Marketingová komunikace

Tříleté bakalářské studium

Školné

od 32 900 Kč za semestr

Obor

Marketingová komunikace

Lokalita

Praha/Brno

Titul

Bakalář
(Bc.)

Přihlaste se na akademický rok 2024/25!

Rozjeď svou kariéru v marketingové komunikaci: Objev svět, kde kreativita potkává strategii.

Získej klíčové dovednosti v marketingu a komunikaci, otevři si dveře k úspěšné kariéře v digitálním marketingu, médiích a PR, brand managementu nebo v kreativním marketingu. Připrav se vést a inovovat.


Uplatnění:

 • Digitální marketingový manager
 • Brand manager
 • Social media manager
 • Reklamní stratég
 • PR manager

Klíčové oblasti studia:

 • Marketingová strategie a plánování

 • Marketing a brand management

 • Copywriting a obsahový marketing

 • Kreativní marketing a management

 • Social media marketing

Chci se přihlásit ke studiu

Napište nám o sobě pár údajů a my se vám obratem ozveme zpět s pozvánkou k přijímacímu pohovoru.

Jaké "dveře" ti toto studium otevře?

Jako absolvent se uplatníš na pozicích, jako jsou: marketingoví specialisté/manažeři, brand manažeři, odborníci na digitální marketing, PR konzultanti, či manažeři sociálních médií v různých sektorech – od start-upů po korporace.

Pomůžeme ti s přípravou na tvou budoucí kariéru!

Nabyté znalosti využiješ k tvorbě marketingových strategií, správě sociálních sítí, organizaci PR kampaní a analýze trhu. Tyto dovednosti ti poté umožní efektivně komunikovat s cílovými skupinami a reagovat na tržní výzvy.

Jak poznáš, že tento studijní obor je ta správná volba pro tebe?

Obor je ideální pro kreativní myslitele s vášní pro komunikaci a digitální technologie, kteří mají zájem o reklamu, brand management a sociální média. Vhodný pro ty, kteří chtějí ovlivňovat, přesvědčovat a tvořit inovativní marketingové strategie.

Vyberte si jedno z našich zaměření a studujte to, co vás baví!

Digitální marketing a
komunikace

Marketing a brand
management

Média a
PR


Kreativní marketing a 
management


17 studijních oborů
70 zaměření

Zajímá nás názor našich studentů

"Náplní mé práce je z velké části marketing, proto jsem se rozhodl doplnit si k dlouholeté praxi také teoretický základ. Volba vysoké školy Ambis a oboru Marketingová komunikace byla správná.

Složení předmětů je velmi zajímavé a kromě těch marketingově zaměřených získá student základní znalosti i z dalších oborů, jako jsou ekonomie nebo psychologie. Škola využívá propracovaný informační systém, takže komunikace s vyučujícími i školou je velmi rychlá a efektivní.""Na studiu mě nejvíce baví přednášky zaměřené na marketing, které nám prezentují skvělí odborníci z daného oboru.

Zkoušky na Ambisu nejsou jednoduché, dají se však zvládnout díky připraveným studijním materiálům a prezentacím, které jsou k dispozici u každého předmětu.
Na Ambisu jsem poznal i plno skvělých lidí, studium mohu jen doporučit."

- Petr, Marketingová komunikace


"Baví mě reklama, sociální sítě a komunikace s lidmi, a právě proto jsem se rozhodla studovat marketing a posouvat se v tomto směru dál. S každým dalším semestrem a novými předměty zjišťuji, že je mi marketing čím dál tím bližší.  Jsem ráda, že máme v rozvrhu předměty, které s marketingem přímo souvisí. V marketingu již pracuji, takže teorii, kterou se ve škole učíme, aplikuji obratem v praxi."

- Kristýna, Marketingová komunikace

Chci se přihlásit ke studiu

Napište nám o sobě pár údajů a my se vám obratem ozveme zpět s pozvánkou k přijímacímu pohovoru.

Kde mohu realizovat praxe?


Balíček online podpory

Jako student kombinované formy máte možnost zakoupit si balíček online podpory, díky kterému dostanete přístup k dodatečným studijním materiálům a dalším výhodám pro lepší zvládnutí studia. 

Orientační studijní plán

Podívejte se, jaké předměty vás čekají od prvního do šestého semestru
a co v nich budete probírat. Pokud vám nebude něco jasné, napište nám.

Název předmětu
Způsob ukončení
Typ předmětu

1. Semestr

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je získat znalost teorie marketingu a její aplikaci v různých segmentech trhu včetně nových směrů, kam se teorie a praxe v marketingu 21. století ubírá. S ohledem na rozsáhlost problematiky je cílem tohoto předmětu především naučit studenty principům marketingového myšlení, které jim umožní v budoucí praxi chápat marketing nejen jako nezbytný předpoklad zajištění dlouhodobé prosperity firem, ale také porozumět změnám na trhu a v chování zákazníků, které s ohledem na přicházející revoluci Průmyslu 4.0 přinesou rozsáhlé změny ve společnosti jako celku, a získat tak odpovídající vědomostní výbavu absolventa vysoké školy v oboru marketingová komunikace.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do marketingu - vznik, vývoj, definice marketingu, základné pojmy marketingové teorie a marketingového procesu.
 2. Poptávka, nabídka, cenová elasticita - faktory marketingového řízení podniku.
 3. Podniková filozofie, koncepce podnikové filozofie, marketingová filozofie podniku.
 4. Analýza postavení podniku na trhu.
 5. Analýza marketingového prostředí podniku - analýza makroprostředí, analýza mikroprostředí, SWOT analýza.
 6. Identifikace strategických obchodních jednotek, analýza obchodního portfolia podniku.
 7. Marketingové plánování, marketingový plán, marketingový mix.
 8. Produktová politika podniku, hlavní úloha, analýza sortimentu podniku.
 9. Cenová politika podniku, hlavní úloha, ovlivňující faktory, přístupy k tvorbě ceny.
 10. Distribuční politika podniku, hlavní úloha, fyzická a akviziční distribuce.
 11. Komunikační politika podniku, hlavní úloha, nástroje komunikačního mixu.
 12. Další nástroje marketingového mixu a jejích význam.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Předmět přináší studentům praktickou formou výuky ucelený přehled o základních charakteristikách sociální a masové komunikace. Studenti nejprve získají širší povědomí o jednotlivých sociálně-psychologických procesech v rámci interpersonální, skupinové, a interkulturní komunikace. Dalším cílem předmětu je prostřednictvím praktických příkladů seznámit studenty s hlavními principy masové komunikace.

Osnova:

 1. Úvod do předmětu.
 2. Sociální komunikace a sociální psychologie, komunikační proces, komunikační styly.
 3. Verbální a neverbální komunikace, sociální skupiny.
 4. Sociální konflikt (intrapersonální, interpersonální, meziskupinové).
 5. Sociální percepce a kognice I.
 6. Sociální percepce a kognice II.
 7. Sociální komunikace v rámci jiných oborů.
 8. Bariéry sociální komunikace.
 9. Mediální komunikace, médium, medializace.
 10. Masová komunikace, masová média, masová publika.
 11. Teoretické modely sociální a masové komunikace.
 12. Shrnutí, rozbor příkladů a ukázek praxe.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Seznámit studenty se základními ekonomickými kategoriemi, veličinami a modely ekonomické teorie jako teoretickým základem studia navazujících ekonomických a manažerských disciplín. Studenti si osvojí základní ekonomické teoretické přístupy pro individuální rozhodování při řešení problémů v hospodářské praxi. Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti rozumět principům rozhodování ekonomických subjektů na mikroekonomické úrovni a klíčovým faktorům ovlivňujícím makroekonomickou rovnováhu.

Obsah předmětu:

 1. Základní ekonomické pojmy, ekonomický koloběh, hranice produkčních možností.
 2. Rozhodování spotřebitele na trzích výrobků a služeb.
 3. Rozhodování firmy na trzích výrobků a služeb.
 4. Rozhodování domácností na trzích výrobních faktorů.
 5. Rozhodování firem na trzích výrobních faktorů.
 6. Rovnováha trhu. Efektivnost trhu a firmy. Tržní selhání. Mikroekonomická politika státu.
 7. Měření makroekonomické výkonnosti. Hospodářská politika, nástroje a funkce.
 8. Trh peněz.
 9. Determinanty makroekonomické rovnováhy v krátkém období – agregátní poptávka.
 10. Determinanty makroekonomické rovnováhy v krátkém období – agregátní nabídka.
 11. Makroekonomické nerovnováhy, hospodářský cyklus, inflace, nezaměstnanost.
 12. Možnosti léčení makroekonomických nerovnováh. Hospodářský růst a jeho determinanty.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Seznámit studující s hlavními principy sociologického přstupu k analýze společenských jevů a s hlavními tématy sociologického myšlení. Studující si osvojí základní odbornou terminologii, seznámí se s hlavními sociologickými teoriemi a oblastmi sociologické analýzy.

Obsah předmětu:

 1. Principy sociologie a sociologické perspektivy, vznik sociologie jako vědy, zakladatelé sociologie.
 2. Základní sociologická paradigmata a přístupy, hlavní sociologické teoretické směry a postavy.
 3. Kultura, jedinec a společnost, socializace.
 4. Konformita, deviace a sociální kontrola.
 5. Sociální stratifikace a nerovnost, sociální mobilita.
 6. Skupiny, organizace a byrokracie.
 7. Ekonomický systém a práce, ekonomická globalizace.
 8. Hlavní charakteristiky pracovního trhu v ČR v kontextu EU.
 9. Základy demografie a hlavní demografické trendy v ČR v evropském kontextu.
 10. Urbanizace a životní prostředí.
 11. Masová média a komunikace.
 12. Základy metodologie sociologického výzkumu a hlavní sociologické výzkumné metody.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Předmět přináší studentům praktickou formu výuky a osvojení si základních principů komunikačních a prezentačních dovedností, zlepšení předpokladů pro efektivní prezentaci a profesionální mluvený i psaný projev na úrovní zástupce firmy, agentury nebo médií. Cílem je na praktických příkladech demonstrovat pravidla, doporučení, efektivní a ověřené postupy při přípravě a realizaci mluveného a psaného projevu. Výuka tohoto předmětu si klade za cíl připravit studenty na zajímavé, pro posluchače přínosné a efektivní prezentace projektů, produktů, služeb, řešení apod.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do problematiky, vhled do vývoje v současnosti, seznámení s širším kontextem.
 2. Základní pravidla efektivní a profesionální komunikace a jejich využití při prezentaci, formulování hlavního sdělení, strukturování prezentace, přizpůsobení prezentace publiku.
 3. Psychologické aspekty a předpoklady pro zlepšení a rozvoj rétorických a prezentačních dovedností, příprava a naladění se na prezentování.
 4. Asertivní a empatické jednání v prezentaci a komunikaci, námitky, kritika a zvládání obtížných situací při prezentaci.
 5. Příprava na prezentaci, podklad pro prezentaci, základy designu slajdů, využití fotografií, animací, práce s čísly, tabulky, efektivní prezentování dat v grafech.
 6. Práce s hlasem, se stresem, zvládání trémy, emoce při prezentaci, nonverbální komunikace.
 7. Specifika cílové skupiny prezentace, interakce s publikem, otázky, vyprávění příběhů v prezentacích.
 8. Souhra řeči a slajdů, principy formální stránky prezentace, případová studie – ukázky z praxe, vizualizace myšlenek a dat, forma versus obsah.
 9. Interakce s publikem, vtažení posluchačů do prezentace.
 10. Pomůcky v prezentaci, obsluha, zvládání obtížných situací.
 11. Diskuze s odborníkem z praxe (ukázky designu slajdů, oživení slajdů, smysluplná schémata), trénink prezentačních dovedností.
 12. Shrnutí, nácvik prezentace produktu, projektu, služby, nápadu apod.
zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Předmět se zaměřuje na osvojení si zásad odborné práce při zpracování vybraného odborného tématu na základě vyhledání, selekce a utřídění zdrojů a využití získaných znalostí z dosavadního studia včetně dovednosti jejich samostatné aplikace při řešení konkrétního problému. Studenti se seznámí s metodami tvorby odborné práce a základními přístupy kvantitativního a kvalitativního výzkumu, práce s literaturou a dalšími prameny a informačními zdroji. Prakticky si vyzkouší metody efektivního učení a práci s odborným textem.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do metodologie vědecké práce.
 2. Psaní odborného textu – formální a stylistické zásady zpracování textu.
 3. Práce s tématem, stanovení cílů, tvorba textu.
 4. Formy odborných/akademických textů.
 5. Zdroje a způsoby získávání informací – vyhledávání v EIZ a na internetu.
 6. Citace a plagiátorství.
 7. Hodnocení vědy, hodnocení kvality zdrojů.
 8. Etika vědecké práce.
 9. Výzkumné metody, výzkumné otázky, design výzkumu, hypotézy, proměnné.
 10. Kvalitativní výzkum – metody, rozhovory.
 11. Kvantitativní výzkum – metody, dotazníky.
 12. Metody vyhodnocování a interpretace dat, statistické vyhodnocení dat.

2. Semestr

zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Předmět je zaměřen na kritickou analýzu masové a mediální kultury z pohledu nejvýznamnějších osobností psychologie, sociologie, filozofie, kulturních studií a mediálních studií druhé poloviny 20. a začátku 21. století. Témata jednotlivých přednášek sledují vývojovou linii uvažování o předmětné problematice. Cílem předmětu je poskytnout studentům základní orientaci v problematice současné kultury a zvýšit jejich vnímavost vůči estetickým, sociálním, ideologickým, ekonomickým a mocenským funkcím médií.

Obsah předmětu:

 1. Masová kultura v teorii masové společnosti. Vymezení základních pojmů – médium, masová kultura, masová společnost.
 2. Masová kultura v konceptu kulturních úrovní. Masová kultura jako kýč.
 3. Masová kultura v reflexi Frankfurtské školy. Teorie komodifikace.
 4. Masová kultura a populární kultura: charakteristika, definice a základní znaky.
 5. Ideologie, hegemonie, mýtus a gender jako kategorie v analýze současné kultury.
 6. Populární kultura v reflexi Birminghamské školy.
 7. Televizní kultura a produkce. Mediální kultura.
 8. Postmoderní kulturní situace a analýza způsobu života na konci 20. století.
 9. Změna pohledu na průmyslovou produkovanou kulturu na přelomu 20. a 21. století.
 10. Teorie odlišnosti Pierra Bourdieua, teorie populární kultury Johna Fiskeho.
 11. Vývojové trendy elektronické a digitální kultury.
 12. Narcismus v současné kultuře.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Předmět je zaměřený na problematiku marketingové komunikace, jak v širších souvislostech jejích interakcí s ostatními nástroji marketingového mixu, tak i v kontextu dosahování strategických cílů podniku i v konkrétnosti napříč jednotlivými nástroji komunikačního mixu tak, aby se vytvořil pevný základ pro jejich další podrobné studium.

Obsah předmětu:

 1. Postavení marketingové komunikace v komunikačním mixu. Komunikační proces. Souvislost pojmů komunikace, etika, image firmy.
 2. Marketingový komunikační mix. Charakteristika jednotlivých tradičních nástrojů komunikace a jejich vzájemná návaznost. Uplatnění komunikačních nástrojů ve vztahu k životnímu cyklu produktu.
 3. Cíle komunikace a komunikační modely.
 4. Reklama a reklamní média. Charakteristické rysy reklamy a odlišnosti od ostatních nástrojů.
 5. Osobní prodej v kontextu komunikačního mixu. Veletrhy a výstavy, semináře, prezentace produktů.
 6. Event marketing a sponzoring.
 7. Public relations. Vytváření vztahů k veřejnosti a médiím, význam a úkoly PR v marketingové komunikaci.
 8. Direct marketing. Význam databází v přímém marketingu. Nástroje přímého marketingu.
 9. Podpora prodeje. Komunikace v místě prodeje.
 10. Digitální marketingová komunikace. Webové stránky a sociální sítě v marketingové komunikaci.
 11. Nové trendy v marketingové komunikaci – guerilla marketing, product placement, WOM marketing.
 12. Integrovaná marketingová komunikace. Význam marketingové komunikace v systému podnikového řízení.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy z managementu v relaci k řízenému systému. Předmět poskytuje posluchačům získání základních znalostí a dovedností pro řízení organizací. Vytváří základy pro návazné studium zejména manažersky orientovaných předmětů.

Obsah předmětu:

 1. Pojetí managementu, vymezení základních pojmů.
 2. Historické kořeny managementu, vývoj a hlavní rozvojové směry v minulosti a současnosti.
 3. Školy managementu.
 4. Profil a osobnost manažera. Styly manažerské práce.
 5. Rozhodovací procesy.
 6. Plánování.
 7. Organizování.
 8. Motivování a stimulace zaměstnanců. Řízení lidských zdrojů.
 9. Kontrola.
 10. Procesní management.
 11. Komunikace a vyjednávání.
 12. Stres management a soudobé problémy managementu.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Předmět je zaměřen na specifickou část marketingu, a to chování spotřebitelů. Informace o spotřebitelském chování jsou totiž velmi cenné a tvoří základní východisko formulace funkční marketingové strategie podniku. Cílem předmětu je, aby studenti získali soubor vědomostí a znalostí o nákupním rozhodování a spotřebitelském chování, jeho typologií a základních modelech, funkčních mechanizmech a faktorech, které chování jedince, jako spotřebitele resp. zákazníka, významně ovlivňují. Studenti současně v procesu vzdělávání získají v rámci tohoto předmětu i základní segmentační zručnosti nevyhnutelné pro efektivní tvorbu a implementaci komunikačních aktivit podniku.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do teorie spotřebitelského chování a spotřebitelského výzkumu.
 2. Marketingová segmentace, targeting a positioning.
 3. Vnitřní vlivy na spotřebitelské chování – osobnost, učení, paměť, vnímání, postoje.
 4. Vnitřní vlivy na spotřebitelské chování – sociokulturní vlivy, referenční skupiny, globalizace.
 5. Vliv emocí na spotřebitelské chování.
 6. Situační vlivy na spotřebitelské chování a rozhodovací modely.
 7. Nákupní chování spotřebitelů a rozhodovací proces.
 8. Loajalita spotřebitelů a spokojenost zákazníka.
 9. Vliv nástrojů marketingového mixu na spotřebitelské chování.
 10. Vliv nástrojů marketingové komunikace na spotřebitelské chování.
 11. Generační specifika spotřebitelského chování.
 12. Spotřebitelské chování na trzích B2B.

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je prohloubit schopnosti studentů v oblasti kritického myšlení a informační a mediální gramotnosti. Osvojení informační gramotnosti a dovednost kritického myšlení, zejména z hlediska posuzování kvality informací a práce s nimi, je předpokladem pro úspěšné rozhodování a řešení problémů v každodenním životě.

Obsah předmětu:

 1. Informační a digitální gramotnost – úvod do tematiky, praktické ukázky.
 2. Mediální gramotnost – úvod do tematiky, praktické ukázky.
 3. Kritické myšlení a kritický přístup k informacím, mapování tématu v ČR i ve světě.
 4. Kritické myšlení při získávání, zpracovávání a posuzování informací, relevantnost informačních zdrojů, publikování vědeckých výstupů – praktický výstup.
 5. Kritické myšlení při porozumění textu, identifikace klíčových myšlenek a zpracování textových výstupů.
 6. Konspirace, dezinformace, fake news, hoax, trolling – praktické ukázky.
 7. České dezinformační a propagandistické weby, české proti-dezinformační a proti-propagandistické weby – praktická komparace.
 8. Argumentace a argumentační fauly – příklady.
 9. Kognitivní zkreslení při rozhodování – příklady.
 10. Výzkumy a případové studie v oblasti kritického myšlení, metody kritického myšlení používané ve výuce – praxe.
 11. Prezentace a obhajoba závěrečných týmových prací.
 12. Prezentace a obhajoba závěrečných týmových prací.
zápočet
povinně volitelný
zkouška
volitelný

3. Semestr

zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Předmět přináší studentům praktickou formou výuky ucelený přehled základních mediálně-komunikačních pojmů, teorií a přístupů. Studenti získají širší povědomí o dějinách masových médií a o jednotlivých procesech medializace zprávy v procesu masmediální komunikace. Dalším cílem předmětu je prostřednictvím příkladů z praxe seznámit studenty s principy fungování médií jakožto sociálních institucí a komerčních organizací a naučit je kriticky analyzovat přijímaná mediální sdělení. Studenti jsou po ukončení předmětu schopni orientovat se v základní problematice teorie médií a společnosti a jsou obeznámeni s možnostmi využití mediálně-komunikační teorie pro práci v médiích, PR a marketingu.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do předmětu.
 2. Základní pojmy mediálních studií.
 3. Funkce a účinky mediální komunikace.
 4. Masová komunikace a role žurnalistiky.
 5. Mediální rutiny: mediální rámování a nastolování témat.
 6. Případová studie: povaha mediální komunikace v Evropě a Japonsku (analýza a komparace).
 7. Stručné dějiny světových médií.
 8. Stručné dějiny českých médií.
 9. Analýza a interpretace mediálního textu.
 10. Případová studie: kritický rozbor vybraného zpravodajského textu.
 11. Účinky televize, internetu a nových médií.
 12. Shrnutí, rozbor konkrétních příkladů z praxe, kazuistiky.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Strategický marketing navazuje na předměty Úvod do marketingového myšlení, Marketingová komunikace a Management a rozvíjí poznatky z těchto předmětů. Jeho cílem je povýšit teoretický a metodologický základ těchto disciplín, zabezpečit jejich mezioborové a interdisciplinární vazby a dosáhnout toho, aby studenti byli schopni souborně posuzovat složité praktické jevy a procesy. Strategický charakter předmětu vyžaduje, aby studenti znali základy výzkumné, řešitelské a badatelské činnosti a aby výsledky výzkumů uměli transformovat do teorie a zejména do praktických podnikatelských aktivit a marketingových projektů.

Obsah předmětu:

 1. Metodologie strategického marketingu, pojmy, definice.
 2. Strategické marketingové řízení, základní fáze.
 3. Marketingové analýzy vnějšího prostředí.
 4. Marketingové analýzy vnitřního prostředí.
 5. Sestavení souhrnné SWOT analýzy.
 6. Strategické marketingové plánování, model SMART.
 7. Implementace marketingových strategií do manažerské praxe.
 8. Marketingová kontrola, marketingový audit.
 9. Typologie marketingových strategií.
 10. Postup tvorby marketingové strategie.
 11. Struktura marketingového plánu a marketingové strategie.
 12. Případová studie.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Student zná a vysvětluje základní poznatky obecné psychologie, vývojové psychologie, sociální psychologie a psychologie osobnosti, které patří k základním psychologickým disciplínám. Kriticky analyzuje a v praxi implementuje poznatky obecné psychologie. Aplikuje metodologii a metody psychologie při řešení praktických problémů v kontextu navržení a revidování aktivit marketingové a mediální komunikace. Absolvováním předmětu současně student získává důležitý soubor základných kompetencí pro optimální implementaci koncepce behaviorální ekonomie do vlastních tvůrčích konstruktů a řešení.

Obsah předmětu:

 1. Předmět, úkoly, členění a význam psychologických věd.
 2. Historie psychologie a hlavní směry současné psychologie.
 3. Základy metodologie a metody psychologie.
 4. Kognitivní procesy.
 5. Emoce a motivace.
 6. Paměť a učení.
 7. Základy ontogenetické psychologie, determinanty psychického vývoje.
 8. Člověk v předivu interpersonálních vztahů.
 9. Osobnost – vznik, vývoj, utváření, struktura, dynamika.
 10. Vlastnosti osobnosti.
 11. Poznávání osobnosti.
 12. Zvládání náročných životních situací.
zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu Odborná praxe I – II je zvýšit provázanost studia s potřebami praxe, tedy potřebami reálného ekonomického života, a lépe tak reagovat na požadavky budoucích zaměstnavatelů absolventů z hlediska marketingových či komunikačních dovedností. Předmět Odborná praxe probíhá ve 3. a 4. semestru studia, šest týdnů v každém semestru, délka praxe za celé studium je tedy 12 týdnů. Student může praxi splnit třemi způsoby:

1. Navrhne si sám organizaci, se kterou se domluví a praxi u ní absolvuje.

2. Student pracuje v organizaci, která svou činností přímo souvisí se studijním programem a je v souladu s profilem absolventa. Pak si praxi může nechat částečně uznat.

3. Student má možnost využít smluvně zajištěné organizace, které se školou spolupracují.

Student na konci každého semestru vypracuje Zprávu o realizaci odborné praxe, jejíž součástí bude vlastní zhodnocení působení v organizaci a také přehled projektů a úkolů, na kterých student spolupracoval.

zápočet
povinně volitelný
zkouška
volitelný

4. Semestr

zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Předmět spojuje témata marketingu a managementu do komplexních struktur marketingového řízení podniku na jednotlivých jeho úrovních napříč produkty a trhy. Cílem předmětu je, aby studenti získali soubor vědomostí a znalostí o základných principech marketingového managementu v celé jeho šířce, jakož i na úrovni jednotlivých parciálních manažerských funkcí.

Obsah předmětu:

 1. Marketingový management – základní pojmy, principy, funkce a postavení v řízení podniku.
 2. Marketingový výzkum a výzkum trhu.
 3. Marketingová situační analýza.
 4. Marketingové plánování.
 5. Tvorba a implementace marketingových programů.
 6. Marketingový audit a kontrola.
 7. Marketingová analytika.
 8. Budování a řízení hodnoty značky.
 9. Řízení vztahů se zákazníky.
 10. Společensky zodpovědný marketingový management a marketingová etika.
 11. Marketingový management malých a středních podniků.
 12. Mezinárodní marketingový management.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Předmět se věnuje problematice tištěných médií v teoreticko-historické perspektivě, a to od vzniku tištěných médií až do současnosti. Poskytuje studentům obraz vzniku a vývoje tištěných médií jako specifického mediálního typu z různých aspektů (technicko-technologického, ekonomického, právního, kulturního a dalších). Cílem předmětu je studentům poskytnout těžiskové informace o tištěných médiích, předpokladech jejich vzniku, vývoje, diferenciace a současného stavu v tomto sektoru. Jejich poznání je nevyhnutelnou součástí vzdělání marketingového a mediálního pracovníka.

Obsah předmětu:

 1. Tištěná média a jejich postavení v systému médií. Vymezení základních pojmů.
 2. Předpoklady vzniku tištěných médií. Předchůdci novin a časopisů. Technické, ekonomické, dopravní, kulturní a právní předpoklady vzniku tištěných médií.
 3. Typologie tištěných médií. Periodický a neperiodický tisk. Noviny a časopisy. Národní systém tisku.
 4. Noviny a časopisy jako základní složky systému tisku. Struktura a kompozice novin a časopisů. Obsah a forma novin a časopisů.
 5. Diferenciace tištěných médií. Vznik masového a elitního tisku. Rozdílné přístupy ke čtenáři.
 6. Tištěná média jako nástroj informování a ovlivňování mas (1948–1989). Noviny a časopisy v demokratické společnosti po roce 1989. Právní a ekonomické aspekty vydávání tisku. Svoboda tisku.
 7. Trh s periodickým tiskem a jeho specifikem. Koncentrace médií. Vydavatelské subjekty v ČR.
 8. Tisková média v současnosti. Aktuální problémy periodického tisku. Reklama v tištěných médiích.
 9. Redakce a organizace práce v tištěných médiích. Elektronické redigování. Desktop publishing.
 10. Čtenář jako klíčový hráč novinářství. Typologie čtení a problematika poznání potřeb recipienta.
 11. Vliv nových informačních a komunikačních technologií na tisková média a tradiční žurnalistiku. On-line žurnalistika a noviny na webu. Její vznik, vývoj a specifika.
 12. Budoucnost tištěných médií v konkurenci digitálních médií. Trendy ve ztvárňování obsahu novin.
zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Studenti si osvojí zásady a metody odborné práce, práci s literaturou a prameny a dalšími heuristickými materiály a informačními zdroji. Prakticky si vyzkouší práci s odborným textem a samostatnou tvůrčí činnost. Budou individuálně konzultovat své dílčí kroky k naplnění cíle práce s vedoucím práce a s vedoucím semináře. Výstupem je zpracování návrhu designu bakalářské práce.

Obsah předmětu:

 1. Metody získávání zdrojů, dat a informací.
 2. Čtení odborného textu, rešerše, kritika pramenů, zásady interpretace dat, vědecká fakta.
 3. Používání zdrojů a jejich citace, zásady správného citování, nejčastější chyby v citacích. Obecná pravidla pro bibliografické citace podle normy ČSN ISO 690.
 4. Metodologie sociologického výzkumu, kvalitativní a kvantitativní metody.
 5. Vybrané výzkumné metody a techniky vhodné pro zpracování bakalářské práce.
 6. Obsahová strukturalizace a hierarchizace textu a hlavních částí bakalářské práce.
 7. Vnitřní podoba bakalářské práce a stylistika.
 8. Charakteristika jednotlivých základních částí bakalářské práce.
 9. Vnější podoba bakalářské práce, formální náležitosti.
 10. Time management. Efektivní časový plán postupu prací při zpracovávání bakalářské práce.
 11. Prezentace bakalářské práce, příprava na diskusi a rozpravu v rámci obhajoby bakalářské práce.
 12. Skupinové a individuální konzultace, prezentace průběžných výsledků.
zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu Odborná praxe I – II je zvýšit provázanost studia s potřebami praxe, tedy potřebami reálného ekonomického života, a lépe tak reagovat na požadavky budoucích zaměstnavatelů absolventů z hlediska marketingových či komunikačních dovedností. Předmět Odborná praxe probíhá ve 3. a 4. semestru studia, šest týdnů v každém semestru, délka praxe za celé studium je tedy 12 týdnů. Student může praxi splnit třemi způsoby:

1. Navrhne si sám organizaci, se kterou se domluví a praxi u ní absolvuje.

2. Student pracuje v organizaci, která svou činností přímo souvisí se studijním programem a je v souladu s profilem absolventa. Pak si praxi může nechat částečně uznat.

3. Student má možnost využít smluvně zajištěné organizace, které se školou spolupracují.

Student na konci každého semestru vypracuje Zprávu o realizaci odborné praxe, jejíž součástí bude vlastní zhodnocení působení v organizaci a také přehled projektů a úkolů, na kterých student spolupracoval.

zápočet
povinně volitelný
zkouška
volitelný

5. Semestr

zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Předmět přináší studentům praktickou formu výuky, ucelený přehled o základních pojmech grafického designu, o jeho typech (online, print, signmaking, reklama) a nutnosti různých přístupů. Studenti získají širší povědomí o tvorbě značky a grafického manuálu vizuální identity, typografii, infografice, ilustraci a tisku. Dále budou seznámeni s typy písem, typografií, s principy tvorby layoutu, se základní přípravou pro tisk a s druhy tiskových technik. Studenti se seznámí s procesy tvorby kompletní vizuální identity od návrhu až po realizaci.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do předmětu, základní pojmy, druhy grafického designu.
 2. Stručné dějiny grafického designu, role grafického designu ve společnosti.
 3. Proč a jak nastavit značku.
 4. Úvod do vizuálních identit.
 5. Barvy, písmo, tone of voice, název, cílové skupiny.
 6. Značka, logo, význam.
 7. Nástroje, programy a jejich využití, tiskové techniky.
 8. Setkání a diskuze s odborníkem z praxe nad konkrétním projektem.
 9. Grafický manuál vizuální identity.
 10. Vizuální identita a její propojení s kulturou firmy.
 11. Kritický rozbor vlastního projektu I.
 12. Kritický rozbor vlastního projektu II.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Předmět přináší studentům praktickou formou výuky ucelený přehled o jednotlivých typech a pravidlech zpracování obsahů pro mediální a marketingové účely. Studenti získají širší povědomí o typech fungování grafických editorů, včetně znalostí týkajících se přípravy a zpracování textů, specifik jejich zacílení v návaznosti na formu sdělení, vhodný komunikační nástroj a nastavený cíl. Na praktických příkladech a případových studiích je tento předmět připraví v oblasti základních principů grafiky a tvorby textu v marketingové i mediální komunikaci s cílem poukázat na různá specifika, příležitosti i hrozby marketingového a mediálního prostředí.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do problematiky, vývoj v oblasti přípravy a zpracování obsahu sdělení.
 2. Principy a zásady tvorby obsahového marketingu, vlivy společenských trendů na tvorbu obsahu pro mediální a marketingová sdělení.
 3. Hrozby a příležitosti textotvorby, kreativní psaní, cíle sdělení, klíčová slova, orientace na příjemce sdělení, follow up.
 4. Příprava a specifika obsahu pro digitální marketing a Google nástroje.
 5. Příprava obsahu pro sociální sítě a reklama na sociálních sítích (proč jen obsah nestačí).
 6. Facebook a specifika jeho obsahu (od obsahu po exekuci).
 7. Instagram a specifika jeho obsahu, případová studie (od obsahu po exekuci).
 8. Twitter, LinkedIn, Pinterest, Spotify a další sociální sítě a jejich obsahový marketing (od obsahu po exekuci).
 9. Setkání s copywriterem, specifika práce copywritera, obsahový marketing v dnešní praxi, ukázka trendů.
 10. Kritický rozbor případové studie / komunikačního sdělení/ obsahové stránky kampaně.
 11. Exkurze v marketingové a komunikační agentuře.
 12. Aplikace získaných poznatků v praxi, diskuze s odborníkem z praxe v oboru, vývoj oboru a trendy.
zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Předmět navazuje na kurz Metodologie odborné práce. Cílem je seznámit studenty se závaznou metodikou pro psaní kvalifikačních prací, obsahovými a formálními požadavky kladenými na zpracování prací tohoto druhu a poskytnout jim informace usnadňující zpracování bakalářské práce na požadované odborné úrovni a připravit je na její úspěšnou obhajobu.

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními metodami a technikami sociálněvědního výzkumu, které jsou prakticky využitelné v rámci řešení manažerských problémů v oblasti veřejné politiky. Předmět studentům zároveň poskytuje dostatečnou metodologickou výbavu pro přípravu jejich bakalářských prací. Důraz je kladen na zvládnutí potřebného souboru znalostí a dovedností pro zpracování vlastního výzkumného projektu.

 1. Sociálněvědní výzkum a možnosti jeho aplikace v oblasti managementu veřejných politik.
 2. Hlavní koncepty.
 3. Principy vzniku teorií ve výzkumu: operacionalizace, hypotéza, objektivita a otázka hodnotové neutrality ve výzkumu.
 4. Příprava výzkumného projektu, proces výzkumu, design výzkumu.
 5. Etická pravidla výzkumu, stanovení výzkumné otázky.
 6. Volba adekvátní metody sběru dat, sampling v kvalitativním a kvantitativním výzkumu a jeho hlavní principy.
 7. Vybrané kvantitativní a kvalitativní metody výzkumu: dotazníkové šetření.
 8. Vybrané kvantitativní a kvalitativní metody výzkumu: Focus groups, hloubkové rozhovory.
 9. Vybrané kvantitativní a kvalitativní metody výzkumu: pozorování, case study, desk research, data mining.
 10. Hlavní principy analýzy kvalitativních dat a jejich prezentace (principy grounded theory a kvalitativního kódování).
 11. Hlavní principy analýzy kvantitativních dat a statistického zpracování sociálněvědních dat.
 12. Zásady a principy přípravy vlastního výzkumného projektu a závěrečné výzkumné zprávy.

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je uvést studenty do systematiky práv duševního vlastnictví, seznámit je s právní úpravou jednotlivých práv duševního vlastnictví jak v České republice, tak na evropské a mezinárodní úrovni, a naučit studenty aplikovat získané poznatky o způsobu ochrany nehmotných statků v kontextu specifik jimi studovaného oboru. Pozornost bude kromě soukromoprávního režimu ochrany práv duševního vlastnictví zaměřena také na správní a trestněprávní odpovědnost za neoprávněný zásah do práv duševního vlastnictví.

 1. Úvod do práva duševního vlastnictví (systematika práv duševního vlastnictví, historie právní ochrany nehmotných statků, mezinárodní, ústavní a morální základy ochrany, základní principy práva k nehmotným statkům, prameny práva k nehmotným statkům).
 2. Autorské právo a práva související (základní pojmy autorského práva, definice autorského díla, způsob ochrany autorských práv).
 3. Výjimky a omezení práva autorského a práv souvisejících (trvání autorských práv, úřední díla, doktrína fair use).
 4. Autorské právo ve smluvních vztazích (obecný úvod do kontraktů, licenční smlouvy, softwarové smlouvy, smlouvy o dílo a zaměstnanecká díla).
 5. Kolektivní správa autorských práv (funkce a působnost kolektivních správců, postup při registraci a vymáhání autorských práv).
 6. Nekalosoutěžní aspekty práv duševního vlastnictví (obecný úvod do práva nekalé soutěže, definice soutěžitele, využití nehmotných statků v rámci nekalých soutěžních praktik).
 7. Práva k označením (ochranné známky, obchodní firmy a jiná označení podnikatelů, doménové právo).
 8. Úvod do práv průmyslového vlastnictví (pojem průmyslového vlastnictví a jeho zařazení v systematice práv duševního vlastnictví, principy průmyslového vlastnictví, typy průmyslových práv, mezinárodní aspekty).
 9. Patentová ochrana a patentový trolling (principy patentové ochrany, proces registrace patentů, pojem patentových trollů a jejich činnost v České republice a v zahraničí).
 10. Soudní ochrana práv duševního vlastnictví (systém soudní ochrany soukromých práv, postup při domáhání se práv před soudy, alternativní možností řešení sporů).
 11. Trestní a administrativní odpovědnost za porušení práv duševního vlastnictví (trestní odpovědnost za nezákonné zásahy do práv k nehmotným statkům, trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu, náhrada škody v trestním řízení, správní trestání ve věcech práv k duševnímu vlastnictví).
 12. Právo duševního vlastnictví a marketing (specifika použití nehmotných statků v rámci marketingu, autorskoprávní compliance marketingových kampaní, ochrana práv duševního vlastnictví na internetu).

Cíl předmětu:

Hlavními cíli předmětu je obeznámit studenty se základními poznatky z oblasti strategické marketingové komunikace, osvojit si základní metody a etické principy používání marketingové komunikace, definovat postavení marketingové komunikace, ať už v online nebo offline prostředí, v rámci marketingového mixu a vyzdvihnout odlišnost marketingové komunikace od ostatních prvků marketingového mixu.

 1. Úvod do strategické marketingové komunikace, promotion v rámci marketingového mixu. Model komunikačního procesu. Integrovaný marketingový komunikační mix, specifika a komparace jednotlivých nástrojů.
 2. Reklama – její funkce, prostředky reklamy, koncepce, vybrané aspekty současné reklamy, modely, reklamní koncepce. Koncepce neuromarketingu. Efektivita reklamy.
 3. Podpora prodeje – prostředky a formy podpory prodeje.
 4. Osobní prodej a jeho specifika. Přímý marketing.
 5. Product placement, sponzoring. Využívání celebrit v marketingové komunikaci.
 6. Public relations – teoretické vymezení, cíle, koncepce, cílové skupiny, publika a objednatelé public relations, hlavní prostředky.
 7. Marketingová komunikace na internetu, online marketingová komunikace.
 8. Definice image organizace, teorie image-determinantů. Hlavní metody měření image a proces modifikace image.
 9. Vztah „Corporate Image“, „Corporate Identity“, „Corporate Design“, „Corporate Culture“, „Corporate Communication“. Public relations jako součást krizového řízení.
 10. Strategická marketingová komunikace v mezinárodním prostředí, interkulturní rozdíly.
 11. Etické zásady marketingové komunikace, strategické orientace a hodnoty. Vnímání a bariéry.
 12. Nové výzvy, trendy a směry ve strategické marketingové komunikaci.
zkouška
volitelný

6. Semestr

Cíl předmětu:

Digitální marketingová komunikace navazuje na předměty Úvod do marketingového myšlení, Teorie masové komunikace, Marketingová komunikace, Média a mediální komunikace, Strategický marketing a Strategická marketingová komunikace a dále rozvíjí poznatky z těchto předmětů. Cílem předmětu je poskytnout přehled digitálního marketingu se zaměřením na digitální marketingovou komunikaci, poznat její nástroje a techniky při aplikaci v online marketingovém prostředí firmy.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do digitálního marketingu, základní pojmy a definice, spotřebitelské chování v online prostředí.
 2. Digitální marketing na internetu, digitální marketingová komunikace a její cíle.
 3. Nástroje a techniky digitální marketingové komunikace. Reklama v online prostředí.
 4. Podpora prodeje v online prostředí.
 5. SEO optimalizace, PPC a Google AdWords.
 6. Digitální marketing na sociálních sítích.
 7. Blogy, vlogy a diskusní fóra.
 8. E-mail marketing.
 9. Mobilní marketing.
 10. Affiliate marketing.
 11. Efektivnost digitální marketingové komunikace a její hodnocení.
 12. Případové studie na digitální marketingovou komunikaci.
zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Studenti mají v předmětu získat vědomosti a znalosti o teoretických východiscích tvorby reklamního textu, copywritingu a obsahového marketingu, o tvorbě obsahové strategie a publikačních plánů, o metrikách, na základě kterých je vhodné obsah vyhodnocovat.

Obsah předmětu:

 1. Teoretická východiska tvorby reklamního textu, copywriting a obsahový marketing: Orientace v základních pojmech, cílové skupiny, tonalita.
 2. Obsahová strategie, publikační plán: Datové informační zdroje, jak které použít.
 3. Názvy, claimy a slogany v offline copywritingu.
 4. Printová reklama a advertorial.
 5. Billboard a outdoor reklama.
 6. Televizní a rozhlasová reklama.
 7. Katalogy, brožury, letáky a POS materiály.
 8. Web copy: Základní principy psaní pro online prostředí.
 9. SEO copywriting: Užitečné nástroje, klíčová slova, práce s nimi. Technické minimum v oblasti SEO.
 10. Sociální sítě: Tvorba (nejen) textového obsahu pro Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter.
 11. PR články, blogy, obsahové magazíny v onlinu, tiskové zprávy.
 12. Vyhodnocování úspěšnosti obsahu, vhodné metriky a nástroje: Google Analytics, Google Data Studio.
zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Náplní předmětu je příprava bakalářské práce pod vedením vedoucího práce. Studující má za povinnost během přípravy práce konzultovat s vedoucím práce pomocí osobních konzultací anebo e-mailem minimálně v těchto etapách (splnění konzultací je podmínkou udělení zápočtu v příslušných předmětech, jejichž náplní je příprava bakalářské práce):

 • Teze pro zpracování bakalářské práce (v přiměřeném rozsahu cca 7-10 stran, obsahující zejména cíl práce, metody a návrh postupu zpracování);
 • Koncept bakalářské práce (rozpracovaná teoretická i praktická část);
 • Vždy, když chce studující významně změnit postup zpracování.
 • Příprava závěrečné práce se řídí vnitřními předpisy AMBIS vysoké školy, a.s. (Směrnice rektorky č. 1/2020 Závěrečná práce v bakalářském a navazujícím magisterském studiu).

  zkouška
  volitelný

  Garant oboru

  doc. JUDr. Ing. Jana Majerová, Ph.D.

  „Mimo AMBIS působím také jako docentka na Žilinské univerzitě v Žilině a pravidelně přednáším na Mykolas Romeris University v Litvě a University of Johannesburg v JAR. Na AMBIS vyučuji předměty Úvod do marketingu a Marketingová komunikace. Znalosti získané v rámci studia a jsou praktické a velice dobře přenositelné do reálného světa. To naše studenty činí konkurenceschopnými a žádanými na trhu práce. Do svých předmětů se snažím vnést přesah a vysvětlit jednotlivá témata v dialogu se studenty. AMBIS vysoká škola mne inspiruje.“

  Získejte slevu na přihlášku 490Kč

  Nechte nám na sebe e-mail a zaplatíme za vás poplatek za přijímací řízení.

  Proč studovat zrovna u nás?

  Přes 50

  zahraničních partnerských univerzit 

  82%

  studentů doporučuje studium na Ambis

  Až 98%

  našich absolventů se uplatní na trhu práce

  32 let

  praktických zkušeností ve vzdělávání 

  18k +

  úspěšných absolventů od roku 2001

  6 rokem

  po sobě jsme největší soukromá VŠ v ČR