Vyučující a garanti našich oborů

Naši vyučující propojují teoretické znalosti s praktickými dovednostmi a naši studenti se díky tomu skvěle uplatní. Zjistěte, s kým se během studia setkáte.

Ing. Olga Ortová Šeflová

Přednášející předmětů z oblasti bankovního managementu

Ekonomka s více než 30letou praxí z oblasti finančnictví. Je soudní znalkyní v oboru ekonomika, ale i v odvětví peněžnictví a pojišťovnictví, její specializací je bankovnictví. Byla také ředitelkou odborů hypotečního bankovnictví několika českých finančních institucí. 

Autorka řady publikací zabývajících se problematikou financování nemovitostí.

Na Ambis se těší na zvídavé otázky studentů a debaty o bankovnictví.

doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA, PhD.

Garant studijního oboru Management a hospodaření ve veřejné správě

Manažer se zkušenostmi nejen z veřejné správy ‒ člen dozorčí rady krajské nemocnice, náměstek ministra pro místní rozvoj a generální ředitel Národního zemědělského muzea.

Autor a spoluautor více jak 14 odborných knih a 30 článků publikovaných ve vědeckých časopisech. 

Na Ambis oceňuje snahu maximálně zaměřit studium na využitelnost v praxi.

Ing. Ondřej Bačina

Přednášející předmětů z oblasti digitálního marketingu

Marketing Manager pro region CEE ve společnosti Dell EMC. Držitel ocenění Top 3 osobnosti IT 2015 časopisu Computerworld.

Ve volném čase provozuje vlastní YouTube kanál www.teslacek.tv, zaměřený na technologie a elektromobilitu. 

Ing. Denis Drexler, Ph.D.

Přednášející předmětů z oblasti  Marketingu

Marketingový specialista ve společnosti Eden Europe a koordinátor marketingových činností různých společností v rámci korporátních divizí.

Na Ambis ho baví práce s aktivními studenty z různých oblastí, díky kterým si rozšiřuje obzory a učí se novým věcem. Studentům chce předat kus svých praktických zkušeností, které se jim budou hodit ve vlastní profesní kariéře.

Ing. Libor Jarolím

Přednášející předmětů z oblasti digitálního marketingu

V oblasti online marketingu se pohybuje 10 let. Majitel marketingové agentury Moonshot, která spravuje kampaně pro e-shopy a firmy poskytující služby v oblasti B2B i B2C nejen v Česku a na Slovensku, ale i v rámci mezinárodních projektů.

doc. JUDr. Ing. Jana Majerová, Ph.D.

Garant studijního programu Marketingová komunikace a garant předmětu marketingu

Docentka na žilinské univerzitě a přednášející na Mykolas Romeris University v Litvě a University of Johannesburg v JAR. Dříve zastávala funkci koordinátora mezinárodního projektu EUFIN: Innovative integrated tools for financial literacy education across Europe.

Vysoká škola Ambis ji inspiruje. Vrátila jí víru v akademické ideály a tvořivou jiskru. Do svých předmětů se snaží vnést interdisciplinární přesah a vysvětlit jednotlivá témata v dialozích se studenty založených na širších společenskovědních souvislostech.     

PhDr. Iva Zadražilová, Ph.D.

Přednášející předmětů z oblasti základů práce s informacemi a metodologie odborné práce.

Působila jako členka několika úspěšných projektů TAČR, OP VVV, OP VK a manažerka projektu OP VK Centra informačního vzdělávání Masarykovy univerzity.

Kromě výuky na VŠ zodpovídá za vzdělávání knihovníků z celé republiky v práci s portálem Knihovny.cz.

PhDr. Marián Sekerák, Ph.D.

Garant zaměření Politologie

Politolog a autor článků ve vědecky zaměřených publikacích doma i v zahraničí. Napsal odbornou monografii o ekonomické demokracii a o modelech a teoriích demokracie.

Je také komentátor aktuálních politických událostí v domácích i zahraničních tištěných, audiovizuálních a online médiích, třeba v České televizi nebo Rádiu Z.

Na Ambis se mu líbí přátelská a kolegiální atmosféra podněcující k tvořivosti a seberozvoji.

PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D.

Garantka zaměření Manažerská psychologie

Členka Asociace forenzních psychologů Čech, Moravy a Slezska; České asociace psychologů práce a organizace i Mezinárodního konsorcia CSRP. Je také zakládající členkou krizové linky Policie ČR. 

Dlouhodobě spolupracuje jako psycholog s IZS ČR a SR, působí jako certifikovaný lektor vzdělávání dospělých, je autorkou a spoluautorkou mnoha publikací. 

Na Ambis má nejraději práci se studenty. Je přesvědčena, že vysoká škola je nejlepším prostorem nejen pro dosažení znalostí, kompetencí a odbornosti, ale také pro získání přátel.

doc. Ing. Michal Kavan, CSc.

Garant zaměření Logistika a management výroby, vyučující předmětu Strategic management of organisations

Předseda představenstva a dozorčí rady řady ČLUZ a. s., člen Institute of Strategic and International Studies, Key West, Florida.

Na Ambis vyučuje předměty, které patří mezi nezbytné manažerské disciplíny organizací. Při práci na Ambis ho baví, jak škola zapojuje současné pokrokové trendy do výuky.

doc. RNDr. Juraj Pančík, PhD.

Garant zaměření IT management, vyučující předmětů z oblasti informačních technologií, managementu a informačních systémů

Odborník z oblasti vývoje a výzkumu automobilových systémů a softwaru pro nadnárodní korporaci.

Lektor s dlouholetou zkušeností, na Ambis působí od roku 2007.

doc. Ing. Alžbeta Kiráľová, Ph.D.

Prorektorka pro zahraniční vztahy a garantka zaměření Management cestovního ruchu

Působila na nejvyšších manažerských pozicích v oblasti marketingu ve slovenských, amerických a německých nadnárodních korporacích se zaměřením na služby.

Expertka pro EISMEA COSME, Erasmus + EACEA, EAPAA, VEGA, TAČR a Silverlight. 

Ambis zastupuje v mezinárodních organizacích a sítích cestovního ruchu, jako jsou UNWTO, ATLAS, NECSTouR, WTN.

doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.

Garant zaměření Oceňování majetku

Soudní znalec v oboru projektování a stavebnictví. 

Je inženýrem ČKAIT pro obor Pozemní stavby a obor Statika a dynamika staveb a držitelem Certifikátu odbornosti v rámci 1.–6. cyklu celoživotního vzdělávání. 

Autor certifikovaných metodik v oblasti rizik a jejich hodnocení, autor řady publikací v domácích i zahraničních časopisech.

Na Ambis ho baví práce s mladými lidmi. Dodává mu pocit, že nestárne tak rychle.

doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.

Garant zaměření Management lidských zdrojů

Od roku 1990 působila několikrát jako zodpovědný řešitel grantů a dílčích úkolů, dále je autorkou více než 100 vědeckých publikací a odborných prací.

Při výuce využívá dlouholeté manažerské zkušenosti s řízením vědecko-výzkumných, aplikačních a pedagogických týmů.

doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D. 

Garant zaměření Management rozvoje měst a regionů

Odborník v oblasti strategického plánování a managementu rozvoje měst a regionů, městského marketingu, revitalizace městských center a rozvoje venkova a malých měst.

Podílel se na realizaci řady národních a mezinárodních vědecko-výzkumných projektů a na tvorbě certifikovaných metodik Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 

Na Ambis oceňuje, jak velký důraz je kladen na praktické uplatnění teoretických poznatků a zároveň ho těší zájem studentů dozvědět se něco zajímavého.

doc. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.

Garant zaměření Kybernetická bezpečnost

Jan Kolouch dlouhodobě působí na několika vysokých školách, kde je garantem předmětů, jež se věnují problematice kybernetické kriminality a kybernetické bezpečnosti. Na řadě aktivit spolupracuje mimo jiné i se sdruženími CESNET, CZ.NIC a bezpečnostními týmy CERT/CSIRT.

Těžištěm jeho odborného zájmu je problematika aplikovatelnosti práva a odpovědnosti za protiprávní jednání v  kyberprostoru. Jan Kolouch  se  také  věnuje  dalším  projektům  a  školením  v  oblasti  bezpečnosti  v  ICT,  boje  s kyberzločinem, ochraně uživatelů aj., jak na národní, tak mezinárodní úrovni. Byl rovněž členem expertních skupin European Union Agency for Network and Information Security (ENISA).

Jan Kolouch se snaží zvyšovat informovanost laické i odborné veřejnosti zejména v oblasti kybernetické kriminality a kybernetické bezpečnosti.

PhDr. Tomáš Langer

Vyučující předmětů z oblasti Andragogika a rozvoj zaměstnanců

Odborník na evropské platformy pro vzdělávání dospělých EPALE, konzultant a lektor firemního vzdělávání, kterému se věnuje i z pozice šéfredaktora časopisu Firemní vzdělávání. 

Autor řady publikací z oblasti vzdělávání dospělých a lektor na FF UK. 

Na Ambis oceňuje především přístup ke studentům i k vyučujícím, ale také otevřenost školy k sebereflexi a návrhům na zlepšení. Velmi pozitivně hodnotí maximální snahu o zajištění „normálního“ chodu výuky i při nestandardních a měnících se podmínkách během pandemie koronaviru.

Ing. Josef Polák, Ph.D.

Vyučující předmětů z oblasti firemních financí

Odborník v oblasti výkonnosti podniků, finanční gramotnosti a financování potravinových bank. Autor a spoluautor řady odborných publikací.

Doktor v oboru Řízení a ekonomika podniku.

Na práci na Ambis považuje za zajímavé, že pracuje se studenty, kteří mají různé znalosti, zkušenosti, zájmy a přístupy k řešení problémů. To totiž obohacuje výuku o různé úhly pohledu.

doc. Ing. Michal Plaček, Ph.D., M.Sc.

Garant studijního oboru Veřejná politika

Absolvent VŠE, Nottingham Trent University a MU. Habilitaci získal na FSV UK v oboru veřejná a sociální politika, působil jako vědecký pracovník na Leibniz Institute of Agricultural Development v oboru Transition Economies (IAMO).

Autor publikací v prestižních zahraničních časopisech na téma veřejné zakázky, korupce a management kultury. Držitel řady ocenění (Cena děkana ESF MU nebo Best Comparative Paper, udělovaného Journal of Comparative Policy Research and Practise).

Podílel se na projektech ministerstva spravedlnosti, ministerstva školství a dalších významných institucí veřejného sektoru; svoje zkušenosti předává ve výuce studentům. 

Spojení teorie s praxí ve výuce je velmi důležité, proto na Ambis nejvíce oceňuje právě to, že škola toto spojení svým studentům nabízí.

PhDr. Jitka Patríková 

Vyučující předmětů z oblasti manažerských dovedností 

Své praktické zkušenosti získala několikaletým působením v zákaznickém servisu, v prodeji a při vedení lidí ve společnostech ČSA nebo Eurotel.

Navrhovala a realizovala výcvikové programy pro klienty z řad společností jako Microsoft, Bayer, Nestlé a Allianz. Je držitelkou mezinárodních certifikací a akreditací The Art and Science of Coaching, Certificate in Training Practice a dalších.

Na Ambis ji baví práce s mladými lidmi, kteří mají zájem o svůj další rozvoj. Naplňuje ji veškerá vzájemná interakce, zapojení během výuky, pozitivní reakce a možnost posouvat jejich potenciál.

Ing. Pavla Burešová, Ph.D.

Vyučující předmětů z oblasti hotelnictví a gastronomického provozu

V sektoru hotelnictví a gastronomie pracuje po celou dobu profesního vývoje na různých provozních a manažerských pozicích v praxi a později ve vzdělávání. V letech 2007 – 2015 působila ve Vysoké škole hotelové v Praze, kde vyučovala odborné předměty a rovněž vedla Katedru hotelnictví.

Spolupracuje se zástupci HORECA (předními hotely, gastronomickými provozovnami, dodavateli do hotelnictví a gastronomie apod.) např. při organizování odborných setkání a konferencí. Profesní dovednosti rozvíjí působením v odborných komisích Gastro Junior, při sommelierských soutěžích a je aktivní certifikovanou hodnotitelkou vína. Spolupracuje s absolventy, kteří vykonávají vysoké manažerské pozice v resortu hotelnictví. Od roku 1997 vedla vzdělávání sommelierů a v roce 2016 obdržela ocenění za dlouholetou popularizaci a rozvoj vinařství a enologie ve vzdělávání mládeže. Je autorkou mnoha článků a publikací zaměřených na hotelnictví, gastronomii, enogastronomii.  

Od studia vás dělí už jenom přihláška

Vyplňte nám o sobě pár údajů a my se vám obratem ozveme zpět.