Média a PR

Tříleté bakalářské studium

Školné

od 32 900 Kč za semestr

Obor

Marketingová komunikace

Lokalita

Praha/Brno

Titul

Bakalář
(Bc.)

Za každou úspěšnou firmou stojí i dobré PR. A za každým dobrým PR pak zkušený manažer. A tím se u nás můžete stát. Ovládat PR a média je disciplína sama pro sebe. Zdokonalíte se v ní zejména praxí a tím, že koukáte pod ruce těm nejlepším. To všechno zvládnete na AMBIS VŠ.


Uplatnění absolventů

 • PR manažer
 • Mluvčí
 • Media manager
 • Media konzultant
 • Editor redakce

Chci se přihlásit ke studiu

Napište nám o sobě pár údajů a my se vám obratem ozveme zpět s pozvánkou k přijímacímu pohovoru.

Ze školy vyrazíte připraveni na reálný byznys

Pro celý obor je klíčové, abychom vás co nejvíce připravili na následný pracovní život. Během studia vás potkají kreativní projekty a stáže, které vám reálné prostředí přiblíží, a vy se v nich pak následně budete cítit jako ryba v (marketingové) vodě.

Ostatní zaměření oboru Marketingová komunikace

Digitální marketing a
komunikace

Marketing a brand
management

Média a
PR


Kreativní marketing a 
management


17 studijních oborů
70 zaměření

Zajímá nás názor našich studentů


"Po dokončení střední školy jsem měla z dalšího studia velké obavy. Proto jsem přihlášku podávala na poslední chvíli a vybírala ze soukromých škol.

Hned v prvním ročníku se mi potvrdilo, že jsem vybrala dobře a na veškeré obavy jsem zapomněla. Škola se o studenty zajímá a poskytuje jim důležité informace v průběhu celého studia, vyučující mají zkušenosti z praxe a předávají studentům maximum. Díky tomu si i jako student kombinované formy odnesu z Ambisu hodně zkušeností."

- Dita, Ekonomika a management podniku"Naše škola má vysoký počet kvalifikovaných učitelů, kteří řídí svůj vlastní byznys. A kromě praktických přednášek nám dávají velkou dávku motivace. Státní školy vás učí, jak být dobrým zaměstnancem. Na Ambis nás učí být úspěšným podnikatelem."

- Ludvík, Ekonomika a management podniku"Nespornou výhodou soukromé školy je rozhodně osobní přístup. Zní to jako klišé, ale u nás to funguje. S učiteli máme opravdu blízký kontakt. Na schůzku se s nimi můžeme domluvit i mimo konzultační hodiny. Jednají s námi spíš jako s kolegy než se studenty."

- Petr, Ekonomika a management podniku

Chci se přihlásit ke studiu

Napište nám o sobě pár údajů a my se vám obratem ozveme zpět s pozvánkou k přijímacímu pohovoru.

Kde mohu realizovat praxe?


Balíček online podpory

Jako student kombinované formy máte možnost zakoupit si balíček online podpory, díky kterému dostanete přístup k dodatečným studijním materiálům a dalším výhodám pro lepší zvládnutí studia. 

Orientační studijní plán

Podívejte se, jaké předměty vás čekají od prvního do šestého semestru
a co v nich budete probírat. Pokud vám nebude něco jasné, napište nám.

Název předmětu
Způsob ukončení
Typ předmětu

1. Semestr

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je získat znalost teorie marketingu a její aplikaci v různých segmentech trhu včetně nových směrů, kam se teorie a praxe v marketingu 21. století ubírá. S ohledem na rozsáhlost problematiky je cílem tohoto předmětu především naučit studenty principům marketingového myšlení, které jim umožní v budoucí praxi chápat marketing nejen jako nezbytný předpoklad zajištění dlouhodobé prosperity firem, ale také porozumět změnám na trhu a v chování zákazníků, které s ohledem na přicházející revoluci Průmyslu 4.0 přinesou rozsáhlé změny ve společnosti jako celku, a získat tak odpovídající vědomostní výbavu absolventa vysoké školy v oboru marketingová komunikace.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do marketingu - vznik, vývoj, definice marketingu, základné pojmy marketingové teorie a marketingového procesu.
 2. Poptávka, nabídka, cenová elasticita - faktory marketingového řízení podniku.
 3. Podniková filozofie, koncepce podnikové filozofie, marketingová filozofie podniku.
 4. Analýza postavení podniku na trhu.
 5. Analýza marketingového prostředí podniku - analýza makroprostředí, analýza mikroprostředí, SWOT analýza.
 6. Identifikace strategických obchodních jednotek, analýza obchodního portfolia podniku.
 7. Marketingové plánování, marketingový plán, marketingový mix.
 8. Produktová politika podniku, hlavní úloha, analýza sortimentu podniku.
 9. Cenová politika podniku, hlavní úloha, ovlivňující faktory, přístupy k tvorbě ceny.
 10. Distribuční politika podniku, hlavní úloha, fyzická a akviziční distribuce.
 11. Komunikační politika podniku, hlavní úloha, nástroje komunikačního mixu.
 12. Další nástroje marketingového mixu a jejích význam.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Předmět přináší studentům praktickou formou výuky ucelený přehled o základních charakteristikách sociální a masové komunikace. Studenti nejprve získají širší povědomí o jednotlivých sociálně-psychologických procesech v rámci interpersonální, skupinové, a interkulturní komunikace. Dalším cílem předmětu je prostřednictvím praktických příkladů seznámit studenty s hlavními principy masové komunikace.

Osnova:

 1. Úvod do předmětu.
 2. Sociální komunikace a sociální psychologie, komunikační proces, komunikační styly.
 3. Verbální a neverbální komunikace, sociální skupiny.
 4. Sociální konflikt (intrapersonální, interpersonální, meziskupinové).
 5. Sociální percepce a kognice I.
 6. Sociální percepce a kognice II.
 7. Sociální komunikace v rámci jiných oborů.
 8. Bariéry sociální komunikace.
 9. Mediální komunikace, médium, medializace.
 10. Masová komunikace, masová média, masová publika.
 11. Teoretické modely sociální a masové komunikace.
 12. Shrnutí, rozbor příkladů a ukázek praxe.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Seznámit studenty se základními ekonomickými kategoriemi, veličinami a modely ekonomické teorie jako teoretickým základem studia navazujících ekonomických a manažerských disciplín. Studenti si osvojí základní ekonomické teoretické přístupy pro individuální rozhodování při řešení problémů v hospodářské praxi. Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti rozumět principům rozhodování ekonomických subjektů na mikroekonomické úrovni a klíčovým faktorům ovlivňujícím makroekonomickou rovnováhu.

Obsah předmětu:

 1. Základní ekonomické pojmy, ekonomický koloběh, hranice produkčních možností.
 2. Rozhodování spotřebitele na trzích výrobků a služeb.
 3. Rozhodování firmy na trzích výrobků a služeb.
 4. Rozhodování domácností na trzích výrobních faktorů.
 5. Rozhodování firem na trzích výrobních faktorů.
 6. Rovnováha trhu. Efektivnost trhu a firmy. Tržní selhání. Mikroekonomická politika státu.
 7. Měření makroekonomické výkonnosti. Hospodářská politika, nástroje a funkce.
 8. Trh peněz.
 9. Determinanty makroekonomické rovnováhy v krátkém období – agregátní poptávka.
 10. Determinanty makroekonomické rovnováhy v krátkém období – agregátní nabídka.
 11. Makroekonomické nerovnováhy, hospodářský cyklus, inflace, nezaměstnanost.
 12. Možnosti léčení makroekonomických nerovnováh. Hospodářský růst a jeho determinanty.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Seznámit studující s hlavními principy sociologického přstupu k analýze společenských jevů a s hlavními tématy sociologického myšlení. Studující si osvojí základní odbornou terminologii, seznámí se s hlavními sociologickými teoriemi a oblastmi sociologické analýzy.

Obsah předmětu:

 1. Principy sociologie a sociologické perspektivy, vznik sociologie jako vědy, zakladatelé sociologie.
 2. Základní sociologická paradigmata a přístupy, hlavní sociologické teoretické směry a postavy.
 3. Kultura, jedinec a společnost, socializace.
 4. Konformita, deviace a sociální kontrola.
 5. Sociální stratifikace a nerovnost, sociální mobilita.
 6. Skupiny, organizace a byrokracie.
 7. Ekonomický systém a práce, ekonomická globalizace.
 8. Hlavní charakteristiky pracovního trhu v ČR v kontextu EU.
 9. Základy demografie a hlavní demografické trendy v ČR v evropském kontextu.
 10. Urbanizace a životní prostředí.
 11. Masová média a komunikace.
 12. Základy metodologie sociologického výzkumu a hlavní sociologické výzkumné metody.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Předmět přináší studentům praktickou formu výuky a osvojení si základních principů komunikačních a prezentačních dovedností, zlepšení předpokladů pro efektivní prezentaci a profesionální mluvený i psaný projev na úrovní zástupce firmy, agentury nebo médií. Cílem je na praktických příkladech demonstrovat pravidla, doporučení, efektivní a ověřené postupy při přípravě a realizaci mluveného a psaného projevu. Výuka tohoto předmětu si klade za cíl připravit studenty na zajímavé, pro posluchače přínosné a efektivní prezentace projektů, produktů, služeb, řešení apod.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do problematiky, vhled do vývoje v současnosti, seznámení s širším kontextem.
 2. Základní pravidla efektivní a profesionální komunikace a jejich využití při prezentaci, formulování hlavního sdělení, strukturování prezentace, přizpůsobení prezentace publiku.
 3. Psychologické aspekty a předpoklady pro zlepšení a rozvoj rétorických a prezentačních dovedností, příprava a naladění se na prezentování.
 4. Asertivní a empatické jednání v prezentaci a komunikaci, námitky, kritika a zvládání obtížných situací při prezentaci.
 5. Příprava na prezentaci, podklad pro prezentaci, základy designu slajdů, využití fotografií, animací, práce s čísly, tabulky, efektivní prezentování dat v grafech.
 6. Práce s hlasem, se stresem, zvládání trémy, emoce při prezentaci, nonverbální komunikace.
 7. Specifika cílové skupiny prezentace, interakce s publikem, otázky, vyprávění příběhů v prezentacích.
 8. Souhra řeči a slajdů, principy formální stránky prezentace, případová studie – ukázky z praxe, vizualizace myšlenek a dat, forma versus obsah.
 9. Interakce s publikem, vtažení posluchačů do prezentace.
 10. Pomůcky v prezentaci, obsluha, zvládání obtížných situací.
 11. Diskuze s odborníkem z praxe (ukázky designu slajdů, oživení slajdů, smysluplná schémata), trénink prezentačních dovedností.
 12. Shrnutí, nácvik prezentace produktu, projektu, služby, nápadu apod.
zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Předmět se zaměřuje na osvojení si zásad odborné práce při zpracování vybraného odborného tématu na základě vyhledání, selekce a utřídění zdrojů a využití získaných znalostí z dosavadního studia včetně dovednosti jejich samostatné aplikace při řešení konkrétního problému. Studenti se seznámí s metodami tvorby odborné práce a základními přístupy kvantitativního a kvalitativního výzkumu, práce s literaturou a dalšími prameny a informačními zdroji. Prakticky si vyzkouší metody efektivního učení a práci s odborným textem.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do metodologie vědecké práce.
 2. Psaní odborného textu – formální a stylistické zásady zpracování textu.
 3. Práce s tématem, stanovení cílů, tvorba textu.
 4. Formy odborných/akademických textů.
 5. Zdroje a způsoby získávání informací – vyhledávání v EIZ a na internetu.
 6. Citace a plagiátorství.
 7. Hodnocení vědy, hodnocení kvality zdrojů.
 8. Etika vědecké práce.
 9. Výzkumné metody, výzkumné otázky, design výzkumu, hypotézy, proměnné.
 10. Kvalitativní výzkum – metody, rozhovory.
 11. Kvantitativní výzkum – metody, dotazníky.
 12. Metody vyhodnocování a interpretace dat, statistické vyhodnocení dat.

2. Semestr

zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Předmět je zaměřen na kritickou analýzu masové a mediální kultury z pohledu nejvýznamnějších osobností psychologie, sociologie, filozofie, kulturních studií a mediálních studií druhé poloviny 20. a začátku 21. století. Témata jednotlivých přednášek sledují vývojovou linii uvažování o předmětné problematice. Cílem předmětu je poskytnout studentům základní orientaci v problematice současné kultury a zvýšit jejich vnímavost vůči estetickým, sociálním, ideologickým, ekonomickým a mocenským funkcím médií.

Obsah předmětu:

 1. Masová kultura v teorii masové společnosti. Vymezení základních pojmů – médium, masová kultura, masová společnost.
 2. Masová kultura v konceptu kulturních úrovní. Masová kultura jako kýč.
 3. Masová kultura v reflexi Frankfurtské školy. Teorie komodifikace.
 4. Masová kultura a populární kultura: charakteristika, definice a základní znaky.
 5. Ideologie, hegemonie, mýtus a gender jako kategorie v analýze současné kultury.
 6. Populární kultura v reflexi Birminghamské školy.
 7. Televizní kultura a produkce. Mediální kultura.
 8. Postmoderní kulturní situace a analýza způsobu života na konci 20. století.
 9. Změna pohledu na průmyslovou produkovanou kulturu na přelomu 20. a 21. století.
 10. Teorie odlišnosti Pierra Bourdieua, teorie populární kultury Johna Fiskeho.
 11. Vývojové trendy elektronické a digitální kultury.
 12. Narcismus v současné kultuře.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Předmět je zaměřený na problematiku marketingové komunikace, jak v širších souvislostech jejích interakcí s ostatními nástroji marketingového mixu, tak i v kontextu dosahování strategických cílů podniku i v konkrétnosti napříč jednotlivými nástroji komunikačního mixu tak, aby se vytvořil pevný základ pro jejich další podrobné studium.

Obsah předmětu:

 1. Postavení marketingové komunikace v komunikačním mixu. Komunikační proces. Souvislost pojmů komunikace, etika, image firmy.
 2. Marketingový komunikační mix. Charakteristika jednotlivých tradičních nástrojů komunikace a jejich vzájemná návaznost. Uplatnění komunikačních nástrojů ve vztahu k životnímu cyklu produktu.
 3. Cíle komunikace a komunikační modely.
 4. Reklama a reklamní média. Charakteristické rysy reklamy a odlišnosti od ostatních nástrojů.
 5. Osobní prodej v kontextu komunikačního mixu. Veletrhy a výstavy, semináře, prezentace produktů.
 6. Event marketing a sponzoring.
 7. Public relations. Vytváření vztahů k veřejnosti a médiím, význam a úkoly PR v marketingové komunikaci.
 8. Direct marketing. Význam databází v přímém marketingu. Nástroje přímého marketingu.
 9. Podpora prodeje. Komunikace v místě prodeje.
 10. Digitální marketingová komunikace. Webové stránky a sociální sítě v marketingové komunikaci.
 11. Nové trendy v marketingové komunikaci – guerilla marketing, product placement, WOM marketing.
 12. Integrovaná marketingová komunikace. Význam marketingové komunikace v systému podnikového řízení.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy z managementu v relaci k řízenému systému. Předmět poskytuje posluchačům získání základních znalostí a dovedností pro řízení organizací. Vytváří základy pro návazné studium zejména manažersky orientovaných předmětů.

Obsah předmětu:

 1. Pojetí managementu, vymezení základních pojmů.
 2. Historické kořeny managementu, vývoj a hlavní rozvojové směry v minulosti a současnosti.
 3. Školy managementu.
 4. Profil a osobnost manažera. Styly manažerské práce.
 5. Rozhodovací procesy.
 6. Plánování.
 7. Organizování.
 8. Motivování a stimulace zaměstnanců. Řízení lidských zdrojů.
 9. Kontrola.
 10. Procesní management.
 11. Komunikace a vyjednávání.
 12. Stres management a soudobé problémy managementu.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Předmět je zaměřen na specifickou část marketingu, a to chování spotřebitelů. Informace o spotřebitelském chování jsou totiž velmi cenné a tvoří základní východisko formulace funkční marketingové strategie podniku. Cílem předmětu je, aby studenti získali soubor vědomostí a znalostí o nákupním rozhodování a spotřebitelském chování, jeho typologií a základních modelech, funkčních mechanizmech a faktorech, které chování jedince, jako spotřebitele resp. zákazníka, významně ovlivňují. Studenti současně v procesu vzdělávání získají v rámci tohoto předmětu i základní segmentační zručnosti nevyhnutelné pro efektivní tvorbu a implementaci komunikačních aktivit podniku.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do teorie spotřebitelského chování a spotřebitelského výzkumu.
 2. Marketingová segmentace, targeting a positioning.
 3. Vnitřní vlivy na spotřebitelské chování – osobnost, učení, paměť, vnímání, postoje.
 4. Vnitřní vlivy na spotřebitelské chování – sociokulturní vlivy, referenční skupiny, globalizace.
 5. Vliv emocí na spotřebitelské chování.
 6. Situační vlivy na spotřebitelské chování a rozhodovací modely.
 7. Nákupní chování spotřebitelů a rozhodovací proces.
 8. Loajalita spotřebitelů a spokojenost zákazníka.
 9. Vliv nástrojů marketingového mixu na spotřebitelské chování.
 10. Vliv nástrojů marketingové komunikace na spotřebitelské chování.
 11. Generační specifika spotřebitelského chování.
 12. Spotřebitelské chování na trzích B2B.

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je prohloubit schopnosti studentů v oblasti kritického myšlení a informační a mediální gramotnosti. Osvojení informační gramotnosti a dovednost kritického myšlení, zejména z hlediska posuzování kvality informací a práce s nimi, je předpokladem pro úspěšné rozhodování a řešení problémů v každodenním životě.

Obsah předmětu:

 1. Informační a digitální gramotnost – úvod do tematiky, praktické ukázky.
 2. Mediální gramotnost – úvod do tematiky, praktické ukázky.
 3. Kritické myšlení a kritický přístup k informacím, mapování tématu v ČR i ve světě.
 4. Kritické myšlení při získávání, zpracovávání a posuzování informací, relevantnost informačních zdrojů, publikování vědeckých výstupů – praktický výstup.
 5. Kritické myšlení při porozumění textu, identifikace klíčových myšlenek a zpracování textových výstupů.
 6. Konspirace, dezinformace, fake news, hoax, trolling – praktické ukázky.
 7. České dezinformační a propagandistické weby, české proti-dezinformační a proti-propagandistické weby – praktická komparace.
 8. Argumentace a argumentační fauly – příklady.
 9. Kognitivní zkreslení při rozhodování – příklady.
 10. Výzkumy a případové studie v oblasti kritického myšlení, metody kritického myšlení používané ve výuce – praxe.
 11. Prezentace a obhajoba závěrečných týmových prací.
 12. Prezentace a obhajoba závěrečných týmových prací.
zápočet
povinně volitelný
zkouška
volitelný

3. Semestr

zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Předmět přináší studentům praktickou formou výuky ucelený přehled základních mediálně-komunikačních pojmů, teorií a přístupů. Studenti získají širší povědomí o dějinách masových médií a o jednotlivých procesech medializace zprávy v procesu masmediální komunikace. Dalším cílem předmětu je prostřednictvím příkladů z praxe seznámit studenty s principy fungování médií jakožto sociálních institucí a komerčních organizací a naučit je kriticky analyzovat přijímaná mediální sdělení. Studenti jsou po ukončení předmětu schopni orientovat se v základní problematice teorie médií a společnosti a jsou obeznámeni s možnostmi využití mediálně-komunikační teorie pro práci v médiích, PR a marketingu.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do předmětu.
 2. Základní pojmy mediálních studií.
 3. Funkce a účinky mediální komunikace.
 4. Masová komunikace a role žurnalistiky.
 5. Mediální rutiny: mediální rámování a nastolování témat.
 6. Případová studie: povaha mediální komunikace v Evropě a Japonsku (analýza a komparace).
 7. Stručné dějiny světových médií.
 8. Stručné dějiny českých médií.
 9. Analýza a interpretace mediálního textu.
 10. Případová studie: kritický rozbor vybraného zpravodajského textu.
 11. Účinky televize, internetu a nových médií.
 12. Shrnutí, rozbor konkrétních příkladů z praxe, kazuistiky.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Strategický marketing navazuje na předměty Úvod do marketingového myšlení, Marketingová komunikace a Management a rozvíjí poznatky z těchto předmětů. Jeho cílem je povýšit teoretický a metodologický základ těchto disciplín, zabezpečit jejich mezioborové a interdisciplinární vazby a dosáhnout toho, aby studenti byli schopni souborně posuzovat složité praktické jevy a procesy. Strategický charakter předmětu vyžaduje, aby studenti znali základy výzkumné, řešitelské a badatelské činnosti a aby výsledky výzkumů uměli transformovat do teorie a zejména do praktických podnikatelských aktivit a marketingových projektů.

Obsah předmětu:

 1. Metodologie strategického marketingu, pojmy, definice.
 2. Strategické marketingové řízení, základní fáze.
 3. Marketingové analýzy vnějšího prostředí.
 4. Marketingové analýzy vnitřního prostředí.
 5. Sestavení souhrnné SWOT analýzy.
 6. Strategické marketingové plánování, model SMART.
 7. Implementace marketingových strategií do manažerské praxe.
 8. Marketingová kontrola, marketingový audit.
 9. Typologie marketingových strategií.
 10. Postup tvorby marketingové strategie.
 11. Struktura marketingového plánu a marketingové strategie.
 12. Případová studie.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Student zná a vysvětluje základní poznatky obecné psychologie, vývojové psychologie, sociální psychologie a psychologie osobnosti, které patří k základním psychologickým disciplínám. Kriticky analyzuje a v praxi implementuje poznatky obecné psychologie. Aplikuje metodologii a metody psychologie při řešení praktických problémů v kontextu navržení a revidování aktivit marketingové a mediální komunikace. Absolvováním předmětu současně student získává důležitý soubor základných kompetencí pro optimální implementaci koncepce behaviorální ekonomie do vlastních tvůrčích konstruktů a řešení.

Obsah předmětu:

 1. Předmět, úkoly, členění a význam psychologických věd.
 2. Historie psychologie a hlavní směry současné psychologie.
 3. Základy metodologie a metody psychologie.
 4. Kognitivní procesy.
 5. Emoce a motivace.
 6. Paměť a učení.
 7. Základy ontogenetické psychologie, determinanty psychického vývoje.
 8. Člověk v předivu interpersonálních vztahů.
 9. Osobnost – vznik, vývoj, utváření, struktura, dynamika.
 10. Vlastnosti osobnosti.
 11. Poznávání osobnosti.
 12. Zvládání náročných životních situací.
zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu Odborná praxe I – II je zvýšit provázanost studia s potřebami praxe, tedy potřebami reálného ekonomického života, a lépe tak reagovat na požadavky budoucích zaměstnavatelů absolventů z hlediska marketingových či komunikačních dovedností. Předmět Odborná praxe probíhá ve 3. a 4. semestru studia, šest týdnů v každém semestru, délka praxe za celé studium je tedy 12 týdnů. Student může praxi splnit třemi způsoby:

1. Navrhne si sám organizaci, se kterou se domluví a praxi u ní absolvuje.

2. Student pracuje v organizaci, která svou činností přímo souvisí se studijním programem a je v souladu s profilem absolventa. Pak si praxi může nechat částečně uznat.

3. Student má možnost využít smluvně zajištěné organizace, které se školou spolupracují.

Student na konci každého semestru vypracuje Zprávu o realizaci odborné praxe, jejíž součástí bude vlastní zhodnocení působení v organizaci a také přehled projektů a úkolů, na kterých student spolupracoval.

zápočet
povinně volitelný
zkouška
volitelný

4. Semestr

zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Předmět spojuje témata marketingu a managementu do komplexních struktur marketingového řízení podniku na jednotlivých jeho úrovních napříč produkty a trhy. Cílem předmětu je, aby studenti získali soubor vědomostí a znalostí o základných principech marketingového managementu v celé jeho šířce, jakož i na úrovni jednotlivých parciálních manažerských funkcí.

Obsah předmětu:

 1. Marketingový management – základní pojmy, principy, funkce a postavení v řízení podniku.
 2. Marketingový výzkum a výzkum trhu.
 3. Marketingová situační analýza.
 4. Marketingové plánování.
 5. Tvorba a implementace marketingových programů.
 6. Marketingový audit a kontrola.
 7. Marketingová analytika.
 8. Budování a řízení hodnoty značky.
 9. Řízení vztahů se zákazníky.
 10. Společensky zodpovědný marketingový management a marketingová etika.
 11. Marketingový management malých a středních podniků.
 12. Mezinárodní marketingový management.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Předmět se věnuje problematice tištěných médií v teoreticko-historické perspektivě, a to od vzniku tištěných médií až do současnosti. Poskytuje studentům obraz vzniku a vývoje tištěných médií jako specifického mediálního typu z různých aspektů (technicko-technologického, ekonomického, právního, kulturního a dalších). Cílem předmětu je studentům poskytnout těžiskové informace o tištěných médiích, předpokladech jejich vzniku, vývoje, diferenciace a současného stavu v tomto sektoru. Jejich poznání je nevyhnutelnou součástí vzdělání marketingového a mediálního pracovníka.

Obsah předmětu:

 1. Tištěná média a jejich postavení v systému médií. Vymezení základních pojmů.
 2. Předpoklady vzniku tištěných médií. Předchůdci novin a časopisů. Technické, ekonomické, dopravní, kulturní a právní předpoklady vzniku tištěných médií.
 3. Typologie tištěných médií. Periodický a neperiodický tisk. Noviny a časopisy. Národní systém tisku.
 4. Noviny a časopisy jako základní složky systému tisku. Struktura a kompozice novin a časopisů. Obsah a forma novin a časopisů.
 5. Diferenciace tištěných médií. Vznik masového a elitního tisku. Rozdílné přístupy ke čtenáři.
 6. Tištěná média jako nástroj informování a ovlivňování mas (1948–1989). Noviny a časopisy v demokratické společnosti po roce 1989. Právní a ekonomické aspekty vydávání tisku. Svoboda tisku.
 7. Trh s periodickým tiskem a jeho specifikem. Koncentrace médií. Vydavatelské subjekty v ČR.
 8. Tisková média v současnosti. Aktuální problémy periodického tisku. Reklama v tištěných médiích.
 9. Redakce a organizace práce v tištěných médiích. Elektronické redigování. Desktop publishing.
 10. Čtenář jako klíčový hráč novinářství. Typologie čtení a problematika poznání potřeb recipienta.
 11. Vliv nových informačních a komunikačních technologií na tisková média a tradiční žurnalistiku. On-line žurnalistika a noviny na webu. Její vznik, vývoj a specifika.
 12. Budoucnost tištěných médií v konkurenci digitálních médií. Trendy ve ztvárňování obsahu novin.
zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Studenti si osvojí zásady a metody odborné práce, práci s literaturou a prameny a dalšími heuristickými materiály a informačními zdroji. Prakticky si vyzkouší práci s odborným textem a samostatnou tvůrčí činnost. Budou individuálně konzultovat své dílčí kroky k naplnění cíle práce s vedoucím práce a s vedoucím semináře. Výstupem je zpracování návrhu designu bakalářské práce.

Obsah předmětu:

 1. Metody získávání zdrojů, dat a informací.
 2. Čtení odborného textu, rešerše, kritika pramenů, zásady interpretace dat, vědecká fakta.
 3. Používání zdrojů a jejich citace, zásady správného citování, nejčastější chyby v citacích. Obecná pravidla pro bibliografické citace podle normy ČSN ISO 690.
 4. Metodologie sociologického výzkumu, kvalitativní a kvantitativní metody.
 5. Vybrané výzkumné metody a techniky vhodné pro zpracování bakalářské práce.
 6. Obsahová strukturalizace a hierarchizace textu a hlavních částí bakalářské práce.
 7. Vnitřní podoba bakalářské práce a stylistika.
 8. Charakteristika jednotlivých základních částí bakalářské práce.
 9. Vnější podoba bakalářské práce, formální náležitosti.
 10. Time management. Efektivní časový plán postupu prací při zpracovávání bakalářské práce.
 11. Prezentace bakalářské práce, příprava na diskusi a rozpravu v rámci obhajoby bakalářské práce.
 12. Skupinové a individuální konzultace, prezentace průběžných výsledků.
zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu Odborná praxe I – II je zvýšit provázanost studia s potřebami praxe, tedy potřebami reálného ekonomického života, a lépe tak reagovat na požadavky budoucích zaměstnavatelů absolventů z hlediska marketingových či komunikačních dovedností. Předmět Odborná praxe probíhá ve 3. a 4. semestru studia, šest týdnů v každém semestru, délka praxe za celé studium je tedy 12 týdnů. Student může praxi splnit třemi způsoby:

1. Navrhne si sám organizaci, se kterou se domluví a praxi u ní absolvuje.

2. Student pracuje v organizaci, která svou činností přímo souvisí se studijním programem a je v souladu s profilem absolventa. Pak si praxi může nechat částečně uznat.

3. Student má možnost využít smluvně zajištěné organizace, které se školou spolupracují.

Student na konci každého semestru vypracuje Zprávu o realizaci odborné praxe, jejíž součástí bude vlastní zhodnocení působení v organizaci a také přehled projektů a úkolů, na kterých student spolupracoval.

zápočet
povinně volitelný
zkouška
volitelný

5. Semestr

zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Předmět přináší studentům praktickou formu výuky, ucelený přehled o základních pojmech grafického designu, o jeho typech (online, print, signmaking, reklama) a nutnosti různých přístupů. Studenti získají širší povědomí o tvorbě značky a grafického manuálu vizuální identity, typografii, infografice, ilustraci a tisku. Dále budou seznámeni s typy písem, typografií, s principy tvorby layoutu, se základní přípravou pro tisk a s druhy tiskových technik. Studenti se seznámí s procesy tvorby kompletní vizuální identity od návrhu až po realizaci.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do předmětu, základní pojmy, druhy grafického designu.
 2. Stručné dějiny grafického designu, role grafického designu ve společnosti.
 3. Proč a jak nastavit značku.
 4. Úvod do vizuálních identit.
 5. Barvy, písmo, tone of voice, název, cílové skupiny.
 6. Značka, logo, význam.
 7. Nástroje, programy a jejich využití, tiskové techniky.
 8. Setkání a diskuze s odborníkem z praxe nad konkrétním projektem.
 9. Grafický manuál vizuální identity.
 10. Vizuální identita a její propojení s kulturou firmy.
 11. Kritický rozbor vlastního projektu I.
 12. Kritický rozbor vlastního projektu II.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Předmět přináší studentům praktickou formou výuky ucelený přehled o jednotlivých typech a pravidlech zpracování obsahů pro mediální a marketingové účely. Studenti získají širší povědomí o typech fungování grafických editorů, včetně znalostí týkajících se přípravy a zpracování textů, specifik jejich zacílení v návaznosti na formu sdělení, vhodný komunikační nástroj a nastavený cíl. Na praktických příkladech a případových studiích je tento předmět připraví v oblasti základních principů grafiky a tvorby textu v marketingové i mediální komunikaci s cílem poukázat na různá specifika, příležitosti i hrozby marketingového a mediálního prostředí.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do problematiky, vývoj v oblasti přípravy a zpracování obsahu sdělení.
 2. Principy a zásady tvorby obsahového marketingu, vlivy společenských trendů na tvorbu obsahu pro mediální a marketingová sdělení.
 3. Hrozby a příležitosti textotvorby, kreativní psaní, cíle sdělení, klíčová slova, orientace na příjemce sdělení, follow up.
 4. Příprava a specifika obsahu pro digitální marketing a Google nástroje.
 5. Příprava obsahu pro sociální sítě a reklama na sociálních sítích (proč jen obsah nestačí).
 6. Facebook a specifika jeho obsahu (od obsahu po exekuci).
 7. Instagram a specifika jeho obsahu, případová studie (od obsahu po exekuci).
 8. Twitter, LinkedIn, Pinterest, Spotify a další sociální sítě a jejich obsahový marketing (od obsahu po exekuci).
 9. Setkání s copywriterem, specifika práce copywritera, obsahový marketing v dnešní praxi, ukázka trendů.
 10. Kritický rozbor případové studie / komunikačního sdělení/ obsahové stránky kampaně.
 11. Exkurze v marketingové a komunikační agentuře.
 12. Aplikace získaných poznatků v praxi, diskuze s odborníkem z praxe v oboru, vývoj oboru a trendy.
zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Předmět navazuje na kurz Metodologie odborné práce. Cílem je seznámit studenty se závaznou metodikou pro psaní kvalifikačních prací, obsahovými a formálními požadavky kladenými na zpracování prací tohoto druhu a poskytnout jim informace usnadňující zpracování bakalářské práce na požadované odborné úrovni a připravit je na její úspěšnou obhajobu.

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními metodami a technikami sociálněvědního výzkumu, které jsou prakticky využitelné v rámci řešení manažerských problémů v oblasti veřejné politiky. Předmět studentům zároveň poskytuje dostatečnou metodologickou výbavu pro přípravu jejich bakalářských prací. Důraz je kladen na zvládnutí potřebného souboru znalostí a dovedností pro zpracování vlastního výzkumného projektu.

 1. Sociálněvědní výzkum a možnosti jeho aplikace v oblasti managementu veřejných politik.
 2. Hlavní koncepty.
 3. Principy vzniku teorií ve výzkumu: operacionalizace, hypotéza, objektivita a otázka hodnotové neutrality ve výzkumu.
 4. Příprava výzkumného projektu, proces výzkumu, design výzkumu.
 5. Etická pravidla výzkumu, stanovení výzkumné otázky.
 6. Volba adekvátní metody sběru dat, sampling v kvalitativním a kvantitativním výzkumu a jeho hlavní principy.
 7. Vybrané kvantitativní a kvalitativní metody výzkumu: dotazníkové šetření.
 8. Vybrané kvantitativní a kvalitativní metody výzkumu: Focus groups, hloubkové rozhovory.
 9. Vybrané kvantitativní a kvalitativní metody výzkumu: pozorování, case study, desk research, data mining.
 10. Hlavní principy analýzy kvalitativních dat a jejich prezentace (principy grounded theory a kvalitativního kódování).
 11. Hlavní principy analýzy kvantitativních dat a statistického zpracování sociálněvědních dat.
 12. Zásady a principy přípravy vlastního výzkumného projektu a závěrečné výzkumné zprávy.

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je uvést studenty do systematiky práv duševního vlastnictví, seznámit je s právní úpravou jednotlivých práv duševního vlastnictví jak v České republice, tak na evropské a mezinárodní úrovni, a naučit studenty aplikovat získané poznatky o způsobu ochrany nehmotných statků v kontextu specifik jimi studovaného oboru. Pozornost bude kromě soukromoprávního režimu ochrany práv duševního vlastnictví zaměřena také na správní a trestněprávní odpovědnost za neoprávněný zásah do práv duševního vlastnictví.

 1. Úvod do práva duševního vlastnictví (systematika práv duševního vlastnictví, historie právní ochrany nehmotných statků, mezinárodní, ústavní a morální základy ochrany, základní principy práva k nehmotným statkům, prameny práva k nehmotným statkům).
 2. Autorské právo a práva související (základní pojmy autorského práva, definice autorského díla, způsob ochrany autorských práv).
 3. Výjimky a omezení práva autorského a práv souvisejících (trvání autorských práv, úřední díla, doktrína fair use).
 4. Autorské právo ve smluvních vztazích (obecný úvod do kontraktů, licenční smlouvy, softwarové smlouvy, smlouvy o dílo a zaměstnanecká díla).
 5. Kolektivní správa autorských práv (funkce a působnost kolektivních správců, postup při registraci a vymáhání autorských práv).
 6. Nekalosoutěžní aspekty práv duševního vlastnictví (obecný úvod do práva nekalé soutěže, definice soutěžitele, využití nehmotných statků v rámci nekalých soutěžních praktik).
 7. Práva k označením (ochranné známky, obchodní firmy a jiná označení podnikatelů, doménové právo).
 8. Úvod do práv průmyslového vlastnictví (pojem průmyslového vlastnictví a jeho zařazení v systematice práv duševního vlastnictví, principy průmyslového vlastnictví, typy průmyslových práv, mezinárodní aspekty).
 9. Patentová ochrana a patentový trolling (principy patentové ochrany, proces registrace patentů, pojem patentových trollů a jejich činnost v České republice a v zahraničí).
 10. Soudní ochrana práv duševního vlastnictví (systém soudní ochrany soukromých práv, postup při domáhání se práv před soudy, alternativní možností řešení sporů).
 11. Trestní a administrativní odpovědnost za porušení práv duševního vlastnictví (trestní odpovědnost za nezákonné zásahy do práv k nehmotným statkům, trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu, náhrada škody v trestním řízení, správní trestání ve věcech práv k duševnímu vlastnictví).
 12. Právo duševního vlastnictví a marketing (specifika použití nehmotných statků v rámci marketingu, autorskoprávní compliance marketingových kampaní, ochrana práv duševního vlastnictví na internetu).

Cíl předmětu:

Hlavními cíli předmětu je obeznámit studenty se základními poznatky z oblasti strategické marketingové komunikace, osvojit si základní metody a etické principy používání marketingové komunikace, definovat postavení marketingové komunikace, ať už v online nebo offline prostředí, v rámci marketingového mixu a vyzdvihnout odlišnost marketingové komunikace od ostatních prvků marketingového mixu.

 1. Úvod do strategické marketingové komunikace, promotion v rámci marketingového mixu. Model komunikačního procesu. Integrovaný marketingový komunikační mix, specifika a komparace jednotlivých nástrojů.
 2. Reklama – její funkce, prostředky reklamy, koncepce, vybrané aspekty současné reklamy, modely, reklamní koncepce. Koncepce neuromarketingu. Efektivita reklamy.
 3. Podpora prodeje – prostředky a formy podpory prodeje.
 4. Osobní prodej a jeho specifika. Přímý marketing.
 5. Product placement, sponzoring. Využívání celebrit v marketingové komunikaci.
 6. Public relations – teoretické vymezení, cíle, koncepce, cílové skupiny, publika a objednatelé public relations, hlavní prostředky.
 7. Marketingová komunikace na internetu, online marketingová komunikace.
 8. Definice image organizace, teorie image-determinantů. Hlavní metody měření image a proces modifikace image.
 9. Vztah „Corporate Image“, „Corporate Identity“, „Corporate Design“, „Corporate Culture“, „Corporate Communication“. Public relations jako součást krizového řízení.
 10. Strategická marketingová komunikace v mezinárodním prostředí, interkulturní rozdíly.
 11. Etické zásady marketingové komunikace, strategické orientace a hodnoty. Vnímání a bariéry.
 12. Nové výzvy, trendy a směry ve strategické marketingové komunikaci.
zkouška
volitelný

6. Semestr

Cíl předmětu:

Digitální marketingová komunikace navazuje na předměty Úvod do marketingového myšlení, Teorie masové komunikace, Marketingová komunikace, Média a mediální komunikace, Strategický marketing a Strategická marketingová komunikace a dále rozvíjí poznatky z těchto předmětů. Cílem předmětu je poskytnout přehled digitálního marketingu se zaměřením na digitální marketingovou komunikaci, poznat její nástroje a techniky při aplikaci v online marketingovém prostředí firmy.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do digitálního marketingu, základní pojmy a definice, spotřebitelské chování v online prostředí.
 2. Digitální marketing na internetu, digitální marketingová komunikace a její cíle.
 3. Nástroje a techniky digitální marketingové komunikace. Reklama v online prostředí.
 4. Podpora prodeje v online prostředí.
 5. SEO optimalizace, PPC a Google AdWords.
 6. Digitální marketing na sociálních sítích.
 7. Blogy, vlogy a diskusní fóra.
 8. E-mail marketing.
 9. Mobilní marketing.
 10. Affiliate marketing.
 11. Efektivnost digitální marketingové komunikace a její hodnocení.
 12. Případové studie na digitální marketingovou komunikaci.
zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Studenti mají v předmětu získat vědomosti a znalosti o teoretických východiscích tvorby reklamního textu, copywritingu a obsahového marketingu, o tvorbě obsahové strategie a publikačních plánů, o metrikách, na základě kterých je vhodné obsah vyhodnocovat.

Obsah předmětu:

 1. Teoretická východiska tvorby reklamního textu, copywriting a obsahový marketing: Orientace v základních pojmech, cílové skupiny, tonalita.
 2. Obsahová strategie, publikační plán: Datové informační zdroje, jak které použít.
 3. Názvy, claimy a slogany v offline copywritingu.
 4. Printová reklama a advertorial.
 5. Billboard a outdoor reklama.
 6. Televizní a rozhlasová reklama.
 7. Katalogy, brožury, letáky a POS materiály.
 8. Web copy: Základní principy psaní pro online prostředí.
 9. SEO copywriting: Užitečné nástroje, klíčová slova, práce s nimi. Technické minimum v oblasti SEO.
 10. Sociální sítě: Tvorba (nejen) textového obsahu pro Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter.
 11. PR články, blogy, obsahové magazíny v onlinu, tiskové zprávy.
 12. Vyhodnocování úspěšnosti obsahu, vhodné metriky a nástroje: Google Analytics, Google Data Studio.
zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Náplní předmětu je příprava bakalářské práce pod vedením vedoucího práce. Studující má za povinnost během přípravy práce konzultovat s vedoucím práce pomocí osobních konzultací anebo e-mailem minimálně v těchto etapách (splnění konzultací je podmínkou udělení zápočtu v příslušných předmětech, jejichž náplní je příprava bakalářské práce):

 • Teze pro zpracování bakalářské práce (v přiměřeném rozsahu cca 7-10 stran, obsahující zejména cíl práce, metody a návrh postupu zpracování);
 • Koncept bakalářské práce (rozpracovaná teoretická i praktická část);
 • Vždy, když chce studující významně změnit postup zpracování.
 • Příprava závěrečné práce se řídí vnitřními předpisy AMBIS vysoké školy, a.s. (Směrnice rektorky č. 1/2020 Závěrečná práce v bakalářském a navazujícím magisterském studiu).

  zkouška
  volitelný

  Volitelné předměty

  zkouška
  povinně volitelný

  Cíl předmětu:

  Cílem předmětu „Moderní rétorika a argumentace“ je nejen teoretické, ale především praktické zvládnutí řečnického umění – formulovat myšlenky a vystupovat na veřejnosti. Důraz se klade na praktickou stránku předmětu, a to na schopnost optimálně komunikovat na veřejnosti a před publikem. Audio a videonahrávky studenta a jejich analýza, analýza řečových vzorů budou součástí praktického nácviku. Soustředíme se na analýzu řečnických zručností českých osobností z kultury a politiky. Důraz budeme klást také na argumenty a argumentaci. Obeznámíme se s argumentačními strategiemi a se zavádějící argumentací. Teoretické znalosti se budou aplikovat na praktických cvičeních. Rétorické projevy a cvičení se budou natáčet na kameru a analyzovat.

  Výstupy z učení/vzdělávací cíle:

  Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopní:

 • vnímat rétoriku jako dekodér přesvědčování tím, že nás učí o “tricích”, které používáme k přesvědčování toho druhého.
 • prakticky zvládnout stavbu a strukturu projevu: INVENCE-USPOŘÁDÁNÍ-STYL-PAMĚŤ-PŘEDNES
 • aplikovat různé druhy argumentace pomocí praktických cvičení
 • získat kontrolu nad časem a ovládat řešení problémů z hlediska časové postupnosti minulost – přítomnost – budoucnost.
 • uplatňovat při argumentaci logos, étos, patos
 • ovládat techniky řešení problémů (např. kdy a jakým způsobem ustoupit)
 • používat vhodnou argumentaci při řešení problémů
 • vhodně reagovat na argumentaci komunikačního partnera (kolega, zákazník, vedoucí pracovník, veřejnost)
 • analyzovat argumentační strategie podle komunikační situace
 • aktivně poslouchat komunikačního partnera při rokovaní a vhodně reagovat na prezentovanou argumentaci, podle stanoveného cíle a orientovat se v argumentaci
 • aplikovat příklady a fakta jako součást argumentace
 • vhodně používat argumenty jako reakci na komunikaci respondenta
  1. Obsah předmětu:

  2. Význam rétoriky. Rétorika jako dekodér přesvědčování. Nonverbální komunikace. (Funkce nonverbální komunikace. Vizuální kanál. Taktilní kanál. Auditivní kanál.)
  3. Sluchové signály. Hlas –dynamický a temporální aspekt. Artikulace, akcent, zdůraznění.
  4. Dýchání a řeč. zásady správného řečového dýchání. Rétorické strategie.
  5. Informativní řeč. zprostředkování faktů, poznatků a informací.
  6. Persuasivní řeč. formování názorů, posilnění existující myšlenky.
  7. Situační projev. Text a jeho srozumitelnost při projevu. Struktura hovořeného textu.
  8. Srozumitelnost a struktura projevu. Vnitřní a vnější členění. Vlastnosti argumentace. Struktura argumentu (Složené argumenty. Modelování argumentů) Argumenty: platnost, přijatelnost a přesvědčivost
  9. Argumentační strategie. Volba argumentační strategie podřizujeme cíli, který chceme argumentací dosáhnout
  10. Zneužívání argumentace. (Aktér sugestivně prezentuje argumenty, které nejsou platné tak, že adresát je fakticky bezmocný a akceptuje je. Aktér používá rozmanité argumentační triky, jejich jediným cílem je ovlivnit adresáta nezávisle od toho, jestli se použitými argumenty sleduje objektivnost a pravdivost.
  11. Zavázející, chybné, případně tendenční využívání argumentace jako zachycení různých verzí argumentačních chyb a podvodů.
  12. Posuzování chybnosti argumentace. Argumenty, které jsou ve svojí podstatě chybné v tom smyslu, že při jakémkoliv použití takového argumentu se dopouštíme chyby či podvodu; na druhé straně máme argumenty, které je možno použit korektním způsobem, teda bez toho, abychom se dopustili zavázení. V tomto případě chyba, resp. podvod není primárně daný konkrétní podobou argumentu, ale možná specifikami jeho použití v konkrétní situaci.
  13. Důvody chybné argumentace a používání nekorektních argumentů. Jedním z typických důvodů je používání toho stejného výrazu ve vícerých významech; jiným je zase používání emotivně laděného a sugestivního jazyka namísto věcné, tedy emocionálně neutrální terminologie; dalším důvodem zase může být zavedení nového významu pro určitý výraz (neraz) bez toho, aby adresátovi argumentu byla tato skutečnost zřejmá.
  zkouška
  povinně volitelný

  Cíl předmětu:

  Kurz je postaven tak, aby posluchače naučil co nejvíce z praktických dovedností, které jsou třeba pro obor Public Relations. Každá hodina je koncipovaná jako kombinace teorie a ukázkám best practices k danému tématu, po které následuje workshop či práce v menších skupinách. Studenti je mají využít jako přípravu, která jim pomůže s vypracováním samostatných průběžných úkolů i závěrečné práce. Studenti se v kurzu naučí rozpoznat témata vhodná pro Public Relations. Naučí se dojednat si jejich využití se stakeholdery, kteří si komunikaci objednávají a jim předložit rozpracovanou strategii komunikace. Budou znát a rozumět šíři nástrojů, které obor Public Relations může využít a budou schopni vybrat ty nástroje, které nejlépe povedou k dosažení zadaných cílů komunikace. Proto, aby toho byli schopni, se naučí nejen psát tiskové zprávy, ale i získají základní přehled toho, jak fungují česká média a co by o nich měl píárista vědět. Všechny tyto teoretické informace budou posluchači v průběhu celého semestru trénovat samostatně na projektech, které si sami zvolí. Od studentů se očekává příprava a práce na vlastním projektu. Ta začne již po prvním semináři, kdy si studenti vyberou jednu organizaci, firmu či osobnost, se kterou budou po celý semestr pracovat a která bude zdrojem jejich práce na projektu potřebný pro zápočet z kurzu. Předpokladem pro zápočet je tedy to, že po každém setkání studenti odevzdávají předepsané písemné práce a plní průběžná zadání). Posledním předpokladem pak je 85% docházka a (pro)aktivita na seminářích. Bez splnění těchto podmínek zápočet nebude udělen ani při předložení závěrečné práce.

  Výstupy z učení/vzdělávací cíle:

  Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 • Na konci semestru budou mít studenti zpracovanou strategii komunikace pro vybranou firmu/aktivitu, konkrétní tiskovou zprávu i námět pro novináře. Budou za sebou mít konkrétní kontakt s novinářem a nabídku tématu a budou umět svoje aktivity zhodnotit.
 • Naučí se rozpoznat použitelná i klíčová témata pro PR.
 • Naučí se vytvořit medialist a vybrat vhodná média.
  1. Obsah předmětu:

  2. Obor public relations (témata v PR a jejich způsoby zpracování)
  3. Kontexty v public relations (potřeby, stakeholdeři, spolupráce s dalšími obory)
  4. Komunikační témata (jejich volba, charakteristika a nosnost)
  5. Nástroje komunikace (tisková zpráva, tiskové setkání, rozhovory, exkluzivní nabídky, social media posts, atd.)
  6. Dovednosti potřebné pro tvorbu PR strategií (naslouchání, argumentace)
  7. PR strategie (její prvky a stavba)
  8. Fungování českých médií (vlastnické struktury, média, role a pozice v redakcích)
  9. Rešerše médií (jak vytvořit medialist)
  10. Měřitelnost v PR (Jak poznáme, zda byly naše aktivity úspěšné)
  11. Základní principy media relations (Co by měl „píárista“ o novinářích vědět)
  12. Media relations (základní pochopení spolupráce mezi PR a médii – co dělat a čemu se vyhnout)
  13. Jak získat know-how a správná strategie. Konzultace formou společného workshopu (ukázka hotové práce a poslední možnost získat know-how a pohled na připravenou strategii, aby došlo ke splnění projektu)
  zkouška
  povinně volitelný

  Cíl předmětu:

  Cílem předmětu České a evropské mediální právo je poskytnout studentům komplexní přehled právní úpravy jednotlivých aspektů médií v České republice, a to jak z oblasti úpravy veřejnoprávní, tak i soukromoprávní. Předmětná právní úprava je pak implementována do extenzivnějšího společenského kontextu a média jsou zkoumána z pohledu mediální vědy, politologie a sociologie. Pozornost je věnována i teoretickým otázkám vymezení recentních médií a jejich funkcím a systémovému zařazení institutů mediálního práva. Stranou zájmu však nezůstává ani komplexní rozebrání současného fenoménu internetových médií, a to především zpravodajských serverů, vysílání po internetu, resp. nelineární vysílání audiovizuálního obsahu prostřednictvím internetu. Vedle rozboru právní regulace a její ovlivnění evropskou legislativou, je zájem věnován též recentní domácí i zahraniční judikatuře. Obsahem přednášek je mimo jiné vymezení základních institutů mediálního práva s tím, že je zkoumán jejich vliv na další stránky společenského života. Pozornost je věnována též historii mediálního práva a médií vůbec na území českých zemí.

  Výstupy z učení/vzdělávací cíle:

  Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 • orientovat se v oblasti současné legislativy vztahující se k médiím;
 • získají komplexní přehled o jednotlivých etapách vzniku recentní legislativy;
 • získají přehled o úpravě mediálního práva v oblasti Evropské unie;
 • schopnost orientace v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie, týkající se nejvýznamnějších rozhodnutí v dané oblasti.
  1. Obsah předmětu:

  2. Veřejnoprávní a soukromoprávní úprava právních předpisů vztahující se k problematice médií.
  3. Mediální věda, politologie, sociologie.
  4. Základní instituty mediálního práva. Pojem.
  5. Základní instituty mediálního práva. Charakteristika.
  6. Internet jako fenomén mediálního věku. Právní úprava.
  7. Ochrana osobnosti a dobré pověsti dle právního řádu České republiky.
  8. Judikaturní činnost Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie v oblasti ochrany osobnosti a dobré pověsti.
  9. Nejvýznamnější nálezy Ústavního soudu ČR v této oblasti.
  10. Tiskové právo a média veřejné služby I.
  11. Tiskové právo a média veřejné služby II.
  12. Pojem tiskového práva, prameny tiskového práva a jeho vztah k jiným právním odvětvím.
  13. Regulace reklamy v retrospektivní a recentní reflexi.
  zkouška
  povinně volitelný

  Cíl předmětu:

  Cíle předmětu a výstupy z učení je praktickou formou výuky zaměřen na ucelený přehled krizové komunikace firem. Zaměřuje se na podstatu role firmy ve zvládání a komunikaci krizových situací, jejich prevenci a následných opatření, na specifika různých nástrojů firemní krizové komunikace. Cílem je na praktických příkladech a případových studiích seznámit studenty s pravidly, příležitostmi a hrozbami krizové komunikace, sestavení vhodného komunikačního mixu, demonstraci významu fungování efektivní spolupráce uvnitř firmy pro profesionální zvládnutí a komunikaci krizové situace, včetně výstupů a follow up. Součástí výuky jsou konkrétní příklady dobrých příkladů z praxe, včetně sdílení zkušeností s odborníkem z praxe, profesionálem v oblasti krizové komunikace. Studenti mají možnost během výuky získat poznatky o zapojení jednotlivých oddělení firmy nebo instituce do zvládání a komunikace krizové situace, seznámit se se specifiky komunikace krize uvnitř firmy a navenek. Studenti jsou po ukončení předmětu schopni orientovat se v základních nástrojích krizové komunikace, dokáží vnímat význam profesionálního a efektivního vedení krize a krizové komunikace, umí aplikovat získané poznatky do návrhu vhodného komunikačního postupu v případě nenadálé nebo potenciální krize různého stupně rozsahu. Cílem je demonstrovat nejrůznější role a jejich specifika uvnitř firmy v případě krizové komunikace, přiblížit podstatu rozdělení kompetencí, chápat základní pravidla krizové komunikace, a to nejen z hlediska firmy, ale rozumět jim i z úhlu pohledu potenciálního zaměstnance firmy, uživatele, dodavatele, zástupce PR agentury, zástupců médií apod.

   Obsah předmětu:

  1. Úvod do krizové komunikace
  2. Preventivní opatření na ochranu a prevenci proti krizovým situacím ve firmě
  3. Efektivní postupy v případě vzniku krizové situace
  4. Krizová komunikace uvnitř firmy
  5. Krizové zpravodajství
  6. Extrémní zpravodajství
  7. Spolupráce s úřady a vyšetřujícími orgány v rámci krizové situace
  8. Přímá komunikace v případě krize
  9. Následná opatření po překonání krize
  10. Setkání s odborníkem na krizovou komunikaci, sdílení zkušeností, příklady z praxe
  11. Případová studie na příkladu efektivně a správně vedené komunikace krizové situace uvnitř firmy nebo instituce
  12. Současné trendy v krizové komunikaci, analýza zvládnutí krizových situací a s ní spojené krizové komunikace na příkladu lokální firmy
  zkouška
  povinně volitelný

  Cíl předmětu:

  Cílem předmětu Moderování a argumentace v médiích bude argumentace moderátorů a osobností vystupujících v médiích. Prostřednictvím argumentace zdůvodňujeme vlastní názory a konání, ale také motivujeme adresáty k tomu, aby akceptovali určité názory, resp. konali určitým způsobem. Kdyže současná společnost je do značné míry pod vlivem médií – právě na média se spoléháme nejvíc, když hledáme informace, chceme se vzdělat anebo se chceme zabavit – je jen přirozené, že argumentace se stala součástí také mediální komunikace. Důraz se klade na audio a videonahrávky studenta a analýza schopnosti argumentovat a optimálně reagovat anebo oponovat na argumentaci respondenta (politika, anebo jiného respondenta. Důraz klademe na nácvik argumentačních zručností potřebných při komunikaci na kameře.

  Výstupy z učení/vzdělávací cíle:

  Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopní:

 • používat vhodnou argumentaci v různých žánrech
 • vhodně reagovat na argumentaci respondenta
 • analyzovat argumentační strategie v závislosti od tipu mediálního produktu
 • aktivně poslouchat respondenta a reagovat tak na prezentovanou argumentaci.
 • orientovat se v argumentaci
 • aplikovat příklady a fakta jako součást argumentace
  1. Obsah předmětu:

  2. Média jako zdroj informací (informace a pravdivost) I.
  3. Média jako zdroj informací (informační balík a informační kontext) II.
  4. Manipulační taktiky v médiích
  5. Monologická a dialogická mediální komunikace a argumentace
  6. Formování názorů jako součást moderování a argumentace I.
  7. Formování názorů jako součást moderování a argumentace II. (selekce informací a potřeby recipienta)
  8. Recipient jako objekt zájmu argumentace
  9. Strategická argumentace při moderování
  10. Argumentační postupy moderátora
  11. Emocionální konfrontace a racionální v moderované diskuzi
  12. Argumentace směrem k recipientovi. Jak odhalit manipulace respondenta.
  13. Mediatrénink před kamerou zaměřený na argumentaci a argumentační strategii I.

  Volitelné předměty se vyučují od druhého semestru.

  Garant oboru

  doc. JUDr. Ing. Jana Majerová, Ph.D.

  „Působím také jako docentka na Žilinské univerzitě v Žilině a pravidelně přednáším na Mykolas Romeris University v Litvě a University of Johannesburg v JAR. V minulosti jsem zastávala například funkci koordinátora mezinárodního projektu EUFIN: Innovative integrated tools for financial literacy education across Europe. Do svých předmětů se snažím vnést interdisciplinární přesah a vysvětlit jednotlivá témata v dialogu se studenty založeném na širších společenskovědních souvislostech. AMBIS vysoká škola mne inspiruje. Vrátila mi víru v akademické ideály a tvořivou jiskru.“