
zápočet
povinný
Didaktika výchovné práce s jedincem školního a adolescentního věku
zápočet
povinný
Bakalářský seminář II. – odevzdání bakalářské práce
zápočet
povinný
Řízená a reflektovaná praxe IV. – zaměření na cílovou skupinu osob s mentálním postižením NEBO cílovou skupinu osob s poruchami chování (4 týdny)
zápočet
povinný
Seminář k praxi IV.
zápočet
povinný

6. Semestr

Menšinové skupiny a metody práce se skupinou
zkouška
povinný
Základy speciálně pedagogického poradenství
zkouška
povinný
Supervize pro pomáhající profese
zápočet
povinný
Pedagogika volného času
zápočet
povinný
Didaktika výchovné práce s jedincem v období dospělosti a stáří
zápočet
povinný
Řízená a reflektovaná praxe V. - terapeuticko-formativní přístupy v praxi (2 týdny)
zápočet
povinný
Seminář k praxi V.
zápočet
povinný

Povinně volitelné předměty (4. semestr)

Speciální pedagogika osob s tělesným postižením II.
zkouška
Směr A
Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením II.
zkouška
Směr A
Speciální pedagogika osob se sluchovým postižením II.
zkouška
Směr B
Speciální pedagogika osob s narušenou komunikační schopností II.
zkouška
Směr B

Volitelné předměty se vyučují od třetího semestru.

Chci se přihlásit ke studiu

Napište nám o sobě pár údajů a my se vám obratem ozveme zpět s pozvánkou k přijímacímu pohovoru.

Proč studovat zrovna u nás?

Přes 50

zahraničních partnerských univerzit 

82%

studentů doporučuje studium na Ambis

Až 98%

našich absolventů se uplatní na trhu práce

32 let

praktických zkušeností ve vzdělávání 

18k +

úspěšných absolventů od roku 2001

6 rokem

po sobě jsme největší soukromá VŠ v ČR